Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sąvokų žodynas - Aukštasis mokslas

Mokymosi kreditas

Asmens mokymosi rezultatų, kurie yra įvertinti ir gali būti kaupiami siekiant įgyti kvalifikaciją arba perkelti į kitas mokymosi programas ar kvalifikacijas, rinkinys.

Mobilumas kreditų kaupimo tikslais

Terminuotas studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) užsienyje laikotarpis – tęsiant studijas savo buveinės šalies institucijoje – siekiant įgyti mokymosi kreditų. Pasibaigus mobilumo laikotarpiui, studentai grįžta į savo buveinės šalies instituciją užbaigti studijų.

Mobilumas laipsnio įgijimo tikslais

Studijų užsienyje laikotarpis siekiant pasirinktose šalyse įgyti visą kvalifikacinį ar mokslo laipsnį ar gauti diplomą.

Diplomo priedėlis

Oficialaus kvalifikaciją patvirtinančio dokumento priedas, kuriame suderinta forma turi būti pateikta išsamesnė informacija apie baigtas studijas ir kuris tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip prie aukštojo mokslo diplomo pridedamas dokumentas, kuriame, laikantis nustatytų standartų, apibūdinamas jo turėtojo baigtų studijų pobūdis, lygmuo, aplinkybės, turinys ir statusas. Jį pagal Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO sutartus standartus parengia aukštojo mokslo ir studijų institucijos. Tarptautinėse jungtinių studijų programose rekomenduojama išduoti jungtinį diplomo priedėlį, kuris apimtų visą programą ir kurį patvirtintų visi laipsnį suteikiantys universitetai.

Dvigubas laipsnis arba dauginis laipsnis

(Bent) du atskiri laipsnio įgijimo pažymėjimai, išduodami jungtinę programą sėkmingai baigusiam studentui. Dvigubas laipsnis – dauginio laipsnio rūšis. Kiekvienas laipsnis turi būti parašais patvirtintas atitinkamų kompetentingų institucijų ir oficialiai pripažįstamas tose šalyse, kuriose yra tuos laipsnius suteikusios institucijos.

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)

Europos Komisijos suteikiama akreditacija, suteikianti ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms teisę teikti paraiškas ir dalyvauti mobilumo mokymosi tikslais ir bendradarbiavimo veikloje pagal programą „Erasmus+“. Vakarų Balkanų trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo institucijos gali teikti paraiškas dėl ECHE ir gauti ECHE siekiant dalyvauti kvietime teikti paraiškas dėl iniciatyvos „Europos universitetai“, į kurį jos turi teisę. Chartijoje išdėstyti pagrindiniai principai, kurių institucija turėtų laikytis organizuodama ir įgyvendindama kokybišką mobilumo ir bendradarbiavimo veiklą, ir nurodomos būtinos sąlygos, kurių ta institucija turi sutikti laikytis, kad užtikrintų kokybiškas paslaugas ir procedūras, taip pat teiktų patikimą ir skaidrią informaciją.

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS)

Į besimokantį asmenį orientuota mokymosi kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, pagrįsta mokymo(si) ir vertinimo procesų skaidrumu. Ja siekiama sudaryti palankesnes sąlygas studijų programų ir besimokančių asmenų mobilumo veiklos planavimui, vykdymui ir vertinimui pripažįstant kvalifikacijas ir mokymosi laikotarpius. Tai sistema, padedanti planuoti studijų programas, jas aprašyti ir įgyvendinti, taip pat suteikti aukštojo mokslo kvalifikacijas. ECTS ir rezultatais grindžiamomis kvalifikacijų sistemomis, užtikrinamas didesnis studijų programų ir kvalifikacijų skaidrumas ir sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti kvalifikacijas.

Aukštojo mokslo ir studijų institucija

Institucija, kuri, nepriklausomai nuo to, kaip ji yra vadinama, pagal nacionalinę teisę ar praktiką suteikia pripažįstamus kvalifikacinius ar mokslo laipsnius arba kitas pripažįstamas tretinio lygmens kvalifikacijas, ar bet kuri palyginama tretinio lygmens institucija, kurią nacionalinės institucijos laiko tinkama dalyvauti Programoje savo atitinkamoje teritorijoje.

Jungtinis laipsnis

Laipsnis, patvirtinamas vienu diplomu, kuris išduodamas jungtinę programą sėkmingai baigusiam studentui. Jungtinis laipsnis turi būti drauge parašais patvirtintas dviejų ar daugiau dalyvaujančių kompetentingų institucijų ir oficialiai pripažįstamas tose šalyse, kuriose yra tos dalyvaujančios institucijos.

Jungtinės programos

Aukštojo mokslo (studijų arba mokslinių tyrimų) programos, kurias drauge rengia, įgyvendina ir visiškai pripažįsta dvi ar daugiau aukštojo mokslo ir studijų institucijų. Jungtinės programos gali būti įgyvendinamos bet kokiu aukštojo mokslo lygmeniu, t. y. bakalauro studijų, magistrantūros ar doktorantūros ar net trumpojo ciklo studijų. Jungtinės programos gali būti nacionalinės (kai visi dalyvaujantys universitetai įsikūrę toje pačioje šalyje) arba tarpvalstybinės ar tarptautinės (kai dalyvauja bent dviejų skirtingų šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijos).

Vientisųjų studijų programos

Integruotos (ilgos) programos, kurias užbaigus įgyjamas pirmosios arba antrosios pakopos kvalifikacinis arba mokslo laipsnis ir kurias tam tikrose šalyse vis dar galima geriau apibūdinti trukme (metais), o ne mokymosi kreditais. Daugumoje šių šalių programos, nepatenkančios į Bolonijos pirmosios pakopos modelį, vykdomos medicinos, stomatologijos, veterinarijos, slaugos ir akušerijos srityse ir dauguma atvejų jose dalyvauja 1–8 proc. studentų. Integruotos programos, kurias užbaigus įgyjamos reglamentuojamosios profesijos, paprastai atitinka 300–360 ECTS kreditų arba trunka penkerius šešerius metus (atsižvelgiant į atitinkamą reglamentuojamą profesiją).

Trečioji pakopa

Vykstant Bolonijos procesui 2005 m. gegužės mėn. Bergene surengtame susitikime už aukštąjį mokslą atsakingų ministrų suderintos Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijos sandaros trečiosios pakopos lygmuo. Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sandaros trečiosios pakopos aprašo rodiklis atitinka EKS 8 lygmens mokymosi rezultatus.

Tagged in:  Higher education