Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Част В: Информация за кандидатите

Всички потенциални кандидати, които желаят да подадат проектно предложение, за да получат безвъзмездна финансова подкрепа от ЕС по програмата „Еразъм+“, се приканват да прочетат внимателно този раздел, който е изготвен в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 1 (наричан по-нататък „Финансовият регламент на ЕС“).

Всички договорни и финансови разпоредби, които се прилагат за отпуснатите безвъзмездни средства, са представени в образците на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които за проекти, изпълнявани от EACEA, са публикувани в портала „Възможности за финансиране и търгове“ 2 , а за проекти, изпълнявани от националните агенции — на уебсайта на съответната национална агенция по програмата „Еразъм+“. В случай на несъответствия с информацията, представена в настоящото ръководство, разпоредбите от споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и образците на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства (наричани по-долу „образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства“) имат предимство пред разпоредбите от част В.

  • 1 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (1) ОВ L 193., 30.7.2018 г.,стр. 1). Финансовият регламент на ЕС може да се намери на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG ↩ back
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home ↩ back