Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Výhledové projekty

Účel akce

V návaznosti na nedávnou pandemii je potřeba inovací v našich systémech vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v oblasti mládeže větší než dříve. Inovace ve výuce a učení mají zásadní význam, a to na individuální i institucionální úrovni. Tyto inovativní přístupy by neměly jen poskytovat dnešním i budoucím pracovníkům odpovídající dovednosti pro rychle se měnící trhy práce, ale měly by rovněž vybavit stávající i budoucí pracovní síly tvořivostí a dovednostmi, s nimiž budou čelit rostoucí složitosti společenských výzev, před nimiž všichni stojíme, jako je změna klimatu, ochrana biologické rozmanitosti, čistá energie, veřejné zdraví, digitalizace a automatizace, umělá inteligence, robotika a analýza dat.

Cílem této akce bude podpora inovací, tvořivosti a participace, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné přípravy, v rámci odvětví nebo napříč odvětvími a obory.

Výhledové projekty jsou rozsáhlé projekty, jejichž cílem je identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy (politiky), které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy vzdělávání a odborné přípravy. Budou podporovat na budoucnost orientované myšlenky odpovídající klíčovým evropským prioritám, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe a přispět ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, jakož i zajistit významný inovativní účinek, pokud jde o metody a postupy pro všechny typy prostředí pro učení a aktivní zapojení ve prospěch sociální soudržnosti v Evropě.

Cílem je podpořit projekty nadnárodní spolupráce, jež provádějí soudržný a komplexní soubor odvětvových nebo průřezových aktivit, které buď:

 • podporují inovace, pokud jde o rozsah, průkopnické metody a postupy, a/nebo
 • zajišťují přenos inovací (napříč zeměmi, sektory politiky nebo cílovými skupinami), a tím na evropské úrovni zajišťují udržitelné využívání výsledků inovativních projektů a/nebo jejich přenositelnost v různých souvislostech a pro různé cílové skupiny.

Partnerství by se měla skládat z kombinace veřejných a soukromých organizací, v níž se setkávají výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a partneři, kteří jsou schopni oslovit tvůrce politik.

Výhledové projekty by proto mělo provádět smíšené partnerství organizací:

 • vycházející z excelence a nejmodernějších znalostí,
 • s inovační kapacitou,
 • schopné generovat prostřednictvím svých činností systémový dopad a s potenciálem být hybnou silou agendy politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Cílem podporovaných projektů bude dosáhnout systémového dopadu na evropské úrovni na základě kapacity pro využití jejich inovačních výsledků v evropském měřítku a/nebo schopnosti přenést tyto výsledky do různých tematických nebo geografických souvislostí.

Skupina 1: Digitální vzdělávání (meziodvětvové)

Projekty skupiny 1 se mohou zabývat různými vzdělávacími sektory nebo propojovat vzdělávací sektory a musí podporovat vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání.

Návrhy v rámci této skupiny musí řešit jednu ze tří následujících priorit:

 • Priorita 1: Vzdělávací technologie (EdTech): rozšiřování unijních řešení prostřednictvím spolupráce a zajišťování kvality.
 • Priorita 2: Efektivní pedagogické přístupy k informatice pro základní a střední stupeň vzdělávání.
 • Priorita 3: Odborná příprava učitelů a tvorba vzdělávacích programů v rámci boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti.

Tyto priority jsou podrobně popsány níže v oddíle „Vypracování projektu“.

Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

Projekty ve skupině 2 se zabývají odvětvím odborného vzdělávání a přípravy. Tyto projekty podporují provádění zásad a cílů akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv1  , Evropské agendy dovedností 2  , doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 3 a prohlášení z Osnabrücku o odborném vzdělávání a přípravě4 jako prostředku oživení a spravedlivého přechodu k digitální a zelené ekonomice 5 .

Návrhy podané v rámci skupiny 2 musí řešit jednu ze dvou následujících priorit, které jsou podrobně popsány v části „Vypracování projektu“:

 • Priorita 4:  Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost
 • Priorita 5: Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím partnerství a sítí poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.

Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Projekty ve skupině 3 se zabývají oblastí politiky pro vzdělávání dospělých. Tyto projekty podporují provádění zásad a cílů akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv 6 , Evropské agendy dovedností 7 a doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností 8 :nové příležitosti pro dospělé.

Návrhy podané v rámci skupiny 3 musí řešit jednu ze dvou následujících priorit, které jsou podrobně popsány v části „Vypracování projektu“:

 • Priorita 6: Rozvoj národních rejstříků vzdělávacích příležitostí se zajištěnou kvalitou a relevancí pro trh práce
 • Priorita 7: Podpora Paktu pro dovednosti

Cíle akce

Obecné cíle jsou tyto:

 • Inovativní iniciativy s výrazným dopadem na reformy vzdělávání a odborné přípravy v konkrétních strategických oblastech politiky.
 • Přispět k posílení inovační kapacity Evropy podporou inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 • Dosáhnout systémové změny prostřednictvím podpory inovací v praxi i na úrovni politiky.
 • Podporovat na budoucnost orientované náměty týkající se klíčových témat a priorit na úrovni EU s jasným potenciálem začlenit se do běžné praxe v jednom nebo více odvětvích.
 • V rámci zcela inovativních a průkopnických vzdělávacích metod a postupů a/nebo přenosu inovací: zajistit na úrovni EU udržitelné využívání výsledků inovativních projektů a/nebo jejich přenositelnost do různých prostředí a k různým cílovým skupinám.

Specifické cíle:

 • Identifikovat, rozvíjet, testovat a/nebo posuzovat inovativní přístupy, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe, a tím zlepšit systémy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zvýšit účinnost politik a postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 
 • Zahájit pilotní akce pro testování řešení současných a budoucích výzev s cílem nastartovat udržitelný a systémový dopad.
 • Podpořit nadnárodní spolupráci a vzájemné učení v otázkách orientovaných na budoucnost mezi klíčovými zúčastněnými subjekty a posílit postavení těchto subjektů z hlediska vývoje inovativních řešení a prosazování přenosu těchto řešení do nových prostředí, včetně budování kapacit příslušných zúčastněných subjektů.

Aktivity v rámci výhledových projektů by měly přispívat k těmto cílům:

 • Zlepšit kvalitu, účinnost, přitažlivost a rovnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.
 • Zlepšit účinnost politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 • Podpořit provádění rámců a právních iniciativ EU, jakož i doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.
 • Lepší důkazy a porozumění týkající se cílové skupiny či skupin, situací v oblasti učení a výuky a účinných metodik a nástrojů, které mohou inspirovat a podněcovat inovace na úrovni systému.
 • Rozvíjet znalosti na podporu politiky založené na důkazech.
 • Podnítit změny v chování na úrovni EU.

Hlavní aktivity v rámci uvedených priorit by mohly zahrnovat (orientační seznam): 

 • Akční výzkum a mapování vedoucí k odvětvovým nebo meziodvětvovým výsledkům v rozsáhlém měřítku.
 • Nadnárodní aktivity v oblasti budování kapacit, jako je odborná příprava, analýza politických souvislostí, výzkum politik, institucionální úpravy.
 • Pilotní aktivity k testování inovativních řešení.
 • Rozsáhlé nadnárodní akce nebo vytváření sítí, a to buď odvětvových, nebo meziodvětvových.
 • Využívání aktivit s cílem šířit výsledky směrem ke komunitě nebo odvětví vzdělávání.
 • Aktivity tzv. think-tanků, výzkum a experimenty týkající se inovačních myšlenek.

Výhledové projekty musí používat unijní nástroje, je-li to relevantní.

Výhledové projekty by měly zahrnovat vypracování dlouhodobého akčního plánu (na dobu přesahující délku projektu financovaného z programu Erasmus+) pro postupné přejímání vyvinutých inovací a jejich zavádění do praxe, aby mohly mít dopad na systémy vzdělávání a odborné přípravy, a to ve spolupráci s příslušnými orgány a institucemi. Měly by také zajišťovat vhodnou viditelnost a šíření informací o této činnosti, a to na unijní i vnitrostátní politické úrovni.

Výhledové projekty by měly rovněž uvádět, jak mohou ostatní možnosti financování ze zdrojů EU (např. z evropských strukturálních fondů, z Evropského fondu pro strategické investice, Nástroje pro oživení a odolnost, Fondu pro spravedlivou transformaci) a ze zdrojů financování na národní a regionální úrovni, jakož i ze soukromých zdrojů podpořit realizaci projektu. Měly by zohledňovat národní a regionální strategie pro inteligentní specializaci a vývoj v evropských průmyslových ekosystémech.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o výhledové projekty

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy pro výhledové projekty způsobilé pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelé (koordinátor a řádní partneři) musí být:

 • veřejné nebo soukromé organizace/subjekty činné v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo ve světě práce,
 • se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu. (Země, které vedou jednání o dohodě o přidružení a u nichž dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu, jsou způsobilé.)

Výjimka: Ve skupině 3 pro „prioritu 7 – Podpora Paktu pro dovednosti“ mohou být koordinátorem pouze koordinující organizace partnerství v rámci Paktu pro dovednosti a řádnými partnery mohou být pouze organizace zapojené do stávajících partnerství v rámci Paktu pro dovednosti v době termínu pro podání žádosti.

Vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu musí být držiteli platné Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).

Organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu se mohou účastnit jako přidružení partneři (nikoli jako koordinátor nebo řádní partneři).

Složení konsorcia

Pro skupinu 1:

Konsorcium musí zahrnovat nejméně tři žadatele (koordinátora a řádné partnery) z nejméně tří členských států nebo třetích zemí přidružených k programu.

Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Konsorcium musí zahrnovat alespoň jeden orgán veřejné moci na národní nebo regionální úrovni (např. ministerstva inovací, školství, práce nebo hospodářství, orgány pro kvalifikaci nebo orgány pro zajišťování kvality atd.) z členského státu nebo třetí země přidružené k programu jako žadatele (koordinátora nebo řádného partnera).

V rámci priority 1 (vzdělávací technologie, EdTech) musí konsorcium zahrnovat alespoň jednu společnost činnou v oblasti EdTech z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu jako žadatele (koordinátora nebo řádného partnera).

Pro skupinu 2:

Konsorcium musí zahrnovat nejméně šest žadatelů (koordinátora a řádné partnery) z nejméně tří členských států nebo třetích zemí přidružených k programu.

Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Pro alespoň tři způsobilé země musí konsorcium za každou zemi zahrnovat:

 1. alespoň jednu organizaci zastupující podniky, průmysl nebo odvětví a
 2. alespoň jednoho poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy nebo zastupující organizaci (na sekundární a/nebo terciární úrovni).

Pro skupinu 3:

V rámci priority 6 musí konsorcium zahrnovat nejméně tři žadatele (koordinátora a řádné partnery) z nejméně tří členských států nebo třetích zemí přidružených k programu.

Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Konsorcium musí jako žadatele nebo přidružené partnery zahrnovat i veřejné nebo soukromé subjekty pověřené odpovědností nebo s vysokou mírou odpovědnosti (či vlivu) týkající(ho) se organizace a/nebo financování a/nebo poskytování vzdělávacích služeb pro dospělé (např. posuzování dovedností, validace kompetencí, vzdělávání a odborná příprava, poradenství a poradenské vedení).

V rámci priority 7 musí konsorcium jako žadatele (koordinátora a řádné partnery) zahrnovat pouze partnery stávajících partnerství v rámci Paktu pro dovednosti z nejméně tří členských států nebo třetích zemí přidružených k programu. Přidružené subjekty se nezapočítávají do minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat v členských státech nebo třetích zemích přidružených k programu.

Doba trvání projektu

Pro skupinu 1 by projekty měly trvat obvykle 24 až 48 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Pro skupinu 2 by projekty měly trvat obvykle 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Pro skupinu 3 by projekty měly trvat obvykle 24 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cíli projektu, na druhu aktivit plánovaných v jeho průběhu, na rozpočtu a ambicích stanovených pro daný projekt.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy pro skupinu 1: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1

ID výzvy pro skupinu 2: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2

ID výzvy pro skupinu 3: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 15. března 17:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Výhledové projekty by měly vždy zohledňovat tyto průřezové kontexty politiky:

 1. Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
 2. Zelená dohoda pro Evropu Evropské komise 9 , cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje 10 a Pařížská deklarace o změně klimatu 11
 3. Evropská agenda dovedností 12  
 4. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 13  
 5. Doporučení Rady o mikrocertifikátech 14  
 6. Doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech 15  
 7. Usnesení Rady o novém evropském programu pro vzdělávání dospělých na období 2021–2030 16  
 8. Doporučení Rady o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé 17  
 9. Digitální transformace v našich systémech vzdělávání a odborné přípravy, jakož i v oblasti mládeže, která je zahrnuta v akčním plánu digitálního vzdělávání 2021–2027 Evropské komise 18 .

Skupina 1:  Digitální vzdělávání (meziodvětvové)

Návrhy podané v rámci skupiny 1 musí podporovat vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání v souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání na období 2021–2027.

Systémy vzdělávání a odborné přípravy v současnosti procházejí hlubokou digitální transformací, jejíž hnací silou jsou pokroky v oblasti propojení, rozšířené využívání různých zařízení a digitálních aplikací, potřeba individuální flexibility, širší dostupnost a potřeba vysoce kvalitního obsahu digitálního vzdělávání a stále rostoucí poptávka po digitálních dovednostech. Pandemie COVID-19, která významně ovlivnila vzdělávání a odbornou přípravu, tuto změnu urychlila a poskytla mnoho nových zkušeností a perspektiv v oblasti učení.

Akční plán digitálního vzdělávání na období 2021–2027 stanoví politiku EU pro digitální transformaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v příštím programovém období. Představuje výzvu k silnější spolupráci na evropské úrovni, aby z krize COVID-19 vzešlo poučení a systémy vzdělávání a odborné přípravy se uzpůsobily digitálnímu věku. Akční plán stanoví čtrnáct akcí v rámci dvou strategických priorit, jimiž jsou:

 • podpora rozvoje vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání (1),
 • řešení potřeby posílit digitální kompetence pro digitální transformaci (2).

Akční plán, který přijala Komise jako klíčový prvek napomáhající vzniku Evropského prostoru vzdělávání, se začal provádět v lednu 2021.V uplynulých měsících Komise reagovala na výzvu Rady a po projevu o stavu Unie v roce 2021 předsedkyně Komise von der Leyenové zahájila strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech. Cílem dialogu je podpořit členské státy v digitální transformaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy integrovaným, soudržným a ambicióznějším přístupem, který spojuje různé sektory státní správy, jakož i soukromý sektor (např. podniky EdTech), sociální partnery a občanskou společnost. Prostřednictvím strukturovaného dialogu předloží Komise a členské státy společnou diagnózu situace a vyhlídek na úrovni členských států; identifikují získané poznatky a nezbytné další kroky pro další postup v oblasti digitálního vzdělávání.  Dialog bude dokončen na konci roku 2022 a bude podkladem pro budoucí akce na úrovni EU v oblasti digitálního vzdělávání a dovedností, včetně dvou návrhů na doporučení Rady o faktorech, které umožňují digitální vzdělávání, a o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě.

V této souvislosti je nutné zajistit, aby byly k dispozici odpovídající metodiky a možnosti odborné přípravy učitelů pro zajištění efektivního rozvoje digitálních dovedností a kompetencí prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Ty mohou zahrnovat poskytování informatiky jako prostředku k podpoře aktivního využívání technologií v mladém věku a rozvoje dovedností a kompetencí k řešení naléhavých společenských problémů, jako je boj proti dezinformacím a podpora digitální gramotnosti.

Kromě výše uvedeného hodlá akční plán digitálního vzdělávání zajistit podporu účinnější spolupráce v oblasti digitálního vzdělávání a odborné přípravy na úrovni EU zřízením evropského centra digitálního vzdělávání. Centrum bude prosazovat meziodvětvovou spolupráci, identifikovat a sdílet osvědčené postupy a podporovat členské státy a odvětví vzdělávání a odborné přípravy pomocí nástrojů, rámců, pokynů, technických odborných znalostí a výzkumu v oblasti digitálního vzdělávání. Centrum by mělo propojit národní a regionální iniciativy a aktéry v oblasti digitálního vzdělávání, podpořit nové modely pro výměnu obsahu digitálního vzdělávání a řešit otázky, jako jsou společné standardy, interoperabilita, přístupnost a zajišťování kvality. V souladu s cíli centra je také důležité podporovat všechny aktéry v ekosystému digitálního vzdělávání, aby spolu účinně spolupracovali, a zejména usnadňovat spolupráci mezi veřejnými orgány / institucemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu a rychle se rozvíjejícími sektory, jako je např. evropská vzdělávací technologie (EdTech).

Výhledové projekty se budou zabývat jednou z těchto tří priorit:

Priorita 1: Vzdělávací technologie (EdTech): rozšiřování unijních řešení prostřednictvím spolupráce a zajišťování kvality

Evropský sektor vzdělávacích technologií (EdTech) je klíčovým zdrojem inovací v digitálním vzdělávání a zaznamenává rychlý růst. Zůstává však velmi roztříštěný, často postrádá zkušenosti a kapacitu k účinné a udržitelné spolupráci s institucemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu a s orgány veřejné moci.

Výhledové projekty v této prioritní oblasti by zahrnovaly organizace působící v oblasti EdTech, které mají sídlo v EU, podporovaly by spolupráci mezi průmyslovým odvětvím a orgány veřejné moci a přispívaly k rozvoji vysoce výkonného evropského ekosystému digitálního vzdělávání.

Projekty v rámci této priority by měly řešit:

 • vývoj rámce pro zajišťování kvality vzdělávacích technologií založeného na důkazech, ve spolupráci s ministerstvy školství a s odkazem na výsledky učení dosažené integrací řešení v oblasti vzdělávacích technologií do výuky, učení a hodnocení, jakož i
 • podporu meziodvětvové spolupráce mezi poskytovateli vzdělávacích technologií, institucemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu a orgány veřejné moci při řešení účinného a spravedlivého přístupu k vysoce kvalitnímu obsahu digitálního vzdělávání.

Priorita 2: Efektivní pedagogické přístupy k informatice pro základní a střední stupeň vzdělávání

Informatika 19 je ve školním vzdělávání stále poměrně novým oborem. Zatímco některé evropské země mají ve výuce tohoto předmětu dlouholetou tradici, jiné jej zavedly teprve nedávno, zejména ve vzdělávání na primární a nižší sekundární úrovni. Nedávné reformní procesy vedly ke změnám školních vzdělávacích programů a k obecnému trendu posilování informatiky ve školách v EU. Stávající poznatky však ukazují, že zatímco existují zkušenosti s výukou informatiky v terciárním vzdělávání a do určité míry i ve vzdělávání na vyšší sekundární úrovni, objem znalostí a výzkumu týkajícího se výuky na nižším sekundárním a primárním stupni je mnohem omezenější.

Podpora rozvoje účinných pedagogických přístupů k informatice a souvisejícímu hodnocení může pomoci lépe připravit učitele na budování a sdílení odborných znalostí týkajících se toho, jak nejlépe začlenit tento předmět na různých stupních školního vzdělávání – a tím u mladých lidí více podpořit aktivní a bezpečné používání digitálních technologií.

Projekty v rámci této priority by měly řešit:

 • vývoj a testování účinných a inovativních pedagogických přístupů, které jsou vhodné a zajišťují jasný pokrok mezi jednotlivými stupni vzdělávání, zejména se zaměřením na primární a sekundární stupeň,
 • iniciativy zaměřené na vzdělávání učitelů s cílem zvýšit dostupnost (všeobecných a specializovaných) učitelů s odpovídající přípravou a kvalifikací pro výuku tohoto oboru. 

Priorita 3: Odborná příprava učitelů a tvorba vzdělávacích programů v rámci boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti

V rámci akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027 vydala Evropská komise společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnost a boj proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy 20 . Je však zapotřebí většího úsilí na systémové úrovni, aby bylo zajištěno, že systémy vzdělávání a odborné přípravy budou mladým lidem účinně poskytovat dovednosti a kompetence k řešení těchto naléhavých problémů a že učitelé a pedagogičtí pracovníci budou podporováni v odborném vzdělávání a dalším profesním rozvoji v tomto oboru.

Za tím účelem by výhledové projekty týkající se odborné přípravy učitelů a vývoje vzdělávacích programů na podporu digitální gramotnosti a boje proti dezinformacím přispěly k podpoře systémů vzdělávání a odborné přípravy, a zejména účastníků vzdělávání, učitelů a pedagogů, pokud jde o účinné a strukturované řešení nových a vznikajících výzev ve školním prostředí, které úzce souvisejí s dynamikou on-line prostředí.

 • Projekty v rámci této priority by měly řešit: počáteční vzdělávání učitelů a další profesní rozvoj v oblasti digitální gramotnosti a boje proti dezinformacím jak z hlediska obsahu a metodiky, tak z hlediska systémového zavádění, jakož i
 • výzkum a výměnu efektivních a rozšiřitelných přístupů k tvorbě vzdělávacích programů v oblasti digitální gramotnosti a boje proti dezinformacím.

Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava

Návrhy podané v rámci skupiny 2 musí řešit jednu ze dvou následujících priorit: 

Priorita 4 – Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost

„Mikrocertifikáty“ představují záznam výsledků učení (například vydané potvrzení nebo osvědčení), které účastník vzdělávání získal po absolvování učení malého objemu. Došlo k exponenciálnímu nárůstu a využívání mikrocertifikátů, protože pracovníci a uchazeči o zaměstnání se snaží prohlubovat své dovednosti a měnit kvalifikaci v souladu s rychle se měnícími požadavky trhu práce, dopadem digitální a zelené transformace a oživením po pandemii COVID-19. Mikrocertifikáty mají obrovský potenciál z hlediska podpory celoživotního učení a inkluzivnějších forem učení prostřednictvím flexibilnějšího učení a relevantních vzdělávacích příležitostí. Komise prostřednictvím svého návrhu doporučení Rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost podnikla kroky ke stanovení definice, standardního formátu pro popis mikrocertifikátů a zásad pro navrhování a vydávání mikrocertifikátů.

Tyto prvky jsou zásadní pro zajištění kvality, důvěry a přijímání mikrocertifikátů a umožňují využít jejich plný potenciál jako „měny“ v oblasti učení. V zájmu dalšího rozvoje potenciálu mikrocertifikátů by se projekty měly zabývat jednou z následujících oblastí nebo jejich kombinací:

 • Mikrocertifikáty pro inkluzivnější trh práce: jak lze mikrocertifikáty využít v rámci ekosystémů dovedností, aktivních politik trhu práce (tj. služeb zaměstnanosti, podpory odborné přípravy a pobídek k zaměstnanosti) na podporu zaměstnatelnosti a začlenění znevýhodněných skupin, jako jsou mladí lidé, osoby s minimálním příjmem, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a osoby s nízkou kvalifikací, na trzích práce v EU.
 • Mikrocertifikáty pro ekologickou transformaci: jak lze mikrocertifikáty koncipovat, poskytovat a aktualizovat tak, aby lidem zajistily dovednosti nezbytné pro ekologickou transformaci na základě využití informací o dovednostech potřebných na trhu práce a informací od zaměstnavatelů, průmyslu a sociálních partnerů.
 • Přenositelnost mikrocertifikátů: jak můžeme nejlépe využít digitalizace, otevřených standardů a služeb ověřování pravosti, včetně evropských digitálních certifikátů o vzdělání (součásti Europassu), abychom umožnili přenositelnost mikrocertifikátů mezi zeměmi, zaměstnavateli, systémy vzdělávání a odborné přípravy a zaměstnanosti.

Priorita 5: Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím partnerství a sítí poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

V celé EU jsou čerství absolventi programů odborného vzdělávání a přípravy (na vyšší sekundární a postsekundární úrovni) obvykle výrazně lépe zaměstnatelní než čerství absolventi oborů v rámci všeobecného vzdělávání. Kromě toho hraje odborné vzdělávání a příprava významnou roli v evropském prostředí vyššího sekundárního vzdělávání, neboť přibližně polovina (48,4 %) všech účastníků vzdělávání zapsaných do vyššího sekundárního vzdělávání je přijata do programů odborného vzdělávání a přípravy.

V některých zemích se však odborné vzdělávání a příprava stále potýkají s mnoha předsudky a negativní pověstí, a proto je nutné změnit smýšlení mladých lidí, rodičů, podniků a dospělých účastníků vzdělávání na základní úrovni, na níž se odborné vzdělávání a příprava odehrává, v úzké spolupráci se sítěmi poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.

Konkurenceschopnosti podniků a pracovníků by prospělo také zvyšování povědomí o důležitosti dalšího odborného vzdělávání a přípravy.

Hodnocení odborného vzdělávání a přípravy jako atraktivní volby je součástí vize doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě: „S ohledem na ekologickou a digitální transformaci a demografické výzvy je však třeba, aby se nabídka odborného vzdělávání a přípravy pro mládež i dospělé výrazně rozšířila a zlepšila a aby se zároveň zvýšila i atraktivita a kvalita počátečního odborného vzdělávání a přípravy“.

Tyto výzvy vyžadují akci, například zvýšení kapacity na základní úrovni s cílem posílit atraktivitu a excelenci odborného vzdělávání a přípravy a přiblížit evropskou politiku, iniciativy a programy odborného vzdělávání a přípravy praxi.

Projekty musí realizovat alespoň soubor aktivit uvedených níže (další aktivity lze doplnit):

 • Vytvářet nové a/nebo posilovat stávající sítě a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy na odvětvové, regionální, národní nebo evropské úrovni, zejména pro země, které mají omezené režimy zastoupení u poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, s cílem zajistit účinné oslovení komunity odborného vzdělávání a přípravy k posílení atraktivity a excelence odborného vzdělávání a přípravy inovativními způsoby; to by mohlo zahrnovat možnost přispívat ke komunitám pro sdílení praktických postupů (včetně virtuálních) a takové komunity vytvářet, s cílem podpořit atraktivitu a excelenci odborného vzdělávání a přípravy.
 • Organizovat národní a/nebo nadnárodní komunikační kampaně s cílem ukázat přínosy a kariérní příležitosti, které nabízí počáteční kvalifikace v oboru odborného vzdělávání a přípravy pro mladé lidi, jakož i prohlubování dovedností a změny kvalifikace pro dospělé.
 • Organizovat akce a/nebo iniciativy pro vytváření sítí na místní, regionální, celostátní nebo evropské úrovni s cílem zajistit široké oslovení různých cílových skupin pomocí kombinace inovativních metod on-line a tradiční komunikace; ty se budou vyznačovat silným stupněm inovace 21 .
 • Posílit spolupráci s hospodářskými a sociálními aktéry, včetně orgánů veřejné moci, sociálních partnerů a zaměstnavatelů, a zapojit je do akcí ke zvýšení přitažlivosti a excelence odborného vzdělávání a přípravy, a to i s cílem podpořit pracovní prostředí, které napomáhá učení. Projekty budou usilovat o to, aby do projektu byly v co největší míře zapojeny celostátní nebo regionální orgány veřejné moci.
 • Vybrat svědectví, nominovat ambasadory a/nebo zřídit ocenění za excelenci v různých oblastech (pro účastníky odborného vzdělávání a přípravy, učitele, školitele, inovativní poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, podniky, učňovské programy atd.), které budou sloužit jako inspirativní a mobilizující příklady ke zvýšení atraktivity a excelence odborného vzdělávání a přípravy. Ocenění a další iniciativy by mohly být národní nebo nadnárodní, mohly by stavět na tom, co již v některých zemích existuje, mohly by být rozšiřovány a mohla by být zajišťována jejich udržitelnost v různých zemích.

Projekty v rámci priority 5 by měly spolupracovat s ostatními projekty vybranými v rámci téže priority a vytvářet synergie mezi jejich činnostmi (a to i pořádáním společných akcí).

Skupina 3: Vzdělávání dospělých

Návrhy podané v rámci skupiny 3 musí řešit tuto prioritu: 

Priorita 6: Rozvoj národních rejstříků možností odborné přípravy se zajištěnou kvalitou a relevancí pro trh práce

Mezi důvody, které omezují účast na vzdělávání dospělých, uvádějí potenciální účastníci vzdělávání nejisté informace o příležitostech. V mnoha členských státech je obtížné se orientovat v rozmanitém prostředí možností odborné přípravy dospělých a pozorovatelé si často nejsou jisti, zda je konkrétní příležitost kvalitní a bude mít následně hodnotu na trhu práce. U dospělých to snižuje pobídky k vyhledávání a využívání takových příležitostí. U potenciálních subjektů financování, ať už orgánů veřejné moci nebo zaměstnavatelů, se tím snižuje ochota zvýšit investice do rozvoje dovedností. Jako inovativní nástroj k řešení těchto problémů byly v několika členských státech použity národní rejstříky příležitostí k odborné přípravě zaručené kvality a s relevancí pro trh práce, často spojené s finanční podporou pro jednotlivce, aby využívali příležitostí uvedených v těchto rejstřících, někdy také včetně informací o možnostech poradenství a možnosti validace. Kvalitní informace o poskytování poradenství a možnostech validace by také potenciálním příjemcům pomohly zapojit se do jejich využívání a učinit nejlepší volbu.

Projekty určí metody a mechanismy, které pomohou zajistit, aby tyto rejstříky, jakmile budou zprovozněny, oslovily významný počet uživatelů, neboť:

 • zlepšují komunikaci mezi „světem vzdělávání a odborné přípravy“ a „světem práce“ (např. zapojením poznatků o dovednostech, sociálních partnerů, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy a dalších příslušných zúčastněných stran do správy registrů),
 • nalézají správnou rovnováhu mezi zajištěním kvality a poskytováním rozmanité nabídky příležitostí, které reagují na potřeby trhu práce,
 • kombinují jednoduchost z uživatelského hlediska s vhodnou flexibilitou na konci cyklu či pokud jde o zahrnuté příležitosti (např. možnost „více cest“ do rejstříku, regionální diferenciace zahrnutých příležitostí atd.) a
 • urychlují dodatečné investice do odborné přípravy (např. tím, že se stanou důvěryhodným referenčním zdrojem pro veřejné systémy poskytující finanční podporu odborné přípravy nebo pro kolektivní nebo podnikové vyjednávání o nárocích na odbornou přípravu),
 • jsou interoperabilní s ostatními národními rejstříky a platformou Europass, neboť využívají standardy evropského modelu učení (datové schéma).

Priorita 7: Podpora Paktu pro dovednosti

Pakt pro dovednosti je první stěžejní akcí evropské agendy dovedností 2020. Pakt je pevně zakotven v zásadách evropského pilíře sociálních práv a podporuje cíle Zelené dohody a digitální transformace, jak jsou stanoveny ve sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“. Přispívá k dosažení cíle EU, aby se odborné přípravy do roku 2030 účastnilo každoročně 60 % všech dospělých, jak stanoví akční plán pro evropský pilíř sociálních práv.

Pakt pro dovednosti představuje nový model zapojení pro řešení výzev v oblasti dovedností a pro zajištění realizace obnovy, průmyslové strategie EU a ekologické a digitální transformace. Jeho cílem je dále řešit mezery v dovednostech ve všech průmyslových ekosystémech mobilizací podniků, pracovníků, celostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů, průmyslových organizací, poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, obchodních komor a služeb zaměstnanosti, aby investovali do akcí prohlubování dovedností a změn kvalifikace. Spojením sil a přijetím konkrétních závazků investovat do odborné přípravy pro osoby v produktivním věku pomáhají partnerství v oblasti dovedností v rámci paktu řešit dnešní výzvy v oblasti dovedností.

Projekty v rámci této priority by proto měly zahrnovat pouze partnery stávajících partnerství v rámci Paktu pro dovednosti.

Projekty budou realizovat všechny aktivity uvedené níže:

 • rozvoj a podpora struktur řízení nebo uspořádání spojujících členy téhož partnerství v rámci Paktu pro dovednosti,
 • rozvoj a podpora spolupráce velkých společností s malými a středními podniky a mezi malými a středními podniky, které jsou členy stejného partnerství v rámci Paktu pro dovednosti v oblasti odborné přípravy,
 • podpora definování, provádění a monitorování konkrétních závazků, které partnerství v rámci Paktu pro dovednosti přijalo a přijme, jako jsou: 
 • shromažďování poznatků o dovednostech,
 • prohlubování dovedností osob s nízkou kvalifikací,
 • změny kvalifikace osob pro nové úkoly v jejich zaměstnáních, změny kvalifikace osob z jiných odvětví na základě dovedností přenositelných do vlastního sektoru, se zvláštním ohledem na integraci uprchlíků z Ukrajiny na trh práce.

Očekávaný dopad

Výhledové projekty mají poskytnout inovativní řešení, která mohou být začleněna do běžné praxe na regionální, národní a evropské úrovni, v ideálním případě s potenciálem dalšího rozvoje prostřednictvím financování ze strany EU, nebo prostřednictvím národní a regionální podpory.

Postupy zdola nahoru by měly řádně řešit stanovené priority s cílem posílit inovační kapacitu Evropy, zajistit výrazný dopad na reformy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a iniciovat systémovou změnu.

Očekává se, že díky rozsáhlému šíření výsledků projektů na nadnárodní, národní a/nebo regionální úrovni, a to i s ohledem na národní a evropské průmyslové ekosystémy a regionální strategie pro inteligentní specializaci, budou mít výhledové projekty na úrovni systému očistný dopad a pomohou systémům vzdělávání a odborné přípravy lépe čelit výzvám rychle se měnícího světa.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Napojení na politiky a iniciativy EU: návrh stanoví a rozvíjí projekt, který podporuje na budoucnost orientovanou myšlenku na úrovni EU, přičemž zohledňuje a podporuje stávající nástroje a iniciativy EU (je-li to relevantní). Návrh rovněž podporuje provádění politik (např. Evropské agendy dovedností), rámců EU a iniciativ EU, jako jsou doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.
 • Účel: návrh je relevantní z hlediska cíle akce, jakož i obecných a specifických cílů akce (viz oddíl „Cíle akce“ výše).
 • Oblast působnosti: návrh řeší jednu z priorit akce (viz oddíl „Vypracování projektu“ výše). Relevance v závislosti na řešené prioritě: 
  • Skupina 1: Digitální vzdělávání (meziodvětvové) – Podpora vysoce kvalitního a inkluzivního digitálního vzdělávání: do jaké míry návrh důsledně plánuje a integruje činnosti, výzkum a akce, které jasně přispívají k cílům dané skupiny, zejména v rámci specifických cílů priorit, na které se každý návrh zaměřuje.
  • Priorita 4 – Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost: do jaké míry návrh zajišťuje, aby mikrocertifikáty využívaly (nebo zkoumaly přizpůsobení) stávajících vnitrostátních systémů a nástrojů a služeb EU pro: 1) dovednosti a kvalifikace (národní rámce kvalifikací, systémy kreditů, Europass včetně evropských digitálních studijních osvědčení, nástroje zajištění kvality atd.) a 2) zaměstnatelnost (systémy odborné přípravy, individuální vzdělávací účty, veřejné služby zaměstnanosti, spolupráce se sociálními partnery atd.).
  • Priorita 5 – Atraktivita odborného vzdělávání a přípravy: do jaké míry návrh zřizuje nebo posiluje sítě a sdružení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby inovativními a konkrétními způsoby přispěl ke zvýšení atraktivity a excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a oslovil poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy v zemích, které mají omezené režimy zastoupení pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy.
  • Priorita 6 – Národní rejstříky možností odborné přípravy: do jaké míry návrh předpokládá spolupráci a výměny, pokud jde o zřizování nebo rozvoj efektivních rejstříků příležitostí k odborné přípravě se zajištěnou kvalitou a relevancí pro trh práce, které mohou fungovat jako důvěryhodný referenční zdroj pro veřejné nebo soukromé systémy poskytující finanční podporu pro odbornou přípravu, a do jaké míry jsou v souladu s datovým schématem evropského modelu učení.
  • Priorita 7 – Podpora Paktu pro dovednosti: do jaké míry návrh předpokládá akce, které posílí spolupráci mezi partnery, což povede k lepším poznatkům o dovednostech a účinnému prohlubování dovedností a změnám kvalifikace pracovníků.
 • Inovace: návrh zohledňuje nejmodernější metody a techniky a vede k inovativním výsledkům a řešením, které lze začlenit do běžné práce jednoho či více hospodářských nebo vzdělávacích odvětví.
 • Soulad: cíle vycházejí z podrobné analýzy potřeb; jsou jasně definované, realistické a řeší otázky relevantní pro zúčastněné organizace a danou akci.
 • Evropská přidaná hodnota: návrh jasně dokládá přidanou hodnotu na systémové úrovni EU, vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • Situace po pandemii: do jaké míry návrh začleňuje opatření podporující nové politiky a postupy na systémové úrovni, které mají čelit novým výzvám, jež přinesla nedávná pandemie.

Kvalita koncepce a realizace projektu - (maximálně 30 bodů)

 • Soudržnost: celkový návrh projektu zajišťuje soulad mezi cíli projektu, metodikou, činnostmi, délkou a navrhovaným rozpočtem. Návrh představuje soudržný a komplexní soubor vhodných aktivit k naplnění identifikovaných potřeb a vede k očekávaným výsledkům.
 • Struktura: pracovní program je jednoznačný a srozumitelný (a zahrnuje všechny fáze projektu:  příprava, realizace, monitorování, hodnocení, šíření a využívání výsledků). Obsahuje předběžnou a následnou analýzu (provedenou v době trvání projektu) zavedených inovací ve vzdělávání.
 • Metodika: kvalita a proveditelnost navrhované metodiky a její vhodnost pro dosažení očekávaných výsledků s použitím nástrojů EU, kdykoli je to pro projekt relevantní.
 • Řízení: jsou naplánována důkladná ujednání o řízení. Načasování, organizace, úkoly a povinnosti jsou náležitě vymezeny a jsou reálné. Návrh přiděluje každé aktivitě odpovídající prostředky.
 • Zlepšení kvality a účinnosti: návrh jasně začleňuje své inovace do aktivit a výsledků, které zlepšují kvalitu, účinnost a rovnost systémů vzdělávání a odborné přípravy.
 • Rozpočet: rozpočet poskytuje dostatečné prostředky nezbytné pro úspěch, není ani nadhodnocen, ani podhodnocen.
 • Kontrola kvality a financí: kontrolní opatření (průběžné hodnocení kvality a školení, vzájemná hodnocení, srovnávací analýzy atd.) a ukazatele kvality zajišťují kvalitní a nákladově efektivní realizaci projektu. Výzvy a rizika projektu jsou jasně identifikovány a zmírňující opatření řádně uplatňována. Jako nedílná součást projektu jsou naplánovány odborné revizní procesy. Pracovní program zahrnuje nezávislé externí hodnocení kvality v polovině období a několik měsíců před ukončením projektu, aby bylo možné provést případné úpravy projektu.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: složení partnerství je v souladu s cíli akce a projektu. Partnerství vytváří vhodnou kombinaci relevantních organizací s potřebnými profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení nezbytnými pro úspěšnou realizaci celého projektu. Návrh zahrnuje partnery, kteří přiměřeně reprezentují dotčený odvětvový nebo meziodvětvový přístup. Konfigurace v závislosti na řešené skupině/prioritě:
  • Priorita 4 – Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost: do jaké míry partnerství zahrnuje organizace, které se aktivně zapojují do politiky nebo praxe v oblastech celoživotního učení (včetně všech úrovní a typů učení, vzdělávání a odborné přípravy) a systémů zaměstnanosti, včetně aktivních politik trhu práce (tj. služeb zaměstnanosti, podpory odborné přípravy a pobídek k zaměstnanosti).
  • Priorita 5 – Atraktivita odborného vzdělávání a přípravy: do jaké míry partnerství: 
   • zahrnuje evropská, národní, regionální nebo odvětvová sdružení nebo sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy,
   • zahrnuje veřejné orgány s cílem zajistit dopad činností,
   • zajišťuje dobré územní pokrytí, zejména pro země, které mají omezené dohody o zastupování poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.
 • Závazek: příspěvky partnerů jsou významné, relevantní a vzájemně se doplňují. Rozdělení povinností a úkolů je jednoznačné, vhodné a prokazuje angažovanost a aktivní přispění všech zúčastněných organizací ve vztahu k jejich konkrétním odborným znalostem a kapacitám.
 • Úkoly: koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí. Jednotlivé úkoly jsou přidělovány na základě specifických znalostí každého partnera.
 • Spolupráce / týmový duch: je navržen účinný mechanismus k zajištění efektivní koordinace, rozhodování, komunikace a řešení konfliktů mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.
 • Geografický aspekt a zapojení třetích zemí nepřidružených k programu (v příslušných případech): partnerství zahrnuje relevantní partnery z různých zeměpisných oblastí a toto geografické složení je odůvodněné.  Případné zapojení zúčastněných organizací ze třetích zemí nepřidružených k programu přináší významnou přidanou hodnotu z hlediska dosažení cílů výhledového projektu.

Dopad, šíření výsledků a udržitelnost - (maximálně 20 bodů)

 • Využití: návrh prokazuje, jak budou výsledky projektu začleněny do běžné praxe na úrovni systému v jednom nebo více odvětvích. Poskytuje prostředky pro měření využití výsledků během doby trvání projektu i po jeho ukončení.
 • Šíření: návrh obsahuje jasný plán šíření výsledků a zahrnuje příslušné určené kvantitativní cíle, aktivity, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozšířily mezi náležité zúčastněné subjekty, tvůrce politik a hybné síly inovací. Návrh rovněž uvádí, kteří partneři budou odpovědní za šíření výsledků, a dokládá příslušné zkušenosti těchto partnerů v oblasti šíření. Šíření výsledků bere v úvahu i národní a regionální strategie pro inteligentní specializaci, aby byl na těchto úrovních zajištěn maximální dopad.
 • Otevřený přístup: výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.
 • Dopad: návrh prokazuje potenciální dopad projektu:  
  • na cílové skupiny a odvětví,
  • na tvůrce politik na úrovni systému,
  • mimo tvůrce politik a orgány, na které se projekt přímo zaměřuje, na soukromé či veřejné hybné síly inovací na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské úrovni. Návrh vykazuje potenciál pro realizaci dalšími klíčovými zúčastněnými stranami v daném odvětví i mimo něj.

Návrh zahrnuje opatření, jakož i určené kvantitativní cíle a jasně definované ukazatele ke sledování pokroku a vyhodnocení očekávaného dopadu (krátkodobého i dlouhodobého).

 • Udržitelnost: návrh vysvětluje, jak budou výhledové projekty zaváděny a dále rozvíjeny v různých úrovních (místní, regionální, celostátní). Obsahuje návrh dlouhodobého akčního plánu pro postupné zavádění výsledků projektu po jeho dokončení a začleňování těchto výsledků do běžné praxe. Tento plán bude vycházet z udržitelných partnerství na příslušné úrovni mezi tvůrci politik, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy a hlavními zúčastněnými stranami z daného odvětví. Měl by zahrnovat určení vhodných struktur řízení, jakož i plány týkající se rozšiřitelnosti a finanční udržitelnosti, včetně případného určení finančních zdrojů (evropských, vnitrostátních a soukromých), aby bylo zajištěno, že dosažené výsledky a přínosy budou dlouhodobě udržitelné.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 70 bodů (z celkového počtu 100 bodů), a to s přihlédnutím k nezbytné minimální prahové hodnotě pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu: minimálně 15 bodů v kategorii „relevance projektu“, 15 bodů v kategorii „kvalita koncepce a realizace projektu“, 10 bodů v kategorii „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a 10 bodů v kategorii „dopad“.

Návrhy v rámci stejné priority, u kterých bude dosažen stejný počet bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritéria „relevance“ a poté „dopad“.

Hodnotící komise pokud možno zajistí vyvážené pokrytí priorit.

Jaká jsou pravidla financování?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí:

 • Pro skupinu 1 – Digitální vzdělávání (meziodvětvové): 1 500 000 EUR
 • Pro skupinu 2 – Odborné vzdělávání a příprava: 900 000 EUR
 • Pro skupinu 3 – Vzdělávání dospělých: 1 000 000 EUR

Maximální počet financovaných projektů činí:

Pro všechny skupiny: není stanoven maximální počet projektů kromě rozpočtových omezení.

Pro skupinu 1: existuje orientační cíl tří projektů na jednu prioritu.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům:

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do soudržných pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „analýza“, „školení“, „organizace akcí“, „modelová realizace“, „dlouhodobý akční plán“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci grantu a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě. Finanční podporu nelze poskytovat třetím stranám. Náklady na dobrovolníky a malé a střední podniky jsou povoleny. Viz část C této příručky k programu, oddíl „Způsobilé přímé náklady“.

V rámci skupiny 2, priority 5 by návrh měl zahrnovat náklady na orientačně jednu společnou akci ročně umožňující výměnu osvědčených postupů a spolupráci s dalšími projekty vybranými v rámci priority (až dvě osoby na žádost/společnou akci).

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.