Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Речник на термините - Общи термини

Придружаващо лице

Лице, което придружава участници (учещи, членове на персонала, младежи или младежки работници) в дейност за мобилност, за да осигури тяхната безопасност, да предостави подкрепа и помощ, както и да съдейства за ефективното обучение на участниците по време на мобилността. При индивидуалните дейности придружаващото лице може да придружава участници с по-малко възможности или непълнолетни лица и младежи с малък опит извън собствената им държава. В случай на групови дейности в областта на образованието и обучението групата трябва да се придружава от квалифицирани служители в сферата на образованието, за да се улесни учебния процес.

Акредитация

Процес, чрез който се гарантира, че организациите, които желаят да получат финансиране по дадено действие по програмата „Еразъм+“, съблюдават набор от стандарти за качество или предварителни необходими условия, определени от Европейската комисия за съответното действие.

Свързан субект

Следните субекти могат да се считат за свързани (в съответствие с член 187 от Финансовия регламент):

 • правни субекти, които имат връзка с бенефициера, по-специално правна връзка или връзка посредством собствения капитал; която не е ограничена нито до действието, нито е създадена с единствена цел неговото изпълнение;
 • няколко субекта, които отговарят на критериите за получаване на безвъзмездни средства и заедно формират един субект, който може да бъде третиран като единствен бенефициер, включително когато субектът е създаден специално за целите на изпълнение на действието.

Свързаните субекти трябва да отговарят на критериите за допустимост и за недопускане на отстраняване, а когато е приложимо — и на критериите за подбор, приложими за кандидатите.

Кандидат

Всяка участваща организация или неформална група младежи, която подава заявление за отпускане на безвъзмездни средства.

Кандидатите могат да подават проектопредложенията си самостоятелно или от името на други организации, участващи в проекта. Във втория случай кандидатът изпълнява и функцията на координатор.

Краен срок за кандидатстване

Крайната дата за подаване на заявлението в националната агенция или в Изпълнителната агенция, за да бъде прието.

Асоциирани партньори

Това са партньори от публичния или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни задачи/дейности по проекта или оказват подкрепа за популяризирането и устойчивостта на проекта, но не се считат за бенефициери по отношение на аспектите на управление на договорите и не получават никакво финансиране от програмата в рамките на проекта (нямат право да начисляват разходи или да изискват внасянето на вноски).

Основни умения

Езикова грамотност, математика, наука и технологии; тези умения са обхванати в ключовите компетентности.

Бенефициер

Когато даден проект бъде одобрен за отпускане на безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, кандидатстващата организация става бенефициер чрез подписването на договор с националната или Изпълнителната агенция, която е избрала проекта. Ако кандидатурата е била подадена от името на други участващи организации, партньорите може да станат събенефициери на финансовата подкрепа.

Смесена мобилност

Съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество.

Покана за представяне на предложения

Публикувана от Комисията или от нейно име покана за представяне в рамките на определен краен срок на предложение за действие, което съответства на преследваните цели и отговаря на необходимите условия. Поканите за представяне на предложения се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз (серия C) и/или на съответните уебсайтове на Комисията, националната или Изпълнителната агенция.

Сертификат за участие

В контекста на програмата „Еразъм+“ това е документ, който се издава на всяко лице, осъществило учебна дейност в областта на образованието, обучението и младежта, когато е приложимо. Той удостоверява участието и, когато е приложимо, резултатите от обучението на участника в дейността.

Техническа грешка

Неволно направена незначителна грешка или недоглеждане в документ, с които се променя неговият смисъл, като печатна грешка или неумишлено добавяне или пропускане на дадена дума, израз или цифра.

Съфинансиране

Принципът за съфинансиране предполага, че част от разходите по финансирания от ЕС проект трябва да бъдат покрити от бенефициера или с приноси от външни източници, различни от безвъзмездната помощ от ЕС.

Дружество

Юридическо лице, създадено в съответствие с гражданското или търговското право, включително кооперации и други юридически лица, които се регулират от публичното или частното право, с изключение на тези с нестопанска цел.

Консорциум

Две или повече участващи организации, които обединяват усилия, за да подготвят и изпълнят проект или дейност в рамките на проект и да извършат последващи действия. Консорциумът може да бъде национален (т.е. в него да участват организации, установени в една държава) или международен (да обхваща участващи организации от различни държави).

Координатор/координираща организация

Участваща организация, която подава кандидатура за финансова подкрепа по програмата „Еразъм+“ от името на консорциум от организации партньори.

Координаторът има специални задължения, които се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Компетентност в областта на цифровите технологии

Това означава уверено, критично и отговорно ползване на цифровите технологии и взаимодействие с тях за учене, на работното място и за участие в обществото. Тази компетентност включва информационна грамотност и грамотност по отношение на данните, общуване и сътрудничество, медийна грамотност, създаване на цифрово съдържание (включително програмиране), безопасност (включително благосъстояние в цифрова среда и компетентности във връзка с киберсигурността), въпроси, свързани с интелектуалната собственост, решаване на проблеми и критично мислене.

Предприятие

Всяко предприятие, осъществяващо икономическа дейност, независимо от размера, правната форма или сектора на икономиката, в който осъществява своята дейност.

Европейска квалификационна рамка (ЕКР)

Обща референтна рамка от осем квалификационни нива, изразени като резултати от ученето с нарастваща степен на овладяване. Те служат като механизъм за преобразуване между различните квалификационни системи и техните нива. Целта на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) е да се повишат прозрачността, съпоставимостта и преносимостта на квалификациите на гражданите (ОВ 2017/C 189/03).

ESCO (многоезична Европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите)

Предназначена е да определи и категоризира на 25 европейски езика уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда и образованието и обучението в ЕС. Системата предлага професионални профили, показващи взаимовръзките между професиите, уменията, компетентностите и квалификациите. ESCO е разработена в отворен електронен формат и може да се използва безплатно от всеки.

Установен

Терминът се отнася до организации или структури, които изпълняват определени условия на националното законодателство (за регистрация, отчети, публикуване и т.н.), които позволяват подобни организации или структури да бъдат формално признати от националните органи. По отношение на неформалните групи младежи се приема, че седалището на техния законен представител има равностойно значение за целите на допустимостта във връзка с отпускането на финансова подкрепа по програмата „Еразъм+“.

Държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

Държави от и извън ЕС, в които има създадена национална агенция, вземаща пълно участие в програмата „Еразъм+“. Списъкът на държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата, е даден в раздел „Кой може да участва в програмата „Еразъм+“?“ в част А от настоящото ръководство.

„Европас“ (Europass)

Онлайн платформата „Европас“ е действие по Европейската програма за умения, което предоставя на физическите лица и организациите уеб-базирани инструменти и информация относно възможностите за учене, квалификационните рамки и квалификациите, ориентирането, определянето на необходимите умения, инструментите за самооценка и документирането на уменията и квалификациите, както и връзката с възможностите за учене и заетост.

Платформата „Европас“ също така предлага инструменти и софтуер в подкрепа на удостоверения с цифров подпис, както е посочено в плана за действие в областта на цифровото образование, чрез европейските цифрови удостоверения за учене. Платформата осигурява взаимосвързаност с националните източници на данни относно възможностите за обучение и националните бази данни или регистри за квалификациите.

Европейска НПО

За целите на настоящата програма това са НПО, които функционират чрез официално призната структура, състояща се от: европейски орган/секретариат, законно установен най-малко от една година в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, и национални организации/клонове в поне девет държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. Тези национални организации/клонове трябва:

 • да са в доказана законоустановена връзка1 с европейския орган/секретариата;
 • да развиват дейност, свързана с областта на образованието, обучението или младежта;

Кандидат за първи път

Всяка участваща организация, която преди това не е получавала подкрепа като координатор на проект (кандидат) по даден вид действие, подкрепяно от настоящата програма или от предходната програма през последните седем години.

Непреодолима сила

Непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на участника, което не се дължи на грешка или небрежност от негова страна.

Екологични умения

Основни умения за прехода към нисковъглеродна икономика, които могат да са общи като устойчиво селско стопанство, опазване на почвите, потребление на енергия и намаляване на отпадъците или по-специализирани като знания за енергията от възобновяеми източници.

Екологично пътуване

пътуване, през по-голямата част от което се използват транспортни средства с ниски емисии, като автобус, влак или споделяне на автомобил.

Информално учене

Учене, което е резултат от ежедневни дейности и опит, и което не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; възможно е то да няма целенасочен характер от гледна точка на учещия.

Международен

В контекста на програмата „Еразъм+“ се отнася до всяко действие, което включва най-малко една държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, и най-малко една трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги

Престой в организация партньор в друга държава с цел обучение посредством наблюдение на ежедневната работа на практикуващи специалисти в приемащата организация, обмен на добри практики, придобиване на умения и знания и/или изграждане на дългосрочни партньорства посредством активно наблюдение.

Ключови компетентности

Основният набор от знания, умения и нагласи, от които всички лица се нуждаят за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване, устойчив начин на живот, успешен живот в мирни общества, организиране на живота по здравословно осъзнат начин и активно гражданско участие, както е описано в Препоръка на Съвета 2018/C 189/01 от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

Образователна мобилност

Физическо преместване в държава, различна от държавата по пребиваване, с цел учене, обучение или неформално или информално учене.

Резултати от обучението

Посочване на това, което участникът знае, разбира и може да прави след завършване на учебния процес. Резултатите от обучението се определят под формата на знания, умения и компетентности.

Правен субект

Физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или субект, който няма правосубектност, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент.

Упълномощен представител на правния субект (УППС)

За действие, управлявано от европейската изпълнителна агенция за образование и култура, успоредно с валидирането на дадена организация в регистъра на участниците нейният законен представител/представители трябва да определи упълномощен представител на правния субект (УППС). Ролята на УППС е от ключово значение: след като бъде валидиран от Комисията, УППС ще бъде упълномощен да:

 • управлява правната и финансовата информация за организацията;
 • управлява правата за достъп на лица в организацията (но не на проектно ниво);
 • назначава представители на организацията да подписват по електронен път споразумения за отпускане на безвъзмездни средства („правни подписващи субекти“ — LSIGN) или финансови отчети („финансови подписващи субекти“ — FSIGN) чрез портала „Възможности за финансиране и търгове“.

Всички стъпки за валидиране на УППС са изяснени в портала „Възможности за финансиране и търгове“.

Организация с по-малко опит

Всяка участваща организация, която не е получавала подкрепа за даден вид действие, подкрепено от настоящата програма или от предходната програма, повече от два пъти през последните седем години. В тази категория се включва категорията „кандидат за първи път“, определена по-горе.

Учене през целия живот

Учене във всичките му форми — формално, неформално и информално учене, което се осъществява на всички етапи от живота и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетентностите и нагласите или участието в обществото в личен, граждански, културен, социален или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране; то обхваща образованието и грижите в ранна детска възраст, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, образованието за възрастни, младежката работа, както и други учебни среди извън формалното образование и обучение, и обикновено насърчава междусекторното сътрудничество и гъвкавите процеси на учене.

Нов участник

Всяка участваща организация, която не е получавала подпомагане за даден вид действие, подкрепяно от настоящата програма или от предходната програма, било то като координатор или като партньор.

Микроквалификация

Микроквалификацията е признато доказателство за резултатите от обучението, постигнати от учещия след кратък опит от учене, в съответствие с прозрачни стандарти и изисквания и след оценяване.

Доказателството се съдържа в заверен документ, в който се посочват името на титуляра, постигнатите резултати от обучението, методът на оценяване, издаващият орган и, когато е приложимо, равнището по квалификационната рамка и получените кредити. Микроквалификациите принадлежат на учещия, те могат да бъдат споделяни, преносими и комбинирани в по-обхватни квалификации.

Споразумение за мобилност/обучение

Споразумение между изпращащата организация, приемащата организация и участващите лица, в което се определят целите и съдържанието на периода на мобилност с цел да се осигури неговата релевантност и качество. Споразумението може да се използва от приемащата организация и като основа за признаването на периода на престой в чужбина.

Месец

В контекста на програмата „Еразъм+“ и за целите на изчисляването на финансовата подкрепа един месец е равен на 30 дни.

МООК

МООК означава „масов отворен онлайн курс“: вид курс, който се предоставя изцяло онлайн, достъпът до него е отворен за всички без заплащане, изисквания за прием или други ограничения; броят на участниците често е голям. Тези курсове могат да имат компоненти, предполагащи лично присъствие, например насърчаване на срещи на местни участници, както и официална оценка, но в повечето случаи се основават на рецензии, самооценка и автоматизирано оценяване. Съществуват много варианти на МООК, насочени към конкретни сектори, целеви групи (например в професионалното образование, учители и др.) или методи на преподаване. МООК, финансирани по програмата „Еразъм+“, трябва да бъдат отворени за всички и както участието, така и сертификатът или цифровата значка за завършване са безплатни за участниците. Изискването за свободен достъп до образователни ресурси важи и за МООК, както и за други пълни курсове.

Национална агенция

Орган, отговорен за управлението на изпълнението на програмата на национално равнище в дадена държава членка или в трета държава, асоциирана към програмата. Във всяка държава може да има една или повече национални агенции.

Национален орган

Орган на национално равнище, който отговаря за мониторинга и надзора на управлението на програмата в държава членка или в трета държава, асоциирана към програмата. Във всяка държава може да има един или повече национални органи.

Неформално учене

Учене, което се осъществява посредством планирани учебни дейности при наличие на някаква форма на подпомагане, но което не е част от официалната система за образование и обучение.

 

Професионален профил

Набор от умения, компетентности, знания и квалификации, които обикновено са от значение за определена професия.

OID

Идентификационният номер на организацията (OID) еднозначно идентифицира Вашата организация сред всички организации, участващи в действията по програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, управлявани от националните агенции. Можете да използвате OID на Вашата организация, когато кандидатствате за акредитация или за безвъзмездни средства по действията по програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, управлявани от националните агенции.

Свободен достъп

Обща концепция за публикуване на определен вид материали със свободен достъп, т.е. те да са предназначени да бъдат достъпни и да могат да се използват от възможно най-широка група потребители и в най-много случаи. Програмата „Еразъм+“ има изискване за свободен достъп до образователни ресурси и насърчава свободния достъп до резултатите и данните от научните изследвания.

Образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД)

Образователни материали от всякакъв вид (например учебници, работни листове, планове на уроци, учебни видеоклипове, цели онлайн курсове, образователни игри), които могат да се използват свободно, да се адаптират и споделят. ОРСД са предоставени под отворен лиценз или са обществено достояние (т.е. срокът на защита на авторските им права е изтекъл). Безплатни материали, които не могат да бъдат адаптирани и споделяни от обществеността, не са ОРСД.

Отворен лиценз

Средство, чрез което носителите на авторското право (авторите или други носители на права) предоставят на обществеността законно разрешение за използване на техните произведения. Съгласно изискването за свободен достъп по програмата „Еразъм+“ всеки такъв отворен лиценз трябва да позволява най-малкото използване, адаптиране и разпространение. Отвореният лиценз следва да бъде посочен върху самото произведение или при всяко негово разпространяване. Образователните материали с отворен лиценз се наричат образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД).

Участник в проектни дейности по програмата „Еразъм+“

Лице, което участва пълноценно в даден проект и което може да получи финансиране от Европейския съюз, предназначено за покриване на разходите му за участие (по-специално пътни и дневни разходи).

Участваща организация

Организация или неформална група младежи, участващи в проект по „Еразъм+“ като координатор или партньор.

Организация партньор

Организация партньор е официално участваща в проекта организация (събенефициер), която не играе ролята на координатор.

Партньорство

Споразумение между група институции или организации за провеждане на съвместни дейности и проекти.

Участник с по-малко възможности

Хора с по-малко възможности са хора, които поради икономически, социални, културни, географски или здравни причини, мигрантски произход или поради увреждане, затруднения в образованието или по всякакви други причини, включително тези, които могат да доведат до дискриминация съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, са изправени пред пречки, които възпрепятстват ефективния им достъп до възможности по програмата.

Партньорско обучение

Реципрочна учебна дейност, която е взаимно полезна и включва споделяне на знания, идеи и опит между участниците. Практиките за партньорско обучение позволяват взаимодействия с други участници, връстници на учещите, и участие в дейности, при които те могат да се учат един от друг и да изпълняват целите за образователно, професионално и/или личностно развитие.

Подготвително посещение

Посещения в държавата на приемащата организация преди началото на дейностите за мобилност с цел подготовка и осигуряване на високо качество на тези дейности. Те могат да включват например задачи за улесняване на административните договорености и изграждане на доверие и разбирателство между участващите организации.

Професионално развитие

Процес на повишаване на професионалните способности на участниците (учещи и членове на персонала) чрез развитие на компетентности и експертни познания и придобиване на нови умения, които обикновено се определят чрез анализ на нуждите от развитие. Професионалното развитие обхваща всички видове възможности за обучение, вариращи от структурирани обучения и семинари до възможности за информално обучение.

Организация със стопанска цел, чиято дейност е свързана с областта на корпоративната социална отговорност

Частно дружество, което а) осъществява своята стопанска дейност в съответствие с етични стандарти и/или б) освен своите стопански дейности осъществява някои действия, които имат социална ценност.

Проект

Съгласуван набор от дейности, проектирани и организирани с цел да се постигнат определени цели и резултати.

Квалификация

Официален резултат от процес на оценяване и валидиране, получен, когато компетентен орган определи, че дадено лице е постигнало резултати от обучението, съответстващи на определени стандарти.

Приемаща организация

Участваща организация, която приема участници и която организира дейности в рамките на проект по програмата „Еразъм+“.

Училище

Институция, която осигурява общо, професионално или техническо образование на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително образование и грижи в ранна детска възраст. За проверка на допустимостта в областта „училищно образование“, моля, консултирайте се с определението за допустими училища във всяка държава на уебсайта на съответната национална агенция.

Ученик

Лице, което се обучава в институция, предоставяща общо образование на което и да е ниво от образование и грижи в ранна детска възраст до гимназиален етап на средното образование, или лице, обучавано в извънинституционална среда, за което компетентните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата в рамките на съответните им територии.

Изпращаща организация

Участваща организация, която изпраща един или повече участници за участие в дейност по проект по програмата „Еразъм+“.

Малки и средни предприятия (МСП)

Предприятия (вж. определението по-горе), в които са заети по-малко от 250 души и които имат годишен оборот, който не превишава 50 млн. евро и/или стойност на активите, която не превишава 43 млн. евро.

Социално предприятие

Предприятие, което независимо от правната си форма не се котира на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 21 от Директива 2014/65/ЕС и което: 1) в съответствие със своя учредителен договор, устав или какъвто и да било друг законово определен документ за създаване на предприятието си поставя като основна цел постигането на измеримо и положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, като предприятието: а) предоставя иновативни услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, и/или б) използва иновативен метод за производството на стоки или предоставянето на услуги и този метод на производство въплъщава неговата социална цел; 2) реинвестира своята печалба преди всичко за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила за обстоятелствата, при които печалбата се разпределя между акционерите и собствениците, за да се гарантира, че разпределянето на печалба не засяга основната цел; 3) се управлява по правилата на предприемачеството, отчетността и прозрачността, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и/или заинтересовани лица, засегнати от стопанската му дейност.

Персонал

Лице, което на професионални или доброволни начала участва в образованието, обучението или неформалното учене на всички равнища. Това включва преподаватели в институции за висше образование, учители (включително учители в системата на предучилищното образование), обучители, училищни директори, младежки работници, спортен персонал, персонал в системата на образованието и грижите в ранна детска възраст, непреподавателски персонал и други специалисти, които редовно насърчават ученето.

Законоустановена връзка

Понятието предполага, че сътрудничеството между съответните организации се основава на официализирана/документирана връзка, която не се ограничава в рамките на проекта, за който те кандидатстват, нито е установена единствено с цел неговото изпълнение. Тази връзка може да бъде различна по вид — от силно интегрирана (напр. една „организация-майка“ с нейните национални клонове/свързани субекти със или без подходящ правен субект) до по-свободна (напр. мрежа, функционираща чрез ясно определен начин на членство, който изисква например: заплащане на такса, подписване на договор/споразумение за членство, определяне на правата и задълженията от двете страни и т.н.)

Проучвателно посещение

Пътуване, в което участникът опознава и проучва друга организация или институция, нейните практики и системи. То дава възможност на участника да получи опит от учене, основан на пряк контакт и наблюдение на методите и практиките на приемащата организация.

Трети държави, които не са асоциирани към програмата

Държави, които не вземат пълно участие в програмата „Еразъм+“, но биха могли да вземат участие (чрез организации партньори или кандидати) в определени действия по програмата. Списъкът на третите държави, които не са асоциирани към програмата, е даден в раздел „Кой може да участва в програмата „Еразъм+“?“ в част А от настоящото ръководство.

Стаж (работа с цел обучение)

Период от време, прекаран в предприятие или организация в друга държава с цел да се придобият определени компетентности, търсени на пазара на труда, да се получи трудов опит и да се повиши разбирането за икономическата и социалната култура на тази държава.

Транснационален

В контекста на програмата „Еразъм+“ понятието се отнася, освен ако не е посочено друго, до всяка дейност, включваща най-малко две държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Трансверсални (меки, социални) умения

Включват способност за критично мислене, любознателност и творчество, поемане на инициатива, решаване на проблеми и работа в сътрудничество, умения за ефективно общуване в мултикултурна и интердисциплинарна среда, способност за адаптиране към контекста и справяне със стреса и несигурността. Тези умения са част от ключовите компетентности.

Инструменти на Съюза за прозрачност и признаване

Инструменти, чрез които заинтересованите страни могат да разбират, оценяват и, когато е целесъобразно, да признават резултатите от обучението и квалификациите в целия Съюз.

Валидиране на неформалното и информалното учене

Процес на потвърждаване от упълномощен орган, че дадено лице е постигнало резултати от обучението, измерени спрямо съответен стандарт; този процес се състои от следните четири отделни етапа:

 1. установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез провеждане на събеседване;
 2. документиране — онагледяване на опита на лицето;
 3. официално оценяване на установения опит; както и
 4. удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да доведат до частична или пълна квалификация

Виртуално сътрудничество

Всяка форма на сътрудничество, която използва инструменти на информационните и комуникационни технологии с цел улесняване и подкрепа на всички имащи отношение действия по програмата.

Виртуално учене

Придобиване на знания, умения и компетентности чрез използването на инструменти на информационните и комуникационните технологии, които позволяват на участниците да придобият значим транснационален или международен образователен опит.

Работен пакет

Компонент от разбивката на работата по проекта. Той представлява група от дейности по проекта, насочени към общи специфични цели.

Младежи

В контекста на програмата „Еразъм+“, лица на възраст от 13 до 30 години.

 • 1 Определено под термина „законоустановена връзка“ в настоящия речник на термините.