Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

3. Lépés: A pénzügyi feltételek ellenőrzése

A támogatás formái

A támogatás formája a következő lehet:

 • a ténylegesen felmerült elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése: pl. a KA1. pályázati kategórián belüli mobilitási pályázattípusok keretében a pénzügyi garancia nyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére odaítélt összeg;
 • egységköltség-alapú visszatérítés, amely az elszámolható költségeknek az egységenkénti összeg alapján előzetesen egyértelműen meghatározott összes vagy meghatározott kategóriájára kiterjed: például az oktatási, képzési és ifjúsági mobilitási projektek keretében nyújtott egyéni támogatásra odaítélt összeg;
 • egyösszegű támogatások, amelyek átfogó jelleggel fedezik az elszámolható költségek valamennyi kategóriáját vagy bizonyos konkrét, előzetesen egyértelműen meghatározott kategóriáit: pl. a kis léptékű partnerségi projektek végrehajtásához való hozzájárulásra odaítélt összeg;
 • százalékos átalányfinanszírozás, amely az elszámolható költségek bizonyos előzetesen egyértelműen meghatározott konkrét kategóriáit fedezi, azok értékére százalékos arányt alkalmazva: pl. az ifjúságsegítők mobilitási projektjeiben a rendszerfejlesztési és tájékoztatási tevékenységekre odaítélt összeg;
 • a fentiek kombinációja.

Az Erasmus+ programra alkalmazandó finanszírozási mechanizmus az esetek többségében az egységköltségek vagy egyösszegű támogatások alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást nyújt. E támogatástípusok lehetővé teszik, hogy a pályázók könnyen kiszámíthassák a kérelmezendő támogatási összeget, és megkönnyítik a projekt reális pénzügyi tervezését.

Kérjük, olvassa el a B. részt, ha tudni szeretné, milyen típusú támogatást alkalmaznak az ezen útmutató hatálya alá tartozó Erasmus+ tevékenységekhez tartozó egyes finanszírozási tételekre.

Az uniós támogatásokra alkalmazandó alapelvek

A visszaható hatály tilalma

Már befejezett projektekhez visszamenőlegesen nem nyújtható uniós támogatás.

Uniós támogatás csak akkor ítélhető oda egy már megkezdett projektre, ha a pályázó a projekttervben bizonyítani tudja, hogy a projektet a támogatási megállapodás aláírása előtt meg kellett kezdeni. Ilyen esetekben az elszámolható költségek felmerülésének időpontja nem lehet a pályázat benyújtásánál korábbi időpont.

Ha a pályázó a támogatási megállapodás aláírása előtt megkezdi a projekt megvalósítását, annak kockázatait a pályázó viseli.

Többször benyújtott pályázatok

Amennyiben ugyanazt a pályázatot egy pályázati fordulón belül többször nyújtják be ugyanahhoz a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség mindig a határidő lejárta előtti legutolsó benyújtott változatot tekinti érvényesnek.

A nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében az egyazon pályázó által különböző irodákhoz többször benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Ha egy vagy több pályázó majdnem azonos vagy hasonló pályázatokat nyújt be ugyanazon vagy különböző ügynökségekhez, akkor mindet külön értékelésnek vetik alá, és mindegyik elutasítható. 302

Minden projekttervnek és akkreditációnak a pályázó vagy más, közösen pályázó szervezetek/intézmények által készített eredeti tartalmat kell magában foglalnia. A pályázók nem fizethetnek azért, hogy a pályázatot más szervezetek/intézmények vagy külső személyek állítsák össze.

A támogatások halmozásának tilalma

Uniós finanszírozású projektenként az uniós költségvetésből csak egy támogatás ítélhető oda bármely kedvezményezett számára. Az uniós költségvetésből semmilyen körülmények között nem finanszírozható kétszer ugyanaz a költség.

A kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a pályázónak fel kell tüntetnie az adott évben kapott vagy igényelt egyéb finanszírozás forrásait és összegét, függetlenül attól, hogy ugyanarra a projektre vagy bármely más projektre vonatkoznak-e, beleértve a működési támogatásokat is. A nemzeti irodák által irányított pályázattípusok esetében ezt a pályázati űrlapon kell feltüntetni. A Végrehajtó Ügynökség által irányított pályázattípusok esetében ezt nyilatkozat segítségével ellenőrzik.

A nyereségszerzés tilalma

Az uniós költségvetésből nyújtott támogatás célja vagy hatása nem lehet a kedvezményezett által megvalósított projekt keretében nyereség elérése. A nyereség annak az egyenlegnek a kifizetésekor számított többlet, amely a tevékenység vagy munkaprogram elszámolható költségeit meghaladó bevételekből – amennyiben a bevételek az uniós támogatásra korlátozódnak – és az e tevékenység vagy munkaprogram által elért bevételből adódik1 . A nyereségszerzés tilalma nem alkalmazandó sem az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló támogatások, beleértve az ösztöndíjakat, sem a 60 000 EUR-t nem meghaladó támogatási kérelmek esetében.

Nyereség keletkezésekor a Bizottság jogosult visszafizettetni a nyereségnek azt a százalékos arányát, amely megfelel a pályázattípus vagy a munkaprogram végrehajtása során a kedvezményezettnél ténylegesen felmerülő elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak.

A támogatás következtében keletkezett nyereség kiszámításához a természetbeni hozzájárulás formájában történő társfinanszírozást nem kell figyelembe venni.

Társfinanszírozás

Az uniós támogatás pénzügyi ösztönzőnek felel meg olyan projektek megvalósítása esetében, amelyek az uniós támogatás nélkül nem valósulhatnának meg, és a társfinanszírozás elvén alapulnak. A társfinanszírozás elve azt jelenti, hogy az uniós támogatás nem fedezi a projekt összes költségét, és a projektet az uniós támogatástól eltérő, egyéb társfinanszírozási forrásokból (például a kedvezményezett saját forrásaiból, a tevékenység által generált jövedelemből, harmadik felek által biztosított pénzügyi hozzájárulásokból) kell finanszírozni.

Az egységköltségen, egyösszegű támogatáson vagy átalányfinanszírozáson alapuló uniós támogatások esetében – a pályázati útmutatóban tárgyalt pályázattípusok többségére jellemző módon – a Bizottság az egyösszegű támogatás vagy az átalányfinanszírozás mértékének vagy arányának megállapításával egy időben, előre és az adott tevékenység egészére nézve figyelembe veszi a nonprofit elvet és a társfinanszírozás elvét. A nonprofit elv és a társfinanszírozás elve általánosan érvényes, ezért a pályázóknak nem kell tájékoztatniuk a Bizottságot a nem uniós támogatásból származó finanszírozási forrásokról, és a projekt során felmerült költségeket sem kell igazolniuk.

Az egységköltség, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatások kifizetése azonban nem sérti a kedvezményezettek jog szerinti nyilvántartásaihoz való hozzáférés jogát. Ha ellenőrzés vagy könyvvizsgálat feltárja, hogy a támogatás alapjául szolgáló esemény nem valósult meg (például a projekttevékenységeket nem a pályázati szakaszban jóváhagyott módon valósították meg, a résztvevők nem vettek részt a tevékenységekben stb.), és a kedvezményezettnek jogosulatlanul fizettek ki egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatást, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult akár a támogatás teljes összegét visszafizettetni. Hasonlóképpen, ha a vállalt tevékenységeket vagy az elért eredményeket nem vagy nem megfelelően hajtják végre (beleértve a szerződéses kötelezettség teljesítésének elmulasztását), a támogatás csökkenthető, figyelembe véve, hogy a pályázattípus milyen mértékben valósult meg. Az Európai Bizottság ezenfelül a kedvezményezettek közül kiválasztott mintákra vonatkozóan statisztikai és ellenőrzési céllal felméréseket végezhet, amelyek célja az egységköltség-hozzájárulás, egyösszegű támogatás vagy átalányfinanszírozás alapján történő visszatérítésen alapuló támogatással finanszírozott projektek során ténylegesen felmerült költségek számszerűsítése.

Az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítésén alapuló támogatásokra alkalmazandó különös rendelkezések

Ha az uniós támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítésén alapul, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni2 :

Elszámolható költségek

Az uniós támogatás nem haladhatja meg a projektek kiválasztása során a költségvetési mellékletben megadott becsült elszámolható költségek összege alapján megállapított felső határértéket. Elszámolható költségek a támogatás kedvezményezettjének azon ténylegesen felmerült költségei, amelyek megfelelnek valamennyi alábbi kritériumnak:

 • a projekt időtartama alatt merültek fel, a záróbeszámolóhoz és a könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével;
 • szerepelnek a projekt becsült költségvetésében;
 • szükségesek a támogatás tárgyát képező projekt megvalósításához;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, azaz szerepelnek a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti ország alkalmazandó számviteli standardjaival, valamint a kedvezményezett szokásos költségelszámolási gyakorlatával összhangban kerültek meghatározásra;
 • megfelelnek az alkalmazandó adó- és társadalombiztosítási szabályoknak;

a költségek észszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különösen a gazdaságosság és a hatékonyság tekintetében;

Az elszámolható költségek egyaránt lehetnek közvetlenek és közvetettek.

Elszámolható közvetlen költségek

A pályázattípushoz kapcsolódó elszámolható közvetlen költségeknek számítanak azok a költségek, amelyek – a fentebb ismertetett támogathatósági feltételek figyelembevételével – a pályázattípus végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, konkrét költségekként azonosíthatók, és közvetlenül a tevékenységre könyvelhetők. A pályázati felhívásban feltüntetett, elszámolható közvetlen költségeken kívül a következő költségkategóriák is elszámolhatónak minősülnek:

 • a támogatás kedvezményezettje által benyújtott előfinanszírozási garanciához kapcsolódó költségek, amennyiben a garanciákat a nemzeti iroda megköveteli;
 • a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokkal és a működési hitelesítési jelentésekkel kapcsolatos költségek, amennyiben az ilyen igazolások vagy jelentések a nemzeti iroda kifizetési kérelmeinek alátámasztásához szükségesek;  
 • értékcsökkenési költségek, feltéve, hogy a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek.

A kedvezményezett belső számviteli és ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük a projekttel kapcsolatban elszámolt költségek és bevételek közvetlen egyeztetését a megfelelő számlakimutatásokkal és bizonylatokkal.

Hozzáadottérték-adó (héa)

A hozzáadottérték-adó (héa) csak akkor minősül elszámolható költségnek, ha az alkalmazandó nemzeti héajogszabályok értelmében nem visszaigényelhető3 . Kizárólag azok a tevékenységek, illetve ügyletek képeznek kivételt, amelyeket állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és más közintézmények hatóságként hajtanak végre4 . Ezenfelül:

 • nem elszámolható – a nemzeti feltételek vagy a kedvezményezett gondatlansága miatt – ténylegesen nem levont, de levonható héa;
 • a héairányelv nem alkalmazandó harmadik országok esetében. A programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek mentesülhetnek az adók (többek között a héa), vámok és illetékek alól, amennyiben erre vonatkozóan az Európai Bizottság és az adott szervezet/intézmény székhelye szerinti, a programhoz nem társult harmadik ország között megállapodás jött létre.

Elszámolható közvetett költségek

„Közvetett költség” az a költség, amely nem kapcsolódik közvetlenül a pályázattípus végrehajtásához, és így közvetlenül nem rendelhető ahhoz hozzá.

Bizonyos projekttípusok esetében (a pályázattípusok finanszírozási szabályainak részleteit lásd a pályázati útmutató B. részében) a projekt elszámolható közvetlen költségeinek 7%-át nem meghaladó átalányösszeg számolható el közvetett költségek jogcíme alatt (leszámítva adott esetben az önkéntes költségeket), amelyek a kedvezményezettnek olyan általános adminisztratív költségeit képezik (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.), amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek, de amelyek elszámolhatók a projektre.

A közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek egy másik költségvetési kategóriában szerepelnek. A közvetett költségek nem számolhatók el, ha a kedvezményezett működési támogatást kap az uniós költségvetésből (például az Erasmus+ program civil társadalmi együttműködésről szóló pályázati felhívása keretében).

Nem elszámolható költségek

A következő költségek nem minősülnek elszámolhatónak:

 • tőkemegtérülés és a kedvezményezett által fizetett osztalékok;
 • adósság- és az adósságszolgálati költségek;
 • veszteségekre vagy adósságokra képzett céltartalékok;
 • fizetendő kamatok;
 • kétes tartozások;
 • árfolyamveszteségek;
 • az uniós költségvetésből finanszírozott támogatásban részesülő egyéb pályázattípus keretében a kedvezményezett által bejelentett költségek;
 • a túlzott vagy felelőtlen kiadások;
 • természetbeni hozzájárulás harmadik felektől;
 • berendezések bérlése vagy lízingelése esetén a lízingelési vagy bérleti időszak végén bármilyen megvásárlási lehetőség költsége;
 • bankszámla nyitásának és fenntartásának költségei (a nemzeti irodától vagy a Végrehajtó Ügynökségtől beérkező/a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség számára történő utalásoknak a kedvezményezett bankja által felszámolt költségeit is beleértve);
 • héa, amennyiben az alkalmazandó nemzeti héajogszabályok értelmében visszaigényelhető (lásd fentebb a hozzáadottérték-adóról szóló bekezdést).

Finanszírozási források

A pályázónak a pályázati űrlapon kell feltüntetnie az uniós támogatástól eltérő, egyéb forrásból származó hozzájárulásokat. A külső társfinanszírozás a kedvezményezett saját forrásaiból, harmadik felek pénzügyi hozzájárulásából, illetve a projekt által generált jövedelemből származhat. Ha a záróbeszámoló és az egyenlegkifizetés iránti kérelem benyújtásának időpontjában igazolható, hogy a projekt során az elszámolható költségeket meghaladó többletbevétel (lásd a Nonprofit elvről és társfinanszírozásról szóló szakaszt) merült fel, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a projekt végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez való uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a projektekre, amelyekhez 60 000 EUR összegnél kevesebb támogatást igényeltek.

A harmadik felektől származó természetbeni hozzájárulás nem minősül lehetséges társfinanszírozási forrásnak.

 

 • 1

  E célból a bevétel a projekt által generált jövedelemre, valamint a donorok által kifejezetten az elszámolható költségekre átutalt pénzügyi hozzájárulásokra korlátozódik. A fent meghatározottak szerinti nyereség (vagy veszteség) tehát a következők különbsége:

  • a támogatás ideiglenesen elfogadott összege, és a tevékenység által generált jövedelem és
  • a kedvezményezettnél felmerült elszámolható költségek.

  Ezenfelül minden olyan esetben, amikor nyereség keletkezik, azt visszafizettetik. A nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség jogosult arra, hogy a kedvezményezettnél a tevékenység végrehajtása során ténylegesen felmerült elszámolható költségekhez nyújtott uniós hozzájárulásnak megfelelő nyereséghányadot visszafizettesse. A nyereség kiszámítási módját tovább pontosítjuk azon tevékenységek esetében, amelyeknél a támogatás az elszámolható költségek meghatározott arányának visszatérítése formájában valósul meg.

 • 2 A Végrehajtó Ügynökség által irányított pályázattípusok esetében az alkalmazandó részletes pénzügyi rendelkezéseket a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon közzétett támogatásimegállapodás-minta tartalmazza.
 • 3 A tagállamokban a nemzeti héajogszabályok ültetik át a héairányelvet (2006/112/EK irányelv).
 • 4 Lásd az irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.