Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Стъпка 3: Проверка за съответствие с финансовите условия

Форми на безвъзмездните средства

Безвъзмездните средства могат да бъдат отпускани под формата на:

 • възстановяване на определена част от действително направените допустими разходи: например сумата, отпускана за дейности за мобилност по ключово действие 1 за покриване на разходите за предоставяне на финансова гаранция.
 • възстановяване въз основа на единичните разходи, които обхващат всички или няколко специфични категории допустими разходи, предварително ясно определени спрямо определена сума за единица: например сумата, отпускана за индивидуална подкрепа в рамките на проекти за мобилност в областта на образованието, обучението и младежта;
 • еднократни суми, обхващащи като цяло всички или някои конкретни категории допустими разходи, които са ясно определени предварително: например сумата, отпускана за принос към изпълнението на проекти за малки партньорства.
 • финансиране с единна ставка, обхващащо конкретни категории допустими разходи, които са ясно определени предварително, чрез прилагане на процент: например сумата, отпускана за покриване на дейности за развиване на системи и за популяризиране в проекти за мобилност на младежки работници;
 • комбинация от горните възможности.

Чрез механизма на финансиране, който се прилага в рамките на програмата „Еразъм+“, в повечето случаи се предоставят безвъзмездни средства въз основа на възстановяване на базата на единични разходи или еднократни суми. Този вид безвъзмездни средства позволява на кандидатите да изчислят лесно размера на исканите безвъзмездни средства и способства за реалистичното финансово планиране на проекта.

В част Б е посочено в каква форма се отпускат безвъзмездните средства за всеки елемент от финансирането по всяко от действията по програмата „Еразъм+“, обхванати от настоящото ръководство.

Принципи, приложими към безвъзмездните средства от Ес

Забрана за отпускане на средства със задна дата

Безвъзмездни средства не може да бъдат отпускани със задна дата за вече приключени проекти.

Безвъзмездни средства от ЕС може да бъдат отпуснати за проект, който вече е започнал, само ако кандидатът може да обоснове в проектното предложение необходимостта от започване на проекта преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. В такива случаи разходите, които са допустими за финансиране, не трябва да са направени преди датата на подаване на заявлението.

Ако кандидатът започне да изпълнява проекта преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, той носи риска, свързан с това изпълнение.

Подаване на две или повече заявления

В случай на многократно подаване на едно и също заявление в рамките на един кръг на процедурата по подбор пред една и съща национална агенция или пред Изпълнителната агенция националната или Изпълнителната агенция във всички случаи считат за валидна последната версия на кандидатурата, подадена преди изтичането на срока за подаване на заявленията.

За действия, управлявани от националните агенции, в случай на многократно подаване на едно и също заявление от един кандидат пред различни агенции всички заявления се отхвърлят. Ако почти еднакви или сходни заявления бъдат подадени от едни и същи или различни кандидати до едни и същи или различни агенции, всички те ще бъдат предмет на конкретна оценка и всички могат да бъдат отхвърлени. 302

Всички заявления за проекти и акредитации трябва да имат оригинално съдържание, съставено от кандидата или от други организации, съвместно кандидатстващи за безвъзмездни средства. Не се допуска изготвянето на заявлението от други организации или външни физически лица срещу заплащане.

Забрана за кумулативно отпускане на безвъзмездни средства

За всеки проект, финансиран от ЕС, безвъзмездни средства от бюджета на ЕС се отпускат само еднократно за всеки отделен бенефициер. При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза.

За да се избегне рискът от двойно финансиране, кандидатът трябва да посочи източниците и сумите на всяко друго финансиране, което е получено или за което е кандидатствано през годината, независимо дали е за същия или за друг проект, в това число безвъзмездни средства за оперативни разходи. За действия, управлявани от националните агенции, това се посочва във формуляра за кандидатстване. За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, това се проверява чрез клетвената декларация.

Недопускане на печалба

Безвъзмездните средства, финансирани от бюджета на Съюза, не може да имат за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на проекта, изпълнен от бенефициера. Печалбата се определя като изчислен при окончателното плащане излишък на приходите над допустимите разходи за действието или работната програма, когато приходите се ограничават до безвъзмездните средства от Съюза и приходите, генерирани от това действие или работна програма1 .

Принципът на недопускане на печалба не се прилага за безвъзмездни средства, отпуснати под формата на единични ставки, еднократна сума или финансиране по единни ставки, включително стипендии, както и за искания за безвъзмездни средства, чийто размер не превишава 60 000 EUR.

Когато се извлича печалба, Комисията има право да изиска възстановяване на процент от печалбата, който отговаря на участието на Съюза в допустимите разходи, действително извършени от бенефициера за изпълнение на дейността.

Съфинансирането под формата на вноски в натура не се взема предвид за целите на изчисляването на печалбата, реализирана от безвъзмездните средства.

Съфинансиране

Освен това отпусканите от ЕС безвъзмездни средства са стимул за изпълнение на проекти, които не биха били осъществими без финансовата подкрепа от ЕС, и се основават на принципа на съфинансирането. Принципът на съфинансирането означава, че безвъзмездните средства от ЕС не могат да се използват за финансиране на пълните разходи по проекта; част от тези разходи трябва да бъдат финансирани от източници на съфинансиране, различни от безвъзмездните средства от ЕС (например собствени средства на бенефициера, приходи, реализирани от действието, финансови приноси от трети страни).

Когато безвъзмездните средства от ЕС са отпуснати под формата на единични ставки, еднократни суми или финансиране по единни ставки (по този начин се финансират повечето от действията, обхванати от настоящото ръководство), Комисията прилага принципите на недопускане на печалба и съфинансиране предварително за цялото действие, когато определя ставките или процентите на финансиране за единичните ставки, еднократните суми или единните ставки. В повечето случаи се изхожда от презумпцията, че кандидатите зачитат принципите на недопускане на печалба и съфинансиране, поради което от тях не се изисква да предоставят информация за източниците на финансиране, които са различни от безвъзмездните средства от ЕС, нито да обосновават разходите, направени по проекта.

Същевременно изплащането на безвъзмездните средства чрез възстановяване въз основа на единични ставки, еднократни суми или единни ставки не засяга правото на достъп до задължителните записи на бенефициерите. Когато последваща проверка или одит покажат, че правопораждащото събитие не е настъпило (например дейности по проекта не са реализирани във вида, в който са одобрени на етапа на кандидатстването, предвидени участници не са взели участие в дейности и т.н.) и на бенефициера е направено неправомерно плащане на безвъзмездни средства чрез възстановяване въз основа на приноса към финансирането въз основа на еднократни суми, единични ставки или единни ставки, националната или Изпълнителната агенция имат правото да си възстановят сумата на безвъзмездните средства. Аналогично, ако предприетите дейности или реализираните резултати не са изпълнени или са изпълнени некачествено (включително неспазване на договорно задължение), размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален, като се вземе предвид степента, до която действието е завършено. Освен това Европейската комисия може да извършва проучвания за статистически и контролни цели въз основа на извадки от бенефициери с цел да определи действителния размер на разходите, направени по проектите, финансирани чрез възстановяване въз основа на приноса към финансирането въз основа на единични ставки, еднократни суми или единни ставки.

Специални разпоредби относно безвъзмездни средства, изплатени чрез възстановяване на определена част от допустимите разходи

Когато безвъзмездните средства от ЕС са отпуснати под формата на възстановяване на определена част от допустимите разходи, се прилагат следните разпоредби2

Допустими разходи

Размерът на безвъзмездните средства от ЕС не може да надвишава общата сума, определена в момента на одобряването на проекта въз основа на прогнозните допустими разходи, посочени в бюджетното приложение. Допустимите разходи са действително направени от бенефициера на безвъзмездни средства разходи, които отговарят на всички изброени по-долу критерии:

 • направени са през периода на изпълнение на проекта, с изключение на разходите във връзка с окончателните доклади за проекта и одиторските заверки;
 • посочени са в прогнозния бюджет за проекта;
 • необходими са за изпълнението на проекта, за който се отпускат безвъзмездните средства;
 • възможно е да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за счетоводно отчитане на разходите;
 • отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;
 • разходите са приемливи, обосновани и отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността;

Допустимите разходи могат да бъдат преки или непреки.

Допустими преки разходи

Допустимите преки разходи за действието са онези разходи, които, при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, се определят като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на действието, и които следователно могат да бъдат пряко отнесени към него. В допълнение към преките допустими разходи, които ще бъдат посочени в поканата за представяне на предложения, за допустими се считат и следните категории разходи:

 • разходи за гаранция за предварителното финансиране, представена от бенефициера на безвъзмездните средства, когато такава гаранция е изискана от националната агенция;
 • разходи, свързани със сертификати във финансовите отчети и доклади за оперативна проверка, когато тези сертификати или доклади се изискват в подкрепа на исканията за плащания от националната агенция;
 • разходи за амортизация, при условие че са действително направени от бенефициера.

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко уравняване на декларираните във връзка с проекта разходи и приходи със съответните счетоводни отчети и оправдателни документи.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Данъкът върху добавената стойност се счита за допустим разход само ако не подлежи на възстановяване в съответствие с приложимото национално законодателство за ДДС3 . Единственото изключение е свързано с дейностите или трансакциите, в които държави, регионални и местни правителствени органи и други публичноправни субекти участват като държавни органи4  Освен това:

 • подлежащият на приспадане ДДС, който не е приспаднат (поради националните условия или поради небрежност на бенефициерите), не е допустим разход;
 • Директивата за ДДС не се прилага към държавите извън ЕС. Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, могат да бъдат освободени от данъци (включително ДДС), мита и такси, ако е било подписано споразумение между Европейската комисия и третата държава, която не е асоциирана към програмата, и в която е установена организацията.

Допустими непреки разходи

Непреки разходи са разходите, които не са пряко свързани с изпълнението на действието и следователно не могат да бъдат отнесени пряко към него.

За определени видове проекти (подробна информация за правилата за финансиране по отделните действия можете да намерите в част Б от настоящото ръководство) сума с единна ставка, която не може да надхвърля 7 % от допустимите преки разходи по проекта (с изключение на разходите за доброволци, ако има такива), е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които все още не са обхванати от допустимите преки разходи (например разходи за електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения и т.н.), но могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на проекта.

Непреките разходи не могат да включват разходи, вписани в друга бюджетна категория. Непреките разходи не са допустими, когато бенефициерът вече получава безвъзмездни средства за оперативни разходи от бюджета на Европейския съюз (например в рамките на поканата за представяне на предложения за сътрудничество с гражданското общество по програмата „Еразъм+“).

Недопустими разходи

Следните разходи не се считат за допустими:

 • възвръщаемост на капитала и дивиденти, платени от даден бенефициер;
 • дългове и разходи за обслужване на дългове;
 • провизии за загуби или дългове;
 • дължими лихви;
 • съмнителни дългове;
 • загуби от обменни курсове;
 • разходи, декларирани от бенефициера по линия на друго действие, за което се получават безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза;
 • прекомерни или неразумни разходи;
 • вноски в натура от трети страни;
 • в случай на отдаване под наем или на лизинг на оборудване, стойността при възможност за изкупуване в края на периода на отдаване на лизинг или под наем;
 • разходи за откриване и обслужване на банкови сметки (включително разходи за преводи от/до националната или Изпълнителната агенция, начислени от банката на бенефициера).
 • ДДС, когато се счита за подлежащ на възстановяване съгласно приложимото национално законодателство за ДДС (вж. абзаца относно данъка върху добавената стойност по-горе);

Източници на финансиране

Кандидатът трябва да посочи във формуляра за кандидатстване вноската от източници, различни от безвъзмездните средства от ЕС. Външното съфинансиране може да бъде под формата на собствени ресурси на бенефициера, финансови вноски от трети страни или приходи, генерирани от проекта. Ако при внасянето на окончателния доклад и искането за окончателно плащане има данни за наличие на излишък на приходите над направените по проекта допустими разходи (вж. раздел Недопускане на печалба и съфинансиране), националната или Изпълнителната агенция имат право да извършат събиране на процент от печалбата, който отговаря на вноската на Съюза за допустимите разходи, действително направени от бенефициера за изпълнението на проекта. Тази разпоредба не се прилага към проекти, за които са поискани безвъзмездни средства, чийто размер не надхвърля 60 000 EUR.

Непаричните вноски от трети страни не се считат за приемлив източник на съфинансиране.

 • 1

  За тази цел приходите се ограничават до дохода, генериран от проекта, както и целевите финансови вноски от донори за финансирането на допустимите разходи. Следователно печалбата (или загубата) съгласно горното определение се равнява на разликата между

  • временно приетата сума на безвъзмездната финансова помощ и доходите, генерирани от действието, и
  • допустимите разходи, направени от бенефициера.

  Освен това, ако бъде реализирана печалба, тя подлежи на възстановяване. Националната или Изпълнителната агенция имат право да извършат събиране на процент от печалбата, който съответства на вноската на Съюза за допустимите разходи, действително направени от бенефициера за изпълнението на действието. Допълнителни разяснения относно изчисляването на печалбата ще бъдат предоставени във връзка с действия, за които безвъзмездните средства се отпускат под формата на възстановяване на определена част от допустимите разходи.

 • 2 За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, подробните приложими финансови разпоредби са представени в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, публикуван в портала „Възможности за финансиране и търгове“.
 • 3 В държавите членки в националното законодателство относно ДДС са отразени разпоредбите на Директивата за ДДС — Директива 2006/112/ЕО.
 • 4 Вж. член 13, параграф 1 от директивата.