Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2023.

Úplnou příručku pro rok 2023 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Výhledové projekty

Účel akce

V návaznosti na nedávnou pandemii je potřeba inovací v našich systémech vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v oblasti mládeže větší než dříve. Inovace ve výuce a učení mají zásadní význam, a to na individuální i institucionální úrovni. Tyto inovativní přístupy by neměly jen poskytovat dnešním i budoucím pracovníkům odpovídající dovednosti pro rychle se měnící trhy práce, ale měly by rovněž vybavit stávající i budoucí pracovní síly tvořivostí a dovednostmi, s nimiž budou čelit rostoucí složitosti společenských výzev, před nimiž všichni stojíme, jako je změna klimatu, ochrana biologické rozmanitosti, čistá energie, veřejné zdraví, digitalizace a automatizace, umělá inteligence, robotika a analýza dat.

Cílem této akce bude podpora inovací, tvořivosti a zapojení, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné přípravy, v rámci odvětví nebo napříč odvětvími a obory.

Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe a přispět ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jakož i zajistit významný inovativní účinek, pokud jde o metody a postupy pro všechny typy prostředí pro učení a aktivní zapojení ve prospěch sociální soudržnosti v Evropě.

Cílem je podpořit projekty nadnárodní spolupráce, jež provádějí soudržný a komplexní soubor odvětvových nebo průřezových aktivit, které buď:

 • podporují inovace, pokud jde o rozsah, průkopnické metody a postupy, a/nebo
 • zajišťují přenos inovací (napříč zeměmi, sektory politiky nebo cílovými skupinami), a tím na evropské úrovni zajišťují udržitelné využívání výsledků inovativních projektů a/nebo jejich přenositelnost v různých souvislostech a pro různé cílové skupiny.

Partnerství by se měla skládat z kombinace veřejných a soukromých organizací, v níž se setkávají výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik.

Výhledové projekty by proto mělo provádět smíšené partnerství organizací:

 • vycházející z excelence a nejmodernějších znalostí,
 • s inovační kapacitou,
 • schopné generovat prostřednictvím svých činností systémový dopad a s potenciálem být hybnou silou agendy politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Cílem podporovaných projektů bude dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni na základě kapacity pro využití jejich inovačních výsledků v evropském měřítku a/nebo schopnosti přenést tyto výsledky do různých tematických nebo geografických souvislostí.

Skupina 1: Průřezové priority

Projekty ve skupině 1 se mohou týkat různých vzdělávacích sektorů nebo vzdělávací sektory propojovat.

Návrhy podané v rámci skupiny 1 musí řešit jednu ze dvou následujících priorit, které jsou podrobně popsány v části „Vypracování projektu“:

 • Priorita 1: Podpora vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání
 • Priorita 2:  Podpora systémů vzdělávání a odborné přípravy za účelem jejich přizpůsobení ekologické transformaci

Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

Projekty ve skupině 2 se zabývají odvětvím odborného vzdělávání a přípravy.

Tyto projekty podporují provádění zásad a cílů akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv1 , Evropské agendy dovedností2 , doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost3  a prohlášení z Osnabrücku o odborném vzdělávání a přípravě4  jako prostředku oživení a spravedlivého přechodu k digitální a zelené ekonomice.

Návrhy podané v rámci skupiny 2 musí řešit jednu ze tří následujících priorit, které jsou podrobně popsány v části „Vypracování projektu“:

 • Priorita 3: Podpora Paktu pro dovednosti
 • Priorita 4: Struktury a mechanismy pro aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě
 • Priorita 5: Zelené dovednosti v odvětví odborného vzdělávání a přípravy

Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Tyto projekty podporují provádění zásad a cílů akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv5 , Evropské agendy dovedností6  a doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností 7 : nové příležitosti pro dospělé.

Projekty ve skupině 3 se zabývají odvětvím vzdělávání dospělých. Návrhy podané v rámci skupiny 3 musí řešit prioritu 6, která je podrobně popsána v části „Vypracování projektu“:

 • Priorita 6: Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé

Cíle akce

Obecné cíle jsou tyto:

 • Inovativní iniciativy s výrazným dopadem na reformy vzdělávání a odborné přípravy v konkrétních strategických oblastech politiky.
 • Přispět k posílení inovační kapacity Evropy podporou inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 • Dosáhnout systémové změny prostřednictvím podpory inovací v praxi i na úrovni politiky.
 • Podporovat na budoucnost orientované náměty týkající se klíčových témat a priorit na úrovni EU s jasným potenciálem začlenit se do běžné praxe v jednom nebo více odvětvích.
 • V rámci zcela inovativních a průkopnických vzdělávacích metod a postupů a/nebo přenosu inovací: zajistit na úrovni EU udržitelné využívání výsledků inovativních projektů a/nebo jejich přenositelnost do různých prostředí a k různým cílovým skupinám.

Specifické cíle:

 • Identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zvýšit účinnost politik a postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 
 • Zahájit pilotní akce pro testování řešení současných a budoucích výzev s cílem nastartovat udržitelný a systémový dopad.
 • Podpořit nadnárodní spolupráci a vzájemné učení v otázkách orientovaných na budoucnost mezi klíčovými zúčastněnými subjekty a posílit postavení těchto subjektů z hlediska vývoje inovativních řešení a prosazování přenosu těchto řešení do nových prostředí, včetně budování kapacit příslušných zúčastněných subjektů.

Aktivity v rámci výhledových projektů by měly přispívat k těmto cílům:

 • Zlepšit kvalitu, účinnost a rovnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.
 • Zlepšit účinnost politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 • Podpořit provádění rámců a právních iniciativ EU, jakož i doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.
 • Lepší důkazy a porozumění týkající se cílové skupiny či skupin, situací v oblasti učení a výuky a účinných metodik a nástrojů, které mohou inspirovat a podněcovat inovace na úrovni systému.
 • Rozvíjet znalosti na podporu politiky založené na důkazech.
 • Podnítit změny v chování na úrovni EU.

Hlavní aktivity v rámci uvedených priorit by mohly zahrnovat (orientační seznam): 

 • Akční výzkum a mapování vedoucí k odvětvovým nebo meziodvětvovým výsledkům v rozsáhlém měřítku.
 • Nadnárodní aktivity v oblasti budování kapacit, jako je odborná příprava, analýza politických souvislostí, výzkum politik, institucionální úpravy.
 • Pilotní aktivity k testování inovativních řešení.
 • Rozsáhlé nadnárodní akce nebo vytváření sítí, a to buď odvětvových, nebo meziodvětvových.
 • Využívání aktivit s cílem šířit výsledky směrem ke komunitě nebo odvětví vzdělávání.
 • Aktivity tzv. think-tanků, výzkum a experimenty týkající se inovačních myšlenek.

Výhledové projekty musí používat unijní nástroje, je-li to relevantní.

Projekty by měly zahrnovat vypracování dlouhodobého akčního plánu (na dobu přesahující délku projektu financovaného z programu Erasmus+) pro postupné přejímání vyvinutých inovací a jejich zavádění do praxe, aby mohly mít dopad na systémy vzdělávání a odborné přípravy, a to ve spolupráci s příslušnými orgány a institucemi. Měly by také zajišťovat vhodnou viditelnost a šíření informací o této činnosti, a to na unijní i vnitrostátní politické úrovni.

Výhledové projekty by měly rovněž uvádět, jak mohou ostatní možnosti financování ze zdrojů EU (např. z evropských strukturálních fondů, z Evropského fondu pro strategické investice, Nástroje pro oživení a odolnost, Fondu pro spravedlivou transformaci) a ze zdrojů financování na národní a regionální úrovni (jakož i ze soukromých zdrojů) podpořit realizaci projektu. Měly by zohledňovat vnitrostátní a regionální strategie pro inteligentní specializaci a vývoj v evropských průmyslových ekosystémech.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o výhledové projekty

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy pro výhledové projekty způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterýkoli řádný partner se zákonným sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

 • Jako řádný partner, přidružený subjekt nebo přidružený partner se mohou zapojit tyto organizace: jakékoli veřejné nebo soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které jsou klíčovou hybnou silou inovací a sídlí v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Pro skupinu 1 a skupinu 2: Těmito organizacemi mohou být například (orientační seznam):

 • organizace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (např. poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, jako jsou školy, vysokoškolské instituce, poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy a poskytovatelé vzdělávání dospělých, sdružení, nevládní organizace),
 • veřejné nebo soukromé společnosti, které nabízejí odbornou přípravu svým zaměstnancům nebo partnerům v hodnotovém/dodavatelském řetězci,
 • subjekty, které jsou hybnou silou inovací a územního rozvoje (např. laboratoře pro ekologické inovace, výzkumná střediska, agentury pro inovace, orgány pro regionální rozvoj, malé a střední podniky, velké společnosti),
 • tvůrci politik a veřejné orgány na celostátní, regionální a místní úrovni (např. ministerstva inovací, školství, práce nebo hospodářství, veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, orgány v oblasti kvalifikací atd.),
 • organizace, které provádějí meziodvětvové činnosti, a jiné subjekty na trhu práce (např. sociální partneři, odvětvové organizace, průmyslové/obchodní/živnostenské komory a jiné zprostředkovatelské subjekty, obchodní organizace, organizace občanské společnosti, sportovní a kulturní organizace, asociace učitelů a školitelů, sdružení mládeže a rodičů, subjekty na trhu práce),
 • veřejné nebo soukromé subjekty pověřené odpovědností nebo s určitou mírou odpovědnosti (či vlivu) týkající(ho) se organizace a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé (např. posuzování dovedností, validace kompetencí, vzdělávání a odborná příprava, poradenství a poradenské vedení),
 • národní, mezinárodní, regionální a odvětvové organizace pro dovednostní soutěže.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).

Počet a profil zúčastněných organizací

Pro všechny skupiny:

 • Partnerství musí zahrnovat nejméně 3 řádné partnery z nejméně 3 členských států a třetích zemí přidružených k programu (včetně nejméně 2 členských států).

Pro skupinu 2:

 • Pro nejméně tři zúčastněné země musí partnerství zahrnovat zaměstnavatele (nebo jejich zástupce), jakož i organizace pro vzdělávání a odbornou přípravu (nebo jejich zástupce).

Pro skupinu 3:

Pro nejméně tři zúčastněné země musí partnerství zahrnovat veřejné nebo soukromé subjekty pověřené odpovědností nebo s určitou mírou odpovědnosti (či vlivu) týkající(ho) se organizace a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé (např. posuzování dovedností, validace kompetencí, vzdělávání a odborná příprava, poradenství a poradenské vedení) jako řádné nebo přidružené partnery.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat v členských státech nebo třetích zemích přidružených k programu.

Délka projektu

Pro skupinu 1 (Průřezové priority) délka projektu činí:

 • 24 až 48 měsíců.

Pro skupinu 2 a skupinu 3 délka projektu činí:

 • 24 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cíli projektu, na druhu aktivit plánovaných v jeho průběhu, na rozpočtu a ambicích stanovených pro daný projekt.

Data zahájení projektu

Projekty budou zahájeny 1. listopadu 2022, 1. prosince 2022 nebo 1. ledna 2023.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy pro skupinu 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1

ID výzvy pro skupinu 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2

ID výzvy pro skupinu 3: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 15. března 17:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Výhledové projekty by měly vždy zohledňovat tyto průřezové kontexty politiky:

 1. Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv.
 2. Zelená dohoda Evropské komise8 ​​​​​​​, cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje9 ​​​​​​​ a Pařížská deklarace o změně klimatu10 .
 3. Evropská agenda dovedností11  – zejména akce 1 týkající se Paktu pro dovednosti, akce 6 týkající se dovedností na podporu souběžné digitální a ekologické transformace a akce 8 týkající se dovedností pro život.
 4. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost12 .
 5. Doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé13 .
 6. Digitální transformace v našich systémech vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v oblasti mládeže, která je zahrnuta v akčním plánu digitálního vzdělávání 2021–2027 Evropské komise14 .

Skupina 1: Průřezové priority

Návrhy podané v rámci skupiny 1 musí řešit jednu ze dvou následujících priorit:

Priorita 1:  Podpora vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání

Systémy vzdělávání a odborné přípravy v současnosti procházejí hlubokou digitální transformací, jejíž hnací silou jsou pokroky v oblasti propojení, rozšířené využívání různých zařízení a digitálních aplikací, potřeba individuální flexibility, širší dostupnost a potřeba vysoce kvalitního obsahu digitálního vzdělávání a stále rostoucí poptávka po digitálních dovednostech. Pandemie COVID-19, která významně ovlivnila vzdělávání a odbornou přípravu, tuto změnu urychlila a poskytla mnoho nových zkušeností a pohledů v oblasti učení. Akční plán digitálního vzdělávání na období 2021–2027 stanoví politiku EU pro digitální transformaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v příštím programovém období. Akční plán digitálního vzdělávání má dvě strategické priority:

 • podpora rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání (1),
 • řešení potřeby posílit digitální kompetence pro digitální transformaci (2).

Je zapotřebí vybavit všechny účastníky vzdělávání digitálními kompetencemi (znalostmi, dovednostmi a postoji), aby mohli žít, pracovat, učit se a prosperovat ve světě, který je stále větší měrou zprostředkován digitálními technologiemi. Digitální technologie, jsou-li pedagogy zaváděny obratně a efektivně, mohou plně podporovat program vysoce kvalitního a inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy všech účastníků vzdělávání. Technologie mohou být účinným a zajímavým nástrojem pro kreativní učení založené na spolupráci. Mohou účastníkům vzdělávání a pedagogům pomoci získat přístup k digitálnímu obsahu, vytvářet jej a sdílet. Účinné plánování a rozvoj digitálních kapacit má zásadní význam pro systémy vzdělávání a odborné přípravy. To vyžaduje rozvoj a průběžný přezkum a aktualizaci digitálních strategií zaměřených na technologické nedostatky v infrastruktuře, zařízeních a rozvoji příslušných organizačních kapacit v oblasti vzdělávání, včetně schopnosti poskytovat hybridní způsoby učení a výuky (na dálku a na místě). V této souvislosti nabývá na důležitosti také zvyšování našich znalostí a chápání nově vznikajících technologií, jako je umělá inteligence a její etické využití ve vzdělávání. Měly by být vytvořeny kapacity pro zajištění dostupnosti pomocných technologií a dostupného digitálního obsahu a obecněji pro řešení nerovného přístupu ke vzdělání, např. ze sociálně-ekonomických důvodů nebo kvůli rozdílům mezi venkovskými a městskými oblastmi. Pro vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání je nezbytný vysoce kvalitní obsah digitálního vzdělávání, uživatelsky přívětivé nástroje, služby zajišťující přidanou hodnotu a zabezpečené platformy, které zachovávají soukromí a dodržují etické normy.

Kromě výše uvedených dvou strategických priorit hodlá akční plán digitálního vzdělávání zajistit podporu účinnější spolupráce v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU zřízením evropského centra digitálního vzdělávání. Centrum bude prosazovat meziodvětvovou spolupráci, identifikovat a sdílet osvědčené postupy a podporovat členské státy a odvětví vzdělávání a odborné přípravy pomocí nástrojů, rámců, pokynů, technických odborných znalostí a výzkumu v oblasti digitálního vzdělávání. Centrum by mělo propojit národní a regionální iniciativy a aktéry v oblasti digitálního vzdělávání, podpořit nové modely pro výměnu obsahu digitálního vzdělávání a řešit otázky, jako jsou společné standardy, interoperabilita, přístupnost a zajišťování kvality. Centrum by proto mělo být zohledněno i v rámci níže uvedených oblastí.

Výhledové projekty se budou konkrétně zabývat alespoň jednou ze tří následujících oblastí spadajících do priority 1:

A) Klíčové faktory úspěchu inkluzivního a vysoce kvalitního digitálního vzdělávání a odborné přípravy

Projekty budou:

 • identifikovat a/nebo posuzovat podpůrné faktory nebo překážky pro účinné a výkonné ekosystémy digitálního vzdělávání a odborné přípravy. Tyto podpůrné faktory a překážky lze řešit na systémové (národní/regionální/místní) nebo organizační úrovni,
 • zkoumat vzájemné působení těchto faktorů/překážek a vypracovávat doporučení, která lze šířit a využívat na úrovni organizace a systému.

Pozn.:    Předpokládá se, že budou zkoumány faktory, jako je struktura a organizace systémů vzdělávání a odborné přípravy, národní přístupy ke kurikulům, národní hodnocení výsledků vzdělávání, strategie odborné přípravy učitelů/školitelů, jakož i infrastruktura a propojení, je však třeba zohlednit i možnost dalších skrytých faktorů.

B) Umělá inteligence ve vzdělávání

Projekty budou:

 • identifikovat, rozvíjet a pilotně zavádět možnosti využívání umělé inteligence ve vzdělávání a odborné přípravě, včetně zvažování jejich dopadu na data, soukromí, etiku a hodnoty EU,
 • vypracovávat doporučení, sady nástrojů a prováděcí pokyny týkající se úlohy a využívání umělé inteligence v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které lze šířit a využívat na úrovni organizace a systému.

C) Vysoce kvalitní obsah digitálního vzdělávání

Projekty budou:

 • identifikovat, rozvíjet a pilotně zavádět možnosti využívání vývoje a osvojování vysoce kvalitního obsahu digitálního vzdělávání (s přihlédnutím k potřebě vysoce kvalitního návrhu výuky, přístupnosti, uznávání a mnohojazyčnosti a se zohledněním nutnosti interoperability, certifikace, ověřování a přenositelnosti obsahu digitálního vzdělávání),
 • vypracovávat doporučení, sady nástrojů a prováděcí pokyny týkající se vývoje a osvojování vysoce kvalitního obsahu digitálního vzdělávání, které lze šířit a využívat na úrovni organizace a systému.

Priorita 2:  Podpora systémů vzdělávání a odborné přípravy za účelem jejich přizpůsobení ekologické transformaci

Zelená dohoda pro Evropu upozorňuje na význam mobilizace odvětví vzdělávání a odborné přípravy na podporu přechodu k zelenější a udržitelnější Evropě. Je zapotřebí podporovat kolektivní a individuální úroveň akcí, a to rozvojem znalostí, dovedností a postojů souvisejících s udržitelností a s posilováním schopnosti účastníků vzdělávání stát se aktéry změny. Systémy a instituce vzdělávání a odborné přípravy se mohou stát katalyzátory při dosahování této změny.

Na podporu ekologické transformace se konkrétně zaměřuje jeden z šesti aspektů Evropského prostoru vzdělávání15 ​​​​​​​ a šestá stěžejní akce evropské agendy dovedností16 . Kromě toho má Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu, kterou Evropská komise zahájila dne 10. prosince 2020, za cíl zmobilizovat odborné znalosti, poskytovat zdroje pro vytváření sítí a podporovat kreativní přístupy k opatření v oblasti klimatu a udržitelnosti za účasti učitelů, žáků a studentů. Cílem koalice je propojit iniciativy vedené zdola nahoru a opatření na úrovni EU a podpořit závazky a konkrétní opatření ke změně chování v oblasti udržitelnosti v celé EU.

Kromě toho Komise hodlá na konci roku 2021 předložit návrh doporučení Rady týkající se vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti. Jeho cílem bude podpora členských států při začleňování otázky udržitelnosti do systémů vzdělávání a odborné přípravy a posílení spolupráce a výměny zkušeností na evropské úrovni, pokud jde o výuku v oblasti udržitelnosti. Komise rovněž vyvíjí evropský rámec kompetencí, který má pomoci rozvíjet a hodnotit znalosti, dovednosti a postoje k udržitelnosti.

Cílem všech těchto akcí je pomoci lidem získat znalosti, schopnosti, hodnoty a postoje potřebné k životu v udržitelném a zdroje účinně využívajícím hospodářství a společnosti a k jejich rozvoji a podpoře.

Výhledové projekty se budou zabývat alespoň jednou ze tří následujících oblastí spadajících do priority 2:

A) Prosazování přístupů k udržitelnosti na úrovni celé instituce

Projekty se zaměří na:

 • navrhování, provádění a sledování plánů udržitelnosti celé instituce, mimo jiné pomocí nástrojů sebehodnocení, 
 • podporu vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání (např. prostřednictvím profesního rozvoje, mentorských programů, iniciativ v oblasti vytváření sítí) s cílem začlenit udržitelnost do všech aspektů provozu institucí,
 • podporu zapojení žáků, studentů a zaměstnanců do iniciativ udržitelnosti, např. prostřednictvím zastánců/vyslanců udržitelnosti, rozvíjení vazeb s místními komunitními skupinami a dalšími partnery mimo danou vzdělávací instituci,
 • navrhování, zavádění a sledování přístupů souvisejících s udržitelným provozem v rámci školy/kampusu, např. pokud jde o spotřebu energie a vody, mobilitu a dopravu, ekologizaci prostředí a infrastruktury pro výuku a studium.

B) Rozvoj dovedností a kompetencí účastníků vzdělávání a pedagogů souvisejících s udržitelností

Projekty se zaměří na:

 • navrhování, provádění a sledování inovativních přístupů k výuce a odborné přípravě na téma udržitelnosti, které by mohly zahrnovat účinné využívání digitálních technologií na podporu výuky v oblasti udržitelnost,
 • budování schopnosti pedagogů (učitelů, školitelů a všech pedagogických pracovníků) začleňovat udržitelnost prostřednictvím profesního rozvoje, včetně podpory pedagogů inovativními výukovými postupy a propojování předmětů v různých oborech,
 • propojování různých sektorů vzdělávání v oblasti rozvoje kompetencí týkajících se udržitelnosti, včetně formálního a neformálního vzdělávání, 
 • činnosti týkající se zvyšování povědomí, včetně aktivit zaměřených na boj proti dezinformacím (souvisejících například s tzv. greenwashingem, tj. dezinformacemi o údajné ekologické prospěšnosti) a na podporu kritického myšlení, například prostřednictvím praktického učení v tzv. „makerspaces“ a/nebo tvůrčích vzdělávacích postupů „STEAM“.

C) Posílení postavení občanů k jednání v oblasti udržitelnosti, životního prostředí a změny klimatu, a to i v kontextu nové Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu

Projekty se zaměří na:

 • navrhování konkrétních a replikovatelných „akčních plánů pro klima“ na místní úrovni, do nichž budou zapojeni účastníci vzdělávání, učitelé, školitelé, vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání, místní podniky, muzea, umělecké a vědecké subjekty a sportovní centra,
 • navrhování projektového, zážitkového učení vedeného školami ve spolupráci s rodiči, místními podniky, širší komunitou, např.: propagace zdravého stravování, prosazování škol jako ekologických, udržitelných a interaktivních budov v souladu s prioritami iniciativy Nový evropský Bauhaus, podpora vzájemného obohacování mezi zelenými školami jakožto fyzickými strukturami a všemi ostatními prvky vzdělávacího prostředí, jako jsou inovativní pedagogiky, projektové učení a mezioborové týmy učitelů,
 • podporu inovativních partnerství mezi formálním vzděláváním (např. školami, vysokoškolskými institucemi atd.) a neformálními aktéry (např. nevládními organizacemi, environmentálními centry, knihovnami, muzei atd.).

Žádosti se mohou zaměřit na jeden nebo více sektorů vzdělávání, od předškolního vzdělávání a péče až po vzdělávání dospělých, jakož i na formální, neformální a informální vzdělávání. Žádosti, které se zabývají více než jednou oblastí v rámci určité priority, nezískají při hodnocení body navíc.

Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

Návrhy podané v rámci skupiny 2 musí řešit jednu ze tří následujících priorit: 

Priorita 3: Podpora Paktu pro dovednosti

Pakt pro dovednosti je první stěžejní akcí evropské agendy dovedností 2020. Představuje nový model zapojení pro řešení výzev v oblasti dovedností a pro zajištění realizace obnovy, průmyslové strategie EU a ekologické a digitální transformace. Mobilizuje a motivuje všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní kroky k prohlubování dovedností a ke změně kvalifikace osob v produktivním věku, zejména spojením úsilí v širokých partnerstvích. Pakt je pevně zakotven v zásadách evropského pilíře sociálních práv a podporuje cíle Zelené dohody a digitální transformace, jak jsou stanoveny ve sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“17 .

Cílem paktu je mimo jiné ve spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami mobilizovat a motivovat velké společnosti k podpoře mikropodniků a malých a středních podniků (v rámci prohlubování dovedností a změny kvalifikace).

Účelem této priority je identifikovat, testovat, vyvíjet nebo hodnotit nástroje nebo struktury zaměřené na zprostředkování a budování spolupráce mezi velkými společnostmi a mikropodniky a malými a středními podniky v hodnotovém řetězci v témže průmyslovém ekosystému18  za účasti dalších aktérů, kteří jsou relevantní z hlediska prohlubování dovedností a změny kvalifikace. Cílem této spolupráce musí být prohloubení dovedností a změny kvalifikace osob v produktivním věku v konkrétním hodnotovém řetězci nebo průmyslovém ekosystému. Projekty by také mohly sloužit k položení základů pro rozsáhlá partnerství v oblasti dovedností v průmyslových ekosystémech.

Nástroje nebo struktury by měly vykazovat potenciál začlenit se do běžné praxe a poskytovat vstupy pro zlepšování systémů vzdělávání a odborné přípravy a další příležitosti pro předvídání, rozvoj a validaci dovedností. Projekt by měl zahrnovat relevantní zúčastněné strany, jako jsou poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolské instituce, veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, inovační centra, sociální partneři, společnosti a veřejné orgány.

Nástroje nebo struktury spolupráce by měly zlepšit kvalitu, účinnost a rovnost příležitostí k prohlubování dovedností a změně kvalifikace pro osoby v produktivním věku a přizpůsobit tyto příležitosti měnícím se úkolům v mikropodnicích a v malých a středních podnicích.

Nástroje nebo struktury by mohly zahrnovat spolupráci se subjekty veřejného sektoru (např. regionálními nebo celostátními), s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, sociálními partnery a s dalšími zúčastněnými stranami s cílem zlepšit udržitelnost řešení a zahrnout dopad na systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Priorita 4: Struktury a mechanismy pro aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě

Aplikovaný výzkum je obvykle definován19  jako původní šetření prováděné za účelem získání nových znalostí. Je primárně zaměřen na konkrétní praktický cíl nebo úkol. Výsledky aplikovaného výzkumu mají být primárně platné pro případné použití na výrobky, operace, metody nebo systémy. Aplikovaný výzkum dává myšlenkám využitelnou podobu. Velmi úzce souvisí s konceptem „experimentálního vývoje“, který je definován jako systematická práce, jež čerpá ze znalostí získaných z výzkumu a praktických zkušeností a vytváří další znalosti, které jsou zaměřeny na výrobu nových výrobků či procesů nebo na zlepšování stávajících nových výrobků či procesů.

Aplikovaný výzkum se intenzivně zaměřuje na řešení problémů reálného světa v průmyslu. Charakteristickou vlastností aplikovaného výzkumu v odborném vzdělávání a přípravě je potenciál tohoto odvětví propojit výzkum a inovace, a to s dvojím cílem: porozumět problémům průmyslu a zajistit změnu na pracovištích. Dovednosti potřebné k vytváření a šíření znalostí se překrývají. Oba účely vyžadují zkoumání, reflektivní praxi, komunikaci a spolupráci.

Dalším rysem aplikovaného výzkumu v odborném vzdělávání a přípravě je úzká vazba mezi výzkumem a úsilím o zlepšení pedagogiky v odborném vzdělávání a přípravě. Tyto snahy mohou vést k inovativnímu myšlení, novým výukovým postupům a produktům pro odbornou přípravu a v konečném důsledku zajistit kreativnější absolventy20 .

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost vyzývá ke zřizování center excelence odborného vzdělávání, která fungují „jako katalyzátory investic do místních podniků, čímž podporují oživení, ekologickou a digitální transformaci, evropské a regionální inovace a strategie pro inteligentní specializaci a rozvoj odborného vzdělávání a přípravy, a to i na vyšších úrovních kvalifikace (úrovně 5–8 evropského rámce kvalifikací, EQF) v souladu s vnitrostátními podmínkami, a poskytují inovativní služby, jako jsou klastry, podnikatelské inkubátory pro začínající podniky a technologické inovace pro malé a střední podniky a rovněž inovativní řešení změny kvalifikace...“.

Cílem dalších klíčových činností center excelence odborného vzdělávání je:

 • spolupracovat s místními malými a středními podniky prostřednictvím inovačních center, center pro šíření technologií, prototypování a projektů aplikovaného výzkumu se zapojením účastníků a pracovníků odborného vzdělávání a přípravy,
 • přispívat k vytváření a šíření nových znalostí v partnerství s jinými zúčastněnými subjekty, např. prostřednictvím otevřených inovací, společného výzkumu a vývoje s univerzitami, podniky a jinými výzkumnými ústavy atd.

Prohlášení z Osnabrücku o odborném vzdělávání a přípravě jako prostředku oživení a spravedlivého přechodu k digitální a zelené ekonomice21  požaduje podporu na úrovni EU s cílem „rozvíjet a posilovat centra excelence odborného vzdělávání jako inkubátory inovací a ekosystémy dovedností zahrnující činnosti v oblasti učení, odborné přípravy a výzkumu…“.

V mnoha zemích vedl aplikovaný výzkum k podnícení inovací v podnicích, zejména v mikropodnicích a v malých a středních podnicích, a také k soustavnému zlepšování a inovacím postupů vzdělávání a odborné přípravy. Díky aktivnímu zapojení do aplikovaného výzkumu s místními podniky se poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy stávají spolutvůrci místních inovačních ekosystémů. Dosahují toho svým příspěvkem ke generování nových a vylepšených výrobků, služeb a procesů, ale také zajišťováním kvalifikovaných, inovativních a podnikatelsky uvažujících absolventů odborného vzdělávání a přípravy.

Projekty budou:

 • určovat, posuzovat, testovat a vyvíjet struktury a mechanismy pro aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě, aby rozšířily jeho zapojení do výzkumu a vývoje a inovačních systémů,
 • budovat kapacitu systémů odborného vzdělávání a přípravy s intenzivním zapojením učitelů a školitelů, jakož i účastníků odborného vzdělávání a přípravy, provádět aplikovaný výzkum a řídit inovační projekty spolu s dalšími organizacemi, zejména s malými a středními podniky,
 • na základě zkušeností a výsledků projekt navrhne referenční rámec (operační a finanční) zaměřený na začlenění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje do běžné praxe poskytování odborného vzdělávání a přípravy, a to s využitím soukromých i veřejných (vnitrostátních a unijních) nástrojů financování.

Výsledky těchto projektů by měly mít potenciál začlenit se do běžné praxe a přispět k modernizaci systémů odborného vzdělávání a přípravy a k jejich zapojení do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a zároveň by měly účastníkům vzdělávání poskytnout příležitosti v oblasti učení založeného na výzvách/projektech.

Priorita 5: Zelené dovednosti v odvětví odborného vzdělávání a přípravy

Zelená dohoda pro Evropu je novou růstovou strategií Evropy, která má transformovat evropské hospodářství a společnost a zajistit jejich udržitelnější fungování. Jak je stanoveno v akci 6 evropské agendy dovedností, Komise bude podporovat osvojování dovedností pro ekologickou transformaci.

Předpokladem spravedlivé a ekologické transformace jsou investice do dovedností lidí, aby se zvýšil počet odborníků, kteří i) vytvářejí a ovládají ekologické technologie, včetně digitálních technologií; ii) vyvíjejí ekologické produkty, služby a podnikatelské modely; iii) tvoří inovativní řešení inspirovaná přírodou a iv) pomáhají minimalizovat environmentální stopu činností. Transformace vyžaduje i změny a prohlubování kvalifikace pracovních sil související s transformací trhu práce a mobilitou. Tato opatření jsou nezbytná, neboť tvorba pracovních míst a úbytek pracovních míst nemusí nutně probíhat ve stejných odvětvích a v rámci celého hospodářství se profily pracovních náplní a požadavky na dovednosti budou zásadně měnit. Evropa se navíc stane klimaticky neutrálním kontinentem a společností, která účinně využívá zdroje a má oběhové hospodářství, pouze za podmínky, že její obyvatelstvo a pracovní síly budou informovány a pochopí, jak myslet a jednat ekologickým způsobem.

Instituce odborného vzdělávání a přípravy mají dobré předpoklady k tomu, aby poskytovaly dovednosti potřebné pro úspěšnou ekologickou transformaci, a to prostřednictvím programů počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost si rovněž klade za cíl učinit z odborného vzdělávání a přípravy hnací sílu inovací a růstu, která lidi vybaví dovednostmi pro digitální a ekologickou transformaci a vysoce žádaná povolání. To zahrnuje rozšíření nabídky odborné přípravy na podporu získávání podnikatelských, digitálních a zelených dovedností.

Prohlášení z Osnabrücku o odborném vzdělávání a přípravě jako prostředku oživení a spravedlivého přechodu k digitální a zelené ekonomice požaduje:

 • prosazování iniciativ na podporu spolupráce a sdílení znalostí mezi institucemi a poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, pokud jde o metody učení, kurikula, pokyny, učení se prací a zajištění kvality nabídky vzdělávání a odborné přípravy v oblasti zelených dovedností pomocí evropských programů, jako je program Erasmus+,
 • vymezení dovedností relevantních pro trh práce z hlediska ekologické transformace, které mají být začleněny do vzdělávacích programů a poskytování odborného vzdělávání a přípravy, včetně základních dovedností napříč odvětvími a povoláními a dovedností specifických pro konkrétní odvětví, a to ve spolupráci se sociálními partnery.

Projekty budou řešit obě z těchto dvou oblastí v rámci priority 5:

A) Soubor základních zelených dovedností pro trh práce

 • Vypracovat soubor základních zelených dovedností pro trh práce v různých hospodářských odvětvích, který bude podkladem pro odbornou přípravu s cílem vytvořit generaci odborníků s povědomím o otázkách klimatu, životního prostředí a zdraví a ekologických hospodářských subjektů.

B) Začlenění tohoto souboru do odborného vzdělávání a přípravy

 • Projekty pomohou začlenit tento soubor základních zelených dovedností do vzdělávacích programů odborného vzdělávání a přípravy.
 • Projekty také pomohou integrovat tento soubor do přípravy učitelů, školitelů a dalších pracovníků absolvujících počáteční a další profesní rozvoj.

Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Návrhy podané v rámci skupiny 3 musí řešit tuto prioritu: 

Priorita 6: Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé

Cesty prohlubování dovedností, jak jsou vymezeny v doporučení Rady nazvaném „Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé“22 , se zaměřují na dospělé osoby s nízkou úrovní dovedností, znalostí a kompetencí, které dosáhly přinejlepším nižšího středního vzdělání. Jejich cílem je poskytovat těmto dospělým flexibilní příležitosti ke zlepšení jejich gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních kompetencí (včetně schopnosti používat digitální technologie) a k dosažení vyšších úrovní kvalifikace relevantních pro trh práce a k aktivní účasti ve společnosti.

Cesty prohlubování dovedností přispívají k zajištění toho, aby měl každý člověk právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení, jak je vymezeno v zásadě č. 1 evropského pilíře sociálních práv.

Cesty prohlubování dovedností se skládají ze tří kroků:

 1. posouzení dovedností (tj. identifikace nebo prověřování dovedností),
 2. poskytnutí individualizované, flexibilní a kvalitní nabídky vzdělávání a
 3. validace a uznávání získaných dovedností.

Prostřednictvím navrhovaných akcí projekty podpoří provádění doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností, akční plán pro evropský pilíř sociálních práv, jakož i evropskou agendu dovedností (akce 8 „Dovednosti pro život“).

Projekty budou:

 • přispívat ke zvýšení nabídky příležitostí k prohlubování kvalifikace a jejich využívání ze strany dospělých osob s nízkou kvalifikací,
 • přispívat k praktické a integrované realizaci cest prohlubování dovedností za podpory aktivních opatření a poradenství,
 • přispívat ke zvýšení soudržnosti stávajících opatření pro dospělé s nízkou kvalifikací,
 • zajišťovat, aby byli všichni relevantní aktéři mobilizováni a zapojeni do realizace doporučení o cestách prohlubování dovedností.

Měl by být zajištěn partnerský přístup, který prosazuje účinnou koordinaci a dlouhodobou spolupráci mezi zúčastněnými subjekty zapojenými do plánování, provádění a monitorování cest prohlubování dovedností.

Projekty budou zahrnovat plán zavádění jejich výstupů/výsledků v zúčastněných zemích a návrhy dalšího rozvoje podpory a učení na míru přizpůsobených této konkrétní cílové skupině.

K aktérům zapojeným do cest prohlubování dovedností mohou patřit: celostátní, regionální nebo místní subjekty podílející se na plánování, organizaci nebo propagaci vzdělávání dospělých, organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé, odborové svazy, průmyslové, obchodní a živnostenské komory, služby zaměstnanosti, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, zprostředkovatelské a odvětvové organizace, organizace občanské společnosti, místní a regionální hospodářské subjekty, knihovny a komunitní služby.

Očekávaný dopad

Výhledové projekty mají poskytnout inovativní řešení, která mohou být začleněna do běžné praxe na regionální, národní a evropské úrovni, v ideálním případě s potenciálem dalšího rozvoje prostřednictvím financování ze strany EU, nebo prostřednictvím národní a regionální podpory.

Postupy zdola nahoru by měly řádně řešit stanovené priority s cílem posílit inovační kapacitu Evropy, zajistit výrazný dopad na reformy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a iniciovat systémovou změnu.

Očekává se, že díky rozsáhlému šíření výsledků projektů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni, a to i s ohledem na národní a evropské průmyslové ekosystémy a regionální strategie pro inteligentní specializaci, budou mít výhledové projekty na úrovni systému očistný dopad a pomohou systémům vzdělávání a odborné přípravy lépe čelit výzvám rychle se měnícího světa.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů / minimálně 15 bodů)

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh stanoví a rozvíjí projekt, který podporuje na budoucnost orientovanou myšlenku na úrovni EU, přičemž zohledňuje a podporuje stávající nástroje a iniciativy EU (je-li to relevantní). Návrh rovněž podporuje provádění politik (např. Evropské agendy dovedností), rámců EU a iniciativ EU, jako jsou doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.
 • Účel: návrh je relevantní z hlediska cíle akce, jakož i obecných a specifických cílů akce (viz oddíl „Cíle akce“ výše).
 • Oblast působnosti: návrh řeší jednu z šesti priorit akce (viz oddíl „Vypracování projektu“ výše).
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením, která lze začlenit do běžné práce jednoho či více hospodářských nebo vzdělávacích odvětví.
 • Soulad: cíle vycházejí z podrobné analýzy potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu na systémové úrovni EU, vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • V závislosti na řešené prioritě:
  • Priorita 1 – Digitální vzdělávání a dovednosti: do jaké míry návrh důsledně plánuje a integruje aktivity, výzkum a události, které jednoznačně přispívají k digitální transformaci.
  • Priorita 2 – Zelené vzdělávání a dovednosti: do jaké míry návrh důsledně plánuje a integruje aktivity, výzkum a události, které posilují přechod na oběhové a ekologičtější hospodářství, a přispívají tak k Zelené dohodě Komise, Pařížské dohodě o klimatu a cílům udržitelného rozvoje.
  • Priorita 3 – Pakt pro dovednosti: do jaké míry návrh důsledně plánuje a integruje aktivity, výzkum, jakož i nástroje a struktury, které posilují rozvoj dovedností v hodnotových řetězcích určitého průmyslového ekosystému.
  • Priorita 4 – Aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě: do jaké míry návrh rozvíjí soudržný plán nastavení struktur a mechanismů pro aplikovaný výzkum v odborném vzdělávání a přípravě, který je navržen tak, aby zajišťoval interakci s procesem výuky a studia, přinášel tomuto procesu prospěch a zároveň reagoval na potřeby externích organizací v oblasti inovací a rozvoje.
  • Priorita 5 – Zelené dovednosti v odvětví odborného vzdělávání a přípravy: do jaké míry návrh rozvíjí smysluplný soubor základních zelených dovedností a ukazuje, jak tento soubor základních zelených dovedností začlenit do vzdělávacího programu odborného vzdělávání a přípravy i do odborné přípravy učitelů, školitelů a dalších zaměstnanců.
  • Priorita 6 – Cesty prohlubování dovedností: do jaké míry návrh přispívá k praktické a integrované realizaci cest prohlubování dovedností za podpory aktivních opatření a poradenství.
 • Situace po pandemii: do jaké míry návrh začleňuje opatření podporující nové politiky a postupy na systémové úrovni, které mají čelit novým výzvám, jež přinesla nedávná pandemie.

Kvalita koncepce a realizace projektu -  (maximálně 30 bodů / minimálně 15 bodů)

 • Soudržnost: celkový návrh projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, činnostmi, délkou a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný (a zahrnuje všechny fáze projektu: příprava, realizace, monitorování, hodnocení, šíření a využívání výsledků). Obsahuje předběžnou a následnou analýzu (provedenou v době trvání projektu) zavedených inovací ve vzdělávání.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků s použitím nástrojů EU, kdykoli je to pro projekt relevantní.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Zlepšení kvality a účinnosti: návrh jasně začleňuje své inovace do aktivit a výsledků, které zlepšují kvalitu, účinnost a rovnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality a školení, vzájemná hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a několik měsíců před ukončením projektu, aby bylo možné provést případné úpravy projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce -  (maximálně 20 bodů / minimálně 10 bodů)

 • Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli akce a projektu. Partnerství vytváří vhodnou kombinaci relevantních organizací s potřebnými profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení nezbytnými pro úspěšnou realizaci celého projektu. Návrh zahrnuje partnery, kteří přiměřeně reprezentují dotčený odvětvový nebo meziodvětvový přístup.  V rámci priority 4 se konkrétně posuzuje, do jaké míry partnerství organizuje dvojice poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a zástupců podniků nebo sdružení v každé zúčastněné zemi. V rámci priority 5 se konkrétně posuzuje, do jaké míry partnerství organizuje dvojice poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a zástupců trhu práce v každé zúčastněné zemi.
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují. Rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění efektivní koordinace, rozhodování, komunikace a řešení konfliktů mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.
 • Geografický aspekt a zapojení třetích zemí nepřidružených k programu: partnerství zahrnuje relevantní partnery z různých zeměpisných oblastí a toto geografické složení je odůvodněné.  Případné zapojení zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší významnou přidanou hodnotu z hlediska dosažení cílů výhledového projektu.

Dopad, šíření výsledků a udržitelnost - (maximálně 20 bodů / minimálně 10 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak budou výsledky projektu začleněny do běžné praxe na úrovni systému v jednom nebo více odvětvích. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozšířily mezi náležité zúčastněné subjekty, tvůrce politik a hybné síly inovací. Návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků, a dokládá příslušné zkušenosti těchto partnerů v oblasti šíření. Šíření výsledků bere v úvahu i národní a regionální strategie pro inteligentní specializaci, aby byl na těchto úrovních zajištěn maximální dopad. Otevřený přístup: výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:
  • na cílové skupiny a odvětví,
  • na tvůrce politik na úrovni systému,
  • mimo tvůrce politik a orgány, na které se projekt přímo zaměřuje, na soukromé či veřejné hybné síly inovací na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni. Návrh vykazuje potenciál pro realizaci dalšími klíčovými zúčastněnými stranami v daném odvětví i mimo něj.

Návrh zahrnuje opatření, cíle a ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou výhledové projekty zaváděny a dále rozvíjeny v různých úrovních (místní, regionální, celostátní). Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení a začleňování těchto výsledků do běžné praxe. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi tvůrci politik, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami odvětví. Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně případného určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to s přihlédnutím k nezbytné minimální prahové hodnotě pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu.

Návrhy v rámci stejné priority, u kterých bude dosažen stejný počet bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance“ a poté „dopad“.

Hodnotící komise pokud možno zajistí vyvážené pokrytí priorit.

Lhůta a orientační harmonogram pro hodnocení a grantové dohody

Fáze

Datum a čas nebo orientační lhůta

Lhůta pro podávání žádostí

15. března – 17:00 hod. (SEČ)  

Období hodnocení

duben–červenec 2022

Informace pro žadatele

srpen 2022

Podpis grantové dohody

říjen–prosinec 2022

Datum zahájení akce 

1. listopadu 2022 nebo 1. prosince 2022 nebo 1. ledna 2023

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • Pro skupinu 1 – Průřezové priority: 800 000 EUR
 • Pro skupinu 2 – Odborné vzdělávání a příprava: 700 000 EUR
 • Pro skupinu 3 – Vzdělávání dospělých: 1 000 000 EUR

Maximální počet financovaných projektů činí:

Pro skupinu 1 a skupinu 3: není stanoveno žádné maximum kromě rozpočtových omezení.

Pro skupinu 2: je stanoven orientační cíl sedmi projektů na jednu prioritu (pro priority 3, 4, resp. 5).

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do soudržných pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „analýza“, „školení“, „organizace akcí“, „modelová realizace“, „dlouhodobý akční plán“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci grantu a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.