Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Krok 3: Ověření finančních podmínek

Formy grantu

Grant může mít tyto formy:

 1. grant se smíšenými skutečnými náklady:
  1. úhrada uznatelných nákladů, které skutečně vznikly: např. mimořádné náklady v rámci mobilit v klíčové akci 1,
  2. proplacení příspěvku na jednotkové náklady se týká některých konkrétních kategorií uznatelných nákladů, které jsou jasně stanoveny předem, a určí se jako částka za jednotku: např. podpora na pobytové náklady v rámci mobilit v klíčové akci 1;
 2. jednorázové příspěvky 1 : To znamená, že grant uhradí pevnou částku na základě jednorázové částky nebo financování, které není vázáno na náklady. Jednorázová částka je vypočtena v souladu s metodikou stanovenou v rozhodnutí o jednorázové částce a pomocí případně poskytnuté podrobné rozpočtové tabulky / kalkulátoru.Může se jednat o:
  1. jednorázové granty založené na rozpočtu: částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu výsledku hodnocení a míry financování stanovené ve výzvě (část B této příručky).  Odhadovaný rozpočet musí splňovat základní podmínky způsobilosti pro granty EU se skutečnými náklady (pro akce řízené agenturou EACEA viz Anotovaná grantová dohoda, článek 6),
  2. předem stanovené jednorázové granty: částku předem stanoví poskytovatel grantu ve výzvě (část B této příručky);
 3. kombinace výše uvedených typů.

Mechanismus financování používaný v rámci programu Erasmus+ poskytuje ve většině případů granty ve formě proplacení částek na základě jednotkových nákladů nebo jednorázových částek. Tyto typy grantu pomáhají žadatelům snadno vypočítat požadovanou výši grantu a usnadňují reálné finanční plánování projektu.

Informace o tom, jaký typ grantu se vztahuje na jednotlivé položky financování v rámci každé akce programu Erasmus+, které se tato příručka týká, viz popis každé akce v části B, oddíle „Jaká jsou pravidla financování?“.

Zásady vztahující se na granty EU

Zákaz retroaktivity

Grant EU nelze udělit se zpětným účinkem na projekty, které již byly dokončeny.

Grant EU na již zahájený projekt lze udělit pouze v případě, může-li žadatel v návrhu projektu prokázat, že projekt musel být zahájen ještě před podpisem grantové dohody. V těchto případech nesmějí být náklady způsobilé pro financování vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant.

Zahájí-li žadatel provádění projektu před podpisem grantové dohody, činí tak na vlastní riziko.

Vícero žádostí

V případě akcí řízených výkonnou agenturou mohou žadatelé podat více než jeden návrh na různé projekty v rámci jedné výzvy (a získat na ně finanční krytí). Organizace se mohou účastnit několika návrhů. Je-li však podáno více návrhů na velmi podobné projekty, bude přijat a hodnocen pouze jeden návrh; žadatelé budou požádáni, aby jeden z návrhů vzali zpět (nebo bude zamítnut).

Návrhy mohou být měněny a znovu podávány až do uzávěrky pro podání návrhů.

U akcí, které řídí národní agentury, budou všechny žádosti, které stejný žadatel předloží vícekrát různým agenturám, zamítnuty. V případě, že téměř totožné nebo velmi podobné žádosti předloží titíž nebo různí žadatelé stejným nebo různým agenturám, budou tyto žádosti předmětem zvláštního posouzení a mohou být všechny zamítnuty.

Původní obsah a autorství

Všechny žádosti o projekty a akreditace musí obsahovat původní obsah vytvořený žadatelem nebo jinými organizacemi žádajícími o grant společně. Vysokoškolské instituce, které podávají žádost týkající se mezinárodních mobilit, mohou rovněž do vypracování žádosti zapojit své partnerské vysokoškolské instituce ze zemí nepřidružených k programu. Za vypracování žádosti nelze poskytnout platbu nebo jinou náhradu žádným jiným organizacím nebo externím osobám. Národní agentura může kdykoli vyloučit žadatele z výběrového řízení nebo ukončit projekt s uděleným grantem / akreditaci, pokud zjistí, že tato pravidla nebyla dodržena.

Zákaz kumulace

Na každý projekt financovaný EU může být určitému příjemci udělen z rozpočtu EU pouze jeden grant. Za žádných okolností nesmějí být tytéž náklady financovány z rozpočtu Unie dvakrát.

Aby se zabránilo riziku dvojího financování, musí žadatel uvést zdroje a částky veškerého dalšího financování, které obdržel nebo o něž v daný rok zažádal, ať už se jedná o tentýž projekt nebo jakýkoli jiný projekt, včetně grantů na provozní náklady. V případě akcí řízených národními agenturami to bude uvedeno ve formuláři žádosti. V případě akcí řízených výkonnou agenturou to bude ověřeno prostřednictvím čestného prohlášení.

Neziskovost

Účelem ani důsledkem grantů financovaných z rozpočtu Unie nesmí být dosažení zisku v rámci projektu prováděného příjemcem grantu. Zisk je definován jako přebytek vypočítaný při platbě zůstatku příjmů nad uznatelnými náklady na akci nebo na pracovní program, kde jsou příjmy omezeny na grant Unie a na příjmy vytvořené touto akcí nebo pracovním programem2 .

Zásada neziskovosti se nevztahuje na granty poskytnuté ve formě jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušálního financování, včetně stipendií, ani na žádosti o granty, které nepřesahují 60 000 EUR.

Pokud dochází k tvorbě zisku, je Komise oprávněna požadovat podíl na zisku odpovídající příspěvku Unie na uznatelné náklady, které příjemci grantu při provádění akce skutečně vznikly.

Za účelem výpočtu zisku vytvořeného grantem se nepřihlíží ke spolufinancování ve formě věcného plnění.

Spolufinancování

Grant EU mimoto představuje pobídku k realizaci projektu, který by bez finanční podpory EU nebyl proveditelný, a je založen na zásadě spolufinancování. Spolufinancování znamená, že grant EU nesmí financovat veškeré náklady projektu; projekt musí být financován i z jiných zdrojů spolufinancování, než je grant EU (např. vlastní zdroje příjemce, příjem generovaný akcí, finanční příspěvky třetích stran).

Je-li grant EU poskytnut ve formě jednotkových nákladů, jednorázové částky nebo paušálního financování (tak je tomu u většiny akcí, na něž se vztahuje tato příručka), zajišťuje dodržení zásad neziskovosti a spolufinancování u celé akce Komise, a to předem při stanovení sazeb nebo procentních podílů těchto jednotkových nákladů, paušálních částek nebo paušálního financování. Obecně se předpokládá dodržení zásad neziskovosti a spolufinancování, a žadatelé proto nemusí poskytnout informace o jiných zdrojích financování, než je grant EU, ani nemusí odůvodnit náklady vynaložené na projekt.

Vyplacením grantu ve formě proplacení jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálního financování však není dotčeno právo přístupu k záznamům, jež jsou příjemci povinni vést. Jestliže kontrola nebo audit odhalí, že nenastala skutečnost, jež zakládá nárok na vyplacení grantu (např. neuskutečnily se projektové aktivity schválené v žádosti, účastníci se aktivit nezúčastnili atd.), a že v rámci grantu ve formě proplacení příspěvku na jednotkové náklady, jednorázové částky či paušálního financování byly příjemci vyplaceny finanční prostředky neoprávněně, je národní agentura nebo výkonná agentura oprávněna získat tyto prostředky až do výše grantu zpět. Stejně tak v případě, že prováděné aktivity nebo vytvořené výstupy nejsou realizovány nebo jsou realizovány špatně (včetně nedodržení smluvního závazku), může být grant snížen s přihlédnutím k rozsahu, v němž byla akce dokončena. Pro statistické a monitorovací účely může Evropská komise mimoto provést u vzorků příjemců průzkumy, které mají vyčíslit skutečné náklady vynaložené v rámci projektů, jež jsou financovány ve formě proplacení příspěvku na jednotkové náklady, jednorázových částek nebo paušálního financování.

Uznatelné a neuznatelné náklady a příspěvky u grantů se smíšenými skutečnými náklady

Aby byly uznatelné, musí náklady a příspěvky splňovat níže uvedené podmínky uznatelnosti3 :

Uznatelné náklady – obecné podmínky

Pro skutečné náklady:

 • musí příjemci skutečně vzniknout,
 • musí vzniknout během trvání projektu s výjimkou nákladů, které se týkají závěrečných zpráv a osvědčení o auditu, jež mohou vzniknout později,
 • musí být uvedeny v odhadovaném rozpočtu projektu,
 • musí být nezbytné k provedení projektu, který je předmětem grantu,
 • musí být možné je identifikovat a ověřit, zejména tím, že jsou zaznamenány v účetních záznamech příjemce grantu a stanoveny v souladu s platnými účetními standardy země, ve které je příjemce grantu zřízen, a v souladu s běžnou praxí účtování nákladů příjemce grantu,
 • musí splňovat požadavky platných daňových a sociálních právních předpisů,
 • jsou přiměřené, odůvodněné a splňují zásadu řádného finančního řízení, zejména pokud jde o hospodárnost a účelnost.

​​​​​​​Pro jednotkové náklady a příspěvky:

 • musí být vykázány v rámci jedné z rozpočtových kategorií stanovených v odhadovaném rozpočtu projektu;
  •  jednotky musí:
   • být skutečně použity nebo vyprodukovány příjemcem během prováděcího období,
   • být nezbytné pro provádění akce a
  • počet jednotek musí být vyčíslitelný a ověřitelný a v případě potřeby podložený odpovídajícími záznamy a dokumentací.

Jednorázové příspěvky:

 • musí být vykázány v rámci jedné z aktivit / pracovních balíčků stanovených v odhadovaném rozpočtu projektu,
 • práce musí být příjemcem řádně provedena v souladu s grantovou dohodou,
 • výsledků/výstupů musí být dosaženo v období realizace.

Uznatelné náklady – Specifické podmínky

Uznatelné náklady mohou být přímé nebo nepřímé.

Přímé náklady

Uznatelné přímé náklady na akci jsou náklady, které lze s ohledem na podmínky způsobilosti vymezené výše identifikovat jako zvláštní náklady na akci, které přímo souvisí s jejím provedením a které k ní lze přímo zaúčtovat.

Kromě přímých uznatelných nákladů, které budou uvedeny ve výzvě k předkládání návrhů, se za uznatelné považují také tyto kategorie nákladů:

 • náklady vzniklé na základě záruky pro účely záloh, kterou příjemce grantu složil, pokud ji příslušná národní agentura požaduje,
 • náklady na osvědčení o finančních výkazech a zprávy o operativní kontrole, pokud jsou tato osvědčení nebo zprávy vyžadovány na podporu žádostí o platby ze strany národní agentury,
 • amortizační náklady, pokud příjemci grantu skutečně vznikly.

Máte-li oprávnění pro konkrétní akci, vezměte prosím v úvahu, že náklady na dobrovolníky nejsou klasickou kategorií nákladů. Nevznikají žádné náklady, neboť dobrovolníci pracují zdarma, přesto je však lze doplnit do rozpočtu v podobě předem stanovených jednotkových nákladů (na dobrovolníka)4 , což vám umožní využít práce dobrovolníků pro účely grantu (navýšením částky úhrady až do výše 100 % běžných nákladů, tj. nákladových kategorií jiných než dobrovolníci).

V případě akcí řízených výkonnou agenturou použijte při výpočtu nákladů na cestovné, stravné a ubytování jednotkové náklady na cestovné, stravné a ubytování uvedené v rozhodnutí Komise C(2021) 355 . Dále upozorňujeme, že vlastníci malých a středních podniků a příjemci, kteří jsou fyzickou osobou, jsou způsobilí na základě rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2020, kterým se povoluje použití jednotkových nákladů pro náklady na zaměstnance u vlastníků malých a středních podniků a příjemců, kteří jsou fyzickými osobami a nepobírají plat za práci, kterou sami vykonávají v rámci akce nebo pracovního programu6 .

Pokud jde o internetové stránky projektu, komunikační náklady na prezentaci projektu na internetových stránkách účastníků nebo účtech na sociálních sítích jsou způsobilé.

Finanční podpora třetím stranám je způsobilá pouze v případě, že ji předpokládá výzva (část B této příručky k programu).

Interní postupy příjemce grantu v oblasti účetnictví a auditu musí umožnit přímé odsouhlasení nákladů a příjmů vykázaných s ohledem na projekt s příslušnými účetními výkazy a podpůrnými dokumenty.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty se považuje za způsobilý náklad pouze tehdy, není-li podle platných vnitrostátních právních předpisů týkajících se DPH vratná7 . Jediná výjimka se týká činností nebo transakcí, jichž se účastní státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty jako orgány veřejné moci8 . Mimoto:

 • odpočitatelná DPH, která ve skutečnosti nebyla odečtena (kvůli podmínkám v daném státě nebo nedbalosti příjemců), není způsobilá,
 • na země, které nejsou členskými státy EU, se nevztahuje směrnice o DPH. Organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu mohou být osvobozeny od daní (včetně DPH), cel a poplatků, pokud byla mezi Evropskou komisí a třetí zemí nepřidruženou k programu, v níž organizace sídlí, podepsána dohoda.

Uznatelné nepřímé náklady

Nepřímé náklady jsou náklady, které přímo nesouvisejí s prováděním akce, a tedy jí je nelze přímo připsat.

U určitých typů projektů (podrobné informace o pravidlech financování jednotlivých akcí viz část B této příručky) je v rámci nepřímých nákladů uznatelná paušální částka nepřesahující 7 % uznatelných přímých nákladů projektu (s výjimkou případných dobrovolných nákladů); tato částka představuje celkové správní náklady příjemce, které již nejsou zahrnuty v uznatelných přímých nákladech (např. faktury za elektřinu nebo internetové připojení, náklady na prostory atd.), ale které lze považovat za náklady, jež lze účtovat projektu.

Nepřímé náklady nesmí zahrnovat náklady uvedené pod jinou rozpočtovou kategorií. Nepřímé náklady nejsou uznatelné, pokud příjemce již čerpá grant na provozní náklady z rozpočtu Unie (například v rámci výzvy k předkládání žádostí týkajících se spolupráce s občanskou společností v rámci programu Erasmus+).

Neuznatelné náklady

Níže uvedené náklady se nepovažují za uznatelné:

 • výnosy z kapitálu a dividendy vyplacené příjemcem,
 • dluhy a poplatky dluhové služby,
 • rezervy na pokrytí ztrát nebo dlužných částek,
 • dlužné úroky,
 • sporné pohledávky,
 • kurzové ztráty,
 • náklady, jež vykáže příjemce v rámci jiné akce, na niž je udělen grant financovaný z rozpočtu Unie,
 • nepřiměřené nebo neuvážené výdaje,
 • příspěvky od třetích stran ve formě věcného plnění,
 • v případě nájmu nebo leasingu zařízení náklady na případný odkup na konci období leasingu nebo nájmu,
 • náklady na založení a vedení bankovních účtů (včetně nákladů na převody od národní agentury nebo výkonné agentury nebo pro ně, které naúčtuje banka příjemce),
 • DPH, pokud se podle platných vnitrostátních právních předpisů o DPH pokládá za vratnou (viz odstavec výše o dani z přidané hodnoty).
 • příspěvky ve formě věcného plnění jsou povoleny, nelze je však vykazovat jako náklady.

Zdroje financování

Ve formuláři žádosti musí žadatel uvést příspěvek z jiných zdrojů, než je grant EU. Externí spolufinancování může mít podobu vlastních zdrojů příjemce, finančních příspěvků třetích stran nebo příjmů vytvořených projektem. Jestliže v době předložení závěrečné zprávy a žádosti o doplatek existují důkazy o existenci přebytku příjmů (viz sekce o neziskovosti a spolufinancování) nad uznatelnými náklady projektu, má národní agentura nebo výkonná agentura nárok získat zpět procentní podíl zisku odpovídající příspěvku Unie na uznatelné náklady skutečně vzniklé příjemci na realizaci projektu. Toto ustanovení se nevztahuje na projekty žádající o grant, jenž nepřesahuje 60 000 EUR.

Příspěvky od třetích stran ve formě věcného plnění se nepovažují za možný zdroj spolufinancování.