Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Mobilita pracovníků v oblasti sportu

Cílem této akce je přispět k rozvoji sportovních organizací podporou vzdělávací mobility jejich pracovníků.

Zúčastněné organizace by prostřednictvím svých činností měly aktivně podporovat inkluzi a rozmanitost, environmentální udržitelnost, digitální vzdělávání a také občanskou angažovanost a účast. Měly by tak činit využíváním specifických možností financování, které program pro tyto účely nabízí, zvyšováním povědomí účastníků, sdílením osvědčených postupů a výběrem vhodných návrhů pro své aktivity.

Obecným cílem této akce je poskytnout pracovníkům sportovních organizací, zejména v oblasti sportu na základní úrovni, příležitost zlepšit své kompetence a kvalifikace a získat nové dovednosti prostřednictvím vzdělávací mobility, při níž stráví určitou dobu v zahraničí, a tím přispět k budování kapacit a rozvoji sportovních organizací.

Tato akce podporuje profesní rozvoj trenérů a dalších pracovníků (placených zaměstnanců i dobrovolníků) ve sportu na základní úrovni. Pracovníci v oblasti sportu na jiné než základní úrovni, včetně těch, kteří se věnují dvojí kariéře ve sportu i mimo oblast sportu, mohou rovněž posílit dopad učení a předávání znalostí pro pracovníky a organizace v oblasti sportu na základní úrovni. Mohou být podporovány příležitosti ke vzdělávací mobilitě pro pracovníky v oblasti sportu na jiné než základní úrovni, pokud účast těchto pracovníků může být přínosem pro sport na základní úrovni.

Akce přispívá k cílům pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2021–20241 .

Konkrétně je cílem projektů mobility v oblasti sportu:

 • zaměřit se na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou sport plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, sociálního začleňování a rovnosti,
 • rozvíjet evropský rozměr ve sportu a mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávací mobility ve sportu,
 • budovat kapacity organizací na základní úrovni,
 • zlepšovat znalosti a know-how pracovníků ve sportu,
 • prosazovat společné evropské hodnoty prostřednictvím sportu, řádnou správu a integritu ve sportu, jakož i vzdělávání, odbornou přípravu a dovednosti ve sportu a prostřednictvím sportu,
 • podporovat aktivní a životní styl šetrný k životnímu prostředí a aktivní občanství,
 • vybudovat evropské sítě trenérů a pracovníků ve sportu.

Horizontální priority

Všechny projekty mobility by měly obsahovat tyto aspekty společné celému programu Erasmus+:

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace, které z programu získávají podporu, musí zajistit, aby účastníkům ze všech prostředí nabízely příležitosti k mobilitě inkluzivním a spravedlivým způsobem. Výběr účastníků by měl zajistit, aby přínosy jejich profesního rozvoje byly plně přenositelné v rámci jejich vysílající organizace.

Během celé přípravy, realizace a následné kontroly mobilit by vysílající a hostitelské organizace měly účastníky zapojovat do klíčových rozhodnutí, aby byly zajištěny maximální přínosy a dopad pro každého účastníka.

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které snižují nebo kompenzují ekologickou stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace. Tyto zásady by měly být zohledněny při přípravě a realizaci všech aktivit v rámci programu, zejména za využití zvláštních finančních prostředků poskytovaných programem na podporu používání udržitelných dopravních prostředků.

Digitální transformace

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit.

Zapojení do demokratického života

Cílem programu je pomoci účastníkům objevit výhody aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Podporované mobility by měly posílit participativní dovednosti v různých oblastech občanské společnosti, jakož i rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Kdykoli je to možné, měly by projekty nabídnout příležitosti k účasti na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení. Měly by také zvyšovat povědomí účastníků o Evropské unii a porozumění společným evropským hodnotám, včetně respektování demokratických zásad, lidské důstojnosti, jednoty a rozmanitosti i evropského sociálního, kulturního a historického dědictví.

Vypracování projektu

V projektu klíčové akce 1 je nejdůležitějším hráčem žadatelská organizace. Žadatel vypracuje a podá žádost, podepíše grantovou dohodu s národní agenturou Erasmus+, realizuje mobility a předkládá zprávy své národní agentuře Erasmus+. Oba druhy podporovaných aktivit představují výjezdní mobility. To znamená, že žadatelská organizace bude působit jako vysílající organizace: provede výběr účastníků a vyšle je k hostitelské organizaci v zahraničí.

Projekt může zahrnovat jednu nebo více aktivit. Aktivity lze kombinovat v závislosti na cílech projektu a potřebách zúčastněné organizace či organizací a účastníků.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, výběr účastníků, jazyková/mezikulturní/s učením a konkrétními úkoly související příprava účastníků před odjezdem, virtuální přípravná setkání atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu, virtuální návazná setkání).

Aktivity

Jsou podporovány tyto činnosti:

 • stínování a pozorování na pracovišti (2–14 dnů),
 • tréninkové nebo školicí pobyty (15–60 dnů).

Stínování na pracovišti znamená, že účastníci mohou strávit určitý čas (2–14 dnů) v hostitelské organizaci v jiné zemi s cílem naučit se nové postupy a shromáždit nové nápady pozorováním a interakcí s kolegy, trenéry, dobrovolníky nebo jinými pracovníky při každodenní práci v hostitelské organizaci.

Tréninkové nebo školicí pobyty znamenají, že účastníci mohou strávit určitou dobu (15–60 dnů) trénováním nebo školením v hostitelské organizaci v jiné zemi, což představuje způsob, jak se učit plněním svých úkolů a výměnami s kolegy. Přispívá se tím k budování kapacit organizací na základní úrovni.

Cílem aktivit nesmí být dosahování zisku.

Vedle fyzické mobility mohou být všechny mobility pracovníků kombinovány s virtuálními aktivitami. Výše uvedené minimální a maximální doby trvání platí pro složku fyzické mobility.

Pro jakoukoli aktivitu může být poskytnuta další podpora pro osoby, které doprovázejí účastníky s omezenými příležitostmi. Doprovodné osoby mohou získat podporu po celou dobu nebo po část doby trvání aktivity.

Přípravné návštěvy

Cílem přípravných návštěv je zajistit vysoce kvalitní aktivity na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi zúčastněnými organizacemi a lidmi.

Před zahájením mobility mohou organizace uskutečnit přípravnou návštěvu svého hostitelského partnera. U přípravných návštěv nejde o nezávislou aktivitu, ale jde o podpůrné opatření pro mobilitu pracovníků. Každá přípravná návštěva musí mít jasné odůvodnění a musí sloužit ke zlepšení rozsahu a kvality mobilit. Lze například uspořádat přípravné návštěvy s cílem zahájit spolupráci s novou partnerskou organizací nebo připravit dlouhodobější mobility. Přípravné návštěvy lze uspořádat pro oba druhy mobility pracovníků.

Kritéria způsobilosti

Kdo může podat žádost?

Zúčastněnou organizací může být:

 • veřejná nebo soukromá organizace, která působí v oblasti sportu a fyzické aktivity a pořádá sportovní a fyzické aktivity na základní úrovni (např. nezisková organizace, místní orgán státní správy, sportovní klub),
 •  sportovní organizace na jiné než základní úrovni, pokud je účast jejích pracovníků přínosem pro sport na základní úrovni (např. mezinárodní organizace).

Kde podat žádost?

Žadatelské organizace musí mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Žádosti musí být podány národní agentuře v zemi, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

20. února 12:00:00 hod. (poledne SEČ)

Případné dodatečné kolo:

Národní agentury se mohou rozhodnout otevřít dodatečné kolo. Národní agentury informují žadatele o otevření dodatečného kola prostřednictvím svých internetových stránek.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, žadatelé musí podat žádost nejpozději do 1. října 12:00:00 hod. (poledne SEČ).

Data zahájení projektu

Projekty budou zahájeny v době od 1. června do 31. prosince téhož roku.

V případě, že bude vyhlášeno dodatečné kolo, budou projekty zahájeny v době od 1. ledna do 31. května následujícího roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Doba trvání projektu

Od 3 do 18 měsíců.

Počet žádostí

V jednom výběrovém kole se organizace může ucházet pouze o jeden projekt.

Organizace, které obdrží grant na projekt v rámci prvního kola žádostí, se nemohou účastnit druhého kola téže výzvy k předkládání žádostí.

Doba trvání aktivit

Stínování a pozorování na pracovišti: 2–14 po sobě jdoucích dnů (bez započtení doby na cestu)

Projekty koučování a odborné přípravy: 15–60 po sobě jdoucích dnů (bez započtení doby na cestu)

Způsobilí účastníci

 • Trenéři a jiní pracovníci v oblasti sportu ve sportovních organizacích na základní úrovni
 • Pracovníci v oblasti sportu na jiné než základní úrovni včetně těch, kteří se věnují dvojí kariéře ve sportu i mimo oblast sportu, pokud účast těchto pracovníků může být přínosem pro sport na základní úrovni
 • Dobrovolníci (jiní než trenéři) ve sportovních organizacích

Účastníci musí pracovat ve vysílající organizaci nebo musí s vysílající organizací pravidelně spolupracovat a pomáhat při provádění hlavních činností organizace. Účastníci musí být osoby s pobytem v zemi jejich vysílající organizace. 

Ve všech případech musí být úkoly, které spojují účastníka s vysílající organizací, zdokumentovány takovým způsobem, aby národní agentura mohla tuto vazbu ověřit (například pomocí pracovní nebo dobrovolnické smlouvy, popisem pracovní činnosti nebo podobným dokumentem).

Účastníci se nesmí do mobility zapojit jakožto sportovci.

Počet účastníků

Maximálně 10 účastníků na projekt

Místo konání aktivit

Aktivity musí probíhat v zahraničí, v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

Další kritéria způsobilosti pro Přípravné Návštěvy 

Místo(a) konání aktivity

Přípravné návštěvy probíhají v zemi přijímající organizace před zahájením aktivity.

Způsobilí účastníci

Zástupci zúčastněných organizací účastnící se hlavní aktivity. Přípravné návštěvy mohou uskutečnit pracovníci přímo zapojení do organizace projektu nebo pracovníci účastnící se mobility.

Kritéria pro udělení grantu

Podané žádosti budou posouzeny podle bodů získaných z celkového počtu 100 bodů na základě níže uvedených kritérií a koeficientů. Žádosti musí dosáhnout těchto minimálních hodnot:

 • alespoň 60 z celkového počtu 100 bodů a
 • alespoň polovina maximálního počtu bodů v každé ze tří kategorií kritérií pro udělení grantu.

Význam a dopad (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou profil, zkušenosti a činnosti žadatele relevantní pro oblast sportu na základní úrovni,
 • je návrh projektu relevantní pro
  • cíle akce,
  • potřeby a vývoj zúčastněných organizací,
  • potřeby a vývoj zúčastněných pracovníků,
 • je návrh projektu relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Míra, do jaké je projekt schopen:
  • přinést zúčastněným pracovníkům vysoce kvalitní výsledky učení,
  • posílit nebo transformovat pracovní postupy zúčastněných organizací a zvýšit jejich kvalitu, kapacity a inovace,
  • mít potenciální dopad na zúčastněné organizace a pracovníky během doby trvání projektu a po jeho skončení.
 • Míra, do jaké je projekt definuje konkrétní výsledky učení.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti a k zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 40 bodů)

Do jaké míry:

 • navrhované cíle projektu jasným a konkrétním způsobem řeší potřeby žadatelské organizace a jejích pracovníků,
 • kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory,
 • projekt zahrnuje environmentálně udržitelné a odpovědné postupy,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit aktivity v rámci fyzické mobility a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s omezenými příležitostmi.
 • Vyvážené zastoupení účastníků z hlediska pohlaví.
 • Pro pracovníky z organizací na jiné než základní úrovni jasné vysvětlení toho, jaký přínos bude mít účast těchto pracovníků pro sport na základní úrovni.

Kvalita následných opatření (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • žadatel navrhl konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků mobilit do běžné činnosti organizace,
 • žadatel navrhl konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci žadatelské organizace, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.

Rozpočtová kategorie: Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady přímo související s realizací mobilit, které nejsou kryty v rámci jiných kategorií nákladů.

Například příprava, mentorování, monitorování a podpora účastníků během mobility, služby, nástroje a vybavení potřebné pro realizaci projektu, virtuální složky v kombinovaných aktivitách, sdílení výsledků a veřejné zviditelnění částky financování z prostředků Evropské unie.

Organizační podpora pokrývá náklady, které vzniknou vysílající i hostitelské organizaci. Rozdělení obdrženého grantu bude stanoveno dohodou obou organizací.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků, včetně doprovodných osob.

Částka

350 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie: Cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob, ze země původu na místo konání a zpět.

Do vzdálenosti pod 500 km budou účastníci zpravidla cestovat dopravními prostředky s nízkými emisemi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity2  stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise3 .

Částka

Cestovní vzdálenost

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, které není ekologicky šetrné

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km nebo více

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategorie: Pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na pobyt účastníků a doprovodných osob během aktivity.

V případě potřeby zahrnují způsobilé náklady na pobyt i dobu cesty před zahájením a po skončení aktivity, nejvýše však dva dny na cestu v případě účastníků a doprovodných osob, kteří obdrží příspěvek na standardní cestu, a nejvýše šest dnů na cestu v případě účastníků, kteří obdrží příspěvek na ekologicky šetrné cestování.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: podle počtu osob, délky pobytu a přijímající země4

Částka

 • Skupina zemí 1: 107–191 EUR
 • Skupina zemí 2: 95–169 EUR
 • Skupina zemí 3:  84–148 EUR

Výše uvedené sazby jsou základní sazby na den aktivity. Každá národní agentura rozhodne o přesných základních sazbách v rámci povolených rozmezí.

Základní sazba je splatná do 14. dne aktivity včetně. Od 15. dne aktivity bude splatná sazba činit 70 % základní sazby. Splatné sazby budou zaokrouhleny na nejbližší celé euro.

Rozpočtová kategorie: Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Podpora inkluze pro organizace: náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi. 

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení doprovodných osob.

Částka

125 EUR na účastníka

Podpora inkluze pro účastníky: další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování:  žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie: Podpora přípravných návštěv

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Částka

680 EUR na účastníka, nejvýše dva účastníci na jednu přípravnou návštěvu.

Rozpočtová kategorie: Jazyková podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytování materiálů pro učení se jazyku a školení účastníkům, kteří potřebují zlepšit znalost jazyka, který budou používat ke koučování nebo trénování během své aktivity.

Jazyková podpora je k dispozici pro účastníky těchto typů aktivit: stínování na pracovišti, pozorování na pracovišti, koučování a odborná příprava. Podpora se vyplácí pouze v případě, že účastník nemůže získat on-line jazykovou podporu z důvodu nedostupnosti požadovaného jazyka nebo úrovně nebo z důvodu konkrétních překážek, kterým čelí účastníci s omezenými příležitostmi. 

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

Částka

150 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie: Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Vysoké cestovní náklady účastníků a jejich doprovodných osob, které nelze krýt ze standardního grantu na „cestovní náklady“ z důvodu zeměpisné odlehlosti nebo jiných překážek. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují podporu na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou. Vysoké cestovní náklady se použijí v případech, kdy podpora na cestovní náklady na základě jednotkových nákladů nepokrývá 70 % cestovních nákladů účastníků.

Částka

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Tagged in:  Sport