Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Další důležitá smluvní ustanovení

Finanční záruka

Jestliže se finanční kapacita považuje za slabou, může národní agentura nebo výkonná agentura příjemce, jemuž byl udělen grant vyšší než 60 000 EUR, požádat, aby předem složil záruku, s cílem omezit finanční rizika spojená s platbou záloh. Tuto záruku lze vyžadovat ve stejné výši, jaké dosahuje platba nebo platby záloh.

Účelem této záruky je zavázat banku nebo finanční instituci k neodvolatelné záruce nebo prvnímu ručení za splnění povinností příjemce vyplývajících z grantové dohody.

Tuto finanční záruku poskytuje v eurech schválená banka nebo finanční instituce zřízená v kterémkoli členském státě EU. Je-li příjemce zřízen v zemi, která není členským státem EU, může národní agentura či výkonná agentura souhlasit s tím, aby záruku poskytla banka nebo finanční instituce zřízená v této zemi, pokud se domnívá, že tato banka nebo finanční instituce poskytne odpovídající finanční zajištění a vykazuje stejné charakteristiky jako banka či finanční instituce v členském státě EU.

Záruku může nahradit společné ručení třetí osoby nebo několika třetích osob poskytnuté zúčastněnými organizacemi, které jsou stranami téže grantové dohody.

Záruka bude uvolněna poté, co bude záloha postupně zúčtována proti průběžným platbám nebo platbě doplatku příjemci grantu podle podmínek stanovených v grantové dohodě. V případě, že platba zůstatku bude mít formu vratky, bude záruka buď uvolněna po oznámení příjemci, nebo zůstane výslovně v platnosti až do poslední platby, a pokud má konečná platba formu vratky, do tří měsíců poté, co je výzva k úhradě oznámena příjemci.

Subdodávky a zadávání zakázek

V případě zvláštních technických služeb, které jsou součástí úkolů v rámci dané akce a vyžadují specializované dovednosti (v právní oblasti, účetní oblasti, daňové oblasti, oblasti lidských zdrojů, IT atd.) nebo smlouvy o provedení, může příjemce využít subdodávky. Náklady příjemce na tento druh služeb lze proto považovat za uznatelné náklady, pokud splňují všechna ostatní kritéria popsaná v grantové dohodě.

Vyžaduje-li realizace projektu pořízení zboží, stavebních prací nebo služeb (smlouvy), musí příjemci zadat zakázku ekonomicky nevýhodnější nabídce, tj. nabídce, která představuje nejvyšší hodnotu za požadovanou cenu, nebo případně nabídce s nejnižší cenou, přičemž je zajištěno, že nedojde ke střetu zájmů a že je uchovávána dokumentace pro případ auditu.

U zakázky v hodnotě vyšší než 60 000 EUR může národní agentura nebo výkonná agentura kromě pravidel uvedených v předchozím odstavci uložit příjemci zvláštní pravidla. Tato zvláštní pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách národních agentur nebo výkonné agentury.

Informace o udělených grantech

V souladu se zásadou transparentnosti a požadavkem na následné zveřejnění musí být informace o příjemcích finančních prostředků Unie zveřejněny na internetových stránkách Komise, výkonné agentury a/nebo národních agentur v prvním pololetí roku následujícího po skončení rozpočtového roku, pro nějž byly uděleny.

Informace mohou být zveřejněny rovněž prostřednictvím jiného média, včetně Úředního věstníku Evropské unie.

Národní agentury a výkonná agentura zveřejní tyto informace:

 • název a sídlo příjemce,
 • výše uděleného grantu,
 • povaha a účel grantu.

Na základě odůvodněné a řádně doložené žádosti příjemce se od zveřejnění těchto informací upustí v případě rizika, že by byla u příslušných jednotlivců ohrožena práva a svobody chráněné Listinou základních práv Evropské unie nebo že by byly poškozeny obchodní zájmy příjemců.

Co se týká osobních údajů fyzických osob, zveřejněné informace budou odstraněny po dvou letech od skončení rozpočtového roku, v němž byly finanční prostředky poskytnuty.

Totéž platí pro osobní údaje uvedené v oficiálních názvech právnických osob (např. asociací nebo společností, jejichž název obsahuje jména zakladatelů).

Tyto informace se nezveřejňují v případě stipendií poskytnutých fyzickým osobám či jiné přímé podpory vyplacené fyzickým osobám v nouzi (uprchlíci a nezaměstnané osoby). Ani příjemci grantu nejsou oprávněni tento druh informací zveřejnit ve vztahu k osobám, které v rámci programu Erasmus+ získaly grant na mobilitu.

Publicita

Kromě požadavků týkajících se zviditelnění projektu a sdílení jeho výsledků a dopadu (což jsou kritéria pro udělení grantu) existuje u každého schváleného projektu povinnost týkající se minimální publicity.

Příjemci musí podporu Evropské unie jednoznačně zmínit ve všech sděleních nebo publikacích bez ohledu na formu nebo médium, včetně internetu, nebo při událostech, na jejichž uspořádání je grant použit.

Toto se uskuteční v souladu s ustanoveními obsaženými v grantové dohodě. Nejsou-li tato ustanovení plně dodržena, může být grant udělený příjemci snížen.

Kontroly a audity

Národní agentura či výkonná agentura a/nebo Evropská komise mohou provádět technické a finanční kontroly a audity týkající se využití grantu. Mohou rovněž ověřit povinně vedené záznamy příjemce (nebo spolu-příjemce) za účelem pravidelného posuzování jednorázových částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování. Příjemce (nebo spolu-příjemce) se podpisem svého statutárního zástupce zavazuje, že poskytne doklad o náležitém využití grantu. Evropská komise, výkonná agentura, národní agentury a/nebo Evropský účetní dvůr, úřad OLAF, Úřad evropského veřejného žalobce nebo jimi pověřený subjekt mohou využití grantu ověřit kdykoli během pětiletého období nebo v případě grantů nepřesahujících 60 000 EUR během tříletého období počínaje datem vyplacení doplatku nebo provedení vratky národní agenturou nebo výkonnou agenturou. Příjemci proto musí po tuto dobu uchovávat záznamy, originální podklady, statistické údaje a jiné dokumenty související s grantem.

U projektů, které řídí přímo výkonná agentura EACEA, se mohou použít různé postupy auditu podle typu dotyčné akce a výše a formy poskytnutého grantu.

Podrobná ustanovení o kontrolách a auditech jsou obsažena v grantové dohodě.

Ochrana údajů

Osobní údaje obsažené ve formuláři žádosti nebo v grantové dohodě zpracovává národní agentura či výkonná agentura nebo Evropská komise v souladu s těmito požadavky:

 • U veškerého zpracování, které je požadováno Evropskou komisí prostřednictvím kterýchkoli oficiálních pokynů či instrukcí nebo je nezbytné pro provádění programu Erasmus+: nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.
 • U veškerého zpracování, které není požadováno Evropskou komisí prostřednictvím kterýchkoli oficiálních pokynů či instrukcí, ani není nezbytné pro provádění programu Erasmus+:
  • obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro:
   • všechny osobní údaje zpracovávané správcem nebo zpracovatelem v EU/EHP,
   • všechny osobní údaje subjektů údajů, které jsou na začátku zpracování v EU/EHP,
  • vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů pro veškeré další zpracování.

V těchto případech subjekt, který rozhoduje o prostředcích a účelech zpracování pro tyto jiné účely, nahradí Evropskou komisi jako odpovědného správce údajů podle svých příslušných právních předpisů o ochraně údajů.

Pokud nejsou označeny jako nepovinné, jsou odpovědi žadatelů na otázky ve formuláři nezbytné pro vyhodnocení a další zpracování žádosti o grant v souladu s příručkou k programu Erasmus+. Osobní údaje zpracovává výhradně za tímto účelem oddělení nebo útvar odpovědný za dotyčný grantový program Unie (subjekt jednající jako správce údajů). Osobní údaje mohou být předány na základě potřeby je znát třetím stranám, které se podílejí na hodnocení žádosti nebo na řízení o grantu, aniž je dotčeno jejich předání orgánům pověřeným kontrolními a inspekčními úkoly v souladu s právem Evropské unie nebo subjektům pověřeným prováděním hodnocení programu nebo kterékoliv z jeho akcí. Zejména pro účely ochrany finančních zájmů Unie mohou být osobní údaje předány Útvarům interního auditu, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro řešení finančních nesrovnalostí nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a mezi schvalujícími osobami Evropské komise a výkonnými agenturami. Žadatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu. Pokud má žadatel jakékoliv dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, předá je agentuře, která projekt vybrala. V případě sporu má žadatel také právo kdykoliv se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci programu Erasmus+, je podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně kontaktních informací, k dispozici na internetových stránkách Komise a výkonné agentury: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/erasmus-and-data-protection_en

V případě akcí řízených výkonnou agenturou ECEA: https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020-ssps-grants-sedia_en.pdf 

Před podáním návrhů žadatel informuje jednotlivce, jejichž osobní údaje jsou obsaženy v návrhu, o příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno výše.

V rámci akcí řízených výkonnou agenturou jsou žadatelé (a pokud jsou právnickými osobami, pak také osoby, které jsou členy správního, řídícího nebo dozorčího orgánu tohoto žadatele nebo které mají pravomoc žadatele zastupovat, rozhodovat jeho jménem nebo jej kontrolovat, nebo fyzické či právnické osoby, které přebírají neomezenou zodpovědnost za dluhy tohoto žadatele) informováni o tom, že jejich osobní údaje (jméno a příjmení fyzické osoby, adresa, právní forma a jméno a příjmení osob s pravomocí zastoupení, rozhodování nebo kontroly, pokud jde o právnickou osobu) mohou být schvalující osobou agentury registrovány v systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů (EDES), pokud se nacházejí v jedné ze situací uvedených v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.