Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Glosar de termeni - Învățământul superior

Al III-lea ciclu de studii universitare

Cel de-al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior, convenit de ministerele responsabile cu învățământul superior cu ocazia reuniunii acestora de la Bergen, din mai 2005, în cadrul Procesului Bologna. Descriptorul pentru al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 din CEC.

Carta Universitară Erasmus (ECHE)

Acreditare acordată de Comisia Europeană, care le oferă instituțiilor de învățământ superior din țările participante la program posibilitatea de a candida și de a participa la activitățile de mobilitate în scopul învățării și de cooperare în cadrul programului Erasmus+. Carta definește principiile fundamentale la care trebuie să adere o instituție pentru a organiza și a pune în aplicare acțiuni de mobilitate și de cooperare de înaltă calitate. Ea enunță cerințele pe care instituția acceptă să le respecte pentru a asigura servicii și proceduri de înaltă calitate și furnizarea de informații fiabile și transparente.

Credit

Un set de rezultate ale învățării obținute de o persoană, care au fost evaluate și care pot fi acumulate în vederea dobândirii unei calificări sau pot fi transferate către alte programe de învățare sau calificări.

Diplomă comună

Diplomă unică acordată unui student la finalizarea cu succes a unui program comun. Diploma comună trebuie să fie semnată în comun de către autoritățile competente din două sau mai multe instituții participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante.

Diplomă dublă/diplomă multiplă

(Cel puțin) două diplome separate acordate unui student după finalizarea cu succes a unui program comun. O diplomă dublă este un tip specific de diplomă multiplă. Fiecare diplomă trebuie să fie semnată de autoritatea competentă a instituției în cauză și recunoscută oficial în țările în care se află diferitele instituții emitente.

ECTS (Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii)

Sistem de acumulare și transfer de credite, axat pe cursant, care se bazează pe transparența proceselor de învățare, predare și evaluare. Obiectivul său este de a facilita planificarea, furnizarea și evaluarea programelor de studiu și a activităților de mobilitate a cursanților prin recunoașterea calificărilor și a perioadelor de învățare. Un sistem care contribuie la proiectarea, descrierea și furnizarea de programe de studiu și la acordarea de calificări de învățământ superior. Utilizarea ECTS împreună cu cadrele de calificări bazate pe rezultate conferă mai multă transparență programelor de studiu și calificărilor și facilitează recunoașterea calificărilor.

Instituție de învățământ superior

Orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent cum este numită o astfel de instituție, sau orice instituție care, în conformitate cu legislația sau cu practica națională, oferă educație sau formare profesională de nivel terțiar.

Mobilitatea creditelor

O perioadă limitată de studiu sau de stagiu în străinătate – în cadrul studiilor în curs de desfășurare la o instituție de trimitere – în vederea obținerii de credite. După etapa de mobilitate, studenții se întorc la instituția lor de trimitere pentru a-și finaliza studiile.

Mobilitate în scopul obținerii unei diplome

Perioadă de studiu în străinătate în scopul dobândirii unei diplome sau a unui certificat în țara/țările-gazdă.

Programe comune

Programe de învățământ superior (de studiu sau de cercetare) elaborate în comun, puse în aplicare și recunoscute pe deplin de două sau mai multe instituții de învățământ superior. Programele comune pot fi puse în aplicare la orice nivel din învățământul superior, și anume, licență, masterat sau doctorat sau chiar pentru un ciclu scurt. Programele comune pot fi naționale (și anume, atunci când toate universitățile implicate sunt din aceeași țară) sau transnaționale/internaționale (și anume, atunci când cel puțin două țări diferite sunt reprezentate în rândul instituțiilor de învățământ superior implicate).

Programe de studiu de un ciclu

Programe integrate/de lungă durată care conduc la obținerea unei diplome de ciclul întâi sau al doilea și care, în anumite țări, pot fi chiar mai bine caracterizate prin durata în ani decât prin credite. În cele mai multe dintre aceste țări, programele care nu fac obiectul modelului Bologna privind primul ciclu sunt cele din domeniul medicinei, al stomatologiei, al medicinei veterinare, al îngrijirilor medicale și al obstetricii și ginecologiei și, în cele mai multe dintre cazuri, implică 1-8 % din numărul total al studenților. Durata tipică a programelor integrate care conduc la profesii reglementate este în general de 300-360 de credite ECTS/cinci-șase ani, în funcție de profesia reglementată în cauză.

Supliment la diplomă

O anexă la documentul de calificare oficial care este destinată să furnizeze informații mai detaliate privind studiile finalizate, într-un format convenit și recunoscut la nivel internațional; Acest document însoțește diploma de învățământ superior, oferind o descriere standardizată a naturii, nivelului, contextului, conținutului și statutului studiilor finalizate de titular. Suplimentul la diplomă este emis de instituțiile de învățământ superior în conformitate cu standardele stabilite de Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. În contextul unui program de studiu comun internațional, se recomandă furnizarea unui „supliment comun la diplomă” care să acopere întregul program și să fie aprobat de toate universitățile care acordă diploma.