Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Стъпка 3: Проверка за съответствие с финансовите условия

Форми на безвъзмездните средства

Безвъзмездните средства могат да бъдат отпускани под формата на:

 1. смесени безвъзмездни средства въз основа на действителните разходи:
  1. възстановяване на действително направени допустими разходи: напр. извънредни разходи за мобилност по ключово действие 1;
  2. възстановяване въз основа на единичните разходи, които обхващат няколко специфични категории допустими разходи, предварително ясно определени спрямо определена сума за единица: напр. индивидуална подкрепа по проекти за мобилност по ключово действие 1;
 2. еднократни суми1 :

Това означава, че с безвъзмездните средства се възстановява фиксирана сума на базата на еднократна сума или финансиране, което не е свързано с разходи. Размерът на еднократната сума се изчислява в съответствие с методологията, посочена в решението за еднократните суми, и с помощта на предоставената подробна бюджетна таблица/предоставения калкулатор (ако има такива).

Тя може да включва:

 1. безвъзмездни средства под формата на еднократна сума въз основа на бюджета: Сумата ще бъде определена от органа, предоставящ тези средства, въз основа на прогнозния бюджет на проекта, резултата от оценката и процента на финансиране, определен в поканата (част Б от настоящото ръководство).  Прогнозният бюджет трябва да отговаря на основните условия за допустимост за безвъзмездни средства от ЕС за действителни разходи (за дейности, управлявани от EACEA, вж. член 6 отанотирано споразумение за отпускане на безвъзмездни средства).
 2. предварително определени безвъзмездни средства под формата на еднократна сума: Сумата е предварително фиксирана от органа, предоставящ тези средства, посочен в поканата (част Б от настоящото ръководство).
 3. комбинация от горните възможности.

Чрез механизма на финансиране, който се прилага в рамките на програмата „Еразъм+“, в повечето случаи се предоставят безвъзмездни средства въз основа на възстановяване на базата на единични разходи или еднократни суми. Този вид безвъзмездни средства позволява на кандидатите да изчислят лесно размера на исканите безвъзмездни средства и способства за реалистичното финансово планиране на проекта.

За да се разберете под каква форма се отпускат безвъзмездните средства за всеки елемент от финансирането по всяко от действията по програмата „Еразъм+“, обхванати от настоящото ръководство, моля, вж. описанието на всяко действие в част Б, раздел „Какви са правилата за финансиране?“.

Принципи, приложими към безвъзмездните средства от ЕС

Забрана за отпускане на средства със задна дата

Безвъзмездни средства не може да бъдат отпускани със задна дата за вече приключени проекти.

Безвъзмездни средства от ЕС може да бъдат отпуснати за проект, който вече е започнал, само ако кандидатът може да обоснове в проектното предложение необходимостта от започване на проекта преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. В такива случаи разходите, които са допустими за финансиране, не трябва да са направени преди датата на подаване на заявлението.

Ако кандидатът започне да изпълнява проекта преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, той носи риска, свързан с това изпълнение.

Подаване на две или повече заявления

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, кандидатите могат да подадат повече от едно предложение за различни проекти по една и съща покана (и да получат финансиране за тях). Организациите могат да участват в няколко предложения. Въпреки това, ако има няколко предложения за много сходни проекти, само едно предложение ще бъде прието и оценено; кандидатите ще бъдат помолени да оттеглят едно от тях (или то ще бъде отхвърлено).

Предложенията могат да бъдат променяни и подавани повторно до крайния срок за подаване.

За действия, управлявани от националните агенции, в случай на многократно подаване на едно и също заявление от един кандидат пред различни агенции всички заявления се отхвърлят. Ако почти еднакви или сходни заявления бъдат подадени от едни и същи или различни кандидати до едни и същи или различни агенции, всички те ще бъдат предмет на конкретна оценка и всички могат да бъдат отхвърлени.

Оригинално съдържание и авторство

Всички заявления за проекти и акредитации трябва да имат оригинално съдържание, съставено от кандидата или от други организации, съвместно кандидатстващи за безвъзмездни средства. Когато изготвят своите заявления, институциите за висше образование, които кандидатстват за дейности за международна мобилност, могат да включват и свои партньорски ИВО от държави, които не са асоциирани към програмата. Не се допуска изготвянето на заявлението от други организации или външни физически лица срещу заплащане или друг вид компенсация. Националната агенция може да отхвърли кандидата от процеса на подбор или може да прекрати проект, по който са отпуснати безвъзмездни средства/предоставена акредитация по всяко време, ако прецени, че тези правила не са били спазени.

Забрана за кумулативно отпускане на безвъзмездни средства

За всеки проект, финансиран от ЕС, безвъзмездни средства от бюджета на ЕС се отпускат само еднократно за всеки отделен бенефициер. При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза.

За да се избегне рискът от двойно финансиране, кандидатът трябва да посочи източниците и сумите на всяко друго финансиране, което е получено или за което е кандидатствано през годината, независимо дали е за същия или за друг проект, в това число безвъзмездни средства за оперативни разходи. За действия, управлявани от националните агенции, това се посочва във формуляра за кандидатстване. За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, това се проверява чрез клетвената декларация.

Недопускане на печалба

Безвъзмездните средства, финансирани от бюджета на Съюза, не може да имат за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на проекта, изпълнен от бенефициера. Печалбата се определя като изчислен при окончателното плащане излишък на приходите над допустимите разходи за действието или работната програма, когато приходите се ограничават до безвъзмездните средства от Съюза и приходите, генерирани от това действие или работна програма2 . Принципът на недопускане на печалба не се прилага за безвъзмездни средства, отпуснати под формата на единични ставки, еднократна сума или финансиране по единни ставки, включително стипендии, както и за искания за безвъзмездни средства, чийто размер не превишава 60 000 EUR.

Когато се извлича печалба, Комисията има право да изиска възстановяване на процент от печалбата, който отговаря на участието на Съюза в допустимите разходи, действително извършени от бенефициера за изпълнение на дейността.

Съфинансирането под формата на вноски в натура не се взема предвид за целите на изчисляването на печалбата, реализирана от безвъзмездните средства.

Съфинансиране

Освен това отпусканите от ЕС безвъзмездни средства са стимул за изпълнение на проекти, които не биха били осъществими без финансовата подкрепа от ЕС, и се основават на принципа на съфинансирането. Принципът на съфинансирането означава, че безвъзмездните средства от ЕС не могат да се използват за финансиране на пълните разходи по проекта; част от тези разходи трябва да бъдат финансирани от източници на съфинансиране, различни от безвъзмездните средства от ЕС (например собствени средства на бенефициера, приходи, реализирани от действието, финансови приноси от трети страни).

Когато безвъзмездните средства от ЕС са отпуснати под формата на единични ставки, еднократни суми или финансиране по единни ставки (по този начин се финансират повечето от действията, обхванати от настоящото ръководство), Комисията прилага принципите на недопускане на печалба и съфинансиране предварително за цялото действие, когато определя ставките или процентите на финансиране за единичните ставки, еднократните суми или единните ставки. В повечето случаи се изхожда от презумпцията, че кандидатите зачитат принципите на недопускане на печалба и съфинансиране, поради което от тях не се изисква да предоставят информация за източниците на финансиране, които са различни от безвъзмездните средства от ЕС, нито да обосновават разходите, направени по проекта.

Същевременно изплащането на безвъзмездните средства чрез възстановяване въз основа на единични ставки, еднократни суми или единни ставки не засяга правото на достъп до задължителните записи на бенефициерите. Когато последваща проверка или одит покажат, че правопораждащото събитие не е настъпило (например дейности по проекта не са реализирани във вида, в който са одобрени на етапа на кандидатстването, предвидени участници не са взели участие в дейности и т.н.) и на бенефициера е направено неправомерно плащане на безвъзмездни средства чрез възстановяване въз основа на приноса към финансирането въз основа на еднократни суми, единични ставки или единни ставки, националната или Изпълнителната агенция имат правото да си възстановят сумата на безвъзмездните средства. Аналогично, ако предприетите дейности или реализираните крайни продукти не са изпълнени или са изпълнени некачествено (включително неспазване на договорно задължение), размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален, като се вземе предвид степента, до която действието е завършено. Освен това Европейската комисия може да извършва проучвания за статистически и контролни цели въз основа на извадки от бенефициери с цел да определи действителния размер на разходите, направени по проектите, финансирани чрез възстановяване въз основа на приноса към финансирането въз основа на единични ставки, еднократни суми или единни ставки.

Допустими и недопустими разходи и вноски, приложими за смесени безвъзмездни средства въз основа на действителните разходи

За да бъдат допустими, разходите и вноските трябва да отговарят на условията за допустимост, посочени по-долу3 :

Допустими разходи - общи условия

За действителните разходи:

 • трябва да са действително направени от бенефициера;
 • трябва да са направени през периода на изпълнение на проекта, с изключение на разходите във връзка с окончателните доклади за проекта и одиторските заверки, които могат да бъдат направени и след това;
 • трябва да са посочени в прогнозния бюджет за проекта;
 • трябва да са необходими за изпълнението на проекта, за който се отпускат безвъзмездните средства;
 • трябва да е възможно да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за счетоводно отчитане на разходите;
 • трябва да отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;
 • разходите са приемливи, обосновани и отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността;

За единичните разходи и вноски:

 • трябва да бъдат декларирани под една от бюджетните категории, посочени в прогнозния бюджет на проекта;
  • единиците трябва:
   • да са действително използвани или произведени от бенефициера през периода на изпълнение;
   • да са необходими са за изпълнението на действието; и
  • броят на единиците трябва да подлежи на идентифициране и проверка, а при необходимост да бъде подкрепен с документален архив и документи;

Вноските под формата на еднократна сума:

 • трябва да бъдат декларирани под една от дейностите/работните пакети, посочени в прогнозния бюджет на проекта;
 • дейността трябва да бъде надлежно изпълнена от бенефициера в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;
 • търсените резултати/крайните продукти трябва да бъдат постигнати в рамките на периода на изпълнение.

Допустими разходи — специфични условия

Допустимите разходи могат да бъдат преки или непреки.

Преки разходи

Допустимите преки разходи за действието са онези разходи, които, при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, се определят като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на действието, и които следователно могат да бъдат пряко отнесени към него.

В допълнение към преките допустими разходи, които ще бъдат посочени в поканата за представяне на предложения, за допустими се считат и следните категории разходи:

 • разходи за гаранция за предварителното финансиране, представена от бенефициера на безвъзмездните средства, когато такава гаранция е изискана от националната агенция;
 • разходи, свързани със сертификати във финансовите отчети и доклади за оперативна проверка, когато тези сертификати или доклади се изискват в подкрепа на исканията за плащания от националната агенция;
 • разходи за амортизация, при условие че са действително направени от бенефициера.

Ако е разрешено за конкретно действие, моля, имайте предвид, че разходите за доброволци не са класическа категория разходи. Няма разходи, тъй като доброволците работят без заплащане, но въпреки това те могат да бъдат добавени към бюджета под формата на предварително фиксирани единични разходи (на доброволец)4  и по този начин да позволят да се възползвате от работата на доброволците за безвъзмездните средства (чрез увеличаване на размера на възстановяването до 100 % от нормалните разходи, т.е. категории разходи, различни от „доброволци“).

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, когато изчислявате Вашите пътни разходи, разходи за настаняване и дневни разходи, моля, използвайте единичните пътни разходи, разходи за настаняване и дневни разходи, посочени в Решение C(2021) 35 на Комисията5 . Освен това, моля, имайте предвид, че участието на собственици на МСП и бенефициери — физически лица, е допустимо чрез прилагане на Решение на Комисията от 20 октомври 2020 г. за разрешаване на използването на единични разходи като разходи за персонал на собственици на малки и средни предприятия и на бенефициери физически лица, които не получават заплата за извършената от тях работа по дейност или работна програма<fn>6 .

По отношение на уебсайтовете за проекта, комуникационните разходи за представяне на проекта на уебсайтовете на участниците или в техните акаунти в социалните медии са допустими.

Финансовата подкрепа за трети страни е допустима само ако е предвидена в поканата (Част Б от настоящото ръководство за програмата).

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко уравняване на декларираните във връзка с проекта разходи и приходи със съответните счетоводни отчети и оправдателни документи.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Данъкът върху добавената стойност се счита за допустим разход само ако не подлежи на възстановяване в съответствие с приложимото национално законодателство за ДДС7 . Единственото изключение е свързано с дейностите или трансакциите, в които държави, регионални и местни правителствени органи и други публичноправни субекти участват като държавни органи8 . Освен това:

 • подлежащият на приспадане ДДС, който не е приспаднат (поради националните условия или поради небрежност на бенефициерите), не е допустим разход;
 • Директивата за ДДС не се прилага към държавите извън ЕС. Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, могат да бъдат освободени от данъци (включително ДДС), мита и такси, ако е било подписано споразумение между Европейската комисия и третата държава, която не е асоциирана към програмата, и в която е установена организацията.

Допустими непреки разходи

Непреки разходи са разходите, които не са пряко свързани с изпълнението на действието и следователно не могат да бъдат отнесени пряко към него.

За определени видове проекти (подробна информация за правилата за финансиране по отделните действия можете да намерите в част Б от настоящото ръководство) сума с единна ставка, която не може да надхвърля 7 % от допустимите преки разходи по проекта (с изключение на разходите за доброволци, ако има такива), е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които все още не са обхванати от допустимите преки разходи (например разходи за електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения и т.н.), но могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на проекта.

Непреките разходи не могат да включват разходи, вписани в друга бюджетна категория. Непреките разходи не са допустими, когато бенефициерът вече получава безвъзмездни средства за оперативни разходи от бюджета на Европейския съюз (например в рамките на поканата за представяне на предложения за сътрудничество с гражданското общество по програмата „Еразъм+“).

Недопустими разходи

Следните разходи не се считат за допустими:

 • възвръщаемост на капитала и дивиденти, платени от даден бенефициер;
 • дългове и разходи за обслужване на дългове;
 • провизии за загуби или дългове;
 • дължими лихви;
 • съмнителни дългове;
 • загуби от обменни курсове;
 • разходи, декларирани от бенефициера по линия на друго действие, за което се получават безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза;
 • прекомерни или неразумни разходи;
 • вноски в натура от трети страни;
 • в случай на отдаване под наем или на лизинг на оборудване, стойността при възможност за изкупуване в края на периода на отдаване на лизинг или под наем;
 • разходи за откриване и обслужване на банкови сметки (включително разходи за преводи от/до националната или Изпълнителната агенция, начислени от банката на бенефициера).
 • ДДС, когато се счита за подлежащ на възстановяване съгласно приложимото национално законодателство за ДДС (вж. абзаца относно данъка върху добавената стойност по-горе);
 • апортните вноски са разрешени, но не могат да бъдат декларирани като разходи.

Източници на финансиране

Кандидатът трябва да посочи във формуляра за кандидатстване вноската от източници, различни от безвъзмездните средства от ЕС. Външното съфинансиране може да бъде под формата на собствени ресурси на бенефициера, финансови вноски от трети страни или приходи, генерирани от проекта. Ако при внасянето на окончателния доклад и искането за окончателно плащане има данни за наличие на излишък на приходите над направените по проекта допустими разходи (вж. раздел Недопускане на печалба и съфинансиране), националната или Изпълнителната агенция имат право да извършат събиране на процент от печалбата, който отговаря на вноската на Съюза за допустимите разходи, действително направени от бенефициера за изпълнението на проекта. Тази разпоредба не се прилага към проекти, за които са поискани безвъзмездни средства, чийто размер не надхвърля 60 000 EUR.

Непаричните вноски от трети страни не се считат за приемлив източник на съфинансиране.