Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2024 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

3 Etapas: Finansavimo sąlygų patikra

Dotacijos formos

Dotacijos gali būti tokių formų:

 1. dotacija mišriosioms faktinėms išlaidoms padengti:
  1. faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas, pavyzdžiui, išimtinės išlaidos pagal 1 pagrindinį veiksmą (mobilumo veikla);
  2. kompensuojama pagal vieneto įkainius, pagal kuriuos apmokamos tam tikrų iš anksto aiškiai nustatytų, nurodant sumą už vienetą, specialių kategorijų tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, individualios paramos suma, skiriama pagal 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektus;
 2. fiksuotosios sumos įnašai, pagal kuriuos apskritai apmokamos visų kategorijų iš anksto aiškiai nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagal 2 pagrindinį veiksmą (nedidelio masto partnerystės projektai). Fiksuotoji suma turi būti apskaičiuota pagal sprendime dėl fiksuotosios sumos 1 nustatytą metodiką ir naudojant pateiktą išsamią biudžeto lentelę ir (arba) skaičiuoklę (jei tokia yra). Jei fiksuotosios sumos apskaičiavimas grindžiamas preliminariais projekto biudžetais, preliminarus biudžetas turi atitikti pagrindines ES dotacijų faktinėms išlaidoms padengti tinkamumo sąlygas (žr. bendrojo dotacijų sutarties šablono 6 straipsnį);
 3. šių formų derinys.

Pagal programai „Erasmus+“ taikomą finansavimo mechanizmą teikiamos dotacijos dauguma atvejų grindžiamos finansavimu pagal vieneto įkainį arba fiksuotąją sumą. Taikant šių rūšių dotacijas, pareiškėjams nesunku apskaičiuoti prašomą dotacijos sumą ir lengviau realistiškai suplanuoti projekto finansavimą.

Kokia dotacija skiriama kiekvienam pagal šiame vadove aptartus „Erasmus+“ veiksmus finansuojamam elementui, galima sužinoti B dalies kiekvieno veiksmo skirsnyje „Kokios yra finansavimo taisyklės?“.

ES dotacijoms taikomi principai

Netaikymas atgaline data

ES dotacijos negali būti skiriamos atgaline data jau užbaigtiems projektams.

ES dotacija jau pradėtam projektui gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas projekto pasiūlyme gali įrodyti, kad projektą reikia pradėti prieš pasirašant dotacijos sutartį. Tokiais atvejais tinkamos finansuoti išlaidos neturi būti patirtos iki dotacijos paraiškos pateikimo dienos.

Jeigu pareiškėjas pradeda įgyvendinti projektą prieš pasirašydamas dotacijos sutartį, jis tai daro savo rizika.

Kelis kartus teikiamos paraiškos

Vykdomosios agentūros administruojamų veiksmų atveju pareiškėjai pagal tą patį kvietimą gali pateikti daugiau nei vieną paraišką skirtingiems projektams (ir gauti jiems finansavimą). Organizacijos gali dalyvauti keliuose pasiūlymuose. Tačiau jei bus pateikti keli pasiūlymai dėl labai panašių projektų, bus priimtas ir įvertintas tik vienas pasiūlymas; pareiškėjų bus paprašyta atsiimti vieną iš jų (arba jis bus atmestas).

Pasiūlymai gali būti keičiami ir teikiami pakartotinai iki galutinio pateikimo termino pabaigos.

Nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų atveju, jei tas pats paraišką teikiantis pareiškėjas tą pačią paraišką pateikia įvairioms agentūroms, visos paraiškos bus atmestos. Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir gali būti atmestos.

Originalus turinys ir autorystė

Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, teikiančios paraiškas dėl tarptautinio mobilumo veiklos, į paraiškos parengimą taip pat gali įtraukti savo aukštojo mokslo ir studijų institucijas partneres iš valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams. Nacionalinė agentūra gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Nekaupiamasis skyrimas

Vienam ES finansuojamam projektui ir vienam gavėjui iš ES biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija. Tos pačios išlaidos jokiomis aplinkybėmis du kartus iš Sąjungos biudžeto nefinansuojamos.

Siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos, pareiškėjas turi nurodyti bet kokio kito per metus gauto finansavimo ar finansavimo, kuriam gauti buvo pateikta paraiška, šaltinius ir sumą, nepaisant to, ar toks finansavimas susijęs su tuo pačiu ar su kitu projektu, įskaitant dotacijas veiklai. Kai veiksmus administruoja nacionalinės agentūros, tai bus nurodyta paraiškos formoje. Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, tai bus patikrinta sąžiningumo deklaracijoje.

Pelno nesiekimas

Iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija neturi būti siekiama pelno ir ji neturi turėti tokio poveikio pagal dotacijos gavėjo vykdomą projektą. Pelnas apibrėžiamas kaip teigiamas likutis, likęs susumavus gautas lėšas ir tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas pagal veiksmą arba darbo programą, kai gautas lėšas sudaro tik Sąjungos dotacija ir įgyvendinant veiksmą arba darbo programą uždirbtos pajamos 2

Pelno nesiekimo principas netaikomas dotacijoms, kurios suteikiamos taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, įskaitant stipendijas, ir kai prašymų skirti dotaciją suma neviršija 60 000 EUR

Jei gaunamas pelnas, Komisija turi teisę susigrąžinti procentinę pelno dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą į tinkamas finansuoti išlaidas, kurias dotacijos gavėjas faktiškai patyrė įgyvendindamas veiksmą.

Apskaičiuojant iš dotacijos gautą pelną į bendrą finansavimą nepiniginiu įnašu atsižvelgiama nebus.

Bendrasis finansavimas

ES dotacija yra paskata įgyvendinti projektą, kurį be ES finansinės paramos nebūtų įmanoma įgyvendinti; ji skiriama laikantis bendrojo finansavimo principo. Pagal bendrojo finansavimo principą ES dotacija negali būti naudojama visoms projekto išlaidoms finansuoti; projektas turi būti finansuojamas kitais nei ES dotacija bendrojo finansavimo šaltiniais (pavyzdžiui, gavėjo nuosavais ištekliais, iš pajamų, gautų įgyvendinant projektą, iš trečiųjų šalių gautų finansinių įnašų).

Kai ES dotacija skiriama pagal vieneto įkainį, fiksuotąsias sumas ar fiksuotąsias normas, – o taip yra daugumos į šį vadovą įtrauktų veiksmų atveju, – Komisija pelno nesiekimo ir bendrojo finansavimo principų taikymą visam veiksmui užtikrina iš anksto nustatydama tokių įkainių, sumų ar normų dydį arba procentines dalis. Paprastai daroma prielaida, kad pelno nesiekimo ir bendro finansavimo principų yra laikomasi, todėl pareiškėjams nereikia pateikti informacijos apie kitokius nei ES dotacija finansavimo šaltinius ar pagrįsti įgyvendinant projektą patirtų išlaidų.

Tačiau tai, kad dotacija mokama taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, nedaro poveikio teisei susipažinti su teisės aktuose nustatytais dotacijų gavėjų dokumentais. Jeigu atlikus patikrinimą arba auditą nustatoma, kad įvykis, dėl kurio skirta dotacija, neįvyko (pavyzdžiui, projekto veikla neįvykdyta taip, kaip patvirtinta paraiškos teikimo etape, dalyviai nedalyvauja veikloje ir t. t.) ir vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ar fiksuotosiomis normomis finansuotos dotacijos lėšos gavėjui buvo išmokėtos neteisėtai, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga turi teisę susigrąžinti sumą, neviršijančią dotacijos sumos. Jeigu pradėta veikla yra neįvykdyta, o suplanuoti rezultatai negauti arba nepakankami (be kita ko, kai nesilaikoma sutartinių įsipareigojimų), dotacija gali būti sumažinta atsižvelgiant į užbaigtą veiklos dalį. Europos Komisija statistikos ir stebėsenos tikslais taip pat gali rengti pasirinktų dotacijų gavėjų apklausas ir pagal jas kiekybiškai įvertinti patirtas faktines projekto išlaidas, kurios buvo atlygintos taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas.

Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos ir įnašai, taikomi mišriosioms faktinių išlaidų dotacijoms

Kad išlaidos ir įnašai būtų tinkami finansuoti, jie turi atitikti toliau nurodytas tinkamumo sąlygas.

Tinkamos finansuoti išlaidos - bendrosios sąlygos

Faktinės išlaidos:

 • jas faktiškai patyrė dotacijos gavėjas;
 • jos patirtos projekto laikotarpiu, išskyrus išlaidas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis ir audito pažymėjimais, kurios gali būti patirtos vėliau;
 • jos nurodytos projekto biudžeto sąmatoje;
 • jos būtinos projektui, kuriam skiriama dotacija, įgyvendinti;
 • jas galima nustatyti ir patikrinti, visų pirma todėl, kad jos įtrauktos į dotacijos gavėjo apskaitą ir nustatytos pagal šalies, kurioje įsisteigęs dotacijos gavėjas, taikomus apskaitos standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo išlaidų apskaitos praktiką;
 • jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus;
 • jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principus, visų pirma ekonomiškumo ir veiksmingumo principus;

Vieneto įkainiai ir įnašai:

 • deklaruoti pagal vieną iš biudžeto kategorijų, nurodytų projekto biudžeto sąmatoje;
  • vienetai:
   • faktiškai naudojami arba pagaminti dotacijos gavėjo įgyvendinimo laikotarpiu;
   • yra būtini veiksmui įgyvendinti ir
  • vienetų skaičius turi būti nustatomas ir patikrinamas, o prireikus patvirtinamas įrašais ir dokumentais;

Fiksuotosios sumos įnašai:

 • deklaruoti pagal vieną iš veiklos rūšių ar darbo paketų, nurodytų projekto biudžeto sąmatoje;
 • dotacijos gavėjas turi tinkamai įgyvendinti darbus pagal dotacijos sutartį;
 • rezultatai ir (arba) sukurti produktai turi būti pasiekti per įgyvendinimo laikotarpį.

Tinkamos finansuoti išlaidos -  Konkrečios sąlygos

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti tiesioginės arba netiesioginės.

Tiesioginės išlaidos

Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos – išlaidos, kurias (tinkamai atsižvelgus į pirmiau išdėstytas tinkamumo sąlygas) galima laikyti išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su atitinkamos veiklos vykdymu, ir kurias dėl to galima tiesiogiai priskirti šiai veiklai.

Be tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų, kurios bus nurodytos kvietime teikti pasiūlymus, tinkamomis finansuoti taip pat yra laikomos šios išlaidų kategorijos:

 • išlaidos, susijusios su dotacijos gavėjo pateikiama išankstinio finansavimo garantija, kai tokios garantijos reikalauja nacionalinė agentūra;
 • išlaidos, susijusios su finansinių ataskaitų sertifikatais, veiklos patikrinimo ataskaitomis, kai tokių sertifikatų arba ataskaitų reikalauja nacionalinė agentūra mokėjimo prašymams pagrįsti;
 • nusidėvėjimo išlaidos, jeigu dotacijos gavėjas faktiškai jas patiria.

Pagal dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūras turi būti įmanoma deklaruotas su projektu susijusias išlaidas ir įplaukas tiesiogiai palyginti su atitinkamomis sąskaitomis ir patvirtinamaisiais dokumentais.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Pridėtinės vertės mokestis tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas tik tuo atveju, jeigu pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, kuriais reglamentuojamas PVM 3 , jo negalima susigrąžinti. Vienintelė išimtis taikoma veiklai arba sandoriams, kuriuos valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kiti viešosios teisės subjektai vykdo kaip valdžios institucijos 4 . Be to:

 • PVM, kurį galima atskaityti, bet kuris faktiškai nebuvo atskaitytas (dėl nacionalinių sąlygų arba dotacijų gavėjų neatidumo), nėra tinkamas finansuoti;
 • PVM direktyva netaikoma ne ES šalims. Organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, gali būti atleistos nuo mokesčių (įskaitant PVM), muitų ir rinkliavų, jeigu Europos Komisija ir trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė ir kurioje įsteigtos tos organizacijos, yra pasirašiusios tokį susitarimą.

Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su veiksmo įgyvendinimu ir todėl negali būti tiesiogiai jam priskirtos.

Tam tikro pobūdžio projektuose (išsamią informaciją apie veiksmų finansavimo taisykles žr. šio vadovo B dalyje) fiksuotosios normos suma, neviršijanti 7 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (išskyrus savanorių veiklos išlaidas, jei tokių yra), yra tinkama finansuoti kaip netiesioginės išlaidos, kurias sudaro dotacijos gavėjo bendrosios administracinės išlaidos, kurios nepriskiriamos tinkamoms finansuoti tiesioginėms išlaidoms (pavyzdžiui, sąskaitos už elektros energiją ar interneto ryšį, su patalpomis susijusios išlaidos ir t. t.), tačiau kurias galima laikyti projektui priskirtinomis išlaidomis.

Prie netiesioginių išlaidų negalima priskirti išlaidų, įtrauktų į kitą biudžeto išlaidų kategoriją. Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti, jeigu dotacijos gavėjas jau gauna dotaciją veiklai iš Sąjungos biudžeto (pavyzdžiui, pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl pilietinės visuomenės bendradarbiavimo pagal programą „Erasmus+“).

Jei leidžiama konkretaus veiksmo atveju, būtina atsižvelgti į tai, kad savanorių išlaidos nėra įprasta išlaidų kategorija. Išlaidų nėra, nes savanoriai dirba nemokamai, tačiau jos vis dėlto gali būti įtrauktos į biudžetą kaip iš anksto nustatyti vieneto įkainiai (vienam savanoriui) 5 ir taip leisti jums pasinaudoti savanorių darbu dotacijos naudai (padidinant kompensacijos sumą iki 100 proc. įprastų išlaidų, t. y. kitų nei savanorių išlaidų kategorijose).

Vykdomosios agentūros administruojamų veiksmų atveju, apskaičiuodami kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas, naudokite Komisijos sprendime C(2021) 35 6 nurodytus kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo vieneto įkainius. Be to, atkreipkite dėmesį, kad MVĮ savininkai ir dotaciją gaunantys fiziniai asmenys atitinka reikalavimus, taikydami 2020 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimą, kuriuo leidžiama naudoti mažųjų ir vidutinių įmonių savininkų ir dotacijų gavėjų, kurie yra fiziniai asmenys, negaunantys darbo užmokesčio už savo atliekamą darbą pagal veiksmą ar darbo programą, darbuotojų išlaidų vieneto įkainius 7 .

Kalbant apie projektų interneto svetaines, tinkamos finansuoti yra projekto pristatymo dalyvių interneto svetainėse arba socialinės žiniasklaidos paskyrose komunikacijos išlaidos.

Finansinė parama trečiosioms šalims yra tinkama finansuoti tik tuo atveju, jei tai numatyta kvietime (šio Programos vadovo B dalis).

Netinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti nelaikomos tokios išlaidos:

 • dotacijos gavėjo išmokėta kapitalo grąža ir dividendai;
 • skolos ir skolų tvarkymo išlaidos;
 • atidėjiniai nuostoliams ar skoloms;
 • mokėtinos palūkanos;
 • abejotinos skolos;
 • valiutos keitimo nuostoliai;
 • išlaidos, kurias dotacijos gavėjas deklaravo vykdydamas kitus veiksmus, kuriems suteikta iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija;
 • nepagrįstai didelės ar neapgalvotos išlaidos;
 • trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai;
 • įrangos nuomos ar išperkamosios nuomos atveju – išlaidos bet kokiam galimam išpirkimui pasibaigus išperkamosios nuomos arba nuomos laikotarpiui;
 • banko sąskaitų atidarymo ir tvarkymo išlaidos (įskaitant išlaidas dėl lėšų pervedimo nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai arba iš jų mokesčių, kuriuos nustato dotacijos gavėjo bankas).
 • PVM, kai jis pagal taikomus nacionalinės PVM teisės aktus laikomas susigrąžinamu (žr. pastraipą apie pridėtinės vertės mokestį);
 • nepiniginiai įnašai leidžiami, bet jų negalima deklaruoti kaip išlaidų.

Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjas paraiškos formoje turi nurodyti iš kitų šaltinių, nei ES dotacija, gautus įnašus. Išorės bendrasis finansavimas gali būti skiriamas iš dotacijos gavėjo nuosavų išteklių, trečiųjų šalių finansinių įnašų arba pajamų, gaunamų įgyvendinant projektą. Jeigu teikiant baigiamąją ataskaitą ir prašant išmokėti likutį yra įrodymų, kad pajamos yra didesnės (žr. skirsnį „Pelno nesiekimas ir bendrasis finansavimas“), nei įgyvendinant projektą patirtos tinkamos finansuoti išlaidos, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga turi teisę susigrąžinti procentinę pelno dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurias dotacijos gavėjas iš tikrųjų patyrė vykdydamas projektą, padengti. Ši nuostata netaikoma projektams, kuriuose prašoma dotacija neviršija 60 000 EUR.

Trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai nelaikomi galimu bendro finansavimo šaltiniu.