Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Etapa 3: Verificarea condițiilor financiare

Forme de granturi

Granturile pot avea următoarele forme:

 • rambursarea unui procent stabilit din costurile eligibile suportate efectiv: de exemplu, suma acordată în cadrul Acțiunii-cheie 1, acțiuni de mobilitate, pentru a acoperi costurile aferente furnizării unei garanții financiare;
 • rambursarea pe baza costurilor unitare, care acoperă toate categoriile specifice de costuri eligibile sau anumite categorii specifice de costuri eligibile care sunt clar identificate în prealabil prin trimitere la o sumă unitară: de exemplu, suma acordată ca sprijin individual în cadrul proiectelor de mobilitate în domeniile educației, formării și tineretului;
 • sume forfetare, care includ, în mod global, toate categoriile specifice de costuri eligibile sau anumite categorii specifice de costuri eligibile care sunt clar identificate în prealabil: de exemplu, suma acordată pentru a contribui la punerea în aplicare a proiectelor de parteneriate la scară mică.
 • finanțare forfetară, care include categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate în prealabil prin aplicarea unui procentaj: de exemplu, suma acordată pentru a acoperi activitățile de dezvoltare a sistemului și de informare în cadrul proiectelor de mobilitate a lucrătorilor de tineret;
 • combinație a celor de mai sus.

Mecanismul de finanțare aplicat în cadrul programului Erasmus+ oferă, în cele mai multe cazuri, granturi sub formă de rambursare pe bază de costuri unitare sau de sume forfetare. Aceste tipuri de granturi ajută solicitanții să calculeze cu ușurință valoarea grantului solicitat și facilitează o planificare financiară realistă a proiectului.

Pentru a afla ce tip de grant se aplică fiecărui element de finanțare în cadrul fiecărei acțiuni Erasmus+ acoperite de prezentul ghid, a se consulta partea B.

Principii aplicabile granturilor UE

Neretroactivitate

Pentru proiectele deja încheiate, nu se pot acorda retroactiv granturi UE.

Un grant UE poate fi acordat pentru un proiect care a început deja doar dacă solicitantul poate demonstra, în propunerea de proiect, necesitatea începerii proiectului înainte de semnarea acordului de grant. În astfel de cazuri, costurile eligibile pentru finanțare nu trebuie să fi fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

În cazul în care începe punerea în aplicare a proiectului înainte de semnarea acordului de grant, solicitantul își asumă toate riscurile care decurg din aceasta.

Cereri multiple

În cazul depunerii aceleiași cereri de mai multe ori în cursul aceleiași runde de selecție, la aceeași agenție națională sau la Agenția Executivă, agenția națională sau Agenția Executivă va lua în considerare întotdeauna ultima versiune depusă înainte de expirarea termenului-limită.

Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale, în cazul depunerii de mai multe ori a aceleiași cereri de către același solicitant la agenții diferite, toate cererile vor fi automat respinse. În cazul în care cereri aproape identice sau similare sunt depuse de același solicitant sau de un solicitant diferit la aceeași agenție sau la agenții diferite, toate acestea vor fi supuse unei evaluări specifice și pot fi respinse. 302

Toate cererile pentru proiecte și acreditări trebuie să includă conținutul original creat de solicitant sau de alte organizații care solicită în comun un grant. Nicio altă organizație sau persoană externă nu poate fi plătită pentru redactarea cererii.

Atribuire necumulativă

Fiecare proiect finanțat de UE are dreptul să primească un singur grant de la bugetul UE pentru fiecare beneficiar. Bugetul Uniunii nu va finanța în niciun caz aceleași costuri de două ori.

Pentru a evita riscul dublei finanțări, solicitantul trebuie să indice sursele și cuantumurile oricăror altor finanțări primite sau solicitate în cursul anului, indiferent dacă acestea sunt pentru același proiect sau pentru orice alt proiect, inclusiv granturile de funcționare. Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale, aceste surse vor fi indicate în formularul de candidatură. Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă, ele vor fi verificate prin declarația pe propria răspundere.

Non-profit

Un grant finanțat din bugetul Uniunii nu trebuie să aibă scopul sau efectul de a genera profit în cadrul proiectului realizat de către beneficiar. Profitul se definește drept surplusul calculat la plata soldului, ca raport între încasări și costurile eligibile ale acțiunii sau ale programului de lucru, unde încasările se limitează la grantul din partea Uniunii și la venitul generat prin respectiva acțiune sau prin respectivul program de lucru 1 . Principiul non-profitului nu se aplică granturilor acordate sub formă de cost unitar, de sumă forfetară sau de finanțare forfetară, inclusiv burse, și nici cererilor de grant care nu depășesc 60 000 EUR.

În cazul în care se obține profit, Comisia are dreptul să recupereze procentajul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a realiza acțiunea sau programul de lucru.

În scopul calculării profitului generat de grant, cofinanțarea sub formă de contribuții în natură nu va fi luată în considerare.

Cofinanțare

De asemenea, un grant UE este un stimulent pentru a realiza un proiect care nu ar fi posibil fără sprijin financiar din partea UE și se bazează pe principiul cofinanțării. Cofinanțarea implică faptul că grantul UE nu poate finanța toate costurile proiectului; proiectul trebuie să fie finanțat și din surse de cofinanțare diferite de grantul UE (de exemplu, propriile resurse ale beneficiarului, venitul generat de acțiune, contribuții financiare din partea terților).

În cazul în care grantul UE este oferit sub formă de cost unitar, de sumă forfetară sau de finanțare pe bază de rate fixe – astfel cum este cazul pentru majoritatea acțiunilor care fac obiectul prezentului ghid – principiile non-profitului și cofinanțării sunt asigurate de către Comisie pentru acțiune în ansamblu, în prealabil, atunci când aceasta definește ratele sau procentajele costurilor unitare, ale sumelor forfetare și ale ratelor fixe. În general, se presupune că principiile non-profitului și cofinanțării sunt respectate și, prin urmare, solicitanții nu trebuie să furnizeze informații cu privire la sursele de finanțare diferite de granturile UE și nici nu trebuie să justifice costurile suportate de proiect.

Cu toate acestea, plata grantului sub formă de rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare, de sumele forfetare sau de finanțarea pe bază de rată fixă nu aduce atingere dreptului de acces la documentele statutare al beneficiarilor. În cazul în care un control sau un audit dovedește că evenimentul generator nu a avut loc (de exemplu, activități de proiect care nu au fost realizate astfel cum au fost aprobate în etapa de depunere a cererii de finanțare, participanți care nu iau parte la activități etc.) și a fost efectuată o plată necuvenită către beneficiar printr-un grant sub formă de rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare, de sumele forfetare sau de finanțarea pe bază de rată fixă, agenția națională sau Agenția Executivă va avea dreptul de a recupera cuantumul grantului. În mod similar, în cazul în care activitățile întreprinse sau rezultatele obținute nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în aplicare în mod necorespunzător (inclusiv în cazul nerespectării unei obligații contractuale), grantul poate fi redus, ținându-se seama de gradul de finalizare a acțiunii. De asemenea, în scopuri statistice și de monitorizare, Comisia Europeană poate efectua anchete pe eșantioane de beneficiari, care vizează cuantificarea costurilor reale suportate în cadrul proiectelor finanțate pe bază de rambursare în funcție de contribuția la costurile unitare, de sumele forfetare sau de finanțarea pe bază de rată fixă.

Dispoziții specifice aplicabile granturilor plătite pe baza rambursării unui procent stabilit din costurile eligibile

În cazul în care grantul UE este acordat ca rambursare a unui procent stabilit din costurile eligibile, se aplică următoarele dispoziții 2 :

Costuri eligibile

Un grant UE nu trebuie să depășească suma totală stabilită la momentul selecției proiectelor pe baza costurilor eligibile estimate, menționate în anexa la buget. Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de beneficiarul unui grant care îndeplinesc toate criteriile următoare:

 • sunt suportate pe durata proiectului, cu excepția costurilor legate de rapoartele finale și de certificatele de audit;
 • sunt indicate în bugetul estimat al proiectului;
 • sunt necesare pentru punerea în aplicare a proiectului care face obiectul grantului;
 • sunt identificabile și verificabile și, în special, sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului și stabilite în conformitate cu standardele de contabilitate din țara în care este stabilit beneficiarul și sunt determinate în conformitate cu practicile obișnuite ale beneficiarului în materie de contabilitate a costurilor;
 • respectă dispozițiile legislației fiscale și sociale aplicabile;
 • sunt rezonabile, justificate și îndeplinesc cerințele bunei gestiuni financiare, în special cele privind economia și eficiența.

Costurile eligibile pot fi directe sau indirecte.

Costuri directe eligibile

Costurile directe eligibile ale acțiunii sunt acele costuri care, ținând cont de condițiile de eligibilitate stabilite mai sus, pot fi identificate drept costuri specifice legate în mod direct de desfășurarea acțiunii și care, prin urmare, pot fi atribuite acesteia în mod direct. În plus față de costurile eligibile directe care vor fi indicate în cererea de propuneri, următoarele categorii de costuri sunt, de asemenea, considerate eligibile:

 • costurile legate de o garanție de prefinanțare depusă de beneficiarul grantului, în cazul în care garanția este solicitată de agenția națională;
 • costurile privitoare la atestările de pe situațiile financiare și rapoartele de verificare operațională, în situația în care aceste atestări sau rapoarte sunt solicitate pentru susținerea cererilor de plată de către agenția națională;
 • costurile de amortizare, cu condiția să fie suportate efectiv de către beneficiar.

Procedurile interne de contabilitate și de audit ale beneficiarului trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor și a veniturilor declarate cu privire la proiect cu declarațiile contabile și cu documentele justificative corespunzătoare.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Taxa pe valoarea adăugată va fi considerată un cost eligibil numai în cazul în care aceasta nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale aplicabile în materie de TVA 3 . Singura excepție se referă la activitățile sau tranzacțiile la care statele, autoritățile guvernamentale regionale sau locale și alte organisme publice iau parte în calitate de autorități publice 4 . De asemenea:

 • TVA-ul deductibil care nu a fost dedus efectiv (din cauza condițiilor naționale sau a nepăsării beneficiarilor) nu este eligibil;
 • Directiva TVA nu se aplică în țările din afara UE. Organizațiile din țările terțe care nu sunt asociate la program pot fi scutite de taxe (inclusiv de TVA), obligații și alte impuneri, în cazul în Comisia Europeană și țara terță care nu este asociată la program în care este stabilită organizația au semnat un acord în acest sens.

Costuri indirecte eligibile

Costurile indirecte sunt costurile care nu sunt direct legate de punerea în aplicare a acțiunii și care, prin urmare, nu pot să fie atribuite direct acesteia.

Pentru anumite tipuri de proiecte (pentru detalii cu privire la regulile de finanțare pentru acțiuni, consultați partea B din prezentul ghid), o sumă forfetară care nu depășește 7 % din costurile directe eligibile ale proiectului (exceptând costurile cu voluntarii, dacă este cazul) este eligibilă în cadrul costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costul pentru sediu etc.), dar care pot fi considerate drept imputabile proiectului.

Costurile indirecte nu pot include costuri incluse la o altă categorie bugetară. Costurile indirecte nu sunt eligibile dacă beneficiarul primește deja un grant de funcționare din bugetul Uniunii (de exemplu, în cadrul cererii de propuneri privind cooperarea societății civile din cadrul programului Erasmus+).

Costuri neeligibile

Următoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:

 • rentabilitatea capitalului și dividendele plătite de un beneficiar;
 • costuri aferente datoriei și serviciului datoriei;
 • provizioane pentru pierderi sau datorii;
 • dobânzi datorate;
 • creanțe îndoielnice;
 • pierderi de schimb valutar;
 • costurile declarate de beneficiar în cadrul unei alte acțiuni care beneficiază de un grant finanțat din bugetul Uniunii;
 • cheltuieli excesive sau abuzive;
 • contribuții în natură din partea unor terți;
 • în caz de închiriere sau leasing de echipamente, costul oricărei opțiuni de răscumpărare la sfârșitul contractului de leasing sau al perioadei de închiriere;
 • costuri pentru deschiderea și operarea conturilor bancare (inclusiv comisioanele de transfer de la/către agenția națională sau Agenția Executivă percepute de banca beneficiarului).
 • TVA, atunci când este considerată recuperabilă în conformitate cu legislația națională aplicabilă în materie de TVA (a se vedea alineatul de mai sus privind taxa pe valoarea adăugată);

Surse de finanțare

Solicitantul trebuie să indice în formularul de candidatură contribuția din alte surse decât grantul UE. Cofinanțarea externă poate lua forma resurselor propriii ale beneficiarului, a contribuțiilor financiare din partea unor terți sau a veniturilor generate de proiect. În cazul în care, la momentul raportului final și al cererii de plată a soldului, există dovezi cu privire la existența unui surplus de venit (a se vedea secțiunile „Non-profit” și „Cofinanțare”) față de costurile eligibile suportate de proiect, agenția națională sau Agenția Executivă are dreptul de a recupera procentul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a realiza proiectul. Această dispoziție nu se aplică proiectelor care solicită un grant care nu depășește 60 000 EUR.

Contribuțiile în natură din partea terților nu sunt considerate o posibilă sursă de cofinanțare.

 • 1  În acest scop, încasările sunt limitate la veniturile generate de proiect, precum și la contribuțiile financiare alocate în mod special de către donatori pentru finanțarea costurilor eligibile. Profitul (sau pierderea), astfel cum este definit(ă) mai sus, reprezintă așadar diferența dintre:

  • valoarea grantului acceptată provizoriu și veniturile generate de acțiune și
  • costurile eligibile suportate de beneficiar.

  În plus, de fiecare dată când se realizează un profit, acesta va fi recuperat. Agenția națională sau Agenția Executivă are dreptul să recupereze procentul din profit corespunzător contribuției Uniunii la costurile eligibile suportate efectiv de către beneficiar pentru a realiza acțiunea. Se vor furniza clarificări suplimentare cu privire la calculul profitului pentru acțiunile în care granturile sunt sub formă de rambursare a unui procent stabilit din costurile eligibile. 

 • 2 Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă, dispozițiile financiare aplicabile detaliate sunt prezentate în modelul de acord de grant publicat pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații.
 • 3 În statele membre, legislația națională privind TVA transpune Directiva 2006/112/CE privind TVA.
 • 4 A se vedea articolul 13 alineatul (1) din directivă.