Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Ordliste - Videregående uddannelse

Merit

En række læringsresultater opnået af en person, som er blevet vurderet, og som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer.

Mobilitetsophold med meritoverførsel

En begrænset studie- eller praktikperiode i udlandet (inden for rammerne af et igangværende uddannelsesforløb på en hjeminstitution) med henblik på at optjene ECTS-point. Efter mobilitetsopholdet vender de studerende tilbage til deres hjeminstitution for at færdiggøre deres studier.

Uddannelsesmobilitet

Et studieforløb i udlandet, som er rettet mod at tage en hel uddannelse eller opnå et uddannelsesbevis i værtslandet.

Tillæg til eksamensbeviser

Et bilag til den officielle dokumentation for kvalifikationer, som skal indeholde mere detaljerede oplysninger om den afsluttede uddannelse i henhold til et godkendt format, som er internationalt anerkendt. Et dokument, der ledsager eksamensbeviser for videregående uddannelser med en standardiseret beskrivelse af de studier (type, niveau, sammenhæng, indhold og status), som indehaveren har gennemført. Det udarbejdes af videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til standarder, som er vedtaget af Kommissionen, Europarådet og UNESCO. Inden for rammerne af et internationalt fælles studieprogram anbefales det at udarbejde et "fælles tillæg til eksamensbeviser", der omfatter hele uddannelsen, og som underskrives af alle universiteter, der udsteder eksamensbeviset.

Dobbelte eller flerdobbelte grader

Mindst to særskilte eksamensbeviser, der tildeles en studerende, der har gennemført et fælles studieprogram. En dobbelt grad er en specifik type flerdobbelt grad. Hver grad skal være underskrevet af den kompetente myndighed ved den pågældende institution og skal være officielt anerkendt i de lande, hvor de tildelende institutioner er etableret.

Erasmus-chartret for videregående uddannelse

Akkreditering, der bevilges af Kommissionen, og som giver videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande mulighed for at ansøge om og deltage i læringsmobilitet og samarbejdsaktiviteter under Erasmus+-programmet. Chartret fastlægger de grundlæggende principper, en institution skal overholde ved tilrettelæggelse og gennemførelse af mobilitets- og samarbejdsaktiviteter af høj kvalitet, og indeholder de betingelser, institutionen skal overholde, så det sikres, at den leverer tjenester og procedurer af høj kvalitet og afgiver pålidelige og gennemsigtige oplysninger.

ECTS (det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem)

System med den studerende i centrum for meritakkumulering og -overførsel baseret på gennemsigtighed i lærings-, undervisnings- og vurderingsprocesser. Dets mål er at lette planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af studieprogrammer og studerendes mobilitet ved anerkendelse af kvalifikationer og læringsperioder. Et system, der bidrager til at udforme, beskrive og gennemføre studieprogrammer og udstede eksamensbeviser på videregående uddannelser. Ved at anvende ECTS sammen med resultatbaserede kvalifikationsrammer gøres studieprogrammerne og kvalifikationerne mere gennemsigtige, og anerkendelsen af kvalifikationer gøres nemmere.

Videregående uddannelsesinstitution

Alle typer videregående uddannelsesinstitutioner, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis og uanset institutionsbenævnelse udbyder anerkendte akademiske grader eller andre anerkendte uddannelser på videregående niveau, eller institutioner, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis udbyder erhvervsuddannelse på videregående niveau.

Fælles eksamensbevis

Et enkelt eksamensbevis, der tildeles en studerende, der har gennemført et fælles studieprogram. Det fælles eksamensbevis skal underskrives i fællesskab af to eller flere af de deltagende institutioner og skal anerkendes officielt i de lande, hvor de deltagende institutioner er etableret.

Fælles programmer

Undervisnings- eller forskningsprogrammer på en videregående uddannelse, som udformes, gennemføres og fuldt ud anerkendes af to eller flere videregående uddannelsesinstitutioner. Fælles programmer kan gennemføres på alle videregående uddannelsesniveauer, dvs. korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d. De kan være nationale (når alle involverede universiteter er fra det samme land) eller tværnationale/internationale (når mindst to forskellige lande er repræsenteret blandt de involverede videregående uddannelsesinstitutioner).

Uddannelser med ét trin

Integrerede/lange programmer, der giver en uddannelse på enten bachelorniveau eller kandidatniveau, og som i visse lande stadig bedre kan kategoriseres ved varighed i år end ved meritpoint. I de fleste af disse lande ligger disse programmer, som ikke følger Bolognaprocessens model, inden for områderne medicin, tandteknik, veterinærmedicin, sygepleje og jordemoderfaget og repræsenterer i de fleste tilfælde 1-8 % af det samlede antal studerende. Uddannelser, der fører til lovregulerede erhverv, har typisk en varighed på fem til seks år/300-360 ECTS-point, afhængigt af hvilket lovreguleret erhverv der er tale om.

Tredje studietrin

Det tredje trin i den referenceramme for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser, der blev vedtaget af ministrene med ansvar for videregående uddannelse på deres møde i Bergen i maj 2005 under Bolognaprocessen. Deskriptorerne for det tredje trin i referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelse svarer til læringsresultaterne på EQF-niveau 8.