Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Trin 3: Tjek, at de finansielle betingelser er opfyldt

Tilskudsformer

Tilskuddet kan antage følgende former:

 1. tilskud til blandede faktiske omkostninger:
  1. refusion af faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter: f.eks. de ekstraordinære omkostninger, der er tildelt mobilitetsaktiviteter under nøgletiltag 1
  2. refusion efter enhedsomkostninger, som dækker alle eller visse specifikke kategorier af tilskudsberettigede omkostninger, der er klart identificeret på forhånd med henvisning til et beløb pr. enhed: f.eks. individuel støtte, der er tildelt mobilitetsaktiviteter under nøgletiltag 1
 2. bidrag i form af faste beløb, som samlet set dækker alle kategorier af tilskudsberettigede omkostninger, som er klart fastlagt på forhånd: f.eks. omkostningerne til mindre partnerskabers projekter under nøgletiltag 2. Det faste beløb skal beregnes i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i afgørelsen om faste beløb 1 , og ved hjælp af den (eventuelle) detaljerede budgettabel/beregningsmekanisme. Hvis beregningen af det faste beløb er baseret på anslåede projektbudgetter, skal det anslåede budget opfylde EU's grundlæggende betingelser for berettigelse til tilskud til faktiske omkostninger (se artikel 6 i modeltilskudsaftalen)
 3. en kombination af ovennævnte.

Den finansieringsordning, der anvendes under Erasmus+-programmet, yder i de fleste tilfælde tilskud på grundlag af godtgørelse baseret på enhedsomkostninger eller engangsbeløb. Denne type tilskud gør det lettere for ansøgerne at beregne det ønskede tilskudsbeløb og fremmer en realistisk finansiel planlægning af projektet.

Oplysninger om, hvilken type tilskud der anvendes til den enkelte finansieringspost i hvert af de Erasmus+-tiltag, der er omfattet af denne guide, findes i beskrivelsen af hvert tiltag i afsnittet "Hvilke finansieringsregler gælder?" i del B.

Principper, der gælder EU-tilskud

Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft

Der kan ikke ydes EU-tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede projekter.

Der kan kun ydes EU-tilskud til et projekt, der allerede er igangsat, hvis ansøgeren i projektforslaget godtgør, at det har været nødvendigt at indlede projektet, før tilskudsaftalen var underskrevet. I disse tilfælde er udgifter fra perioden før indgivelsen af ansøgningen om tilskud dog ikke tilskudsberettigede.

Hvis ansøgeren påbegynder gennemførelsen af projektet, før tilskudsaftalen er underskrevet, sker dette på ansøgerens risiko.

Flere indsendelser

Ved tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, kan ansøgerne indsende mere end ét forslag til forskellige projekter under samme indkaldelse (og få tildelt støtte til dem). Organisationer kan deltage i flere forslag. Hvis der er flere forslag vedrørende næsten ens projekter, vil kun ét forslag blive accepteret og bedømt. Ansøgerne vil blive bedt om at trække et af dem tilbage (eller vil blive afvist).

Forslag kan ændres og indsendes igen indtil indsendelsesfristen.

For tiltag, der forvaltes af de nationale agenturer, afvises alle ansøgninger, der indsendes flere gange af den samme ansøger til forskellige agenturer. Hvis den samme ansøger indsender identiske eller meget lignende ansøgninger til det samme agentur eller til forskellige agenturer, underlægges de alle en særlig vurdering og kan alle blive afvist.

Originalt indhold og forfatterskab

Alle ansøgninger om projekter og akkrediteringer skal indeholde originalt indhold, som er udarbejdet af ansøgeren. Videregående uddannelsesinstitutioner, der ansøger om internationale mobilitetsaktiviteter, kan i udarbejdelsen af deres ansøgning inddrage partnere, som er videregående uddannelsesinstitutioner, fra lande, der ikke er associeret med programmet. Andre organisationer eller eksterne personer må ikke betales eller på anden måde modtage kompensation for at udarbejde ansøgningen. Det nationale agentur kan når som helst afvise ansøgeren fra udvælgelsesproceduren eller kan bringe et tildelt projekt/en akkreditering til ophør, hvis det konstaterer, at disse regler ikke overholdes.

Forbud mod kumulering af tilskud

Den enkelte tilskudsmodtager må kun tildeles ét tilskud over EU's budget til det enkelte projekt. De samme omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget.

For at undgå risikoen for dobbeltfinansiering skal ansøgeren angive kilderne til og beløbene for al anden finansiering, som ansøgeren har modtaget eller ansøgt om i årets løb, uanset om det er til det samme projekt eller et andet projekt, herunder driftstilskud. For tiltag, der forvaltes af de nationale agenturer, angives dette i ansøgningsskemaet. For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, kontrolleres dette via erklæringen på tro og love.

Forbud mod fortjeneste

Et tilskud, der er finansieret over EU's budget, må ikke have til formål eller som resultat, at der genereres fortjeneste inden for rammerne af det projekt, som modtageren gennemfører. Fortjeneste defineres som det beløb, der beregnes ved betalingen af saldoen, hvormed indtægterne overstiger tiltagets eller arbejdsprogrammets tilskudsberettigede omkostninger, hvor indtægterne er begrænset til EU-tilskuddet og indtægterne fra det pågældende tiltag eller det pågældende arbejdsprogram 2 .

Reglen om, at der ikke må opnås fortjeneste, gælder ikke tilskud til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats, herunder stipendier, ligesom den ikke gælder ansøgninger om tilskud, der ikke overstiger 60 000 EUR.

Når der opnås en fortjeneste, er Kommissionen berettiget til at indkassere en procentdel af denne fortjeneste svarende til Unionens bidrag til de tilskudsberettigede omkostninger, som faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren, til gennemførelse af tiltaget.

Ved beregning af den fortjeneste, der hidrører fra tilskuddet, tages samfinansieringsbidrag i form af naturalydelser ikke i betragtning.

Samfinansiering

Et EU-tilskud er endvidere tænkt som et incitament til at gennemføre et projekt, der ikke ville kunne lade sig gøre uden EU-tilskud, og er baseret på princippet om samfinansiering. Samfinansiering betyder, at EU-tilskuddet ikke må finansiere alle projektets udgifter. Projektet skal være finansieret af kilder til medfinansiering, der ikke er EU-tilskud (f.eks. tilskudsmodtagerens egne midler, indtægter fra tiltaget, finansielle bidrag fra tredjeparter).

Hvis EU-tilskuddet ydes som enhedsomkostninger, engangsbeløb eller tilskud efter fast sats — hvilket er tilfældet for de fleste af de tiltag, der er omfattet af denne guide — sikrer Kommissionen på forhånd principperne om ingen fortjeneste og samfinansiering for tiltaget som helhed, når den definerer de satser eller procentandele, der gælder for enhedsomkostningerne, engangsbeløbene eller de faste satser. Principperne om, at der ikke må opnås fortjeneste, og samfinansieringsprincippet overholdes generelt, og derfor skal ansøgerne ikke oplyse om andre finansieringskilder end EU-tilskuddet eller begrunde de omkostninger, som projektet medfører.

Udbetalingen af tilskuddet på grundlag af godtgørelse baseret på enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats berører ikke indsigtsretten til tilskudsmodtagernes lovpligtige regnskaber. Hvis det ved en kontrol eller revision konstateres, at den udløsende aktivitet ikke har fundet sted (projektaktiviteter, der ikke er gennemført som angivet i den godkendte ansøgning, eller deltagere, der ikke deltager i aktiviteterne osv.), og der er foretaget en uretmæssig udbetaling til tilskudsmodtageren i henhold til et tilskud baseret på godtgørelse på grundlag af bidrag til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats, har det nationale agentur ret til at kræve hele eller dele af tilskudsbeløbet tilbagebetalt. Hvis de gennemførte aktiviteter eller de opnåede resultater ikke er gennemført eller er blevet gennemført på en utilfredsstillende måde (herunder hvis en kontraktlig forpligtelse ikke er opfyldt), kan tilskuddet ligeledes nedsættes under hensyntagen til det omfang, hvori tiltaget er blevet gennemført. Desuden kan Europa-Kommissionen til statistiske formål og med henblik på overvågning foretage undersøgelser af stikprøver af tilskudsmodtagere, der har til formål at kvantificere de faktiske udgifter, der er afholdt i projekter, som finansieres på grundlag af godtgørelse baseret på bidrag til enhedsomkostninger, omkostninger i faste beløb eller efter fast sats.

Tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede omkostninger og bidrag, der vedrører tilskud til blandede faktiske omkostninger

For at være tilskudsberettigede skal omkostninger og bidrag opfylde nedenstående betingelser for tilskudsberettigelse:

Tilskudsberettigede omkostninger - generelle betingelser

For faktiske omkostninger gælder følgende:

 • de skal faktisk afholdes af modtageren
 • de skal afholdes i projektets levetid, bortset fra omkostninger, der er forbundet med endelige rapporter og revisionsattester, og som kan afholdes efterfølgende
 • de skal være angivet i projektets anslåede budget
 • de skal være nødvendige for gennemførelsen af det projekt, som tilskuddet vedrører
 • de skal kunne identificeres og kontrolleres og skal navnlig være registreret i modtagerens regnskaber og fastlagt i overensstemmelse med dels de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor modtageren er etableret, dels modtagerens sædvanlige praksis for omkostningsberegning
 • de skal være i overensstemmelse med kravene i den gældende skatte- og sociallovgivning
 • de er rimelige og berettigede og opfylder princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og effektivitet.

I forbindelse med enhedsomkostninger og bidrag:

 • de skal være angivet under en af de budgetkategorier, der er fastsat i projektets anslåede budget
  • enhederne skal:
   • reelt anvendes eller frembringes af tilskudsmodtageren i gennemførelsesperioden
   • være nødvendige for gennemførelsen af tiltaget og
  • antallet af enheder skal kunne identificeres og kontrolleres og skal om nødvendigt underbygges af registre og dokumentation

 Tilskud som engangsbeløb:

 • de skal være angivet under en af de aktiviteter/arbejdspakker, der er fastsat i projektets anslåede budget
 • arbejdet skal gennemføres korrekt af modtageren i overensstemmelse med tilskudsaftalen
 • projektleverancer/-output skal opnås i gennemførelsesperioden.

Tilskudsberettigede omkostninger — specifikke betingelser

Tilskudsberettigede omkostninger kan være direkte eller indirekte.

Direkte omkostninger

De tilskudsberettigede direkte omkostninger til tiltaget er de omkostninger, der — under overholdelse af de betingelser for tilskudsberettigede omkostninger, som er omhandlet ovenfor — kan siges at være specifikke for tiltaget og direkte knyttet til dets gennemførelse, og som derfor kan henføres direkte hertil.

Ud over de direkte tilskudsberettigede omkostninger, som er anført i indkaldelsen af forslag, er følgende kategorier af omkostninger også tilskudsberettigede:

 • omkostninger, der er forbundet med en eventuel forfinansieringsgaranti, hvis tilskudsmodtageren har stillet en sådan på anmodning fra det nationale agentur eller forvaltningsorganet
 • omkostninger til attester om regnskaberne og operationelle kontrolrapporter, når det nationale agentur eller forvaltningsorganet kræver sådanne attester eller rapporter for at understøtte anmodningerne om betalinger
 • afskrivningsomkostninger, forudsat at de rent faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren.

Tilskudsmodtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning af omkostninger og indtægter vedrørende projektet og de tilsvarende perioderegnskaber og støttedokumenter.

Merværdiafgift (MOMS)

Moms betragtes kun som en tilskudsberettiget udgift, hvis den ikke godtgøres i henhold til gældende national momslovgivning 3 . Eneste undtagelse vedrører virksomhed eller transaktioner, som stater, regioner og kommuner og andre offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed 4 . Endvidere gælder følgende:

 • Fradragsberettiget moms, der ikke er blevet fratrukket (på grund af nationale betingelser eller sjusk fra tilskudsmodtagerens side), er ikke tilskudsberettiget.
 • Momsdirektivet gælder ikke lande uden for EU. Organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, kan fritages for skatter (herunder moms), told og afgifter, hvis der er indgået en aftale mellem Europa-Kommissionen og det tredjeland, der ikke er associeret med programmet, hvor organisationen er etableret.

Tilskudsberettigede indirekte omkostninger

Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke er direkte knyttet til gennemførelsen af foranstaltningen, og som derfor ikke direkte kan tilskrives denne.

For visse typer projekter (læs mere om finansieringsreglerne for tiltag i guidens del B) vil et beløb efter fast sats, der højst må udgøre 7% af projektets tilskudsberettigede direkte omkostninger (med undtagelse af omkostninger til frivillige), være tilskudsberettiget under indirekte omkostninger, idet det repræsenterer tilskudsmodtagerens almindelige administrationsomkostninger, der ikke allerede er omfattet af tilskudsberettigede direkte omkostninger, og som kan betragtes som hidrørende fra projektet (såsom el- og internetregninger, omkostninger til lokaler osv.).

De indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der konteres under en anden kategori i budgettet. Indirekte omkostninger er ikke tilskudsberettigede, hvis modtageren allerede modtager driftsstøtte over EU's budget (f.eks. i forbindelse med indkaldelsen af forslag til samarbejde med civilsamfundet under Erasmus+).

Hvis omkostninger til frivillige er godkendt i forbindelse med et specifikt tiltag, skal det bemærkes, at disse omkostninger ikke udgør en klassisk omkostningskategori. Der er ikke tale om omkostninger, fordi frivillige arbejder gratis. Men de kan ikke desto mindre føjes til budgettet som en fast enhedsomkostning (pr. frivillig) 5 , så du kan få gavn af de frivillige arbejde i forbindelse med tilskuddet (ved at øge refusionsbeløbet til 100 % af de sædvanlige omkostninger, dvs. andre omkostningskategorier end frivillige).

For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, anvendes de enhedsomkostninger til rejse og ophold, der er anført i Kommissionens afgørelse C (2021) 35, når rejse- og opholdsomkostningerne beregnes 6 . Bemærk endvidere, at ejere af SMV'er og fysiske personer er tilskudsberettigede i henhold til Kommissionens afgørelse af 20.10.2020 om godkendelse af anvendelse af enhedsomkostninger for personaleudgifter for ejere af små og mellemstore virksomheder og tilskudsmodtagere, der er fysiske personer, som ikke modtager løn for det arbejde, de selv udfører i forbindelse et tiltag eller et arbejdsprogram 7 .

Med hensyn til projektwebsteder er kommunikationsomkostninger til præsentation af projektet på deltagernes websteder eller konti på sociale medier tilskudsberettigede.

Finansiel støtte til tredjemand er kun tilskudsberettiget, hvis det er fastsat i indkaldelsen (denne guides del B).

Ikke-tilskudsberettigede omkostninger

Følgende omkostninger betragtes ikke som tilskudsberettigede:

 • forrentning af kapital og udbytte udbetalt af en tilskudsmodtager
 • gæld og omkostninger i forbindelse med gæld
 • hensættelser til tab eller gæld
 • debitrenter
 • dubiøse fordringer
 • kurstab
 • omkostninger anmeldt af tilskudsmodtageren under et andet tiltag, hvortil der ydes tilskud finansieret over EU's budget
 • uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter
 • bidrag i form af naturalier fra tredjeparter
 • ved leje eller leasing af udstyr: udgifterne til eventuelt køb af udstyret efter leje- eller leasingperiodens udløb
 • omkostninger ved åbning og brug af bankkonti (herunder omkostninger ved betalingsoverførsler fra/til det nationale agentur eller forvaltningsorganet, som tilskudsmodtagerens bank opkræver).
 • moms, der godtgøres efter gældende national momslovgivning (se afsnittet om moms ovenfor)
 • bidrag i naturalier er tilladt, men kan ikke anmeldes som omkostninger.

Finansieringskilder

Ansøgeren skal i ansøgningsskemaet angive bidrag fra andre kilder end EU-tilskuddet. Ekstern samfinansiering kan f.eks. omfatte tilskudsmodtagerens egne midler, økonomiske bidrag fra tredjepart eller indtægter, der genereres i projektet. Hvis der på tidspunktet for den endelige rapport og anmodningen om betaling af saldoen er dokumentation for, at indtægterne (se afsnittet om reglen om ingen fortjeneste og samfinansiering) overstiger de tilskudsberettigede omkostninger i projektet, er det nationale agentur eller forvaltningsorganet berettiget til at inddrive den procentdel af overskuddet, der svarer til Unionens bidrag til de tilskudsberettigede udgifter, der faktisk er afholdt af tilskudsmodtageren til at gennemføre projektet. Denne bestemmelse gælder ikke projekter, hvor der søges om tilskud på under 60 000 EUR.

Naturalydelser fra tredjeparter betragtes ikke som en samfinansieringskilde.