Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sanasto - Korkeakoulutus

Opintopiste

Henkilön oppimistulokset, jotka on arvioitu ja joita voidaan kerätä tutkintoa varten tai siirtää toiseen opinto-ohjelmaan tai tutkintoon.

Opintopisteitä kerryttävä liikkuvuus

Kotikorkeakoulussa käynnissä olevien opintojen puitteissa suoritettava, ajallisesti rajoitettu opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla, jonka tarkoituksena on kerryttää opintopisteitä. Liikkuvuusjakson jälkeen opiskelijat palaavat kotikorkeakouluunsa suorittamaan opintonsa loppuun.

Tutkintoon johtava liikkuvuus

Opiskelujakso ulkomailla koko tutkinnon suorittamiseksi tai todistuksen saamiseksi yhdessä tai useammassa vastaanottavassa maassa.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement)

Virallisten tutkintoasiakirjojen liite, jonka tarkoituksena on antaa tarkempia tietoja suoritetuista opinnoista yhteisesti sovitussa muodossa ja joka tunnustetaan kansainvälisesti. Se on korkeakoulututkintotodistukseen liitettävä asiakirja, joka sisältää vakiomuotoisen kuvauksen todistuksen haltijan suorittamien opintojen luonteesta, tasosta, asiayhteydestä, sisällöstä ja asemasta. Korkeakoulut laativat sen Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon sopimien periaatteiden mukaisesti. Kansainvälisen yhteisen koulutusohjelman yhteydessä on suositeltavaa myöntää niin kutsuttu yhteinen korkeakoulututkintotodistuksen liite, joka kattaa koko koulutusohjelman ja jonka kaikki kyseisen tutkinnon myöntävät yliopistot vahvistavat.

Kaksoistutkinto tai usean tutkinnon yhdistelmä

Ainakin kaksi erillistä tutkintotodistusta, jotka myönnetään opiskelijalle yhteisohjelman suorittamisesta. Kaksoistutkinto on erityinen usean tutkinnon yhdistelmän tyyppi. Kyseisen oppilaitoksen toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä kukin tutkinto, ja se on tunnustettava virallisesti maissa, joissa tutkinnot myöntävät eri oppilaitokset sijaitsevat.

ECHE (korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja) (Erasmus Charter for Higher Education)

Euroopan komission myöntämä akkreditointi, joka antaa EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluille kelpoisuuden hakea ja osallistua Erasmus+ -ohjelman mukaiseen oppimiseen liittyvään liikkuvuus- ja yhteistyötoimintaan. Ohjelmaan assosioitumattomien Länsi-Balkanin alueen kolmansien maiden korkeakoulut voivat hakea korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa ja niille voidaan se myöntää, kun on kyse Eurooppalaiset yliopistot -toiminnon ehdotuspyynnöstä, johon niillä on kelpoisuus osallistua. Erasmus-peruskirjassa esitetään perusperiaatteet, joita korkeakoulun olisi noudatettava järjestäessään ja toteuttaessaan laadukkaita liikkuvuustoimintoja ja yhteistyötä. Siinä esitetään vaatimukset, jotka korkeakoulu sitoutuu täyttämään varmistaakseen laadukkaat palvelut ja menettelyt sekä luotettavan ja avoimen tiedotuksen.

ECTS (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) (European Credit Transfer and Accumulation System)

Oppijakeskeinen opintopisteiden keruu- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu oppimis-, opetus- ja arviointimenettelyjen avoimuuteen. ECTS-järjestelmän avulla tunnustetaan opintosuorituksia ja oppimisjaksoja, mikä helpottaa koulutusohjelmien ja oppimiseen liittyvän liikkuvuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Siitä on apua koulutusohjelmien suunnittelussa, kuvaamisessa ja järjestämisessä sekä korkeakoulututkintotodistusten myöntämisessä. ECTS-järjestelmän käyttö ja tulospohjaiset tutkintojen viitekehykset lisäävät koulutusohjelmien ja tutkintojen avoimuutta ja helpottavat tutkintojen tunnustamista.

Korkeakoulu

Oppilaitos, jossa kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti voi suorittaa tunnustetun tutkinnon tai muun tunnustetun korkea-asteen ammattipätevyyden, riippumatta siitä, mitä nimitystä tällaisesta oppilaitoksesta käytetään, tai muu vastaava korkea-asteen oppilaitos, jonka kansalliset viranomaiset katsovat voivan osallistua ohjelmaan alueellaan.

Yhteistutkinto

Yksi tutkintotodistus, joka myönnetään opiskelijalle yhteisohjelman suorittamisesta. Kahden tai useamman osallistuvan oppilaitoksen toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä yhteistutkinto yhdessä, ja se on tunnustettava virallisesti maissa, joissa osallistuvat oppilaitokset sijaitsevat.

Yhteisohjelmat

Korkea-asteen koulutus- tai tutkimusohjelmat, jotka ovat kahden tai useamman korkeakoulun yhdessä suunnittelemia, järjestämiä ja täysimääräisesti tunnustamia. Yhteisohjelmia voidaan toteuttaa korkeakoulutuksen eri tasoilla: kandidaatti-, maisteri- tai jatko-opintojen tai jopa niin kutsuttujen ”short cycle” -opintojen yhteydessä. Yhteisohjelmat voivat olla kansallisia (kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat samassa maassa) tai transnationaalisia/kansainvälisiä (mukana olevat korkeakoulut edustavat vähintään kahta maata).

Yksijaksoiset koulutusohjelmat

Integroidut/pitkät koulutusohjelmat, jotka johtavat joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon ja joita joissakin maissa kuvaa edelleen paremmin vuosina ilmaistu kesto kuin opintopisteet. Useimmissa näistä maista tällaiset koulutusohjelmat, joihin ei kuulu Bolognan prosessin mukaista ensimmäistä sykliä, johtavat lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin, sairaanhoitajan tai kätilön tutkintoon. Niissä opiskelee yleensä 1–8 prosenttia opiskelijoista. Säänneltyyn ammattiin johtavan integroidun koulutusohjelman laajuus on ammatista riippuen useimmiten 300–360 opintopistettä / viisi–kuusi vuotta.

Jatkotutkinto

Osana Bolognan prosessia Bergenissä toukokuussa 2005 kokoontuneiden korkeakoulutuksesta vastaavien ministerien hyväksymän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehyksen (Qualifications Framework for the European Higher Education Area) kolmas sykli. Kolmannen syklin kuvaus vastaa EQF-tason 8 oppimistuloksia.

Tagged in:  Higher education