Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

3 Etapas. Finansavimo sąlygų patikra

Dotacijos formos

Dotacijos gali būti tokių formų:

 • kompensuojama nustatyta faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų dalis, pavyzdžiui, pagal 1 pagrindinį (mobilumo) veiksmą skiriama suma finansinės garantijos teikimo išlaidoms padengti;
 • kompensuojama pagal vieneto įkainius, pagal kuriuos apmokamos visų ar tam tikrų iš anksto aiškiai nustatytų, nurodant sumą už vienetą, specialių kategorijų tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, individualios paramos suma, skiriama mobilumo projektuose švietimo, mokymo ir jaunimo srityje;
 • fiksuotosios sumos, pagal kurias dengiamos visų ar tam tikrų specialių kategorijų iš anksto aiškiai nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, suma, skiriama padėti įgyvendinti nedidelio masto partnerystės projektus;
 • finansavimas pagal fiksuotąją normą, kai taikant procentinį dydį apmokamos visų ar tam tikrų specialių kategorijų iš anksto aiškiai nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, suma, skiriama padengti sistemos kūrimo ir informavimo veiklos išlaidas su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektuose;
 • šių formų derinys.

Pagal programai „Erasmus+“ taikomą finansavimo mechanizmą teikiamos dotacijos dauguma atvejų grindžiamos finansavimu pagal vieneto įkainį arba fiksuotąją sumą. Taikant šių rūšių dotacijas, pareiškėjams nesunku apskaičiuoti prašomą dotacijos sumą ir lengviau realistiškai suplanuoti projekto finansavimą.

Kokia dotacija skiriama kiekvienam pagal šiame vadove aptartus „Erasmus+“ veiksmus finansuojamam elementui, galima sužinoti B dalyje.

Es dotacijoms taikomi principai

Netaikymas atgaline data

ES dotacijos negali būti skiriamos atgaline data jau užbaigtiems projektams.

ES dotacija jau pradėtam projektui gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas projekto pasiūlyme gali įrodyti, kad projektą reikia pradėti prieš pasirašant dotacijos sutartį. Tokiais atvejais tinkamos finansuoti išlaidos neturi būti patirtos iki dotacijos paraiškos pateikimo dienos.

Jeigu pareiškėjas pradeda įgyvendinti projektą prieš pasirašydamas dotacijos sutartį, jis tai daro savo rizika.

Kelis kartus teikiamos paraiškos

Jeigu vykstant tai pačiai atrankai ta pati paraiška tai pačiai nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai pateikiama kelis kartus, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga galiojančia visada laikys paskutinę prieš pasibaigiant terminui pateiktą versiją.

Nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų atveju, jei tas pats paraišką teikiantis pareiškėjas tą pačią paraišką pateikia įvairioms agentūroms, visos paraiškos bus atmestos. Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir gali būti atmestos. 302

Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo ar kitų paraišką dėl dotacijos kartu teikiančių organizacijų sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams.

Nekaupiamasis skyrimas

Vienam ES finansuojamam projektui ir vienam gavėjui iš ES biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija. Tos pačios išlaidos jokiomis aplinkybėmis du kartus iš Sąjungos biudžeto nefinansuojamos.

Siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos, pareiškėjas turi nurodyti bet kokio kito per metus gauto finansavimo ar finansavimo, kuriam gauti buvo pateikta paraiška, šaltinius ir sumą, nepaisant to, ar toks finansavimas susijęs su tuo pačiu ar su kitu projektu, įskaitant dotacijas veiklai. Kai veiksmus administruoja nacionalinės agentūros, tai bus nurodyta paraiškos formoje. Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, tai bus patikrinta sąžiningumo deklaracijoje.

Pelno nesiekimas

Iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija neturi būti siekiama pelno ir ji neturi turėti tokio poveikio pagal dotacijos gavėjo vykdomą projektą. Pelnas apibrėžiamas kaip teigiamas likutis, likęs susumavus gautas lėšas ir tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas pagal veiksmą arba darbo programą, kai gautas lėšas sudaro tik Sąjungos dotacija ir įgyvendinant veiksmą arba darbo programą uždirbtos pajamos1 .

Pelno nesiekimo principas netaikomas dotacijoms, kurios suteikiamos taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, įskaitant stipendijas, ir kai prašymų skirti dotaciją suma neviršija 60 000 EUR.

Jei gaunamas pelnas, Komisija turi teisę susigrąžinti tokią pelno procentinę dalį, kuri atitinka Sąjungos įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurias dotacijos gavėjas faktiškai patyrė įgyvendindamas veiksmą ar darbo programą, padengti.

Apskaičiuojant iš dotacijos gautą pelną į bendrą finansavimą nepiniginiu įnašu atsižvelgiama nebus.

Bendrasis finansavimas

ES dotacija yra paskata įgyvendinti projektą, kurį be ES finansinės paramos nebūtų įmanoma įgyvendinti; ji skiriama laikantis bendrojo finansavimo principo. Pagal bendrojo finansavimo principą ES dotacija negali būti naudojama visoms projekto išlaidoms finansuoti; projektas turi būti finansuojamas kitais nei ES dotacija bendrojo finansavimo šaltiniais (pavyzdžiui, gavėjo nuosavais ištekliais, iš pajamų, gautų įgyvendinant projektą, iš trečiųjų šalių gautų finansinių įnašų).

Kai ES dotacija skiriama pagal vieneto įkainį, fiksuotąsias sumas ar fiksuotąsias normas, – o taip yra daugumos į šį vadovą įtrauktų veiksmų atveju, – Komisija pelno nesiekimo ir bendrojo finansavimo principų taikymą visam veiksmui užtikrina iš anksto nustatydama tokių įkainių, sumų ar normų dydį arba procentines dalis. Paprastai daroma prielaida, kad pelno nesiekimo ir bendro finansavimo principų yra laikomasi, todėl pareiškėjams nereikia pateikti informacijos apie kitokius nei ES dotacija finansavimo šaltinius ar pagrįsti įgyvendinant projektą patirtų išlaidų.

Tačiau tai, kad dotacija mokama taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, nedaro poveikio teisei susipažinti su teisės aktuose nustatytais dotacijų gavėjų dokumentais. Jeigu atlikus patikrinimą arba auditą nustatoma, kad įvykis, dėl kurio skirta dotacija, neįvyko (pavyzdžiui, projekto veikla neįvykdyta taip, kaip patvirtinta paraiškos teikimo etape, dalyviai nedalyvauja veikloje ir t. t.) ir vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ar fiksuotosiomis normomis finansuotos dotacijos lėšos gavėjui buvo išmokėtos neteisėtai, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga turi teisę susigrąžinti sumą, neviršijančią dotacijos sumos. Jeigu pradėta veikla yra neįvykdyta, o suplanuoti rezultatai negauti arba nepakankami (be kita ko, kai nesilaikoma sutartinių įsipareigojimų), dotacija gali būti sumažinta atsižvelgiant į užbaigtą veiklos dalį. Europos Komisija statistikos ir stebėsenos tikslais taip pat gali rengti pasirinktų dotacijų gavėjų apklausas ir pagal jas kiekybiškai įvertinti patirtas faktines projekto išlaidas, kurios buvo atlygintos taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas.

Konkrečios nuostatos, taikomos dotacijoms, kuriomis atlyginama nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų dalis

Kai ES dotacija suteikiama nustatytai tinkamų finansuoti išlaidų daliai atlyginti, taikomos tokios nuostatos2 :

Tinkamos finansuoti išlaidos

ES dotacija negali būti didesnė už bendrą sumą, kuri nustatoma atrenkant projektą remiantis paraiškos formos biudžeto priede nurodyta tinkamų finansuoti išlaidų sąmata. Tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, kurias dotacijos gavėjas faktiškai patiria ir kurios atitinka visus šiuos kriterijus:

 • jos patiriamos projekto laikotarpiu, išskyrus išlaidas, susijusias su baigiamosiomis ataskaitomis ir audito pažymėjimais;
 • jos nurodytos projekto biudžeto sąmatoje;
 • jos būtinos projektui, kuriam skiriama dotacija, įgyvendinti;
 • jas galima nustatyti ir patikrinti, visų pirma todėl, kad jos įtrauktos į dotacijos gavėjo apskaitą ir nustatytos pagal šalies, kurioje įsteigtas dotacijos gavėjas, taikomus apskaitos standartus ir pagal įprastą dotacijos gavėjo sąnaudų apskaitos praktiką;
 • jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus;
 • jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principus, visų pirma ekonomiškumo ir veiksmingumo principus;

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti tiesioginės arba netiesioginės.

Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos

Tinkamos finansuoti tiesioginės išlaidos – išlaidos, kurias (tinkamai atsižvelgus į pirmiau išdėstytas tinkamumo sąlygas) galima laikyti išlaidomis, tiesiogiai susijusiomis su atitinkamos veiklos vykdymu, ir kurias dėl to galima tiesiogiai priskirti šiai veiklai. Be tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų, kurios bus nurodytos kvietime teikti pasiūlymus, tinkamomis finansuoti taip pat yra laikomos šios išlaidų kategorijos:

 • išlaidos, susijusios su dotacijos gavėjo pateikiama išankstinio finansavimo garantija, kai tokios garantijos reikalauja nacionalinė agentūra;
 • išlaidos, susijusios su finansinių ataskaitų sertifikatais, veiklos patikrinimo ataskaitomis, kai tokių sertifikatų arba ataskaitų reikalauja nacionalinė agentūra mokėjimo prašymams pagrįsti;
 • nusidėvėjimo išlaidos, jeigu dotacijos gavėjas faktiškai jas patiria.

Pagal dotacijos gavėjo vidaus apskaitos ir audito procedūras turi būti įmanoma deklaruotas su projektu susijusias išlaidas ir įplaukas tiesiogiai palyginti su atitinkamomis sąskaitomis ir patvirtinamaisiais dokumentais.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Pridėtinės vertės mokestis tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas tik tuo atveju, jeigu pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius PVM3 , jo negalima susigrąžinti. Vienintelė išimtis taikoma veiklai arba sandoriams, kuriuos valstybės, regionų ir vietos valdžios institucijos ir kiti viešosios teisės subjektai vykdo kaip valdžios institucijos4 . Be to,

 • PVM, kurį galima atskaityti, bet kuris faktiškai nebuvo atskaitytas (dėl nacionalinių sąlygų arba dotacijų gavėjų neatidumo), nėra tinkamas finansuoti;
 • PVM direktyva netaikoma ne ES šalims. Organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, gali būti atleistos nuo mokesčių (įskaitant PVM), muitų ir rinkliavų, jeigu Europos Komisija ir trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė ir kurioje įsteigtos tos organizacijos, yra pasirašiusios tokį susitarimą.

Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su veiksmo įgyvendinimu ir todėl negali būti tiesiogiai jam priskirtos.

Tam tikro pobūdžio projektuose (išsamią informaciją apie veiksmų finansavimo taisykles žr. šio vadovo B dalyje) fiksuotosios normos suma, neviršijanti 7 proc. tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų (išskyrus savanorių veiklos išlaidas, jei tokių yra), yra tinkama finansuoti kaip netiesioginės išlaidos, kurias sudaro dotacijos gavėjo bendrosios administracinės išlaidos, kurios nepriskiriamos tinkamoms finansuoti tiesioginėms išlaidoms (pavyzdžiui, sąskaitos už elektros energiją ar interneto ryšį, su patalpomis susijusios išlaidos ir t. t.), tačiau kurias galima laikyti projektui priskirtinomis išlaidomis.

Prie netiesioginių išlaidų negalima priskirti išlaidų, įtrauktų į kitą biudžeto išlaidų kategoriją. Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti, jeigu dotacijos gavėjas jau gauna dotaciją veiklai iš Sąjungos biudžeto (pavyzdžiui, pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl pilietinės visuomenės bendradarbiavimo pagal programą „Erasmus+“).

Netinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti nelaikomos tokios išlaidos:

 • dotacijos gavėjo išmokėta kapitalo grąža ir dividendai;
 • skolos ir skolų tvarkymo išlaidos;
 • atidėjiniai nuostoliams ar skoloms;
 • mokėtinos palūkanos;
 • abejotinos skolos;
 • valiutos keitimo nuostoliai;
 • išlaidos, kurias dotacijos gavėjas deklaravo vykdydamas kitus veiksmus, kuriems suteikta iš Sąjungos biudžeto finansuojama dotacija;
 • nepagrįstai didelės ar neapgalvotos išlaidos;
 • trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai;
 • įrangos nuomos ar išperkamosios nuomos atveju – išlaidos bet kokiam galimam išpirkimui pasibaigus išperkamosios nuomos arba nuomos laikotarpiui;
 • banko sąskaitų atidarymo ir tvarkymo išlaidos (įskaitant išlaidas dėl lėšų pervedimo nacionalinei agentūrai arba vykdomajai įstaigai arba iš jų mokesčių, kuriuos nustato dotacijos gavėjo bankas).
 • PVM, kai jis pagal taikomus nacionalinės PVM teisės aktus laikomas susigrąžinamu (žr. pastraipą apie pridėtinės vertės mokestį);

Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjas paraiškos formoje turi nurodyti iš kitų šaltinių, nei ES dotacija, gautus įnašus. Išorės bendrasis finansavimas gali būti skiriamas iš dotacijos gavėjo nuosavų išteklių, trečiųjų šalių finansinių įnašų arba pajamų, gaunamų įgyvendinant projektą. Jeigu teikiant baigiamąją ataskaitą ir prašant išmokėti likutį yra įrodymų, kad pajamos yra didesnės (žr. skirsnį „Pelno nesiekimas ir bendrasis finansavimas“), nei įgyvendinant projektą patirtos tinkamos finansuoti išlaidos, nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga turi teisę susigrąžinti procentinę pelno dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurias dotacijos gavėjas iš tikrųjų patyrė vykdydamas projektą, padengti. Ši nuostata netaikoma projektams, kuriuose prašoma dotacija neviršija 60 000 EUR.

Trečiųjų šalių nepiniginiai įnašai nelaikomi galimu bendro finansavimo šaltiniu.

 • 1

  Šiuo tikslu įplaukos apribojamos vykdant projektą gautomis pajamomis, taip pat finansiniais įnašais, kuriuos paramos teikėjai specialiai skyrė tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti. Taigi pirmiau apibrėžtą pelną (arba nuostolį) sudaro šių sumų skirtumas:

  • preliminariai priimtos dotacijos sumos ir įgyvendinant veiksmą gautų pajamų ir
  • dotacijos gavėjo patirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

  Be to, visas gautas pelnas turės būti grąžintas. Nacionalinė agentūra arba vykdomoji įstaiga turi teisę susigrąžinti pelno procentinę dalį, atitinkančią Sąjungos įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurias dotacijos gavėjas faktiškai patyrė įgyvendindamas veiksmą, padengti. Kaip apskaičiuoti pelną veiksmų, kuriems dotacija skiriama atlyginant nustatytą tinkamų finansuoti išlaidų dalį, atveju bus paaiškinta papildomai.

 • 2 Kai veiksmus administruoja vykdomoji agentūra, išsamios taikomos finansinės nuostatos pateikiamos Finansavimo ir konkursų portale pateikiamame dotacijos sutarties šablone.
 • 3 Valstybėse narėse PVM reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai grindžiami PVM direktyva 2006/112/EB.
 • 4 Žr. Direktyvos 13 straipsnio 1 dalį.