Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Стъпка 1: Регистрация

Всички кандидати трябва да се регистрират https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, ако още не са направили това.

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция

За регистрация чрез системата за електронно подаване на портала „Възможности за финансиране и търгове“ законният представител на кандидата трябва да изпълни следните стъпки:

  • Да създаде потребителски акаунт, т.нар. акаунт в системата за автентификация на Европейската комисия (EU Login) (освен ако лицето, представляващо кандидата, вече няма такъв). Нови акаунти в EU Login могат да се създават на следния уебсайт: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Да посети портала „Възможности за финансиране и търгове“ (Funding & tender opportunities portal) на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home и да се регистрира (ако е приложимо) от името на организацията или групата, която представлява. В портала могат да бъдат намерени насоки и често задавани въпроси.

Кандидатът трябва да се регистрира само веднъж чрез Регистъра на участниците на [fn]Европейската комисия[ft/]Европейската комисия има онлайн регистър на организациите, участващи в различни програми на ЕС, който се нарича „Регистър на участниците“.[/fn]. След приключването на регистрацията кандидатът ще получи [fn]PIC[ft/]PIC е задължителна информация във формуляра за кандидатстване.[/fn]. PIC, който е уникален 9-цифрен идентификатор и е необходим за подаването на заявления, опростява попълването на електронните формуляри за кандидатстване от кандидата (като с вписването на кода PIC на участника във формуляра цялата информация, предоставена от кандидата на етапа на регистрация, ще бъде автоматично изведена във формуляра).

За действия, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“

За регистрация в системата за регистрация на организации на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност законният представител на кандидата трябва да извърши следните стъпки:

  • Да създаде акаунт в системата за автентификация на Европейската комисия (EU Login) (освен ако кандидатът вече няма такъв). Нови акаунти в EU Login могат да се създават на следния уебсайт: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • Да влезе в системата за регистрация на организации на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc и да направи регистрация от името на организацията или групата, която представлява (ако е приложимо).

Кандидатите трябва да се регистрират само веднъж. След приключването на регистрацията кандидатът ще получи идентификационен номер на организация. 

Кандидатът може да провери своя идентификационен номер на организация или да промени част от информацията, свързана с него, през системата за регистрация на организации за програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 

С вписването на идентификационния номер на организация във формуляра цялата информация, предоставена от кандидата на етапа на регистрация, ще бъде автоматично изведена във формуляра.

Доказателство за правен статут

Като част от процеса на регистрация кандидатите трябва да подадат и следните документи:

Когато размерът на безвъзмездните средства надхвърля 60 000 EUR, е възможно от кандидата да бъде поискано да предостави определени документи, удостоверяващи неговия финансов капацитет. По-подробна информация можете да намерите в раздела „Критерии за подбор“ по-долу.