Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Klíčová Akce 1: Vzdělávací Mobilita Jednotlivců

Činnosti podporované v rámci této klíčové akce mají podle očekávání zajistit pozitivní a dlouhodobé dopady na účastníky i zúčastněné organizace a rovněž na systémy politiky, v jejichž rámci se tyto činnosti uskutečňují.

Co se týká žáků, studentů, stážistů, učňů, dospělých účastníků vzdělávání a mladých lidí, mobility podporované v rámci této klíčové akce si kladou za cíl jeden nebo více těchto přínosů:

 • lepší výsledky učení,
 • lepší zaměstnatelnost a lepší možnosti profesního uplatnění,
 • větší smysl pro iniciativu a podnikavost,
 • větší samostatnost a sebevědomí,
 • lepší digitální kompetence a kompetence v cizích jazycích,
 • větší mezikulturní povědomí,
 • aktivnější účast ve společnosti,
 • posílené prospěšné kontakty s osobami z různých prostředí,
 • lepší informovanost o evropském projektu a hodnotách EU,
 • větší motivace pokračovat i po zahraniční mobilitě ve vzdělávání (formálním i neformálním) nebo odborné přípravě.

Co se týká zaměstnanců, pracovníků s mládeží a odborníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, mají mobility podle očekávání přinést jeden nebo více těchto výsledků:

 • lepší kompetence spojené s jejich profesními profily (výuka, odborná příprava, práce s mládeží atd.),
 • větší pochopení postupů, politik a systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s mládeží mezi zeměmi,
 • větší schopnost iniciovat změny, pokud jde o modernizaci a otevírání se světu v rámci jejich vzdělávacích organizací,
 • lepší pochopení vazeb mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce,
 • vyšší kvalita jejich práce a činnosti ve prospěch studentů, stážistů, učňů, žáků, dospělých účastníků vzdělávání a mladých lidí,
 • větší pochopení a vstřícnost vůči všem druhům rozmanitosti, např. sociální, etnické, jazykové, genderové a kulturní rozmanitosti, jakož i vůči rozmanitosti schopností,
 • větší schopnost zabývat se potřebami osob s omezenými příležitostmi,
 • větší podpora a propagace mobilit účastníků vzdělávání,
 • větší příležitosti k profesnímu a kariérnímu rozvoji,
 • lepší digitální kompetence a kompetence v cizích jazycích,
 • větší motivace a spokojenost při každodenní práci.

Aktivity podporované v rámci této akce mají podle očekávání zajistit rovněž jeden nebo více těchto dopadů na zúčastněné organizace:

 • větší schopnost působit na úrovni EU / mezinárodní úrovni: lepší dovednosti v oblasti řízení a strategie týkající se internacionalizace; posílená spolupráce s partnery z ostatních zemí; přidělování větších finančních zdrojů (kromě finančních prostředků EU) na organizování projektů EU / mezinárodních projektů; vyšší kvalita při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení projektů EU / mezinárodních projektů,
 • inovativní a lepší způsob jejich práce s cílovými skupinami, například v důsledku: přitažlivějších programů pro studenty, stážisty, učně a mladé lidi v souladu s jejich potřebami a očekáváními; lepší kvalifikace pedagogů a školitelů; lepších procesů uznávání a validace kompetencí získaných během období studia v zahraničí; efektivnější činnosti ve prospěch místních komunit, lepších metod a postupů práce s mládeží k aktivnímu zapojení mladých lidí a/nebo zabývání se znevýhodněnými skupinami atd.,
 • modernější, dynamičtější, angažovanější a profesionálnější prostředí v organizaci: ochota začleňovat do každodenních činností osvědčené postupy a nové metody; otevřenost k součinnosti s organizacemi, které působí v různých sociálních a vzdělávacích oblastech a oblastech zaměstnání; strategické plánování profesního rozvoje jejich zaměstnanců ve vztahu k individuálním potřebám a cílům organizace; udržování komunikace, přenosu znalostí a případně osvěty týkající se zlepšení, které mohou přilákat vynikající studenty a akademické pracovníky z celého světa.

Z dlouhodobého hlediska se očekává, že společný účinek několika tisíc projektů podpořených v rámci této klíčové akce bude mít dopad na systémy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v zúčastněných zemích, a podnítí tudíž reformy politiky a přiláká nové zdroje pro příležitosti k mobilitě v Evropě i mimo ni.

V tomto ohledu bude program v roce 2024 také nadále využíván ke zmírňování důsledků ruské invaze na Ukrajinu, pokud jde o socioekonomickou a vzdělávací oblast, a to prostřednictvím podpory projektů mobility usnadňujících integraci lidí prchajících před válkou na Ukrajině.