Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Krok 4: Vyplnění a podání žádosti

K podání žádosti o grant EU v rámci programu Erasmus+ musí žadatelé použít zvláštní formuláře pro jednotlivé akce, které jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise nebo národních agentur (kontaktní údaje viz tento odkaz: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_cs).

V případě projektů podávaných v rámci konsorcií podává koordinátor jménem všech členů konsorcia jednu žádost vztahující se na celý projekt. Žádost je nutno podat příslušné národní agentuře nebo výkonné agentuře (viz oddíly „Kde podat žádost“ týkající se jednotlivých akcí v části B této příručky).

Žádosti zaslané poštou, kurýrní službou, faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.

V případě akcí řízených národní agenturou musí být elektronický formulář vyplněn v jednom z úředních jazyků používaných v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu. V případě akcí, které řídí výkonná agentura, musí žadatelé vyplnit formulář v jednom z úředních jazyků EU. Abstrakt/shrnutí projektu by však vždy měly být v angličtině.

Žádosti musí být podány pouze u jedné národní agentury nebo u výkonné agentury. V případě několika podání téže žádosti stejné národní agentuře nebo výkonné agentuře v rámci téhož výběrového kola považuje národní agentura nebo výkonná agentura za platnou vždy poslední verzi podanou před termínem pro podávání žádostí. Jestliže stejná žádající organizace nebo konsorcium podá různým národním agenturám více stejných nebo velmi podobných žádostí, budou všechny žádosti automaticky zamítnuty (viz oddíl týkající se zákazu kumulace).

Další informace o tom, jak vyplnit a odeslat přihlášku, naleznete na následujících internetových stránkách:

  • V případě akcí řízených národními agenturami Erasmus+: viz pokyny k vyplňování a předkládání elektronického formuláře. Tyto pokyny obsahují rovněž informace o tom, co dělat v případě technických problémů; jsou k dispozici na internetových stránkách národních agentur (pokud jde o akce, které řídí) a Evropské komise.
  • V případě akcí řízených výkonnou agenturou: Žádosti musí být podané elektronicky prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí na portálu pro financování a nabídková řízení. Další informace o postupu podávání žádostí (včetně aspektů IT) najdete v on-line příručce dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Dodržení termínu

Žádost musí být podána do termínu stanoveného pro každou akci. Termíny pro podávání projektů jsou pro jednotlivé akce stanoveny v oddíle „Kritéria způsobilosti“ v části B této příručky.

Pozn.:

V případě akcí řízených národními agenturami Erasmus+ je termín pro podání elektronických formulářů stanoven vždy na 12:00:00 hod. (poledne SEČ) bez ohledu na datum termínu.

V případě akcí řízených výkonnou agenturou EACEA zahrnutých v této příručce k programu a v souladu s požadavky portálu pro financování a nabídková řízení Komise je termín pro podání návrhů agentuře EACEA stanoven na 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelé v zemích v jiném časovém pásmu musí vzít v úvahu časové rozdíly, aby se vyhnuli zamítnutí žádosti.