Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

3. Posms. Finansiālo nosacījumu pārbaude

Dotācijas formas

Ir pieejamas šādu veidu dotācijas:

 • faktiski radušos attiecināmo izmaksu noteiktas proporcionālās daļas atmaksāšana, piemēram, summa, kas piešķirta 1. pamatpasākuma mobilitātes darbību ietvaros, lai segtu finanšu garantijas nodrošināšanas izmaksas,
 • atlīdzība, kuras pamatā ir vienības izmaksas, kas sedz visu vai atsevišķu konkrētu kategoriju attiecināmās izmaksas, kuras ir skaidri noteiktas iepriekš, norādot summu par vienību, piemēram, summa, ko piešķir individuālajam atbalstam mobilitātes projektos izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
 • fiksētas summas, kas kopumā sedz visu vai atsevišķu konkrētu kategoriju attiecināmās izmaksas, kuras ir skaidri noteiktas iepriekš, piemēram, summa, ko piešķir, lai sniegtu ieguldījumu maza mēroga partnerības projektos,
 • vienotas likmes finansējums, kas sedz noteiktu kategoriju attiecināmās izmaksas, kuras ir skaidri noteiktas iepriekš, piemērojot procentus, piemēram, summa, kas piešķirta, lai segtu sistēmu attīstības un iesaistes darbības jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos,
 • iepriekš minēto veidu kombinācija.

Finansēšanas mehānisms, ko piemēro programmā “Erasmus+”, dotācijas pārsvarā nodrošina kā atmaksu, kuras pamatā ir vienības izmaksas vai fiksētas summas. Šie dotāciju veidi palīdz pieteikumu iesniedzējiem vienkārši aprēķināt vajadzīgo dotācijas summu un atvieglo reālistisku projekta finanšu plānošanu.

Lai uzzinātu, kāda veida dotāciju piemēro katrai finansējuma pozīcijai katrā programmas “Erasmus+” pasākumā, uz kuru attiecas šīs vadlīnijas, skatiet B daļu.

Principi, kas attiecas uz es dotācijām

Atpakaļejoša spēka neesība

ES dotācijas nevar piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau pabeigtiem projektiem.

ES dotāciju var piešķirt projektam, kas jau ir sākts, tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs var projekta priekšlikumā pierādīt vajadzību sākt projektu pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas. Tādos gadījumos izmaksas, par kurām var saņemt finansējumu, nedrīkst būt radušās pirms dotācijas pieteikuma iesniegšanas dienas.

Ja pieteikuma iesniedzējs sāk īstenot projektu pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas, viņš pats uzņemas risku.

Vairāki pieteikumi

Ja vienu un to pašu pieteikumu iesniedz vairākkārt vienā un tajā pašā atlases kārtā vienai un tai pašai valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, valsts aģentūra vai izpildaģentūra par derīgu vienmēr uzskata pēdējo versiju, kas iesniegta pirms termiņa beigām.

Valstu aģentūru pārvaldīto pasākumu gadījumā — ja vienu un to pašu pieteikumu viens un tas pats pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairākkārt dažādām aģentūrām, visus pieteikumus noraida. Ja viens un tas pats vai dažādi pieteikuma iesniedzēji iesniedz gandrīz identiskus vai līdzīgus pieteikumus vienai un tai pašai vai dažādām aģentūrām, tos visus īpaši izvērtē un pastāv iespēja, ka tos visus noraida. 302

Visu projektu un akreditācijas pieteikumu saturam jābūt oriģinālam, un tā autoram jābūt pieteikuma iesniedzējam vai citām organizācijām, kuras kopīgi iesniedz dotācijas pieteikumu. Aizliegts par pieteikuma sagatavošanu maksāt citām organizācijām vai personām, kas sniedz ārpakalpojumu.

Piešķirto līdzekļu nesummēšana

Par katru ES finansēto projektu var saņemt tikai vienu dotāciju no ES budžeta jebkuram vienam dotācijas saņēmējam. Vienas un tās pašas izmaksas nekādā gadījumā nevar finansēt no Savienības budžeta divreiz.

Lai izvairītos no divkāršās finansēšanas riska, pieteikuma iesniedzējam jānorāda jebkura cita tāda finansējuma avots un summa, ko viņš saņēmis vai kam pieteicies attiecīgā gada laikā vai nu tam pašam projektam, vai jebkuram citam projektam, ieskaitot darbības dotācijas. Valstu aģentūru pārvaldīto pasākumu gadījumā to norāda pieteikuma veidlapā. Izpildaģentūras pārvaldīto pasākumu gadījumā to pārbauda, izmantojot godprātīgo apliecinājumu.

Bezpeļņas princips

No Savienības budžeta finansētās dotācijas mērķis vai ietekme nedrīkst būt peļņas gūšana dotācijas saņēmēja īstenotajā projektā. Peļņa tiek definēta kā atlikuma maksājuma brīdī aprēķināta summa, par kādu ieņēmumi pārsniedz pasākuma vai darba programmas attiecināmās izmaksas, ja ieņēmumus veido tikai Savienības dotācija un ieņēmumi no šā pasākuma vai darba programmas1 . Bezpeļņas princips neattiecas uz dotācijām, ko piešķir kā vienības izmaksas, fiksētu summu vai vienotas likmes finansējumu, tostarp stipendijas, kā arī uz dotāciju pieprasījumiem par summu, kas nepārsniedz 60 000 EUR.

Ja tiek gūta pelņa, Komisija ir tiesīga atgūt tādu peļņas procentuālo daļu, kas atbilst Savienības ieguldījumam to attiecināmo izmaksu segšanā, kuras dotācijas saņēmējam faktiski radušās saistībā ar pasākuma vai darba programmas īstenošanu.

Lai aprēķinātu dotācijas radīto peļņu, līdzfinansējums, ko piešķir kā ieguldījumu natūrā, netiks ņemts vērā.

Līdzfinansējums

Turklāt ES dotācija ir stimuls īstenot projektu, kas nebūtu iespējams bez ES finansiālā atbalsta, un ir balstīta uz līdzfinansējuma principu. Līdzfinansējums nozīmē, ka no ES dotācijas nedrīkst finansēt pilnīgi visas projekta izmaksas; projekts jāfinansē no līdzfinansējuma avotiem, kas nav ES dotācija (piemēram, no dotācijas saņēmēja paša resursiem, pasākuma nodrošinātiem ieņēmumiem, trešo pušu finansiāla ieguldījuma).

Ja ES dotācija tiek piešķirta kā vienības izmaksas, fiksēta summa vai vienotas likmes finansējums, kā tas ir lielākajai daļai pasākumu, uz kuriem attiecas šīs vadlīnijas, tad bezpeļņas un līdzfinansējuma principu Komisija nodrošina visam pasākumam kopumā jau iepriekš, kad tā nosaka šādu vienības izmaksu, fiksētu summu un nemainīgu likmju lielumu vai procentuālo daļu. Parasti pieņem, ka bezpeļņas princips un līdzfinansējuma princips tiek ievēroti, un tāpēc pieteikumu iesniedzējiem nav jāiesniedz informācija par finansējuma avotiem, kas papildina ES dotāciju, un nav jāpamato projektā radušās izmaksas.

Tomēr dotācijas samaksa, balstoties uz atmaksu, kuras pamatā ir vienības izmaksas, fiksētas summas vai vienotas likmes finansējums, neskar tiesības piekļūt dotāciju saņēmēju likumīgajiem uzskaites datiem. Ja pārbaudē vai revīzijā tiek atklāts, ka izmaksas izraisošais notikums nav noticis (piemēram, projekta darbības nav īstenotas, kā apstiprināts pieteikuma iesniegšanas posmā, dalībnieki nepiedalās darbībās utt.) un ka dotācijas saņēmējam ir piešķirts nepamatots maksājums par dotāciju, balstoties uz atmaksu, kuras pamatā ir vienības izmaksas, fiksētas summas vai vienotas likmes finansējums, valsts aģentūra vai izpildaģentūra ir tiesīga atgūt dotācijas summu. Līdzīgi, ja veiktās darbības vai radītie rezultāti nav īstenoti nemaz vai nav pietiekami kvalitatīvi (tostarp nav ievērotas līgumsaistības), dotāciju var samazināt, ņemot vērā pasākuma pabeigšanas apmēru. Turklāt statistikas un pārraudzības nolūkos Eiropas Komisija var veikt atlasītu dotāciju saņēmēju apsekojumus, lai noskaidrotu faktisko izmaksu apmēru, kas radies projektos, kuri finansēti, veicot atmaksu, kuras pamatā ir vienības izmaksas, fiksētas summas vai vienotas likmes finansējums.

Īpaši noteikumi par dotācijām, ko maksā kā attiecināmo izmaksu noteiktas daļas atmaksu

Ja ES dotācija tiek piešķirta kā atmaksa konkrēta attiecināmo izmaksu īpatsvara apmērā, piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus2 .

Attiecināmās izmaksas

ES dotācija nedrīkst pārsniegt kopējo summu, kas noteikta projekta atlases brīdī, pamatojoties uz aplēstajām attiecināmajām izmaksām, kuras norādītas budžeta pielikumā. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas faktiski radušās dotācijas saņēmējam un atbilst šādiem kritērijiem:

 • tās radušās projekta darbības laikā, izņemot izmaksas, kas saistītas ar nobeiguma ziņojumiem un revīzijas sertifikātiem,
 • tās ir norādītas projekta budžeta aplēsē,
 • tās ir nepieciešamas tāda projekta īstenošanai, kam dotācija paredzēta,
 • tās ir identificējamas un pārbaudāmas, jo īpaši reģistrētas dotācijas saņēmēja grāmatvedībā un noteiktas saskaņā ar dotācijas saņēmēja valsts piemērojamiem grāmatvedības standartiem un dotācijas saņēmēja ierasto izmaksu uzskaites praksi,
 • tās atbilst nodokļu un sociālajā jomā piemērojamo tiesību aktu prasībām,
 • tās ir saprātīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības principam, jo īpaši attiecībā uz taupību un lietderību.

Attiecināmās izmaksas var būt tiešas vai netiešas.

Attiecināmās tiešās izmaksas:

Pasākuma attiecināmās tiešās izmaksas ir tās izmaksas, kuras saskaņā ar iepriekš minētajiem atbilstības nosacījumiem var identificēt kā konkrētas izmaksas, kuras tieši saistītas ar pasākuma īstenošanu un kuras var tieši attiecināt uz to. Papildus attiecināmajām tiešajām izmaksām, kuras tiks norādītas uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, par attiecināmām uzskata arī šādas izmaksu kategorijas:

 • izmaksas, kas saistītas ar priekšfinansējuma garantiju, kuru iesniedz dotācijas saņēmējs, ja garantiju pieprasa valsts aģentūra,
 • izmaksas, kas saistītas ar finanšu pārskatu un darbības pārbaudes ziņojumu apliecinājumiem, ja šādi apliecinājumi vai pārskati ir vajadzīgi, lai pamatotu valsts aģentūras maksājuma pieprasījumus,
 • amortizācijas izmaksas, ja vien tās dotācijas saņēmējam faktiski radušās.

Dotācijas saņēmēja iekšējām grāmatvedības un revīzijas procedūrām jāļauj tieši salīdzināt izmaksas un ieņēmumus, kas deklarēti attiecībā uz projektu, ar atbilstošajiem grāmatvedības pārskatiem un apliecinošajiem dokumentiem.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Pievienotās vērtības nodoklis tiks uzskatīts par attiecināmajām izmaksām tikai tad, ja tas nebūs atgūstams atbilstoši piemērojamiem valsts tiesību aktiem par PVN3 . Vienīgais izņēmums ir darbības vai darījumi, kuros valstis, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes un citas publiskas struktūras ir iesaistītas kā publiskas iestādes4 . Turklāt:

 • atskaitāmais PVN, kas faktiski nav atskaitīts (valsts nosacījumu vai dotāciju saņēmēju paviršības dēļ), nav attiecināms,
 • PVN direktīva nav piemērojama valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Organizācijas no Programmas neasociētajām trešām valstīm var atbrīvot no nodokļiem (tostarp PVN), nodevām un maksājumiem, ja ir parakstīts nolīgums starp Eiropas Komisiju un Programmas neasociēto trešo valsti, kurā organizācija izveidota.

Attiecināmās netiešās izmaksas

Netiešās izmaksas ir izmaksas, kas nav tieši saistītas ar pasākuma īstenošanu un ko tāpēc nevar tieši attiecināt uz šo pasākumu.

Konkrētu veidu projektiem (sīkāku informāciju par pasākumu finansējuma noteikumiem skatīt šo vadlīniju B daļā) vienotas likmes summa, kas nepārsniedz 7% no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām (izņemot brīvprātīgo darba izmaksas, ja tādas ir), ir attiecināma kā netiešās izmaksas, kuras ir dotācijas saņēmēja vispārējās administratīvās izmaksas, kas nav jau iekļautas tiešajās attiecināmajās izmaksās (piemēram, elektroenerģijas vai interneta rēķini, telpu izmaksas u. c.), bet ko var uzskatīt par sedzamām no projekta.

Netiešās izmaksas nedrīkst ietvert izmaksas, kas norādītas citā budžeta kategorijā. Netiešās izmaksas nav attiecināmas, ja dotācijas saņēmējs jau saņem darbības dotāciju no Savienības budžeta (piemēram, saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par pilsoniskās sabiedrības sadarbību programmas “Erasmus+” ietvaros).

Neattiecināmās izmaksas

Par attiecināmām nav uzskatāmas šādas izmaksas:

 • dotācijas saņēmēja izmaksātie ienākumi no kapitāla un dividendes,
 • parāds un parāda apkalpošanas izmaksas,
 • uzkrājumi zaudējumiem vai parādiem,
 • procentu maksājumi,
 • nedroši parādi,
 • zaudējumi, kas radušies valūtas kursa svārstību rezultātā,
 • izmaksas, kuras dotācijas saņēmējs deklarējis saistībā ar citu pasākumu, kam no Savienības budžeta piešķirta dotācija,
 • pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi,
 • trešo personu ieguldījumi natūrā,
 • aprīkojuma nomas vai līzinga gadījumā — izmaksas, kas saistītas ar izpirkšanas iespēju nomas vai līzinga termiņa beigās,
 • bankas kontu atvēršanas un izmantošanas izmaksas (tostarp dotācijas saņēmēja bankas iekasētās maksas par pārskaitījumiem no valsts aģentūras vai izpildaģentūras vai pārskaitījumiem šīm aģentūrām),
 • PVN, ja to uzskata par atgūstamu atbilstoši valstī piemērojamiem tiesību aktiem par PVN (sk. iepriekš punktu par pievienotās vērtības nodokli).

Finansējuma avoti

Pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapā jānorāda ieguldījums no avotiem, kas nav ES dotācija. Ārējais līdzfinansējums var būt dotācijas saņēmēja paša resursi, finanšu ieguldījums no trešām personām vai projekta radītie ienākumi. Ja nobeiguma ziņojuma sagatavošanas un atlikuma maksājuma pieprasīšanas brīdī ir pierādījumi, ka ir radies ienākumu pārpalikums (skatīt sadaļu par bezpeļņas principu un līdzfinansējumu) salīdzinājumā ar attiecināmajām izmaksām, kas radušās projektā, valsts aģentūra vai izpildaģentūra ir tiesīga atgūt proporcionālu peļņas daļu, kas atbilst Savienības ieguldījumam to attiecināmo izmaksu segšanā, kuras faktiski radušās dotācijas saņēmējam, īstenojot projektu. Šis noteikums neattiecas uz projektiem, kuros pieprasītā dotācija nepārsniedz 60 000 EUR.

Trešo personu ieguldījumu natūrā neuzskata par iespējamu līdzfinansējuma avotu.

 • 1 Šajā saistībā ieņēmumi ietver tikai ienākumus, kas gūti projektā, kā arī finansiālo ieguldījumu, kuru līdzekļu devēji īpaši atvēlējuši attiecināmo izmaksu finansēšanai. Tādējādi peļņa (vai zaudējumi), kā definēts iepriekš, ir starpība starp

  • provizoriski saņemto dotācijas summu un ienākumiem, kas gūti pasākumā, un
  • attiecināmajām izmaksām, kas radušās dotācijas saņēmējam.

  Turklāt ikreiz, kad tiek gūta peļņa, tā tiek atgūta. Valsts aģentūra vai izpildaģentūra ir tiesīga atgūt peļņas procentuālo daļu, kas vienāda ar Savienības ieguldījumu to attiecināmo izmaksu segšanā, kuras dotācijas saņēmējam faktiski radušās pasākuma veikšanā. Sīkāki precizējumi par peļņas aprēķināšanu tiks sniegti par pasākumiem, par kuriem dotācijas tiek piešķirtas kā konkrētas attiecināmo izmaksu proporcionālās daļas atmaksa.

 • 2 Pasākumiem, ko pārvalda izpildaģentūra, sīki izstrādāti piemērojamie finanšu noteikumi ir ietverti dotācijas nolīguma paraugā, kas publicēts Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā.
 • 3 Dalībvalstīs tiesību aktos par PVN ir transponēta PVN direktīva (Direktīva 2006/112/EK).
 • 4 Sk. direktīvas 13. panta 1. punktu.