Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Βήμα 3: Έλεγχος των χρηματοδοτικών όρων

Μορφές της επιχορήγησης

Η επιχορήγηση μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

 1. επιχορήγηση μικτών πραγματικών δαπανών:
  1. επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν: π.χ. οι έκτακτες δαπάνες στο πλαίσιο των δράσεων κινητικότητας της βασικής δράσης 1.
  2. επιστροφή με βάση το μοναδιαίο κόστος, το οποίο καλύπτει ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με αναφορά σε ποσό ανά μονάδα: π.χ. την ατομική στήριξη στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας της βασικής δράσης 1·
 2. κατ’ αποκοπήν συνεισφορές1 : Αυτό σημαίνει ότι η επιχορήγηση θα επιστρέψει ένα πάγιο ποσό, βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού ή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες. Τα κατ’ αποκοπήν ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην απόφαση για τα κατ’ αποκοπή ποσά και με χρήση του αναλυτικού πίνακα/υπολογιστή του προϋπολογισμού που παρέχεται (εάν υπάρχει).

Μπορεί να πρόκειται για:

 1. κατ’ αποκοπήν επιχορηγήσεις βάσει προϋπολογισμού: το ποσό θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στην πρόσκληση (μέρος Β του παρόντος οδηγού).  Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τους βασικούς όρους επιλεξιμότητας για τις επιχορηγήσεις πραγματικών δαπανών της ΕΕ (για δράσεις που τελούν υπό τη διαχείριση του EACEA, βλ. ΕΓΣ — σχολιασμένη συμφωνία επιχορήγησης, άρθρο 6
 2. προκαθορισμένες κατ’ αποκοπήν επιχορηγήσεις: το ποσό προκαθορίζεται από τη χορηγούσα αρχή στην πρόσκληση (μέρος Β του παρόντος οδηγού).
 3. συνδυασμός των παραπάνω.

Οι επιχορηγήσεις από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ αφορούν ως επί το πλείστον επιχορηγήσεις που βασίζονται σε επιστροφές με βάση το μοναδιαίο κόστος ή κατ’ αποκοπήν ποσά. Τα εν λόγω είδη επιχορηγήσεων διευκολύνουν όχι μόνο τον υπολογισμό του ζητούμενου ποσού της επιχορήγησης από τους αιτούντες αλλά και τον ρεαλιστικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του σχεδίου.

Για το είδος της επιχορήγησης που προβλέπεται για κάθε κατηγορία χρηματοδότησης και για κάθε δράση Erasmus+ που καλύπτεται από τον παρόντα οδηγό, ανατρέξτε στην περιγραφή κάθε δράσης στο μέρος Β, ενότητα «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;».

Αρχες που διεπουν τις επιχορηγησεις της εε

Μη αναδρομικότητα

Δεν επιτρέπεται η αναδρομική επιχορήγηση σχεδίων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η επιχορήγηση σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει είναι δυνατή μόνον εφόσον ο αιτών μπορεί να αποδείξει στην πρότασή του την ανάγκη έναρξης του σχεδίου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες δεν μπορούν να είναι προγενέστερες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.

Η έναρξη ενός σχεδίου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης γίνεται με ευθύνη του αιτούντος.

Πολλαπλές υποβολές

Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προτάσεις για διαφορετικά σχέδια στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης (και να λάβουν σχετική χρηματοδότηση). Οι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες προτάσεις. Ωστόσο, εάν υπάρχουν διάφορες προτάσεις για παρόμοια σχέδια, μόνο μία πρόταση θα γίνει δεκτή και θα αξιολογηθεί· οι αιτούντες θα κληθούν να αποσύρουν μία από αυτές (διαφορετικά θα απορριφθεί).

Οι προτάσεις μπορούν να τροποποιηθούν και να υποβληθούν εκ νέου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

Για δράσεις που διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί, σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών της ίδιας αίτησης από τον ίδιο αιτούντα σε διαφορετικούς Οργανισμούς, όλες οι αιτήσεις θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση υποβολής σχεδόν πανομοιότυπων ή παρεμφερών αιτήσεων από τους ίδιους ή διαφορετικούς αιτούντες στους ίδιους ή σε διαφορετικούς Οργανισμούς, θα υπόκεινται όλες σε ειδική αξιολόγηση και ενδέχεται να απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Πρωτότυπο περιεχόμενο και συγγραφή

Όλες οι αιτήσεις για σχέδια και διαπίστευση πρέπει να περιέχουν πρωτότυπο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον αιτούντα οργανισμό ή άλλους οργανισμούς που υποβάλλουν από κοινού αίτηση επιχορήγησης. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας μπορούν επίσης να εμπλέκουν στη σύνταξη της αίτησής τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-εταίρους τους από χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Κανένας άλλος οργανισμός ή εξωτερικό άτομο δεν μπορεί να λάβει πληρωμή ή άλλου είδους ανταμοιβή για τη σύνταξη της αίτησης. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τον αιτούντα από τη διαδικασία επιλογής ή μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή ένα σχέδιο / μια διαπίστευση που του έχει χορηγηθεί, εάν διαπιστώσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν έχουν τηρηθεί.

Αρχή της μη σωρευτικής χορήγησης

Για κάθε σχέδιο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ χορηγείται μία και μόνο επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και προς έναν και μόνο δικαιούχο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Για την αποφυγή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης, ο αιτών πρέπει να αναφέρει τις πηγές και τα ποσά τυχόν άλλης χρηματοδότησης που έλαβε ή για την οποία υπέβαλε αίτηση το ίδιο έτος, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για το ίδιο ή άλλο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων λειτουργίας. Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι Εθνικοί Οργανισμοί, τα παραπάνω θα αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, θα ελέγχονται μέσω της υπεύθυνης δήλωσης.

Μη αποκόμιση κέρδους

Οι επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν πρέπει να έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα το κέρδος κατά την υλοποίηση του σχεδίου από τον δικαιούχο. Το κέρδος ορίζεται ως το πλεόνασμα που υπολογίζεται κατά την πληρωμή του υπολοίπου, των εισπράξεων έναντι των επιλέξιμων δαπανών της δράσης ή του προγράμματος εργασίας, με τις εισπράξεις να περιορίζονται στην επιχορήγηση της Ένωσης και στα έσοδα που παράγονται από το εν λόγω πρόγραμμα δράσης ή εργασίας2 . Η αρχή της μη αποκόμισης κέρδους δεν εφαρμόζεται στις επιχορηγήσεις που παρέχονται υπό τη μορφή μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών, ούτε και στις αιτήσεις για επιχορηγήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60 000 EUR.

Εάν αποκομιστεί κέρδος, η Επιτροπή δικαιούται να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες βάρυναν πραγματικά τον δικαιούχο κατά την υλοποίηση της δράσης.

Η συγχρηματοδότηση με συνεισφορές σε είδος δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του κέρδους που δημιουργείται από την επιδότηση.

Συγχρηματοδότηση

Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις της ΕΕ αποτελούν κίνητρο για την υλοποίηση σχεδίων τα οποία δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, και βασίζονται στην αρχή της συγχρηματοδότησης. Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι η επιχορήγηση της ΕΕ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το σύνολο των δαπανών του έργου· το έργο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από πηγές συγχρηματοδότησης, εκτός της επιχορήγησης της ΕΕ (π.χ. ίδιοι πόροι δικαιούχου, εισόδημα που δημιουργείται από τη δράση, χρηματοδοτικές συνεισφορές από τρίτους).

Όταν η επιχορήγηση της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή —όπως στις περισσότερες δράσεις του παρόντος οδηγού— η τήρηση των αρχών της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης διασφαλίζεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή για το σύνολο της δράσης κατά τον καθορισμό των σχετικών συντελεστών ή ποσοστών του εν λόγω μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπήν ποσού ή ενιαίου συντελεστή. Επειδή κατά γενικό κανόνα θεωρείται ότι τηρούνται οι αρχές της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης, οι αιτούντες δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης, πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ, ούτε να δικαιολογούν τις δαπάνες του σχεδίου.

Ωστόσο, η καταβολή επιχορηγήσεων που έχουν τη μορφή επιστροφών με βάση το μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης στα λογιστικά βιβλία των δικαιούχων. Όταν ο έλεγχος αποκαλύπτει ότι το γενεσιουργό γεγονός δεν έχει συμβεί (π.χ. μη υλοποίηση των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, μη συμμετοχή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κ.λπ.) και ότι έχει καταβληθεί αχρεωστήτως πληρωμή στον δικαιούχο στο πλαίσιο επιχορήγησης με τη μορφή επιστροφών βάσει συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός δικαιούται να προβεί σε ανάκτηση μέχρι του ποσού της επιχορήγησης. Ομοίως, εάν οι δραστηριότητες ή τα παραγόμενα αποτελέσματα δεν υλοποιούνται ή υλοποιούνται ανεπαρκώς (συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με συμβατική υποχρέωση), η επιχορήγηση μπορεί να μειωθεί, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού ολοκλήρωσης της δράσης. Επιπλέον, για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς παρακολούθησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διενεργεί έρευνες σε δείγματα δικαιούχων με στόχο την ποσοτικοποίηση των πραγματικών δαπανών στο πλαίσιο σχεδίων τα οποία χρηματοδοτούνται με τη μορφή επιστροφών βάσει συνεισφοράς στο μοναδιαίο κόστος, κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματοδότησης με ενιαίο συντελεστή.

Επιλεξιμεσ και μη επιλεξιμεσ δαπανεσ και συνεισφορεσ για επιχορηγησεισ μικτων πραγματικων δαπανων

Για να είναι επιλέξιμες, οι δαπάνες και η συνεισφορά πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας3 :

Επιλέξιμες δαπάνες — Γενικοί όροι

Για πραγματικές δαπάνες:

 • πρέπει να έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο·
 • πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχεδίου, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου που μπορεί να προκύψουν μεταγενέστερα·
 • πρέπει να εμφανίζονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου·
 • πρέπει να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του σχεδίου που αποτελεί το αντικείμενο της επιχορήγησης·
 • πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως δε να είναι καταχωρισμένες στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου·
 • πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας·
 • να είναι εύλογες, δικαιολογημένες και να ανταποκρίνονται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα.

Για το μοναδιαίο κόστος και τις συνεισφορές:

 • πρέπει να δηλώνονται σε μία από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού που προβλέπονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου·
  •  οι μονάδες πρέπει:
   • να χρησιμοποιούνται ή να παράγονται πράγματι από τον δικαιούχο κατά την περίοδο υλοποίησης·
   • να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της δράσης και
  • ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμος και επαληθεύσιμος και, όταν είναι απαραίτητο, να υποστηρίζεται από αρχεία και τεκμηρίωση.

Κατ’ αποκοπήν συνεισφορές:

 • πρέπει να δηλώνονται σε μία από τις δέσμες δραστηριοτήτων/εργασιών του προϋπολογισμού που προβλέπονται στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου·
 • οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται ορθά από τον δικαιούχο σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης·
 • τα αποτελέσματα/παραδοτέα πρέπει να επιτευχθούν κατά την περίοδο υλοποίησης.

Επιλέξιμες δαπάνες — Ειδικοί όροι

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι είτε άμεσες είτε έμμεσες.

Άμεσες δαπάνες

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες της δράσης είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται παραπάνω, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ειδικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης και, κατά συνέπεια, μπορούν να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν. Εκτός από τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες που θα αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θεωρούνται επίσης επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • οι δαπάνες που σχετίζονται με εγγύηση προχρηματοδότησης την οποία καταθέτει ο δικαιούχος της επιχορήγησης, όταν το απαιτεί ο Εθνικός Οργανισμός·
 • οι δαπάνες που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων και τις εκθέσεις λειτουργικής επαλήθευσης, όταν τα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις απαιτούνται για την υποστήριξη των αιτήσεων για πληρωμές από τον Εθνικό Οργανισμό·
 • οι δαπάνες απόσβεσης, εφόσον βαρύνουν πράγματι τον δικαιούχο.

Εάν εγκριθεί για συγκεκριμένη δράση, λάβετε υπόψη ότι οι δαπάνες για εθελοντές δεν αποτελούν κλασική κατηγορία δαπανών. Δεν υπάρχουν δαπάνες επειδή οι εθελοντές εργάζονται δωρεάν, αλλά μπορούν παρ' όλα αυτά να προστεθούν στον προϋπολογισμό με τη μορφή προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους (ανά εθελοντή)4 και έτσι να σας επιτραπεί να επωφεληθείτε από την εργασία των εθελοντών για την επιχορήγηση (με αύξηση του ποσού της επιστροφής μέχρι το 100 % των κανονικών δαπανών, δηλαδή των κατηγοριών δαπανών εκτός των εθελοντών).

Για δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, κατά τον υπολογισμό των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσής σας, χρησιμοποιήστε το μοναδιαίο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης που ορίζονται στην απόφαση C(2021) 35 της Επιτροπής5 . Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ και οι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα είναι επιλέξιμοι κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2020, με την οποία επιτρέπεται η χρήση του μοναδιαίου κόστους για τις δαπάνες προσωπικού των ιδιοκτητών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των δικαιούχων που είναι φυσικά πρόσωπα που δεν λαμβάνουν μισθό για τις εργασίες που εκτελούν τα ίδια στο πλαίσιο δράσης ή προγράμματος εργασίας6 .

Όσον αφορά τους ιστοτόπους του σχεδίου, οι δαπάνες επικοινωνίας για την παρουσίαση του σχεδίου στους ιστοτόπους των συμμετεχόντων ή στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επιλέξιμες.

Η οικονομική στήριξη προς τρίτα μέρη είναι επιλέξιμη μόνον εάν προβλέπεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων (μέρος Β του παρόντος οδηγού προγράμματος).

Οι εσωτερικές διαδικασίες λογιστικής και ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να επιτρέπουν τον άμεσο έλεγχο της συμφωνίας των δαπανών και εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και παραστατικά.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνον εάν δεν ανακτάται δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ7 . Η μόνη εξαίρεση αφορά τις δραστηριότητες ή τις συναλλαγές στις οποίες οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές κρατικές αρχές και άλλοι δημόσιοι φορείς ενεργούν ως δημόσιες αρχές8 . Επιπλέον:

 • ο εκπεστέος ΦΠΑ που δεν έχει εκπέσει (λόγω εθνικών συνθηκών ή αμέλειας των δικαιούχων) δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη·
 • η οδηγία για τον ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες. Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να εξαιρούνται από την επιβολή φόρων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), δασμών και επιβαρύνσεων, εάν έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της τρίτης χώρας που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στην οποία εδρεύει ο οργανισμός.

Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες

Οι έμμεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση της δράσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να καταλογιστούν άμεσα σε αυτήν.

Σε ορισμένα είδη σχεδίων (για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης των δράσεων, βλ. μέρος Β του παρόντος οδηγού), λογίζεται ως έμμεση επιλέξιμη δαπάνη ένα κατ’ αποκοπήν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 7 % των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου (εξαιρουμένων των δαπανών για εθελοντές, εάν υπάρχουν) και αντιπροσωπεύει τα γενικά διοικητικά έξοδα του δικαιούχου, τα οποία δεν καλύπτονται ήδη από τις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κόστος εγκαταστάσεων κ.λπ.) αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτονται από το σχέδιο.

Οι έμμεσες δαπάνες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλη κατηγορία του προϋπολογισμού. Οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, εάν ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιδότηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+).

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

 • απόδοση κεφαλαίου και μερίσματα που καταβάλλονται από δικαιούχο·
 • χρέη και δαπάνες εξυπηρέτησης χρεών·
 • προβλέψεις για ζημίες ή χρέη·
 • χρεωστικοί τόκοι·
 • επισφαλείς απαιτήσεις·
 • συναλλαγματικές ζημίες·
 • δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο άλλης δράσης που λαμβάνει επιχορήγηση χρηματοδοτούμενη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·
 • υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
 • συνεισφορές σε είδος από τρίτους·
 • σε περίπτωση μίσθωσης ή ενοικίασης εξοπλισμού, το κόστος τυχόν εξαγοράς στο τέλος της περιόδου μίσθωσης ή ενοικίασης·
 • κόστος ανοίγματος και διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εμβασμάτων από/προς τον Εθνικό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό τις οποίες χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου).
 • φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον είναι ανακτήσιμος δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ (βλ. παράγραφο για τον ΦΠΑ παραπάνω)·
 • οι συνεισφορές σε είδος επιτρέπονται, αλλά δεν μπορούν να δηλωθούν ως δαπάνες.

Πηγές χρηματοδότησης

Οι αιτούντες πρέπει να δηλώνουν στο έντυπο της αίτησής τους τις συνεισφορές από άλλες πηγές πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ. Η εξωτερική χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από ιδίους πόρους του δικαιούχου, χρηματοδοτικές συνεισφορές τρίτων ή έσοδα που προκύπτουν από το σχέδιο. Εάν, κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης και της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου, προκύπτει πλεόνασμα των εσόδων (βλ. ενότητα «Αρχές της μη αποκόμισης κέρδους και της συγχρηματοδότησης») έναντι των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Εθνικός ή ο Εκτελεστικός οργανισμός μπορεί να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες τις οποίες πράγματι κατέβαλε ο δικαιούχος για την υλοποίηση του σχεδίου. Η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει για τα σχέδια για τα οποία η αίτηση επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το ποσό των 60 000 EUR.

Οι συνεισφορές σε είδος από τρίτους δεν συγκαταλέγονται στις ενδεχόμενες πηγές συγχρηματοδότησης.

 • 1 Decision of 18/10/2022 authorising the use of lump sum contributions and unit contributions under the Erasmus+ Programme 2021-2027 (Απόφαση της 18/10/2022 για την έγκριση της χρήσης κατ’ αποκοπήν συνεισφορών και μοναδιαίων συνεισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027) ↩ back
 • 2

  Για τον σκοπό αυτόν, οι εισπράξεις περιορίζονται στο εισόδημα που προκύπτει από το σχέδιο, καθώς και στις χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται ειδικά από τους χορηγούς για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών. Συνεπώς, το κέρδος (ή η ζημία) όπως ορίζεται παραπάνω είναι η διαφορά μεταξύ:

  • αφενός, του προσωρινά αποδεκτού ποσού της επιχορήγησης συν το εισόδημα που προέκυψε από τη δράση και.
  • αφετέρου, των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου.

  Επιπλέον, σε περίπτωση κέρδους, αυτό θα ανακτάται. Ο Εθνικός Οργανισμός ή ο Εκτελεστικός Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης προς τις επιλέξιμες δαπάνες που πράγματι πραγματοποίησε ο δικαιούχος για τη διεξαγωγή της δράσης. Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του κέρδους θα παρέχονται για δράσεις για τις οποίες οι επιχορηγήσεις λαμβάνουν τη μορφή επιστροφής συγκεκριμένου μέρους των επιλέξιμων δαπανών.

  ↩ back

 • 3 Για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός, οι αναλυτικές ισχύουσες χρηματοοικονομικές διατάξεις παρουσιάζονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που δημοσιεύεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών». ↩ back
 • 4 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf. ↩ back
 • 5 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf. ↩ back
 • 6 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf. ↩ back
 • 7 Στα κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία περί ΦΠΑ αποτελεί μεταφορά της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ. ↩ back
 • 8 Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας. ↩ back