Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilita žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání

Tato akce podporuje školy a další organizace působící v oblasti školního vzdělávání, které chtějí organizovat vzdělávací mobility pro žáky a pracovníky.

Je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, individuální a skupinové mobility žáků, hostujících odborníků a dalších aktivit, jak je vysvětleno níže.

Zúčastněné organizace by prostřednictvím svých činností měly aktivně podporovat inkluzi a rozmanitost, environmentální udržitelnost, digitální vzdělávání a také občanskou angažovanost a participaci: využíváním specifických možností financování, které program pro tyto účely nabízí, zvyšováním povědomí mezi účastníky, sdílením osvědčených postupů a výběrem vhodných návrhů pro své aktivity.

Cíle akce

Cílem této akce je poskytnout jednotlivcům příležitosti k učení a podpořit internacionalizaci a institucionální rozvoj škol a dalších organizací v oblasti školního vzdělávání. Konkrétně má akce tyto cíle:

Posílit Evropský rozměr výuky a učení prostřednictvím:

 • podpory hodnot inkluze a rozmanitosti, tolerance a demokratické účasti,
 • podpory povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti,
 • podpory rozvoje profesionálních sítí v Evropě.

Zvýšit kvalitu výuky a učení ve školním vzdělávání prostřednictvím:

 • podpory profesního rozvoje učitelů, vedoucích pracovníků škol a dalších pracovníků ve školách,
 • podpory využívání nových technologií a inovativních metod výuky,
 • zlepšování jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti ve školách,
 • podpory sdílení a předávání osvědčených postupů při výuce a rozvoji škol.

Přispět k vytvoření Evropského prostoru Vzdělávání prostřednictvím:

 • budování kapacit škol za účelem jejich zapojení do výměn a spolupráce mezi různými zeměmi a realizace vysoce kvalitních projektů mobilit,
 • zpřístupnění vzdělávacích mobilit všem žákům ve školním vzdělávání,
 • podpory uznávání výsledků učení, kterých žáci a pracovníci dosáhli během období mobility v zahraničí.

Jak získat příležitosti k mobilitě v rámci Programu Erasmus+?

Školy a další organizace působící v oblasti školního vzdělávání mohou požádat o finanční prostředky dvěma způsoby:

 • Krátkodobé projekty mobility žáků a pracovníků – tyto projekty poskytují žadatelům příležitost organizovat různé mobility v délce šesti až osmnácti měsíců. Krátkodobé projekty jsou nejlepší volbou pro organizace, které žádají o účast v programu Erasmus+ poprvé, nebo organizace, které chtějí uspořádat pouze omezený počet aktivit.
 • Akreditované projekty mobility žáků a pracovníků – tyto projekty jsou otevřeny pouze organizacím, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání. Tato zvláštní složka financování umožňuje akreditovaným organizacím pravidelně získávat finanční prostředky na mobility, které přispívají k postupnému provádění jejich Plánu Erasmus. Akreditace v rámci programu Erasmus jsou otevřené všem organizacím, které chtějí organizovat mobility pravidelně. Předchozí zkušenosti s programem se nevyžadují. Více informací o této příležitosti naleznete v kapitole této příručky věnované akreditaci Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání.

Kromě toho se organizace mohou k programu připojit, aniž by předložily žádost, a to těmito způsoby:

 • Vstup do stávajícího konsorcia mobility v rámci Erasmus+, které vede akreditovaný koordinátor konsorcia v jejich zemi, jenž do svého konsorcia přijímá nové členy.
 • Hostitelské přijetí účastníků z jiné země: každá organizace se může stát hostitelem účastníků vzdělávání nebo pracovníků z partnerské organizace v zahraničí. Stát se hostitelskou organizací znamená cennou zkušenost a dobrý způsob, jak vytvářet partnerství a dozvědět se o programu více, nežli organizace sama podá žádost.

Školy se rovněž vyzývají, aby se zapojily do eTwinningu: jedná se o on-line komunitu, která působí na zabezpečené platformě dostupné učitelům a zaměstnancům škol, kteří jsou prověřeni národním podpůrným střediskem pro akci eTwinning. Komunita eTwinning umožňuje školám vytvářet společné virtuální třídy a provádět projekty s jinými školami, poskytuje učitelům možnost diskusí a výměn s kolegy a zapojení do nejrůznějších příležitostí profesního rozvoje. Je také dokonalým prostředím k nalezení partnerů pro budoucí projekty.

Kromě toho jsou školy a učitelé vyzýváni k používání nástrojů SELFIE: bezplatných vícejazyčných internetových nástrojů sebehodnocení, které Evropská komise vytvořila s cílem pomoci školám a učitelům rozvíjet digitální kapacitu. Nástroj pro učitele umožní učitelům samostatně posoudit své digitální kompetence a sebevědomí a získat okamžitou zpětnou vazbu o silných stránkách a mezerách ve znalostech nebo kompetencích, v nichž by se mohli zlepšovat. Nástroj mohou také společně využívat týmy učitelů a společně vypracovat plán školení. Nástroje SELFIE jsou k dispozici on-line na adrese: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Vypracování projektu

V projektu klíčové akce 1 je nejdůležitějším hráčem žadatelská organizace. Žadatel vypracuje a podá žádost, podepíše grantovou dohodu, realizuje mobility a předkládá zprávy národní agentuře. Proces podávání žádostí pro krátkodobé projekty i akreditace Erasmus se zaměřuje na potřeby a plány žadatelské organizace.

Mobilitami v projektu mobility mohou být výjezdní nebo příchozí mobility. Většinu druhů aktivit, které jsou k dispozici, představují výjezdní mobility. To znamená, že žadatelská organizace bude působit jako vysílající organizace: provede výběr účastníků a vyšle je k hostitelské organizaci v zahraničí. Velmi se doporučuje využívat tyto příležitosti k organizování obousměrných výměn nebo společných aktivit s jednou či více partnerskými školami. V takovém případě by každá zúčastněná škola měla požádat o finanční prostředky z programu Erasmus+, nebo se může připojit ke stávajícímu konsorciu. Pro usnadnění procesu hledání partnerů program Erasmus+ poskytuje nástroje pro hledání partnerů v zahraničí v rámci Evropské platformy pro školní vzdělávání (https://school-education.ec.europa.eu/).

Kromě toho existují zvláštní druhy příchozích aktivit, které umožňují žadatelským organizacím zvát odborníky nebo studenty a čerstvé absolventy učitelství do dané organizace. Účelem příchozích aktivit není vytvářet dvoustranné výměny, ale spíše přivést osoby, které mohou přispět k rozvoji a internacionalizaci žadatelské organizace.Realizace všech aktivit podporovaných v rámci této akce se musí řídit standardy kvality programu Erasmus. Standardy kvality programu Erasmus zahrnují konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Úplné znění standardů kvality programu Erasmus naleznete na internetových stránkách Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Jazykové vzdělávání je důležitou součástí každého projektu mobility: přijímající organizace by měly svým účastníkům poskytnout podporu při studiu jazyků před zahájením mobility a během ní. Za tímto účelem Erasmus+ financuje platformu on-line jazykové podpory, která je bezplatná a otevřená všem účastníkům programu Erasmus+.

Jak najít partnery pro mobility?

Erasmus+ poskytuje různé nástroje a příležitosti k nalezení partnerů pro mobility:

 • Evropská platforma pro školní vzdělávání (ESEP) nabízí on-line nástroj pro vyhledávání partnerů. Na platformě můžete zaregistrovat svou organizaci, abyste mohli zveřejňovat oznámení o hledání partnerů a vyhledávat v oznámeních jiných organizací: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Národní agentury programu Erasmus+ pravidelně organizují činnosti v oblasti odborné přípravy a spolupráce. Patří mezi ně kontaktní semináře, akce pořádané on-line a další příležitosti k hledání partnerů pro žadatele a příjemce programu Erasmus+. Dostupné činnosti v oblasti odborné přípravy a spolupráce najdete zde: https://salto-et.net. Měli byste také pravidelně navštěvovat internetové stránky své národní agentury, abyste měli přehled o jejích aktivitách a akcích.
 • Platforma výsledků projektů Erasmus+ umožňuje vyhledávat všechny akreditované organizace a schválené projekty: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontální rozměry

Všechny projekty mobility by měly obsahovat tyto aspekty společné celému programu Erasmus+:

Inkluze a rozmanitost

Organizace, které z programu získávají podporu, musí v souladu se standardy kvality programu Erasmus zajistit, aby účastníkům ze všech prostředí nabízely příležitosti k mobilitě inkluzivním a spravedlivým způsobem. Výběr účastníků vzdělávání, kteří se zúčastní projektových aktivit, by měl zohlednit klíčové faktory, jako jsou motivace, zásluhy, ale i osobní rozvoj a vzdělávací potřeby účastníků. Výběr zúčastněných pracovníků by rovněž měl zajistit, aby přínosy jejich profesního rozvoje byly k dispozici pro všechny účastníky vzdělávání v dané organizaci.

Během celé přípravy, realizace a následné kontroly mobilit by vysílající a hostitelské organizace měly účastníky zapojovat do klíčových rozhodnutí, aby byly zajištěny maximální přínosy a dopad pro každého účastníka.

Přijímající a ostatní zúčastněné organizace, které poskytují vzdělávání a odbornou přípravu, se vyzývají, aby aktivně vytvářely a usnadňovaly příležitosti k mobilitě, například tím, že ve svém akademickém kalendáři stanoví okna mobility a vymezí standardní kroky pro opětovné začlenění účastníků po jejich návratu.

Environmentálně udržitelné a odpovědné postupy

Organizace, které z programu získávají podporu, musí v souladu se standardy kvality programu Erasmus mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Tyto zásady by měly být zohledněny při přípravě a realizaci všech aktivit v rámci programu, zejména za využití zvláštních finančních prostředků poskytovaných programem na podporu používání udržitelných dopravních prostředků. Organizace poskytující vzdělávání a odbornou přípravu by měly tyto zásady začlenit do své každodenní práce a měly by mezi svými účastníky vzdělávání a pracovníky aktivně prosazovat změnu myšlení a chování.

Digitální transformace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

V souladu se standardy kvality programu Erasmus podporuje program všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a kvalitu jejich učení a výuky. Kromě toho mohou účastníci využívat stáží v oblasti digitálních příležitostí: jedná se o mobility, které jim umožní osvojit si digitální dovednosti a dají zaměstnancům možnost budovat svou kapacitu vyučovat, školit a plnit další úkoly za pomoci digitálních nástrojů. Tyto aktivity lze pořádat v jakémkoli z dostupných formátů mobility.

Zapojení do demokratického života

Cílem programu je pomoci účastníkům objevit výhody aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Podporované mobility by měly posílit participativní dovednosti v různých oblastech občanské společnosti, jakož i rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Kdykoli je to možné, měly by projekty nabídnout příležitosti k účasti na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení. Měly by také zvýšit povědomí o Evropské unii a porozumění společným evropským hodnotám, včetně respektování demokratických zásad, lidské důstojnosti, jednoty a rozmanitosti i evropského sociálního, kulturního a historického dědictví.

Aktivity

V tomto oddíle jsou uvedeny druhy aktivit, které mohou být podporovány z prostředků programu Erasmus+, a to jak v rámci krátkodobých projektů, tak i v rámci akreditovaných projektů.

Pro jakoukoli aktivitu může být poskytnuta další podpora pro osoby, které doprovázejí účastníky s omezenými příležitostmi, nezletilé nebo mladé dospělé osoby vyžadující dohled. Doprovodné osoby mohou získat podporu po celou dobu nebo po část doby trvání aktivity.

Mobilita pracovníků

Způsobilé aktivity

 • Stínování na pracovišti (2 až 60 dnů)
 • Výukové nebo školicí pobyty (2 až 365 dnů)
 • Kurzy a odborná školení (2 až 30 dnů, nejvýše 10 dnů poplatků za kurz na jednoho účastníka)

Vedle fyzické mobility mohou být všechny mobility pracovníků kombinovány s virtuálními aktivitami. Výše uvedené minimální a maximální doby trvání platí pro složku fyzické mobility.

Prováděné aktivity musí splňovat tyto kvalitativní požadavky:

Stínování na pracovišti: účastníci mohou strávit určitý čas v hostitelské organizaci v jiné zemi s cílem naučit se nové postupy a shromáždit nové nápady pozorováním a interakcí s kolegy, odborníky nebo jinými pracovníky při každodenní práci v hostitelské organizaci.

Výukové nebo školicí pobyty: účastníci mohou strávit určitou dobu výukou nebo školením účastníků vzdělávání v hostitelské organizaci v jiné zemi, což představuje způsob, jak se učit plněním svých úkolů a výměnami s kolegy.

Kurzy a školení: účastníci mohou využít strukturovaného kurzu nebo podobného druhu školení poskytovaného kvalifikovanými odborníky na základě předem definovaného programu učení a výsledků učení.

Školení musí obsahovat jasnou nadnárodní složku, například podporou vzájemného učení mezi účastníky z různých zemí nebo začleněním jiných prvků nadnárodního přenosu postupů, jako je intenzivní zapojení pracovníků školního vzdělávání z hostitelské země, kteří budou komunikovat s kolegy ze zahraničí a představovat jim své postupy.

Obsah kurzů a školení musí odpovídat odborným dovednostem zúčastněných pracovníků a cílům projektu nebo akreditace.

Mezi podporované aktivity mohou patřit například kurzy a školení pořádané veřejnými institucemi nebo dobrovolnickými organizacemi, aktivity organizované v rámci výměny zkušeností mezi organizacemi v různých zemích, jakož i komerčně dostupné kurzy a školení. Nejsou podporovány zcela pasivní aktivity, například poslech přednášek, projevů nebo hromadné konference. O financování konferencí a podobně nazvaných akcí lze uvažovat pouze tehdy, pokud účastníci tráví většinu času strukturovaným školením, workshopy, praktickými cvičeními, výměnou postupů s kolegy nebo jinými formami aktivního učení.

Žadatelé by si měli být vědomi toho, že všichni poskytovatelé kurzů jsou zcela nezávislí na programu Erasmus+ a jednají jako poskytovatelé služeb na volném trhu. Za výběr kurzů a odborného školení proto zodpovídá organizace, která je příjemcem grantu. Žadatelé mohou jako vodítko při provádění výběru využívat tyto standardy kvality: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Způsobilí účastníci

Ke způsobilým účastníkům patří učitelé, vedoucí pracovníci škol a všichni další nepedagogičtí odborníci a pracovníci v oblasti školního vzdělávání.

Způsobilí nepedagogičtí pracovníci zahrnují pracovníky v oblasti školního vzdělávání, ať už zaměstnance škol (asistenty učitele, pedagogické poradce, psychology, koordinátory programu Erasmus+ atd.), nebo jiných organizací působících v oblasti školního vzdělávání (např. školní inspektory, poradce, koordinátory programu Erasmus+, koordinátory politik v oblasti školního vzdělávání atd.).

Účastníci musí pracovat ve vysílající organizaci nebo musí s vysílající organizací pravidelně spolupracovat a pomáhat při provádění hlavních činností organizace (například jako externí školitelé, odborníci nebo dobrovolníci).

Ve všech případech musí být úkoly, které spojují účastníka s vysílající organizací, zdokumentovány takovým způsobem, aby národní agentura mohla tuto vazbu ověřit (například pomocí pracovní nebo dobrovolnické smlouvy, popisem pracovní činnosti nebo podobným dokumentem). Národní agentury zavedou transparentní a jednotnou praxi ohledně toho, co v jejich vnitrostátním kontextu představuje relevantní pracovní vztahy a podpůrnou dokumentaci.

Způsobilá místa konání

Aktivity musí probíhat v zahraničí, v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Dokumentace výsledků učení

Požadavky na dokumentaci výsledků učení jsou stanoveny ve standardech kvality programu Erasmus a dále rozpracovány v grantové dohodě projektu.

Před zahájením aktivity se vysílající organizace, hostitelská organizace a účastník musí dohodnout na studijní smlouvě (nebo podobném dokumentu), v níž budou specifikovány očekávané výsledky učení účastníka. U kurzů a školení lze místo studijní smlouvy použít program kurzu.

 Po ukončení aktivity musí být účastníkovy dosažené výsledky učení uznány vydáním certifikátu Europass – Mobilita nebo podobného dokladu. Organizace, která je příjemcem grantu, si musí uschovat kopii vydaného dokladu jako důkaz o dokončení aktivity.

Mobilita účastníků vzdělávání

Způsobilé aktivity

 • Skupinová mobilita žáků (2 až 30 dnů, alespoň dva žáci na skupinu)
 • Krátkodobá vzdělávací mobilita žáků (10 až 29 dnů)
 • Dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků (30 až 365 dnů)

Vedle fyzické mobility mohou být všechny mobility žáků kombinovány s virtuálními aktivitami. Výše uvedené minimální a maximální doby trvání platí pro složku fyzické mobility.

Prováděné aktivity musí splňovat tyto kvalitativní požadavky:

Skupinová mobilita žáků: skupina žáků z vysílající školy může trávit čas společným učením s vrstevníky v jiné zemi. Vysílající škola musí navrhnout vzdělávací aktivity ve spolupráci s partnerskou školou v hostitelské zemi1 .

Po celou dobu trvání aktivity musí žáky doprovázet a jejich proces učení vést učitelé nebo jiní kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci z vysílající školy. V případě potřeby mohou jako doprovodné osoby na podporu doprovázejících učitelů působit i jiné dospělé osoby2 .

Krátkodobá vzdělávací mobilita žáků: žáci mohou strávit určitou dobu v zahraničí za účelem studia v partnerské škole nebo stáže v jiné příslušné organizaci v zahraničí. Pro každého účastníka musí být stanoven individuální vzdělávací program. U účastníků s omezenými příležitostmi může být mobilita v odůvodněných případech organizována s minimální dobou trvání v délce 2 dnů.

Dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků: žáci mohou strávit určitou dobu v zahraničí za účelem studia v partnerské škole nebo stáže v jiné příslušné organizaci v zahraničí. Pro každého účastníka musí být stanoven individuální vzdělávací program. Všem účastníkům musí být poskytnuto povinné předodjezdové školení a na organizační a jazykovou podporu bude k dispozici zvýšená finanční podpora.

Upozorňujeme, že rozdíl mezi formáty skupinových a individuálních aktivit není založen na režimu cesty a ubytování, ale spíše na požadavcích kolektivních nebo individuálních vzdělávacích programů, jak je popsáno níže v části „Dokumentace výsledků učení“. V souladu s tím je pro skupinové a individuální aktivity poskytována různá úroveň organizační podpory, jak je definována v pravidlech financování uvedených na konci této kapitoly.

Způsobilí účastníci

Zúčastnění žáci musí být zapsáni do vzdělávacího programu ve vysílající škole3 .

Účast je také možná pro žáky, kteří se vzdělávají mimo institucionální prostředí v zemích, kde taková praxe existuje4 .

Způsobilá místa konání

Aktivity musí probíhat v zahraničí, v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Skupinová mobilita žáků musí probíhat na hostitelské škole. Výjimečně se aktivity mohou konat na jiném místě v zemi hostitelské školy, je-li to odůvodněno obsahem a kvalitou aktivity. V takovém případě nebudou cestovní náklady účastníků z hostitelské školy do místa konání akce považovány za nadnárodní mobilitu. K tomuto účelu tedy nelze požadovat dodatečné finanční prostředky.

Skupinová mobilita žáků může navíc probíhat v sídle orgánu Evropské unie, pokud je aktivita organizována v orgánu EU nebo ve spolupráci s ním5 .

Bez ohledu na místo konání musí skupinové aktivity zahrnovat žáky alespoň ze dvou členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Dokumentace výsledků učení

Požadavky na dokumentaci výsledků učení jsou stanoveny ve standardech kvality programu Erasmus a dále rozpracovány v grantové dohodě projektu.

Individuální mobilita: před zahájením aktivity se vysílající organizace, hostitelská organizace a účastník musí dohodnout na studijní smlouvě (nebo podobném dokumentu), v níž budou specifikovány očekávané výsledky učení účastníka. Po ukončení aktivity musí být účastníkovy dosažené výsledky učení uznány vydáním certifikátu Europass – Mobilita nebo podobného dokladu. Organizace, která je příjemcem grantu, si musí uschovat kopii vydaného dokladu jako důkaz o dokončení aktivity.

Skupinová mobilita: musí být definován vzdělávací program pro celou skupinu (individuální studijní smlouvy nejsou vyžadovány). Po skončení aktivity musí organizace, která je příjemcem grantu, uchovávat vzdělávací program a seznam účastníků (včetně doprovázejících osob) jako doklad o dokončení aktivity.

Další podporované aktivity

Dostupné aktivity

 • Hostující odborníci (2 až 60 dnů)
 • Hostující studenti a čerství absolventi učitelství (10 až 365 dnů)

Prováděné aktivity musí splňovat tyto kvalitativní požadavky:

Hostující odborníci: školy mohou pozvat školitele, učitele, experty v dané oblasti nebo jiné kvalifikované odborníky ze zahraničí, kteří mohou pomoci zlepšit výuku a učení v přijímající škole. Hostující odborníci mohou například poskytnout školení pracovníkům školy, ukázat nové metody výuky nebo pomoci při přenosu osvědčených postupů v oblasti organizace a řízení.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství: žadatelské organizace mohou přijmout čerstvé absolventy učitelství, kteří chtějí strávit stáž v zahraničí. Hostitelská organizace obdrží podporu na zajištění aktivity, zatímco cestovní a pobytové náklady účastníka by měla hradit jeho vysílající instituce (která za tímto účelem může požádat o finanční prostředky z programu Erasmus+).

Způsobilí účastníci

Hostujícími odborníky mohou být osoby z jiného členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu, které mohou nabídnout odborné znalosti a odbornou přípravu relevantní pro potřeby a cíle organizace, která je pozvala.

Hostující studenti a čerství absolventi učitelství mohou být účastníci, kteří jsou zapsáni v programu vzdělávání učitelů (nebo podobném vzdělávacím programu pro školitele či pedagogy) nebo takový program nedávno absolvovali6 , a to v jiném členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Způsobilá místa konání

Místem konání pro hostující odborníky a studenty a čerstvé absolventy učitelství je vždy příjemce grantu (včetně členů konsorcia).

Dokumentace výsledků učení

V případě hostujících odborníků musí být vzdělávací program, který bude odborník realizovat, dohodnut s přijímající organizací před zahájením aktivity. Po skončení aktivity musí organizace, která je příjemcem grantu, uchovávat provedený vzdělávací program jako doklad o dokončení aktivity.

Pro hostující studenty a čerstvé absolventy učitelství platí požadavky popsané pro individuální mobilitu účastníků vzdělávání.

Přípravné návštěvy

Co je přípravná návštěva?

Přípravná návštěva je návštěva pracovníků vysílající organizace v budoucí hostitelské organizaci za účelem lepší přípravy aktivity v rámci mobility účastníků vzdělávání nebo pracovníků.

Kdy lze uspořádat přípravnou návštěvu?

Každá přípravná návštěva musí mít jasné odůvodnění a musí sloužit ke zlepšení inkluzivnosti, rozsahu a kvality mobilit.

Lze například uspořádat přípravné návštěvy s cílem lépe připravit mobilitu účastníků s omezenými příležitostmi, navázat spolupráci s novou partnerskou organizací nebo připravit dlouhodobější mobility.

Přípravné návštěvy lze uspořádat při přípravě jakéhokoli druhu mobility účastníků vzdělávání nebo pracovníků kromě „kurzů a školení“.

Kdo se může zúčastnit přípravné návštěvy?

Přípravné návštěvy mohou uskutečnit všechny osoby, které jsou způsobilé k mobilitě pracovníků a podílejí se na organizaci projektu.

Ve výjimečných případech se přípravných návštěv týkajících se jejich mobilit mohou zúčastnit účastníci vzdělávání zapojení do dlouhodobé vzdělávací mobility a účastníci s omezenými příležitostmi zapojení do jakéhokoli druhu aktivity.

Přípravné návštěvy se mohou zúčastnit nejvýše tři osoby a u každé hostitelské organizace lze uspořádat nejvýše jednu přípravnou návštěvu.

Kde se mohou přípravné návštěvy uskutečnit?

Přípravné návštěvy se konají v prostorách budoucí hostitelské organizace nebo na jakémkoli jiném místě, kde mají probíhat mobility. Pravidla platná pro místa konání mobilit zaměstnanců a účastníků vzdělávání se vztahují také na přípravné návštěvy související s těmito mobilitami.

Krátkodobé projekty mobility žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání

Krátkodobé projekty mobility žáků a pracovníků představují snadný a jednoduchý způsob využití programu Erasmus+. Jejich účelem je umožnit organizacím, aby mohly jednoduchým způsobem uspořádat několik aktivit a získat zkušenosti s programem.

Aby si zachovaly jednoduchost, obsahují krátkodobé projekty limit počtu účastníků a doby trvání projektu. Tento formát je otevřený pouze jednotlivým organizacím, nikoli koordinátorům konsorcií. Akreditované organizace nemohou podat žádost týkající se krátkodobých projektů, protože již mají trvalý přístup k finančním prostředkům z programu Erasmus+.

Žádost o krátkodobé projekty obsahuje seznam a popis aktivit, které žadatelská organizace hodlá uspořádat.

Kritéria způsobilosti

Způsobilé organizace: kdo může podat žádost?

K podání žádosti jsou způsobilé tyto organizace7 :

 1. Školy poskytující všeobecné vzdělávání na předškolní, primární nebo sekundární úrovni8
 2. Místní a regionální orgány veřejné správy, koordinační orgány a další organizace působící v oblasti školního vzdělávání

Žádost týkající se krátkodobých projektů nemohou podat organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání.

Způsobilé země

Žadatelské organizace musí mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

První kolo (pro všechny národní agentury): 20. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Druhé kolo: Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít druhý termín (druhé kolo). V takovém případě národní agentura informuje žadatele prostřednictvím svých internetových stránek. Pro druhé kolo musí žadatelé podat žádost nejpozději do 1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

Data zahájení projektu

U projektů lze zvolit data zahájení:

 • První kolo: od 1. června do 31. prosince téhož roku
 • Druhé kolo (je-li otevřeno): od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Doba trvání projektu

Od 6 do 18 měsíců.

Počet žádostí

V jednom výběrovém kole se organizace může ucházet pouze o jeden krátkodobý projekt v oblasti školního vzdělávání.

Organizace, které obdrží grant na krátkodobý projekt v rámci prvního kola žádostí, se nemohou účastnit druhého kola téže výzvy k předkládání žádostí.

V pěti po sobě následujících letech výzev k předkládání žádostí mohou organizace obdržet nejvýše tři granty na krátkodobé projekty v oblasti školního vzdělávání. Granty obdržené v období 2014–2020 se do tohoto limitu nezapočítávají.

Způsobilé aktivity

Všechny druhy aktivit v oblasti školního vzdělávání. Podrobný seznam a pravidla viz oddíl „Aktivity“.

Aby byly způsobilé, musí žádosti obsahovat nejméně jednu mobilitu pracovníků nebo účastníků vzdělávání.

Rozsah projektu

Žádost o krátkodobý projekt může zahrnovat nejvýše 30 účastníků mobility.

Přípravné návštěvy a účast doprovodných osob se do tohoto limitu nezapočítávají.

Podpůrné organizace

Podpůrnou organizací je organizace, která pomáhá organizaci, jež je příjemcem grantu, v praktických aspektech realizace projektu, které se netýkají hlavních projektových úkolů (definovaných ve standardech kvality programu Erasmus).

Podpůrnou organizací se může stát kterákoli organizace působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Úlohu a povinnosti podpůrných organizací si mezi sebou musí formálně vymezit podpůrné organizace a příjemce grantu. Podpůrná organizace jedná pod dohledem organizace, která je příjemcem grantu a která nadále nese konečnou odpovědnost za výsledky a kvalitu realizovaných činností. Jakýkoli příspěvek podpůrných organizací musí být v souladu se standardy kvality programu Erasmus.

Hostitelské organizace, které poskytují vzdělávací obsah a poradenství účastníkům přijímající organizace, se nepovažují za podpůrné organizace, pokud současně nepodporují příjemce v jiných úkolech řízení projektu, které obvykle vykonává vysílající organizace.

Kritéria pro udělení grantu

Podané žádosti budou posouzeny podle bodů získaných z celkového počtu 100 bodů na základě níže uvedených kritérií pro udělení grantu a koeficientů. Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 60 z celkového počtu 100 bodů a
 • alespoň polovina maximálního počtu bodů v každé ze tří kategorií kritérií pro udělení grantu.

Relevance (maximálně: 20 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou profil žadatele, jeho zkušenosti, aktivity a cílová skupina účastníků vzdělávání relevantní pro oblast školního vzdělávání,
 • je návrh projektu relevantní pro cíle akce,
 • je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace,
 • je návrh projektu relevantní pro tyto specifické priority:
  • podpora nováčků a méně zkušených organizací,
  • podpora účastníků v oblasti dlouhodobé vzdělávací mobility žáků,
  • podpora účastníků s omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce projektu (maximálně: 50 bodů)

Do jaké míry:

 • navrhované cíle projektu jasným a konkrétním způsobem řeší potřeby žadatelské organizace, jejích pracovníků a účastníků vzdělávání,
 • jsou navrhované aktivity vhodné pro dosažení cílů projektu,
 •  pro každou z navrhovaných aktivit existuje jasný plán činností,
 • projekt zahrnuje environmentálně udržitelné a odpovědné postupy,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů (zejména eTwinningu) a metod učení, které mají doplnit aktivity v rámci fyzické mobility a zlepšit spolupráci mezi hostitelskými partnerskými organizacemi.

Kvalita následných opatření (maximálně: 30 bodů)

Do jaké míry:

 • žadatel jasně vymezil úkoly a odpovědnosti týkající se realizace aktivit v souladu se standardy kvality programu Erasmus,
 • žadatel navrhl konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků mobilit do běžné činnosti organizace,
 • žadatel navrhl vhodný způsob hodnocení výsledků projektu,
 • žadatel navrhl konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci žadatelské organizace, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.

Akreditované projekty mobility žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání

Organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání, mohou požádat o finanční prostředky v rámci zvláštní složky financování, která je otevřena jen pro ně. Žádosti jsou založeny na dříve schváleném Plánu Erasmus, nevyžaduje se proto podrobný seznam a popis plánovaných aktivit. Namísto toho se žádosti zaměřují na odhad rozpočtu potřebného pro příští soubor aktivit.

Kritéria způsobilosti

Způsobilé organizace: kdo může podat žádost?

Žadatelé musí být k datu zahájení projektu držiteli platné akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání.

Konsorcium mobility

Organizace, které jsou držiteli akreditace Erasmus jako koordinátoři konsorcia mobility, musí podat žádost v rámci formátu konsorcia mobility.

V žádosti musí být uveden seznam členů konsorcia mobility, který musí kromě koordinátora zahrnovat alespoň jednu členskou organizaci.

Členem konsorcia mobility se může stát každá organizace, která splňuje kritéria způsobilosti pro akreditaci Erasmus v téže oblasti. Všechny případné členské organizace konsorcia musí být ze stejného členského státu EU nebo stejné třetí země přidružené k programu jako koordinátor konsorcia mobility9 .

Členové konsorcia nemusí mít akreditaci Erasmus.

Organizace, které se účastní konsorcia mobility, mohou v rámci téže výzvy k předkládání žádostí získat finanční prostředky na provádění nejvýše dvou grantových dohod týkajících se klíčové akce 1 v oblasti školního vzdělávání. Organizace školního vzdělávání, které obdrží grant na krátkodobý nebo akreditovaný projekt, se mohou tudíž dodatečně jako členské organizace účastnit pouze jednoho konsorcia mobility v oblasti školního vzdělávání. Ostatní organizace se mohou účastnit až dvou konsorcií mobility.

Kde se žádost podává?

Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Termín pro podávání žádostí

20. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Datum zahájení projektu

1. června téhož roku

Délka projektu

Počáteční trvání všech akreditovaných projektů je 15 měsíců. V odůvodněných případech mohou příjemci požádat o prodloužení projektu na celkovou dobu 24 měsíců. K prodloužení dojde po 12 měsících od zahájení provádění, pokud národní agentura nerozhodne jinak.

Počet žádostí

Akreditované organizace mohou podat pouze jednu žádost v každém výběrovém kole.

Způsobilé aktivity

Všechny druhy aktivit v oblasti školního vzdělávání. Podrobný seznam a pravidla viz oddíl „Aktivity“.

Aby byly způsobilé, musí žádosti obsahovat nejméně jednu mobilitu zaměstnanců nebo účastníků vzdělávání.

Rozsah projektu

Počet účastníků, kteří mohou být zahrnuti do akreditovaných projektů, není omezen, kromě jakýchkoli omezení vymezených ve fázi přidělování rozpočtu.

Přidělení rozpočtových prostředků

Kvalita Plánu Erasmus žadatele byla vyhodnocena ve fázi žádosti o akreditaci, a proto ve fázi přidělování rozpočtových prostředků neproběhne žádné kvalitativní posouzení. Finanční prostředky získají všechny způsobilé žádosti o grant.

Udělená výše grantu bude záviset na řadě prvků:

 • celkový rozpočet, který je k dispozici pro přidělení akreditovaným žadatelům,  
 • požadované aktivity (včetně odhadovaného rozpočtu nutného k jejich realizaci),
 • základní a maximální výše grantu,
 • tato kritéria přidělení: výsledky žadatele, priority politiky a geografická vyváženost (pokud ji národní agentura uplatňuje).

Podrobná pravidla týkající se základní a maximální výše grantu, bodového ohodnocení kritérií přidělení, váhy každého kritéria, způsobu přidělení a rozpočtu dostupného pro akreditované projekty zveřejní národní agentura před uplynutím lhůty pro výzvu.

Jaká jsou pravidla financování?

Pro krátkodobé projekty a akreditované projekty mobility žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání platí níže uvedená pravidla financování.

Různé rozpočtové kategorie jsou na sobě nezávislé: u každého jednotlivého účastníka může příjemce požádat o všechny způsobilé jednotkové příspěvky nebo jen o některé z nich (pokud je zbytek nákladů hrazen jiným způsobem). Finanční prostředky získané z programu Erasmus+ mohou být doplněny přijímající organizací, jinými fondy EU, dary nebo příspěvky účastníků. V případě, že příjemce požaduje účastnické příspěvky, musí být tyto příspěvky v souladu s příslušnými ustanoveními standardů kvality programu Erasmus. Tyto příspěvky zejména nesmí vytvářet překážky pro začlenění účastníků s omezenými možnostmi.

Rozpočtová kategorie - Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady přímo související s realizací projektu, které nejsou kryty v rámci jiných kategorií nákladů.

Například: příprava (pedagogická, interkulturní a jiná), mentorování, monitorování a podpora účastníků během mobility, služby, nástroje a vybavení potřebné k realizaci projektu, virtuální složky v kombinovaných aktivitách, uznávání výsledků učení, sdílení výsledků a veřejné zviditelnění částky financování z prostředků Evropské unie.

Organizační podpora pokrývá náklady, které vzniknou vysílající i hostitelské organizaci (s výjimkou mobility pracovníků za účelem kurzů a školení). Rozdělení obdrženého grantu bude stanoveno dohodou obou organizací.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků.

Částka

100 EUR

 • na žáka ve skupinové mobilitě
 • na účastníka mobility pracovníků za účelem kurzů a školení
 • na hostujícího odborníka
 • na hostujícího studenta nebo čerstvého absolventa učitelství

350 EUR; 200 EUR na více než sto účastníků stejného druhu aktivity

 • na účastníka krátkodobé vzdělávací mobility žáků
 • na účastníka mobility pracovníků pro účely stínování na pracovišti a výukových nebo školicích pobytů

500 EUR

 • na účastníka v oblasti dlouhodobé vzdělávací mobility žáků

Rozpočtová kategorie - Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků a doprovodných osob z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mimoto: příspěvek na cestovní náklady účastníků a doprovodných osob z místa jejich původu na místo předodjezdového školení pro žáky v rámci dlouhodobé mobility a zpět.

Do vzdálenosti pod 500 km budou účastníci zpravidla cestovat dopravními prostředky s nízkými emisemi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdušnou vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity10  stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise11 .

Částka

Cestovní vzdálenost:

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, které není ekologicky šetrné

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 180 EUR

1 180 EUR

8 000 km nebo více

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategorie - Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na pobyt účastníků a doprovodných osob12  během aktivity.

V případě potřeby zahrnují způsobilé náklady na pobyt i dobu cesty před zahájením a po skončení aktivity, nejvýše však dva dny na cestu v případě účastníků a doprovodných osob, kteří obdrží příspěvek na standardní cestu, a nejvýše šest dnů na cestu v případě účastníků, kteří obdrží příspěvek na ekologicky šetrné cestování.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podle počtu osob, délky pobytu a přijímající země13 .

Částka

Kategorie účastníků

Skupina zemí 1

Skupina zemí 2

Skupina zemí 3

Pracovníci

107–191 EUR

95–169 EUR

84–148 EUR

Žáci

48–85 EUR

41–74 EUR

36–64 EUR

Výše uvedená rozmezí jsou povolené základní sazby na den aktivity. V rámci těchto rozmezí rozhodne každá národní agentura o přesných základních sazbách pro projekty, které řídí, a tyto informace zveřejní na svých internetových stránkách.

Základní sazba je splatná do 14. dne aktivity (včetně dnů cesty). Od 15. dne bude splatná sazba činit 70 % základní sazby. Splatné sazby budou zaokrouhleny na nejbližší celé euro.

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Podpora inkluze pro organizace: Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi

Částka

125 EUR na účastníka

Podpora inkluze pro účastníky: Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“). Podporu inkluze lze poskytnout také pracovníkům s omezenými příležitostmi, kteří se ujmou role doprovodné osoby nebo se zúčastní přípravné návštěvy.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie - Přípravné návštěvy

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na cestu a pobyt za účelem účasti na přípravné návštěvě.

Mechanismus financování: jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

Částka

680 EUR na účastníka, nejvýše tři účastníci na jednu návštěvu

Rozpočtová kategorie - Kurzovné

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poplatky za zápis v rámci formátu mobility pracovníků „Kurzy a školení“.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě doby trvání aktivity.

Částka

80 EUR na účastníka na den; každý z pracovníků může v rámci jedné grantové dohody obdržet nejvýše 800 EUR na kurzovné.

Rozpočtová kategorie - Jazyková podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytování materiálů pro učení se jazyku a školení účastníkům, kteří potřebují zlepšit znalost jazyka, který budou používat ke studiu nebo odborné přípravě během své aktivity.

Jazyková podpora je k dispozici pro účastníky těchto typů aktivit: stínování na pracovišti, výukové a školicí pobyty, krátkodobá vzdělávací mobilita žáků a dlouhodobá vzdělávací mobilita žáků.

Podpora se vyplácí pouze v případě, že účastník nemůže získat on-line jazykovou podporu z důvodu nedostupnosti požadovaného jazyka nebo úrovně nebo z důvodu konkrétních překážek, kterým čelí účastníci s omezenými příležitostmi. Výše uvedené podmínky se nevztahují na posílenou podporu poskytovanou účastníkům dlouhodobé vzdělávací mobility žáků.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

Částka

150 EUR na účastníka

Mimoto: 150 EUR posílené jazykové podpory na účastníka v rámci dlouhodobé vzdělávací mobility žáků

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Vysoké cestovní náklady účastníků a jejich doprovodných osob, které nelze krýt ze standardní kategorie „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek.  Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují podporu na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků.

Částka

Náklady na finanční záruku: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů​​​​​​​

 • 1 Programy skupinových aktivit sestávající zcela nebo převážně z komerčně dostupných aktivit, jako jsou kurzy v jazykové škole nebo jiné komerční „hotové“ aktivity, nejsou způsobilé. Pokud je to pro vzdělávací program aktivity relevantní, mohou žáci trávit menší část období mobility společnými výlety do přírody, na kulturních akcích, v podnicích nebo ve veřejných institucích, na mezinárodních soutěžích nebo podobnými vzdělávacími aktivitami. Takový obsah však musí být vždy začleněn do programu vzájemného učení navrženého oběma školami. ↩ back
 • 2 Ve všech případech zůstávají vysílající a hostitelské školy odpovědné za zajištění plného dodržování příslušných pravidel a právních předpisů ve vysílajících a hostitelských zemích. ↩ back
 • 3 Způsobilé vzdělávací programy v každém členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu vymezí příslušný vnitrostátní orgán a programy budou zveřejněny na internetových stránkách příslušné národní agentury. ↩ back
 • 4 Zákonnost a podmínky pro školní docházku mimo institucionální prostředí se řídí vnitrostátními právními předpisy v každé zemi. V zemích, kde takové možnosti existují, rozhodne příslušný vnitrostátní orgán o tom, které školy mohou působit jako vysílající školy pro žáky, kteří se tímto způsobem vzdělávají. ↩ back
 • 5 Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu. Aktivity v sídlech orgánů EU budou považovány za nadnárodní mobilitu a o financování (jak je popsáno v oddíle „Jaká jsou pravidla financování?“) lze žádat pro všechny účastníky bez ohledu na jejich zemi původu. ↩ back
 • 6 Čerství absolventi jsou způsobilí k účasti až do 12 měsíců po ukončení studia. Pokud účastníci po ukončení studia plní povinnou civilní nebo vojenskou službu, bude doba způsobilosti prodloužena o dobu trvání této služby. ↩ back
 • 7 Definici způsobilých organizací v každém členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu vymezí příslušný vnitrostátní orgán a zveřejní ji spolu s relevantními příklady na internetových stránkách příslušné národní agentury. ↩ back
 • 8 Včetně organizací zajišťujících předškolní vzdělávání a péči. Školy se zvláštním statusem a pod dohledem vnitrostátních orgánů v jiné zemi (např. lycée français nebo německé školy) budou případně muset podat žádost u národní agentury země dohledu. Přesné informace pro jednotlivé případy vám poskytne národní agentura v hostitelské zemi nebo v zemi příslušného vnitrostátního orgánu. ↩ back
 • 9 Školy se zvláštním statusem a pod dohledem vnitrostátních orgánů v jiné zemi (např. lycée français nebo německé školy) se mohou účastnit konsorcií mobility vedených organizacemi, které jsou akreditovány národní agenturou země dohledu dané školy. Nesmí se však současně účastnit projektů, které řídí národní agentury ve dvou různých zemích. Konsorcium mobility, které zahrnuje školy s výše uvedeným zvláštním statusem, nemůže organizovat mobility mezi různými organizacemi v konsorciu, ani mobility účastníků vzdělávání nebo pracovníků, kde je cílovou zemí země dohlížející národní agentury. ↩ back
 • 10 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km). ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs ↩ back
 • 12 U doprovodných osob se použijí sazby pro pracovníky. Ve výjimečných případech, kdy doprovodná osoba musí zůstat v zahraničí déle než 60 dnů, budou mimořádné náklady na pobyt po 60. dni hrazeny z rozpočtové položky „Podpora inkluze“. ↩ back
 • 13

  Skupiny přijímajících zemí:

  Skupina zemí 1: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko .

  Skupina zemí 2: Česko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko.

  Skupina zemí 3: Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko. ↩ back

Tagged in:  Mobilita zaměstnanců školního vzdělávání