Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Část C – Informace pro žadatele

Všichni potenciální žadatelé, kteří pro svůj projekt hodlají žádat o finanční podporu EU z programu Erasmus+, se vyzývají, aby si pečlivě prostudovali tento oddíl. Obsahuje pokyny vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie1  (dále jen „finanční nařízení EU“). Všechna smluvní a finanční ustanovení, která se vztahují na udělené granty, jsou uvedena ve vzorových grantových dohodách, které jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise nebo národních agentur programu Erasmus+, a pro výkonnou agenturu na portálu pro financování a nabídková řízení2 . V případě nesrovnalostí s informacemi uvedenými v této příručce mají přednost ustanovení vzorových grantových dohod před ustanoveními uvedenými v části C.

  • 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1). Finanční nařízení EU je k dispozici na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home