Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

3. Lépés: A pénzügyi feltételek ellenőrzése

A támogatás formái

A támogatás formája a következő lehet:

 1. a ténylegesen felmerült vegyes költségek támogatása:
  1. a ténylegesen felmerült elszámolható költségek megtérítése: pl. az 1. pályázati kategórián belüli mobilitási tevékenységekhez nyújtott rendkívüli támogatás;
  2. egységköltség-alapú visszatérítés, amely az elszámolható költségeknek az egységenkénti összeg alapján előzetesen egyértelműen meghatározott kategóriájára kiterjed: pl. az 1. pályázati kategórián belüli mobilitási projektekhez nyújtott egyéni támogatás;
 2. Egyösszegű [fn]hozzájárulások [ft/]2022. október 18-i határozat az egyösszegű átalány-hozzájárulások és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó Erasmus+ program keretében nyújtott egységköltség-hozzájárulások felhasználásának engedélyezéséről.[/fn]: Ez azt jelenti, hogy a támogatás keretében az egyösszegű támogatás vagy a költségfüggetlen finanszírozás alapján meghatározott összeget térítik vissza. Az egyösszegű támogatás kiszámítására az egyösszegű támogatásról szóló határozatban meghatározott módszertannak megfelelően és (ha van ilyen) a rendelkezésre bocsátott részletes költségvetési táblázat/kalkulátor felhasználásával kerül sor.Ez a következők egyike lehet:
  1. költségvetés-alapú egyösszegű átalánytámogatások: Az összeget a támogatást nyújtó hatóság határozza meg a projekt becsült költségvetése, az értékelés eredménye és a felhívásban rögzített finanszírozási arány alapján (az útmutató B. része).  A becsült költségvetésnek meg kell felelnie az uniós tényleges költségtámogatásokra vonatkozó alapvető támogathatósági feltételeknek (az EACEA által kezelt pályázattípusok esetében lásd a magyarázó jegyzetekkel ellátott támogatásimegállapodás-minta 6. cikkét).
  2. előre meghatározott egyösszegű átalánytámogatások: Az összeget a támogatást nyújtó hatóság előre rögzíti a pályázati felhívásban (a pályázati útmutató B. része).
 3. a fentiek kombinációja.

Az Erasmus+ programra alkalmazandó finanszírozási mechanizmus az esetek többségében az egységköltségek vagy egyösszegű támogatások alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást nyújt. E támogatástípusok lehetővé teszik, hogy a pályázók könnyen kiszámíthassák a kérelmezendő támogatási összeget, és megkönnyítik a projekt reális pénzügyi tervezését.

Kérjük, olvassa el a B. részben az egyes pályázattípusok leírását a „Finanszírozási szabályok” szakaszban, ha tudni szeretné, milyen típusú támogatást alkalmaznak az ezen útmutató hatálya alá tartozó Erasmus+ tevékenységekhez tartozó egyes finanszírozási tételekre.

Az Uniós támogatásokra alkalmazandó alapelvek

A visszaható hatály tilalma

Már befejezett projektekhez visszamenőlegesen nem nyújtható uniós támogatás.

Uniós támogatás csak akkor ítélhető oda egy már megkezdett projektre, ha a pályázó a projekttervben bizonyítani tudja, hogy a projektet a támogatási megállapodás aláírása előtt meg kellett kezdeni. Ilyen esetekben az elszámolható költségek felmerülésének időpontja nem lehet a pályázat benyújtásánál korábbi időpont.

Ha a pályázó a támogatási megállapodás aláírása előtt megkezdi a projekt megvalósítását, annak kockázatait a pályázó viseli.

Többször benyújtott pályázatok

A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében a pályázók ugyanazon felhívás különböző projektjeire egynél több pályázatot is benyújthatnak (és finanszírozásban részesülhetnek). A szervezetek/intézmények több pályázatban is részt vehetnek. Ha azonban több pályázat is nagyon hasonló projektekre irányul, csak egy pályázatot fogadnak el és értékelnek; és a pályázókat felkérik valamelyik pályázat visszavonására (vagy az adott pályázat elutasításra kerül).

A pályázatok a benyújtási határidőig módosíthatók és újra benyújthatók.

A nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében az egyazon pályázó által különböző irodákhoz többször benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Ha egy vagy több pályázó majdnem azonos vagy hasonló pályázatokat nyújt be ugyanazon vagy különböző ügynökségekhez, akkor mindet külön értékelésnek vetik alá, és mindegyik elutasítható.

Eredeti tartalom és szerző

Minden projekttervnek és akkreditációnak a pályázó vagy más, közösen pályázó szervezetek/intézmények által készített eredeti tartalmat kell magában foglalnia. A nemzetközi mobilitási tevékenységekre pályázó felsőoktatási intézmények a programhoz nem társult országokban működő felsőoktatási partnerintézményeiket is bevonhatják a pályázatuk elkészítésébe.

A pályázatot készítők nem fizethetnek vagy nyújthatnak egyéb kompenzációt azért, hogy a pályázatot más szervezetek/intézmények vagy külső személyek állítsák össze. A nemzeti iroda bármikor kizárhatja a pályázót a kiválasztási eljárásból, vagy megszüntetheti az odaítélt projektet/akkreditációt, ha megállapítja, hogy a pályázó ezeket a szabályokat nem tartotta be.

A támogatások halmozásának tilalma

Uniós finanszírozású projektenként az uniós költségvetésből csak egy támogatás ítélhető oda bármely kedvezményezett számára. Az uniós költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozható kétszer ugyanaz a költség.

A kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a pályázónak fel kell tüntetnie az adott évben kapott vagy igényelt egyéb finanszírozás forrásait és összegét, függetlenül attól, hogy ugyanarra a projektre vagy bármely más projektre vonatkoznak-e, beleértve a működési támogatásokat is. A nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében ezt a pályázati űrlapon kell feltüntetni. A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében ezt nyilatkozat segítségével ellenőrzik.

A nyereségszerzés tilalma

Az uniós költségvetésből nyújtott támogatás célja vagy hatása nem lehet a kedvezményezett által megvalósított projekt keretében nyereség elérése. A nyereség annak az egyenlegnek a kifizetésekor számított többlet, amely a fellépés vagy munkaprogram elszámolható költségeit meghaladó bevételekből – amennyiben a bevételek az uniós támogatásra korlátozódnak – és az e fellépés vagy munkaprogram által elért bevételből [fn]adódik[ft/]

E célból a bevétel a projekt által generált jövedelemre, valamint a donorok által kifejezetten az elszámolható költségekre átutalt pénzügyi hozzájárulásokra korlátozódik. A fent meghatározottak szerinti nyereség (vagy veszteség) tehát a következők különbsége:

 • a támogatás ideiglenesen elfogadott összege, és a tevékenység által generált jövedelem és
 • a kedvezményezettnél felmerült elszámolható költségek.

Ezenfelül minden olyan esetben, amikor nyereség keletkezik, azt visszafizettetik. A nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a tevékenység végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. A nyereség kiszámítási módját tovább pontosítjuk azon tevékenységek esetében, amelyeknél a támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése formájában valósul meg.[/fn].

A nyereségszerzés tilalma nem alkalmazandó sem az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló támogatások, beleértve az ösztöndíjakat, sem a 60 000 EUR-t nem meghaladó támogatási kérelmek esetében.

Nyereség keletkezésekor a Bizottság jogosult visszafizettetni a nyereségnek azt a százalékos arányát, amely megfelel a pályázattípus végrehajtása során a kedvezményezettnél ténylegesen felmerülő elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak.

A támogatás következtében keletkezett nyereség kiszámításához a természetbeni hozzájárulás formájában történő társfinanszírozást nem kell figyelembe venni.

Társfinanszírozás

Az uniós támogatás pénzügyi ösztönzőnek felel meg olyan projektek megvalósítása esetében, amelyek az uniós támogatás nélkül nem valósulhatnának meg, és a társfinanszírozás elvén alapulnak. A társfinanszírozás elve azt jelenti, hogy az uniós támogatás nem fedezi a projekt összes költségét, és a projektet az uniós támogatástól eltérő, egyéb társfinanszírozási forrásokból (például a kedvezményezett saját forrásaiból, a tevékenység által generált jövedelemből, harmadik felek által biztosított pénzügyi hozzájárulásokból) kell finanszírozni.

Az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló uniós támogatások esetében – a pályázati útmutatóban tárgyalt pályázattípusok többségére jellemző módon – a Bizottság az egyösszegű támogatás vagy az átalányfinanszírozás mértékének vagy arányának megállapításával egy időben, előre és az adott tevékenység egészére nézve figyelembe veszi a nonprofit elvet és a társfinanszírozás elvét. A nonprofit elv és a társfinanszírozás elve általánosan érvényes, ezért a pályázóknak nem kell tájékoztatniuk a Bizottságot a nem uniós támogatásból származó finanszírozási forrásokról, és a projekt során felmerült költségeket sem kell igazolniuk.

Az egységköltség, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatások kifizetése azonban nem sérti a kedvezményezettek hivatalos nyilvántartásaihoz való hozzáférés jogát. Ha ellenőrzés vagy könyvvizsgálat feltárja, hogy a támogatás alapjául szolgáló esemény nem valósult meg (például a projekttevékenységeket nem a pályázati szakaszban jóváhagyott módon valósították meg, a résztvevők nem vettek részt a tevékenységekben stb.), és a kedvezményezettnek jogosulatlanul fizettek ki egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult akár a támogatás teljes összegét visszafizettetni. Hasonlóképpen, ha a vállalt tevékenységeket vagy az elért eredményeket nem vagy nem megfelelően hajtják végre (beleértve a szerződéses kötelezettség teljesítésének elmulasztását), a támogatás csökkenthető, figyelembe véve, hogy a pályázattípus milyen mértékben valósult meg. Az Európai Bizottság ezenfelül a kedvezményezettek közül kiválasztott mintákra vonatkozóan statisztikai és ellenőrzési céllal felméréseket végezhet, amelyek célja az egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatással finanszírozott projektek során ténylegesen felmerült költségek számszerűsítése.

A ténylegesen felmerülő vegyes költségek támogatására vonatkozó elszámolható és nem elszámolható költségek és hozzájárulások

A támogathatósághoz a költségeknek és a hozzájárulásoknak meg kell felelniük az alábbi támogathatósági [fn]feltételeknek[ft/]A Végrehajtó Ügynökség által irányított pályázattípusok esetében az alkalmazandó részletes pénzügyi rendelkezéseket a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon közzétett támogatásimegállapodás-minta tartalmazza.[/fn]:

Elszámolható költségek – általános feltételek

A tényleges költségekre vonatkozóan:

 • a kedvezményezett ténylegesen viseli őket;
 • a projekt időtartama alatt merültek fel, a záróbeszámolóhoz és a könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével, amelyek később is felmerülhetnek;
 • szerepelnek a projekt becsült költségvetésében;
 • szükségesek a támogatás tárgyát képező projekt megvalósításához;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban kerültek meghatározásra;
 • megfelelnek az alkalmazandó adóügyi és szociális törvények előírásainak;
 • a költségek észszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság tekintetében;

Az egységköltségekre és hozzájárulásokra vonatkozóan:

 • be vannak jelentve a projekt előzetes költségvetésében meghatározott költségvetési kategóriák valamelyikében;
  • az egységeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
   • a kedvezményezett a végrehajtási időszakban ténylegesen felhasználja vagy előállítja őket;
   • szükségesek a tevékenység végrehajtásához; valamint
  • az egységek számának azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie, és azt szükség esetén nyilvántartásokkal és dokumentációval kell alátámasztani;

Egyösszegű átalány-hozzájárulások:

 • be vannak jelentve a projekt előzetes költségvetésében meghatározott tevékenységek/munkacsomagok valamelyikében;
 • a kedvezményezett a támogatási megállapodással összhangban megfelelően hajtja végre a munkát;
 • a teljesítendő eredményeket a végrehajtási időszakban valósítják meg;

Elszámolható költségek – különös feltételek

Az elszámolható költségek egyaránt lehetnek közvetlenek és közvetettek.

Közvetlen költségek

A pályázattípushoz kapcsolódó elszámolható közvetlen költségeknek számítanak azok a költségek, amelyek – a fentebb ismertetett támogathatósági feltételek figyelembevételével – a pályázattípus végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, konkrét költségekként azonosíthatók, és közvetlenül a tevékenységre könyvelhetők.

A pályázati felhívásban feltüntetett, elszámolható közvetlen költségeken kívül a következő költségkategóriák is elszámolhatónak minősülnek:

 • a támogatás kedvezményezettje által benyújtott előfinanszírozási garanciához kapcsolódó költségek, amennyiben a garanciákat a nemzeti iroda megköveteli;
 • a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokkal és a működési hitelesítési jelentésekkel kapcsolatos költségek, amennyiben az ilyen igazolások vagy jelentések a nemzeti iroda kifizetési kérelmeinek alátámasztásához szükségesek;
 • értékcsökkenési költségek, feltéve, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az önkéntesek költségei nem minősülnek hagyományos költségkategóriának. Nincs költség, mert az önkéntesek ingyen dolgoznak, azonban ezek a költségek előre meghatározott egységköltség formájában [fn](önkéntesenként)[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn] hozzáadhatók a költségvetéshez, ami lehetővé teszi, hogy az önkéntesek támogatásban részesüljenek (a visszatérítés összegét a rendes költségek, azaz az önkéntesektől eltérő költségkategóriák 100%-ára emelve).

A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében az utazási és megélhetési költségek kiszámításakor kérjük, a C(2021)35 bizottsági [fn]határozatban[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf[/fn] meghatározott utazási, szállás- és tartózkodási egységköltségeket használja. Emellett kérjük, vegye figyelembe, hogy a kkv-tulajdonosok és a természetes személy kedvezményezettek a kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és az általuk egy pályázattípus vagy munkaprogram keretében elvégzett munkáért fizetésben nem részesülő természetes személy kedvezményezetteknek a személyzeti költségei esetében egységköltségek alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2020. október 20-i bizottsági [fn]határozat[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-sme-owners-natural-persons_en.pdf[/fn] alkalmazásával támogathatók.

A projekt honlapjai tekintetében elszámolhatók a projektnek a résztvevők weboldalain vagy közösségimédia-oldalain történő bemutatásával kapcsolatos kommunikációs költségek.

Harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás csak akkor számolható el, ha azt a pályázattípus (a pályázati útmutató B. része) előírja.

A kedvezményezett belső számviteli és ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük a projekttel kapcsolatban elszámolt költségek és bevételek közvetlen egyeztetését a megfelelő számlakimutatásokkal és igazoló dokumentumokkal.

Hozzáadottérték-adó (HÉA)

A hozzáadottérték-adó (héa) csak akkor minősül elszámolható költségnek, ha az alkalmazandó nemzeti [fn]héajogszabályok[ft/]A tagállamokban a nemzeti héajogszabályok ültetik át a héairányelvet (2006/112/EK irányelv).[/fn] értelmében nem visszaigényelhető. Kizárólag azok a tevékenységek, illetve ügyletek képeznek kivételt, amelyeket állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és más közintézmények hatóságként hajtanak [fn]végre[ft/]Lásd az irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.[/fn]. Ezenfelül:

 • nem elszámolható – a nemzeti feltételek vagy a kedvezményezett gondatlansága miatt – ténylegesen nem levont, de levonható héa;
 • a héairányelv nem alkalmazandó harmadik országok esetében. A programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek mentesülhetnek az adók (többek között a héa), vámok és illetékek alól, amennyiben erre vonatkozóan az Európai Bizottság és az adott szervezet/intézmény székhelye szerinti, a programhoz nem társult harmadik ország között megállapodás jött létre.

Elszámolható közvetett költségek

„Közvetett költség” az a költség, amely nem kapcsolódik közvetlenül a pályázattípus végrehajtásához, és így közvetlenül nem rendelhető ahhoz hozzá.

Bizonyos projekttípusok esetében (a pályázattípusok finanszírozási szabályainak részleteit lásd a pályázati útmutató B. részében) a projekt elszámolható közvetlen költségeinek 7%-át nem meghaladó átalányösszeg számolható el közvetett költségek jogcíme alatt (leszámítva adott esetben az önkéntes költségeket), amelyek a kedvezményezettnek olyan általános adminisztratív költségeit képezik (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.), amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek, de amelyek elszámolhatók a projektre.

A közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek egy másik költségvetési kategóriában szerepelnek. A közvetett költségek nem számolhatók el, ha a kedvezményezett működési támogatást kap az uniós költségvetésből (például az Erasmus+ program civil társadalmi együttműködésről szóló pályázati felhívása keretében).

Nem elszámolható költségek

A következő költségek nem minősülnek elszámolhatónak:

 • tőkemegtérülés és a kedvezményezett által fizetett osztalékok;
 • adósság- és az adósságszolgálati költségek;
 • veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok;
 • fizetendő kamatok;
 • kétes tartozások;
 • árfolyamveszteségek;
 • az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásban részesülő egyéb pályázattípus keretében a kedvezményezett által bejelentett költségek;
 • a túlzott vagy felelőtlen kiadások;
 • természetbeni hozzájárulás harmadik felektől;
 • berendezések bérlése vagy lízingelése esetén a lízingelési vagy bérleti időszak végén bármilyen megvásárlási lehetőség költsége;
 • bankszámla nyitásának és fenntartásának költségei (a nemzeti irodától vagy a Végrehajtó Ügynökségtől beérkező/a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség számára történő utalásoknak a kedvezményezett bankja által felszámolt költségeit is beleértve);
 • héa, amennyiben az alkalmazandó nemzeti héajogszabályok értelmében visszaigényelhető (lásd fentebb a hozzáadottérték-adóról szóló bekezdést).
 • a természetbeni hozzájárulások megengedettek, de nem számolhatók el költségként.

Finanszírozási források

A pályázónak a pályázati űrlapon kell feltüntetnie az uniós támogatástól eltérő, egyéb forrásból származó hozzájárulásokat. A külső társfinanszírozás a kedvezményezett saját forrásaiból, harmadik felek pénzügyi hozzájárulásából, illetve a projekt által generált jövedelemből származhat. Ha a záróbeszámoló és az egyenlegkifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában igazolható, hogy a projekt során az elszámolható költségeket meghaladó többletbevétel (lásd a Nonprofit elvről és társfinanszírozásról szóló szakaszt) merült fel, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez való uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a projektekre, amelyekhez 60 000 EUR összegnél kevesebb támogatást igényeltek.

A harmadik felektől származó természetbeni hozzájárulás nem minősül lehetséges társfinanszírozási forrásnak.