Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekt för studenter och personal inom högre utbildning

Denna insats för mobilitet inom den högre utbildningen stöder fysisk och blandad mobilitet för studenter inom högre utbildning inom alla ämnesområden och nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och forskarnivå). Studenterna kan antingen studera utomlands vid ett partnerlärosäte eller praktisera i ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller en annan relevant arbetsplats utomlands. Studenterna kan även kombinera en studieperiod utomlands med praktik för att ytterligare stärka läranderesultaten och utveckla generella färdigheter. Längre perioder av fysisk mobilitet uppmuntras varmt, men denna insats har utformats utifrån behovet att erbjuda mer flexibla perioder av fysisk mobilitet för att se till att programmet är tillgängligt för alla studenter, oavsett bakgrund, omständigheter och ämnesområden.

Insatsen stöder även lärarpersonal och administrativ personal vid lärosäten så att de ska kunna delta i fortbildning utomlands och personal från arbetslivet för att undervisa studenter eller personal vid lärosäten. Aktiviteterna kan bestå av både undervisnings- och utbildningsperioder (t.ex. jobbskuggning, observationsperioder, kurser).

Insatsen stöder dessutom blandade intensivprogram, där grupper av lärosäten gemensamt kan utforma blandade mobilitetskursplaner och aktiviteter för studenter samt akademisk och administrativ personal.

Insatsens mål

Målet med denna insats är att bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning med global räckvidd och att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Insatsen syftar till att främja anställbarhet, social inkludering, medborgarengagemang, innovation och miljömässig hållbarhet såväl inom som utanför Europa genom att ge studenter från alla utbildningsområden och på alla nivåer möjlighet att studera eller praktisera utomlands som ett led i studierna. Målet med insatsen är att

 • låta studenterna möta andra åsikter, kunskaper och undervisnings-, forsknings- och arbetsmetoder inom respektive ämnesområde, i en europeisk och internationell miljö,
 • utveckla studenternas generella färdigheter, till exempel i fråga om kommunikation, språk, kritiskt tänkande, problemlösning, interkulturella färdigheter och forskningskompetens,
 • utveckla deras framtidsorienterade färdigheter, såsom digital och grön kompetens, för att ge dem verktyg för att hantera dagens och morgondagens utmaningar,
 • underlätta personlig utveckling, t.ex. förmåga att anpassa sig till nya situationer, och öka självförtroendet.

Målet är även att ge all personal, även personal från företag, möjlighet att undervisa eller praktisera utomlands som en del av deras fortbildning för att ge dem möjlighet att

 • dela med sig av sin sakkunskap,
 • lära känna nya undervisningsmiljöer,
 • förvärva nya färdigheter när det gäller innovativa pedagogiska metoder och innovativ utformning av kursplaner samt digitala färdigheter,
 • få kontakt med kolleger utomlands för att utforma gemensamma aktiviteter som bidrar till att uppnå programmets mål,
 • utbyta goda exempel och förbättra samarbetet mellan lärosäten,
 • bättre förbereda studenterna för arbetslivet.

Målet är dessutom att främja utveckling av transnationella och ämnesövergripande kursplaner och innovativa inlärnings- och undervisningsmetoder, bland annat webbaserad samverkan, forskningsbaserat lärande och problembaserade strategier för att hantera samhällsutmaningar.

Hur kan jag delta i mobilitetsverksamhet för högre utbildning inom Erasmus+?

Den ansökande organisationen måste vara etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet Erasmus+ och ha en giltig ackreditering för högre utbildning. Den kan antingen ansöka som ett enskilt lärosäte, vilket kräver anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning, eller på ett mobilitetskonsortiums vägnar, vilket kräver en konsortieackreditering.

Ackreditering av enskilda organisationer – Erasmusstadgan för högre utbildning

Lärosäten måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning1  innan de ansöker om bidrag för ett mobilitetsprojekt hos sitt nationella Erasmus+-programkontor. Genom att ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning förbinder sig lärosätena att ge dem som deltar i mobilitetsverksamheten allt stöd som krävs, bland annat när det gäller språkliga förberedelser. Deltagare i mobilitetsverksamhet kan använda sig av Erasmus+ språkstöd på nätet (OLS) för att förbättra sina kunskaper i främmande språk före och/eller under mobilitetsverksamheten.

Bland andra principer i Erasmusstadgan för högre utbildning måste det deltagande lärosätet genomföra mobilitet för studier och undervisning enbart inom ramen för tidigare avtal mellan institutionerna, och välja ut potentiella deltagare och bevilja mobilitetsbidrag på ett rättvist, transparent, konsekvent och dokumenterat sätt, i enlighet med bestämmelserna i bidragsavtalet med det nationella programkontoret. Den ska säkerställa rättvisa och transparenta förfaranden i alla skeden av mobiliteten och i sina svar på frågor eller klagomål från deltagarna. Den måste se till att inga avgifter debiteras inkommande studenter vid mobilitet som ger studiepoäng för undervisning, registrering, tentamina eller tillgång till laboratorie- och biblioteksanläggningar. Efter mobilitetsperioden måste lärosätet också se till att den automatiskt och fullt ut erkänner resultaten från lärandeperioden utomlands.

Erasmusstadgan för högre utbildning kompletteras med Erasmusstadgans riktlinjer2 , ett dokument som stöder lärosätenas genomförande av principerna i stadgan. Lärosätena måste följa stadgan och de kompletterande riktlinjerna i genomförandet av alla insatser som kräver denna ackreditering. I detta syfte görs en självutvärdering3  tillgänglig för att hjälpa lärosätena att bedöma hur de presterar vid genomförandet av principerna i Erasmusstadgan och vilka områden som skulle kunna stärkas, samt för att ge förslag om hur de kan förbättra sig ytterligare.

Lärosäten i tredjeländer som inte är associerade till programmet får inte underteckna stadgan4 , men ska ändå följa stadgans principer. Därför måste aspekter såsom ett rättvist och öppet urval av deltagare, erkännande av läranderesultat och allt nödvändigt stöd som ges till deltagare i mobilitetsinsatser uttryckligen anges i det interinstitutionella avtalet för internationell mobilitet.

Gruppackreditering – Erasmusackreditering för konsortier för högre utbildning

Utöver enskilda lärosäten kan grupper av lärosäten också ansöka om finansiering för ett mobilitetsprojekt inom högre utbildning. En sådan grupp kallas ett mobilitetskonsortium. Mobilitetskonsortiet måste ha en Erasmusackreditering för konsortier inom högre utbildning.

Samordnaren för mobilitetskonsortiet ansöker för mobilitetskonsortiets räkning om Erasmusackreditering för konsortier för högre utbildning och om ett Erasmus+-bidrag. Denna ackreditering görs av samma nationella programkontor som bedömer ansökan om finansiering av ett mobilitetsprojekt inom högre utbildning. Ansökningarna om ackreditering och bidrag till mobilitetsprojekt kan göras i samma ansökan. Det är dock bara de grupper av lärosäten och organisationer som godkänns i ackrediteringsprocessen som kan få bidrag till sina projekt.

För att få konsortieackreditering måste följande villkor vara uppfyllda:

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka organisationer får delta?

Ett mobilitetskonsortium inom högre utbildning kan bestå av följande deltagande organisationer:

 • Lärosäten som har en giltig anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning.
 • Offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning och yrkesutbildning och på ungdomsområdet.

Varje deltagande organisation måste vara etablerad i samma EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet. Mobilitetskonsortier kan inte inrättas i tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Alla medlemsorganisationer i mobilitetskonsortiet måste vara identifierade när ansökan om konsortieackreditering lämnas in.

Vem kan söka?

Varje bidragsberättigad organisation kan fungera som samordnare och lämna in en ansökan för samtliga organisationer som deltar i konsortiet.

Antal deltagande organisationer

Ett mobilitetskonsortium måste omfatta minst tre bidragsberättigade deltagande organisationer, varav två måste vara lärosäten.

Hur länge gäller konsortieackrediteringen?

Hela programperioden.

När ackrediteringen har tilldelats innebär väsentliga ändringar av mobilitetskonsortiets sammansättning att en ny ackrediteringsansökan måste lämnas in.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Ackrediteringsansökan ska lämnas in senast den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds den 1 juni samma år eller senare år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Samtliga ansökningar om ackreditering kommer att bedömas utifrån följande tilldelningskriterier:

Konsortiets relevans (högsta poäng: 30)

Förslagets relevans för

 • insatsens mål,
 • behoven och målen hos de organisationer som deltar i konsortiet och hos de enskilda deltagarna.
 • Förslagets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • Hur ändamålsenligt förslaget är för att
 • skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna,
 • förstärka kapaciteten och den internationella räckvidden hos de organisationer som deltar i konsortiet,
 • skapa mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå genom verksamhet som bedrivs av varje enskilt lärosäte.

Kvaliteten på konsortiets sammansättning och samarbetsarrangemangen  (högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • konsortiet har en ändamålsenlig sammansättning av sändande lärosäten med, när det är aktuellt, kompletterande deltagande organisationer från andra socioekonomiska sektorer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
 • samordnaren för konsortiet har tidigare erfarenhet av att leda ett konsortium eller en liknande typ av projekt,
 • fördelningen av roller, ansvarsområden och uppgifter/resurser är väl definierade och visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
 • uppgifter/resurser samlas och delas,
 • ansvarsområdena är tydliga när det gäller avtalsfrågor och ekonomisk förvaltning,
 • konsortiet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen.

Kvaliteten på utformningen och genomförandet av konsortiets verksamhet (högsta poäng: 20)

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla projektfaser (förberedelse, genomförande och uppföljning av mobilitetsverksamhet).
 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödmetoderna (t.ex. hitta mottagande organisationer, matchning, information, språkligt och interkulturellt stöd, övervakning).
 • Kvaliteten på samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • Kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande (i förekommande fall).
 • Ändamålsenligheten i åtgärder för att välja deltagare i mobilitetsverksamheten och uppmuntra personer med färre möjligheter att delta i mobilitetsverksamheter (i förekommande fall).

Genomslag och spridning (högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet.
  • Projektets potentiella genomslag
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på institutionell, lokal, regional, nationell eller internationell nivå.
 • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet inom och utanför de deltagande organisationerna och partnerna.

För att bli utvald för ackreditering måste förslagen få minst 60 poäng totalt. Dessutom måste de få minst hälften av maxpoängen för varje tilldelningskriterium.

Hur utformar jag mitt projekt?

Den sökande organisationen söker bidrag till sitt mobilitetsprojekt, undertecknar och genomför bidragsavtalet samt rapporterar om resultaten.

De organisationer som deltar i mobilitetsprojektet har följande roller och uppgifter:

 • Sändande organisation: ansvarar för att välja studenter/personal och sända dem utomlands. Dessa ansvarsområden innefattar även utbetalning av bidrag (till deltagare i EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet), förberedelse, övervakning och automatiskt erkännande i samband med mobilitetsperioden.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot studenter/personal från andra länder och erbjuda dem ett utbildnings-/praktikprogram, ett yrkesutbildningsprogram eller deltagande i undervisningen. Dessa ansvarsområden inbegriper även utbetalning av bidrag (till deltagare som kommer från tredjeländer som inte är associerade till programmet).
 • Förmedlande organisation: en organisation som är aktiv på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet. Organisationen kan vara en medlem i ett mobilitetskonsortium, men är inte en sändande organisation. Dess roll kan vara att dela och underlätta de administrativa förfarandena hos de sändande lärosätena och förbättra matchningen mellan studenternas profiler och företagens behov när det gäller praktikperioder och att gemensamt förbereda deltagarna.

De sändande och mottagande organisationerna måste innan mobilitetsverksamheten inleds tillsammans med studenterna/personalen ha kommit överens om vilken verksamhet som studenterna eller personalen ska delta i, genom ett lärandeavtal för studenter respektive ett mobilitetsavtal för personal. I dessa avtal ska innehållet i mobilitetsperioden utomlands fastställas och varje parts formella bestämmelser för erkännande anges. Rättigheterna och skyldigheterna anges i det bidragsavtal som undertecknas mellan bidragsmottagaren och deltagaren. När verksamheten bedrivs mellan två lärosäten (studentutbyten för studier, inklusive blandad mobilitet, och personalutbyten för undervisning) måste det finnas ett interinstitutionellt avtal mellan de sändande och mottagande lärosätena innan utbytet inleds.

Övergripande dimensioner

Vid utformningen av ett mobilitetsprojekt måste följande övergripande dimensioner stärkas:

Inkludering och mångfald i samband med mobilitet inom högre utbildning

För att göra det så enkelt som möjligt för studenter och personal att delta i mobilitetsverksamheten ska lärosätena enligt principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning säkerställa lika och rättvis tillgång och möjligheter för alla nuvarande och framtida deltagare, oavsett bakgrund. Detta innebär att de ska involvera deltagare med begränsade möjligheter, däribland deltagare med fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd, studenter med barn, studenter som arbetar eller är professionella idrottsutövare och studenter från alla ämnesområden som är underrepresenterade i mobilitetsverksamheten. Interna urvalsförfaranden där man tar hänsyn till rättvise- och inkluderingsaspekter och bedömer de sökandes meriter och motivation ur ett helhetsperspektiv är en förutsättning för att upprätthålla denna princip. Lärosätena uppmuntras dessutom att bygga in mobilitetsmöjligheter i sina kursplaner, till exempel ”mobilitetsmönster”, för att underlätta deltagandet för studenter från alla ämnesområden. Här kan blandad mobilitet tillföra ytterligare möjligheter som kan vara lämpligare för vissa personer eller studentgrupper. I detta sammanhang kan det vara en god idé att lärosätena utser ett inkluderingsombud som arbetar med inkluderings- och mångfaldsfrågor. Inkluderingsombudet kan till exempel bidra till att öka medvetenheten om dessa frågor, ta fram informationsstrategier, samarbeta med berörda kolleger för att säkerställa att studenterna får lämpligt stöd under mobilitetsperioden och underlätta samarbetet mellan berörd personal vid högskolan genom att tillföra sin kunskap om inkludering och mångfald.

Miljömässig hållbarhet och miljövänliga metoder i samband med mobilitet inom högre utbildning

I linje med principerna i Erasmusstadgan för högre utbildning ska lärosätena främja miljövänliga metoder i alla verksamheter inom ramen för programmet. Detta innebär att de ska främja användning av hållbara transportmedel för mobilitet, vidta aktiva åtgärder vid anordnande av mer miljövänliga evenemang, konferenser och möten kring Erasmus+-programmets mobilitetsaktiviteter och ersätta pappersbaserade administrativa förfaranden med digitala förfaranden (enligt normerna och tidsplanen för initiativet för ett europeiskt studentkort). Lärosätena bör även öka medvetenheten och informera alla deltagare om vad de kan göra för att minska sitt koldioxid- och miljöavtryck under utlandsvistelsen och övervaka framstegen mot mer hållbar mobilitetsverksamhet för studenter och personal.

Digitalisering, digital utbildning och digital kompetens i samband med mobilitet inom högre utbildning

I linje med principerna i Erasmusstadgan för högre utbildning bör högskolorna införa digital hantering av studentmobiliteten enligt de tekniska standarderna för initiativet om ett europeiskt studentkort5 . Detta innebär att de lärosäten som deltar i programmet ska ansluta sig till nätverket för ett papperslöst Erasmus för att utbyta mobilitetsuppgifter och hantera digital lärandeavtal samt digitala interinstitutionella avtal så snart dessa funktioner blir tillgängliga. Lärosätena kan använda sina medel för organisatoriskt stöd för att införa digital hantering av mobilitetsverksamheten. Lärosätena bör främja blandad mobilitet, dvs. en kombination av fysisk mobilitet och virtuella komponenter för att erbjuda en mer flexibel mobilitetsverksamhet och ytterligare förbättra läranderesultaten och den fysiska mobilitetens genomslag. Lärosätena ska säkerställa att den blandade mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och att deltagandet i sådan verksamhet erkänns formellt, även den virtuella komponenten. De ska också öka medvetenheten bland studenter och personal om de möjligheter som finns inom programmet för att förvärva och ytterligare utveckla relevanta digitala färdigheter inom alla ämnesområden, bland annat möjligheten till digital praktik genom s.k. Digital Opportunity Traineeships för studenter och nyutexaminerade som vill vidareutveckla eller förvärva digitala färdigheter6 . Undervisningspersonal och administrativ personal kan också delta i utbildning i digitala färdigheter, med målet att förvärva relevanta digitala färdigheter så att de kan använda digital teknik i kurser och digitalisera administrationen7 .

Deltagande och medborgerligt engagemang

Programmet syftar till att hjälpa deltagarna att upptäcka fördelarna med ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet. De mobilitetsverksamheter som stöds bör stärka deltagarnas förmåga att delta i olika samhällssfärer samt utveckla deras sociala och interkulturella kompetens, kritiskt tänkande och mediekompetens. Om möjligt bör projekten ge möjlighet att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och i samhället genom formellt eller icke-formellt lärande, samt främja metoder för gemensamt skapande och gemensam utformning av lärande. Deltagandet i mobilitetsprojekt bör även förbättra deltagarnas förståelse av Europeiska unionen och de gemensamma europeiska värdena, däribland respekten för demokratiska principer, människans värdighet och principerna om enighet och mångfald, interkulturell dialog samt Europas sociala, kulturella och historiska arv.

Beskrivning av verksamheten

Studentmobilitet

Studentmobilitet kan genomföras inom alla ämnesområden och på alla nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och doktorandnivå). För att säkerställa att mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och får största möjliga genomslag för studenterna måste den innehålla utbildning som är relevant för att avlägga examen och tillgodose behov av personlig utveckling.

Studenterna kan delta i de verksamheter som beskrivs nedan:

 • En studieperiod utomlands vid ett lärosäte som är partner i projektet. Studieperioden utomlands måste ingå i studentens studieprogram för att ta examen på någon av nivåerna. En studieperiod utomlands kan även innefatta en praktikperiod. Att på det här sättet kombinera studier och praktik skapar synergier mellan de akademiska och de yrkesmässiga utlandserfarenheterna.

När det gäller arbetsinsatsen består ett läsår med heltidsstudier i länder som tillhör det europeiska området för högre utbildning normalt av utbildningskomponenter som sammanlagt omfattar 60 ECTS-poäng (eller motsvarande enheter i länder utanför det europeiska området för högre utbildning). För mobilitetsperioder som är kortare än ett helt läsår rekommenderas att de utbildningskomponenter som ingår i lärandeavtalet justeras proportionellt.

 • Praktik vid ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller vid en annan relevant arbetsplats utomlands. Praktikperioder utomlands får stöd för alla studienivåer och för nyutexaminerade. Detta innefattar också assistenttjänster för lärarstudenter samt forskningsassistenttjänster för studenter och doktorander vid relevanta forskningsanläggningar. För att ytterligare stärka synergierna med Horisont Europa kan sådan mobilitetsverksamhet även genomföras inom ramen för forskningsprojekt som finansieras via Horisont Europa, med full respekt för principen om att det inte får förekomma dubbelfinansiering av verksamheter som beviljats EU-medel. När det är möjligt bör praktikperioderna vara integrerade i studentens kursprogram.

När det gäller arbetsinsats måste deltagarna i princip arbeta heltid, baserat på den mottagande organisationens arbetstider.

När det gäller mobilitet för doktorander ges doktorander och studenter som nyligen tagit doktorsexamen8  möjlighet att delta i kort- eller långvariga fysiska studie- eller praktikutbyten utomlands, i syfte att bättre tillgodose doktoranders olika lärande- och utbildningsbehov och för att säkerställa samma möjligheter som för personal inom högre utbildning. Lärosätena uppmuntras att komplettera den fysiska mobiliteten med en virtuell komponent.

Alla studie- eller praktikperioder utomlands. oavsett varaktighet, kan genomföras som blandad mobilitet, vilket även gäller doktorander. Blandad mobilitet är en kombination av fysisk mobilitet och en virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten kan sammanföra deltagare från olika länder och studieområden på nätet, där de tillsammans kan följa nätkurser eller samarbeta och samtidigt arbeta med uppgifter som ingår i studierna.

Alla studenter kan också delta i blandad mobilitet via ett blandat intensivprogram enligt de särskilda kriterier för bidragsberättigande för blandade intensivprogram som beskrivs i denna handledning.

Personalmobilitet

Personalmobilitet kan genomföras av alla typer av personal inom högre utbildning eller av inbjuden personal utanför lärosätena. För att säkerställa att mobilitetsverksamheten håller hög kvalitet och får största möjliga genomslag måste den vara relevant för personalens fortbildning och tillgodose deras behov av lärande och personlig utveckling.

Personal kan delta i samtliga verksamheter som beskrivs nedan:

 • En undervisningsperiod utomlands vid ett lärosäte som är partner i projektet. Undervisningsperioden utomlands ger undervisande personal vid lärosäten eller personal från företag möjlighet att undervisa vid ett lärosäte som är partner i projektet. Personalmobilitet för undervisning kan genomföras inom alla studieområden.
 • Fortbildning utomlands vid ett lärosäte som är partner i projektet, vid ett företag eller en annan relevant arbetsplats. Fortbildning utomlands ger personal vid lärosäten möjlighet att delta i en utbildningsaktivitet som är relevant för deras dagliga arbete vid lärosätet. Detta kan ske i form av kurser (med undantag för konferenser) eller jobbskuggning och observationsperioder.

En mobilitetsperiod utomlands för personal kan bestå av en kombination av undervisning och fortbildning. Undervisnings- eller fortbildningsperioder utomlands kan genomföras som blandad mobilitet.

Blandade intensivprogram

Detta är kortvariga, intensiva program som använder innovativa lärande- och undervisningsmetoder, bland annat i form av webbaserat samarbete. Programmen kan omfatta problembaserat lärande där transnationella och ämnesövergripande grupper arbetar tillsammans för att lösa utmaningar, exempelvis med anknytning till FN:s mål för hållbar utveckling eller andra samhällsutmaningar som identifierats av regioner, städer eller företag. Intensivprogram bör tillföra ett mervärde jämfört med de befintliga kurser eller utbildningar som de deltagande lärosätena erbjuder, och de kan vara fleråriga. Blandade intensivprogram möjliggör nya och mer flexibla format som kombinerar fysisk mobilitet med en virtuell del och syftar till att nå ut till alla typer av studenter, oavsett bakgrund, studieområde och studienivå.

Grupper av lärosäten får möjlighet att organisera kortvariga blandade intensivprogram för lärande, undervisning och utbildning för studenter och personal. Under dessa blandade intensivprogram kommer grupper av studenter och/eller studerande personal att genomföra en kortvarig fysisk mobilitet utomlands, kombinerat med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten måste sammanföra deltagarna på nätet, där de arbetar tillsammans och samtidigt med specifika uppgifter som ingår i det blandade intensivprogrammet och räknas in i de övergripande läranderesultaten.

Blandade intensivprogram kan dessutom vara öppna för studenter och personal från alla slags lärosäten, inklusive lokala studenter och lokal personal. Blandade intensivprogram bygger upp kapacitet för utformning och genomförande av innovativa undervisnings- och lärandemetoder vid de deltagande lärosätena.

Internationell mobilitet med medverkan av tredjeländer som inte är associerade till programmet

Den främsta inriktningen för insatsen för mobilitet inom den högre utbildningen är att stödja mobilitetsverksamheter mellan EU:s medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet – den europeiska dimensionen.

Dessutom stöder åtgärden den internationella dimensionen genom två programdelar med mobilitetsverksamheter som omfattar tredjeländer i hela världen som inte är associerade till programmet.

En programdel stöder mobilitet till alla tredjeländer som inte är associerade till programmet ( regionerna 1–149 ) och finansieras med EU:s interna politiska medel10 .

En annan programdel stöder mobilitet till och från tredjeländer som inte är associerade till programmet (med undantag för regionerna 13 och 14) och finansieras genom EU:s instrument för yttre åtgärder (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

I de två programdelarna för internationell mobilitet eftersträvas olika men ändå kompletterande mål som återspeglar de politiska prioriteringarna hos respektive finansieringskällor.

Internationell utåtriktad mobilitet med stöd av interna politiska medel

Här ligger fokus främst på att utveckla framåtblickande och andra relevanta färdigheter hos studenter och personal från lärosäten i EU:s medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet. Internationella mobilitetsverksamheter till alla icke-associerade länder finansieras genom de bidrag som beviljats till mobilitetsprojekten. Bidragsmottagarna får använda upp till 20 % av det senast beviljade projektbidraget för utgående mobilitet till icke-associerade länder över hela världen (regionerna 1–14). Syftet med dessa möjligheter är att uppmuntra organisationer i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet att utforma utgående mobilitetsverksamheter med flera tredjeländer som inte är associerade till programmet. Projektens geografiska räckvidd ska vara så bred som möjligt.

Internationell utåtriktad och inåtriktad mobilitet med stöd av externa politiska medel

Denna insats följer EU:s utrikespolitiska prioriteringar, i vilka fastställs ett antal mål och regler för samarbete med de tolv regioner som deltar (1–12). Dessa mål och regler beskrivs nedan i avsnittet ”Ytterligare information för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel”.

Internationella mobilitetsverksamheter som beskrivs i denna insats är, om inte annat anges, tillämpliga på båda programdelarna.

Vilka kriterier används vid ansökan om och genomförande av ett mobilitetsprojekt?

De allmänna kriterierna för bidragsberättigande utgörs av allmänna krav på projektnivå, medan de särskilda kriterier som anges i de följande avsnitten avser kraven för genomförande av specifika verksamheter. 

Allmänna kriterier för bidragsberättigande för mobilitetsprojekt

Sökande ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas Erasmus+-bidrag: 

Verksamhet som kan beviljas bidrag

Lärosäten kan genomföra en eller flera av följande typer av verksamhet:

 • Studentmobilitet för studier
  • Studentmobilitet för praktik
 • Personalmobilitet för undervisning
 • Personalmobilitet för fortbildning
 • Blandade intensivprogram (inte för mobilitetsprojekt som stöds av externa politiska medel)

Bidragsberättigande mobilitetsflöden:

 • Mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel:  Från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet till alla länder i världen (EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet samt tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 1–14).
 • Mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel: Mellan EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet och tredjeländer som inte är associerade till programmet (med undantag för regionerna 13 och 14).

Vem kan söka?

Organisationer med följande ackrediteringar kan ansöka om bidrag:

 • För att ansöka som enskilt lärosäte: lärosäten som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och har anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.
 • För att ansöka som mobilitetskonsortium: samordnande organisationer som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och som samordnar ett konsortium som har tilldelats en Erasmusackreditering för konsortium inom högre utbildning. Organisationer som inte har en giltig ackreditering som konsortium kan i samma ansökan om en sådan för ett mobilitetskonsortiums räkning och om bidrag till mobilitetsprojekt eller i en tidigare ansökan. Alla berörda lärosäten från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. De här organisationerna kan bara få bidrag till ett mobilitetsprojekt om deras ansökan om ackreditering som konsortium godkänns.

Studenter och personal inom högre utbildning kan inte ansöka direkt om bidrag. Urvalskriterierna för deltagande i mobilitetsverksamhet och blandade intensivprogram fastställs av det lärosäte där de studerar eller är anställda.

Länder som får delta

För deltagande i verksamheter:

 • Alla EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet.
 • Alla tredjeländer som inte är associerade till programmet (för eventuella villkor för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel, se avsnittet ”Ytterligare information för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel” för denna insats och ”Länder som får delta” i del A).

Antal deltagande organisationer

Bara en organisation (den sökande) ska anges på ansökningsblanketten. Den sökande ska vara antingen ett enskilt lärosäte eller en samordnare för ett mobilitetskonsortium som är etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

När mobilitetsprojektet genomförs måste minst två organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) delta. För mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel måste minst en organisation från ett icke-associerat tredjeland delta.

För blandade intensivprogram i mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel: utöver sökanden (det sökande lärosätet eller ett lärosäte som ingår i ett sökande mobilitetskonsortium) måste minst två lärosäten från två andra EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet delta i anordnandet av det blandade intensivprogrammet under genomförandet. 

Projektets varaktighet

Mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel: 26 månader

Mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel: 24 eller 36 månader

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 20 februari kl. 12.00.00 (Brysseltid) både för projekt som finansieras med interna politiska medel och som inleds den 1 juni samma år och för projekt som finansieras genom instrument för yttre åtgärder och som inleds den 1 augusti samma år.

Hur söker man?

Mer information om hur du söker finns i del C i handledningen.

Andra kriterier som ska vara uppfyllda

Ett lärosäte kan ansöka om medel hos sitt nationella programkontor på två olika sätt:

 • Direkt som enskilt lärosäte.
 • Via ett mobilitetskonsortium som det är samordnare av eller medlem i.

Ett lärosäte får bara lämna in en ansökan per ansökningsomgång för ett mobilitetsprojekt som ett enskilt lärosäte och/eller som samordnande lärosäte i ett visst konsortium. Ett lärosäte får dock ingå i eller samordna flera olika mobilitetskonsortier som lämnar in ansökningar samtidigt.

Båda sätten (individuell ansökan och konsortieansökan) får användas samtidigt. Samtidigt är lärosätet ansvarigt för att förhindra dubbel finansiering av en deltagare om båda sätten används under ett och samma läsår.

De projektansvariga bör genomföra initiativet för ett europeiskt studentkort för att underlätta webbaserad hantering av mobilitetsperioden och andra mer miljövänliga och inkluderande metoder i linje med Erasmusstadgan för högre utbildning och dess riktlinjer.

Utöver de kriterier för bidragsberättigande som anges ovan kommer sökande att bedömas mot de relevanta kriterier för bidragsberättigande som anges i följande avsnitt och mot de relevanta uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterierna. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Särskilda bidragskriterier för studentmobilitet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

För verksamhet som kan beviljas bidrag, se ”Allmänna kriterier för bidragsberättigande för mobilitetsprojekt”.

Studentmobilitet för studier:

Alla deltagande organisationer från EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet (både sändande och mottagande länder) måste vara lärosäten som anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Alla organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet (både sändande och mottagande länder) måste vara lärosäten erkända av behöriga myndigheter och ha undertecknat interinstitutionella avtal med sina partner från EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

Studentmobilitet för praktik:

Den sändande organisationen måste vara ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning eller ett lärosäte från ett icke-associerat tredjeland som erkänns av behöriga myndigheter och har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med sina partner från EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

Vad gäller studentmobilitet för praktik kan den mottagande organisationen vara följande11 :

 • En offentlig eller privat organisation som är verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation. Sådana organisationer kan t.ex. vara
  • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag),
  • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå,
  • ambassader eller konsulat i den sändande EU-medlemsstaten eller tredjelandet som är associerat till programmet,
  • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks-/yrkesorganisationer och fackföreningar,
  • forskningsinstitut,
  • stiftelser,
  • skolor, institutioner eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkes- och vuxenutbildning).
 • Ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer.
 • Ett organ som tillhandahåller yrkesvägledning, karriärrådgivning och informationstjänster.
 • Ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning, eller ett lärosäte från ett tredjeland som inte är associerat till programmet som erkänns av behöriga myndigheter och har undertecknat interinstitutionella avtal med sina partner från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

Verksamhetens varaktighet

Studentmobilitet i studiesyfte: från två månaders  (eller ett läsårs eller en termins) till tolv månaders fysisk mobilitet, exklusive restid.

Detta kan omfatta en kompletterande praktikperiod om en sådan är planerad och kan organiseras på olika sätt beroende på sammanhanget: antingen det ena efter det andra eller båda samtidigt. Kombinationen uppfyller gällande krav för finansiering och studievistelsens minimilängd.

Studentmobilitet i praktiksyfte: från två dagars till tolv månaders fysisk mobilitet, exklusive restid.

Alla studenter, i synnerhet studenter som inte kan delta i långvarig fysisk mobilitet, exempelvis på grund av sitt studieområde eller för att de har begränsade möjligheter att delta, kan kombinera kortvarig fysisk mobilitet för studier eller praktik med en virtuell komponent (blandad kortvarig mobilitet). Alla studenter kan dessutom delta i blandade intensivprogram. I dessa fall ska den fysiska mobiliteten pågå under 5–30 dagar (exklusive resetid) och kombineras med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Blandad mobilitet för studier ska i detta fall ges minst 3 ECTS-poäng.

Mobilitet för studier och/eller praktik för doktorander: från fem till 30 dagars eller från två till tolv månaders fysisk mobilitet (mobilitet för studier kan omfatta en kompletterande praktikperiod om en sådan är planerad), exklusive resetid.

Total varaktighet per studienivå:

Samma student kan delta i fysiska mobilitetsperioder som sammanlagt inte är längre än tolv månader12  för varje studienivå13 , oavsett antal och typ av mobilitetsverksamheter:

 • på grundnivå (kandidatnivå eller motsvarande), inklusive kortvariga utbildningar (EQF-nivå 5 och 6)
 • på avancerad nivå (masternivå eller motsvarande – EQF-nivå 7) och
 • på forskarnivå som doktorand (doktorandnivå eller EQF-nivå 8).

Praktikperioder för nyutexaminerade räknas in i maxperioden på tolv månader för varje studienivå.

Den fysiska mobilitetsperioden kan avbrytas. Avbrottsperioden räknas inte in i mobilitetsverksamhetens varaktighet.

För praktikplatser betraktas inte en ledig dag vid ett företag/en organisation som en avbrottsperiod.  Bidraget bibehålls under denna lediga dag. Ledigheten räknas in i minimiperioden för en praktikperiod.

Plats för verksamheten

Studenterna måste genomföra sina fysiska mobilitetsverksamheter i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet som är ett annat land än den sändande organisationens land och det land där studenten är bosatt under sina studier14 .

Vem kan delta?

Studenter som är inskrivna vid ett lärosäte och för studier som leder till en erkänd examen, inklusive dubbla/gemensamma examina15 , eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå (upp till och inbegripet doktorsexamen). När det gäller mobilitetsverksamhet för doktorander måste deltagaren ha nått EQF-nivå 8.

Personer som nyligen avlagt examen vid ett lärosäte får delta i mobilitetsverksamhet för praktik. Den bidragsmottagande organisationen kan välja att inte genomföra praktik för nyutexaminerade. De ska i så fall väljas av sitt lärosäte under sitt sista studieår, och praktiken måste genomföras och slutföras utomlands inom ett år efter examen16 .

Andra kriterier

Studentmobilitet kan genomföras inom alla studieområden. Studentmobilitet kan bestå av en studieperiod kombinerat med en kort praktikperiod (mindre än två månader). Mobilitetsperioden kommer att betraktas som en studieperiod trots att praktik ingår. Studenten, den sändande och den mottagande organisationen måste ingå ett lärandeavtal.

Studieperioden utomlands måste ingå i studentens studieprogram för att ta examen. När det är möjligt bör praktikperioderna vara integrerade i studentens kursprogram.

Att gå kurser vid ett lärosäte räknas inte som praktik.

När det gäller blandad studentmobilitet kan verksamheten omfatta deltagande i kurser som erbjuds i ett blandat lärandeformat vid ett partnerlärosäte, webbaserad utbildning och arbetsuppgifter eller deltagande i blandade intensivprogram.

När det gäller internationell mobilitet, se avsnittet om ”Internationell mobilitet med medverkan av tredjeländer som inte är associerade till programmet”.

Särskilda bidragskriterier för personalmobilitet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

För verksamhet som kan beviljas bidrag, se ”Allmänna kriterier för bidragsberättigande för mobilitetsprojekt”.

Vilka organisationer får delta?

Personalmobilitet för undervisning

Den sändande organisationen måste vara

 • ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning, eller
 • ett lärosäte från ett tredjeland som inte är associerat till programmet som erkänns av behöriga myndigheter och som har undertecknat interinstitutionella avtal med sina partner från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet, eller
 • när det gäller personal som bjuds in att undervisa vid ett lärosäte, en offentlig eller privat organisation (som inte är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning) i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet och som är verksam på arbetsmarknaden eller på områdena allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation. Sådana organisationer kan t.ex. vara
  • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag),
  • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå,
  • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks-/yrkesorganisationer och fackföreningar,
  • forskningsinstitut,
  • stiftelser,
  • skolor, institutioner eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkes- och vuxenutbildning),
  • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer,
  • organ som erbjuder yrkesvägledning, yrkesrådgivning och informationstjänster.

Den mottagande organisationen måste vara ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning eller ett lärosäte från ett tredjeland som inte är associerat till programmet som erkänns av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

Personalmobilitet för fortbildning

Den sändande organisationen måste vara ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning, eller ett lärosäte från ett tredjeland som inte är associerat till programmet som erkänns av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med sina partner från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

Den mottagande organisationen måste vara

 • ett lärosäte från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning, eller ett lärosäte från ett tredjeland som inte är associerat till programmet som erkänns av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med sina partner från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds, eller
 • en offentlig eller privat organisation från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (eller från tredjeländer som inte är associerade till programmet om mobilitetsprojektet finansieras med interna politiska medel) som är verksam på arbetsmarknaden eller på områdena allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation.

Mobilitetsverksamhetens varaktighet

Personalmobilitet för undervisning och utbildning

Mobilitetsverksamhet i EU:s medlemsstater och länder som är associerade till programmet måste omfatta 2–60 dagars fysisk mobilitet, exklusive restid. För inbjuden personal från företag ska den fysiska mobiliteten pågå under minst en dag.

När det gäller mobilitet som inbegriper tredjeländer som inte är associerade till programmet till partnerländer ska varaktigheten motsvara 5–60 dagar, exklusive resetid. Detsamma gäller för personal som bjudits in från företag.

I samtliga fall ska det minsta antalet dagar vara i följd.

Den fysiska mobilitetsperioden kan avbrytas. Avbrottsperioden räknas inte in i mobilitetsverksamhetens varaktighet.

En undervisningsverksamhet måste omfatta minst åtta timmar undervisning per vecka (eller någon annan vistelse som är kortare än en vecka). Om mobilitetsperioden varar längre än en vecka ska det lägsta antalet undervisningstimmar för en ofullständig vecka stå i proportion till en hel vecka. Följande undantag gäller:

 • Något minimiantal undervisningstimmar gäller inte för inbjuden personal från företag.
 • Om undervisning kombineras med fortbildning under en enda utlandsvistelse sänks det lägsta antalet undervisningstimmar per vecka (eller någon annan vistelse som är kortare än en vecka) till fyra timmar.

All personal kan dessutom delta i blandade intensivprogram. När det gäller personalmobilitet för fortbildning med deltagande i ett blandat intensivprogram ska den fysiska mobiliteten pågå under 5–30 dagar (exklusive resetid) och kombineras med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. När det gäller personalmobilitet för undervisning med deltagande i ett blandat intensivprogram som stöds av interna politiska medel måste den fysiska mobiliteten pågå under 2–30 dagar (exklusive restid), eller minst 1 dag för inbjuden personal från företag, och den virtuella komponenten är frivillig.

Plats för verksamheten

Personalen måste genomföra sin fysiska mobilitetsverksamhet i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet som är ett annat land än den sändande organisationens land och det egna bosättningslandet17 .

Målgrupper

Personalmobilitet för undervisning

 • Personal som arbetar vid ett lärosäte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.
 • Personal från ett företag i ett valfritt land som arbetar i en offentlig eller privat organisation (som inte är ett lärosäte som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning) som är verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, forskning och innovation och som inbjudits att undervisa vid ett lärosäte i ett valfritt land (inklusive anställda doktorander). 

Personalmobilitet för fortbildning

Personal som arbetar vid ett lärosäte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Andra kriterier

Personalmobiliteten kan bestå av en undervisningsperiod kombinerad med en utbildningsperiod, men kommer ändå att betraktas som en undervisningsperiod. Mobilitetsverksamhet för undervisning eller fortbildning kan genomföras vid fler än en mottagande organisation i samma land. Mobilitetsperioden betraktas ändå som en undervisnings- eller fortbildningsperiod, och reglerna för kortaste vistelse gäller.

Mobilitetsverksamhet för undervisning kan genomföras inom alla studieområden.

Den kan omfatta undervisning som syftar till att utveckla partnerlärosätet.

Den anställda personen, den sändande och den mottagande organisationen måste ingå ett mobilitetsavtal.

När det gäller internationell mobilitet, se ”Internationell mobilitet med medverkan av tredjeländer som inte är associerade till programmet”.

Särskilda bidragskriterier för blandade intensivprogram

Vilka organisationer får delta?

Blandade intensivprogram måste utformas och genomföras av minst tre lärosäten från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Dessutom får alla andra lärosäten eller organisationer i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet delta för att skicka deltagare.

De lärosäten som skickar studenter och personal för att delta som studerande i blandade intensivprogram måste vara lärosäten från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet och som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning eller lärosäten från ett tredjeland som inte är associerat till programmet och som erkänns av behöriga myndigheter och har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med sina partner från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet innan mobilitetsverksamheten inleds.

För undervisningspersonal som deltar i genomförandet av programmet kan det vara en organisation från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller från ett tredjeland som inte är associerat till programmet (se målgrupper).

Deltagarna kan skickas med finansiering från Erasmus+ eller delta på egen bekostnad. Lärosäten från tredjeländer som inte är associerade till programmet får skicka deltagare genom Erasmus+ om den mottagande institutionen parallellt med detta har ett mobilitetsprojekt som finansieras med externa politiska medel som finansierar inkommande studenter och personal från dessa länder. Dessa deltagare från tredjeländer som inte är associerade till programmet räknas inte in i minimikraven.

Det mottagande lärosätet måste vara anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning. Det mottagande lärosätet kan vara samma eller ett annat lärosäte än det samordnande lärosätet. Andra organisationer får också delta som värdar för deltagare i det mottagande landet under en del av den fysiska verksamheten.

Det samordnande lärosätet måste vara anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning. Det samordnande/mottagande lärosätet är antingen det sökande lärosätet eller ett lärosäte som är medlem i det ansökande mobilitetskonsortiet för ett mobilitetsprojekt som finansieras med interna politiska medel.

Verksamhetens varaktighet

Den fysiska komponenten i ett blandat intensivprogram måste pågå 5–30 dagar för studerande. Inga kriterier för bidragsberättigande fastställs för den virtuella komponentens varaktighet, men de kombinerade virtuella och fysiska komponenterna ska ge studenterna minst 3 ECTS-poäng.

Plats för verksamheten

Verksamheten med fysisk närvaro kan genomföras vid det mottagande lärosätet eller på en annan plats i det mottagande lärosätets land.

Målgrupper

Studenter

Studenter som är inskrivna vid ett lärosäte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet, och som är inskrivna för studier som leder till en erkänd examen eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå (till och med doktorsexamen).

Personal

Personal som arbetar vid ett lärosäte i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.

Undervisningspersonal som deltar i genomförandet av programmet:

 • Personal som arbetar vid ett lärosäte i en EU-medlemsstat, ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet.
 • I fråga om personal som bjudits in att undervisa vid ett lärosäte och som kommer från en offentlig eller privat organisation eller ett offentligt eller privat företag (med undantag för lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning) måste organisationen eller företaget komma från en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller ett tredjeland som inte är associerat till programmet och som är verksam på arbetsmarknaden eller på områdena allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor, forskning och innovation. Anställda doktorander räknas också som målgrupp inom ramen för denna insats.

Andra kriterier

Blandade intensivprogram för studenter och personal måste bestå av kortvarig fysisk mobilitet utomlands, kombinerat med en obligatorisk virtuell komponent som underlättar webbaserat kollaborativt kunskapsutbyte och grupparbete. Den virtuella komponenten måste sammanföra deltagarna på nätet, där de arbetar tillsammans och samtidigt med specifika uppgifter som ingår i det blandade intensivprogrammet och räknas in i de övergripande läranderesultaten.

Blandade intensivprogram ska ge studenterna minst 3 ECTS-poäng.

För att vara berättigat till organisatoriskt stöd måste ett blandat intensivprogram omfatta minst 10 mobila studerande inom Erasmus+ som stöds genom interna politiska medel (exklusive den undervisnings-/utbildningspersonal som deltar i genomförandet av programmet). Dessa 10 mobila studerande måste genomföra sitt utbyte specifikt för att delta i det blandade intensivprogrammet genom någon av följande mobilitetsverksamheter inom Erasmus+: blandad kortvarig studentmobilitet i studiesyfte eller blandad personalmobilitet i fortbildningssyfte.

Enskilt stöd och i förekommande fall resebidrag till deltagarna för den fysiska verksamheten tillhandahålls av det sändande lärosätet (och av det mottagande lärosätet när det rör sig om inbjuden personal från företag och deltagare från tredjeländer som inte är associerade till det program som finansieras genom instrument för yttre åtgärder).

Ytterligare information för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel

De medel som finns tillgängliga för mobilitetsprojekt som stöds av externa politiska medel fördelas mellan olika regioner i världen i tolv budgetanslag. Storleken på varje budgetanslag skiljer sig åt enligt EU:s utrikespolitiska prioriteringar. Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på de nationella programkontorens webbplatser.

EU har fastställt ett antal vägledande mål för geografisk balans och prioriteringar som måste uppnås på EU-nivå under hela programmets löptid (2021–2027), inbegripet samarbete med de minst utvecklade länderna. Dessa vägledande mål och prioriteringar behöver inte uppnås av enskilda lärosäten, men de nationella programkontoren kommer att beakta dem vid fördelningen av den tillgängliga budgeten. Följande övergripande mål har fastställts för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel på nivån för EU-medlemsstater och länder som är associerade till programmet för ansökningsomgången för 2027:

 • Asien:
  • Minst 25 % av budgeten bör användas till mobilitet med de minst utvecklade länderna i regionen.
  • Högst 25 % av budgeten bör användas till mobilitet med höginkomstländerna i regionen.
  • Högst 15 % av budgeten bör användas till mobilitet med Kina.
  • Högst 10 % av budgeten bör användas till mobilitet med Indien.
 • Stillahavsområdet:
  • Högst 86,5 % av budgeten bör användas till mobilitet med Australien och Nya Zeeland tillsammans.
 • Afrika söder om Sahara:
  • Minst 35 % av budgeten bör användas till mobilitet med de minst utvecklade länderna i regionen, med särskild betoning på prioriterade länder för migration.
  • Högst 8 % av budgeten bör användas till mobilitet med något enskilt land.
 • Latinamerika:
  • Högst 30 % av budgeten bör användas till mobilitet med Brasilien och Mexiko tillsammans.
 • Det östliga partnerskapet:
  • Minst 40 % av budgeten bör tilldelas studenter med begränsade möjligheter.
 • Södra grannskapet:
  • Högst 15 % av budgeten bör användas till mobilitet med något enskilt land.
  • Minst 65 % av budgeten bör tilldelas studenter, varav 50 % bör vara studenter med begränsade möjligheter.
 • Västra Balkan: Betoningen bör ligga på studentmobilitet.

På grund av kravet på att bidra till målen med EU:s yttre åtgärder begränsas den mobilitet för korttidsstudenter samt studenter på första och andra nivån som genomförs med länder som är berättigade till offentligt utvecklingsbistånd (ODA)18  i regionerna 2–11 till inkommande mobilitet från tredjeländer som inte är associerade till programmet. Utgående mobilitet till dessa regioner är endast tillgänglig för studenter på doktorandnivå och personal.

Om sökanden har tilldelats ett mobilitetsprojekt som stöds av interna politiska medel kan ovannämnda icke-bidragsberättigande internationella utgående mobilitetsflöden till dessa regioner finansieras på ett kompletterande sätt genom detta mobilitetsprojekt som stöds med interna politiska medel.

Slutligen kan lärosäten ansöka om 100 % personalmobilitet eller 100 % studentmobilitet eller en kombination av dessa, under förutsättning att detta är förenligt med eventuella ytterligare bidragskriterier som fastställs av det nationella programkontoret (se avsnittet nedan).

Ytterligare bidragskriterier för mobilitetsprojekt som stöds av externa politiska medel som fastställts av nationella programkontor

Om budgetanslaget för en viss partnerregion är begränsat kan ett nationellt programkontor välja att lägga till ett eller flera bidragskriterier från listan nedan:

 • Begränsa examensnivån för deltagarna (t.ex. begränsa ansökningarna till enbart en eller två nivåer – kandidat-, master- eller doktorandnivå).
 • Begränsa deltagartypen till enbart personal eller studenter.
 • Begränsa varaktigheten av mobilitetsperioderna (till exempel genom att begränsa studentmobilitet till 6 månader eller personalmobilitet till 10 dagar).

Om ett nationellt programkontor beslutar sig att använda dessa ytterligare bidragskriterier för projekten kommer detta beslut att offentliggöras och meddelas före den sista ansökningsdagen, framför allt på programkontorets webbplats.

Tilldelningskriterier

Tilldelningskriterier för mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel

Ingen kvalitativ bedömning görs (kvaliteten utvärderades då ansökan om anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning gjordes eller när det ackrediterade mobilitetskonsortiet valdes) och därför finns det inga tilldelningskriterier.

Alla bidragsansökningar som har bedömts som bidragsberättigade får finansiering.

Det maximala bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Antal mobilitetsperioder och månader/dagar som ansökan gäller.
 • Den sökandes tidigare resultat när det gäller antalet mobilitetsperioder, god kvalitet på genomförandet av verksamheten och sund ekonomisk förvaltning, om den sökande har beviljats ett liknande bidrag tidigare år.
 • Antal blandade intensivprogram som ansökan gäller.
 • Den totala nationella budget som tilldelats för mobilitetsinsatsen för mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel.

Tilldelningskriterier för mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel

Giltiga bidragsansökningar (som har godkänts vid kontrollen av bidragsberättigande) bedöms med utgångspunkt i följande tilldelningskriterier:

Tilldelningskriterium på projektnivå: Kvaliteten på projektets utformning och arrangemangen för samarbete (högst 40 poäng)

 • I vilken utsträckning den ansökande organisationen med tydlighet beskriver ansvarsområden, roller och uppgifter mellan partner.
 • Förslagets grad av relevans för respekten för och främjandet av gemensamma EU-värderingar såsom respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna samt bekämpandet av all slags diskriminering.
 • Fullständigheten och kvaliteten på de arrangemang som gäller för urval av deltagare, det stöd som ges till dem och erkännandet av deras mobilitetsperiod (särskilt i det tredjeland som inte är associerat till programmet).

Tilldelningskriterium på regionnivå: Strategins relevans (högst 40 poäng)

För varje regionalt partnerskap:

 • I vilken utsträckning det planerade mobilitetsprojektet är relevant för de deltagande lärosätenas internationaliseringsstrategi.
 • Motivering av valet av personal- och/eller studentmobilitet
 • Motivering för att rikta samarbetet mot lärosäten/organisationer i specifika länder i partnerregionen.

Tilldelningskriterium på regionnivå: Genomslag och spridning (högst 20 poäng)

För varje regionalt partnerskap:

 • Projektets potentiella inverkan på deltagare, sökande och partnerorganisationer, på lokal, regional och nationell nivå.
 • Kvaliteten på de åtgärder som syftar till att sprida resultaten av mobilitetsprojektet på fakultets- och institutionsnivå, och därutöver i tillämpliga fall, i alla deltagande länder.

Sökanden ska förklara hur projektet uppfyller dessa tre kriterier enligt den egna institutionen (eller institutionerna, när det gäller ansökningar som lämnas in av konsortier) och enligt partnerinstitutionerna i tredjeländer som inte är associerade till programmet. Den fråga som motsvarar tilldelningskriteriet Kvaliteten på projektets utformning och arrangemangen för samarbete måste besvaras en gång för hela projektförslaget, medan de frågor som motsvarar tilldelningskriterierna Strategins relevans och Genomslag och spridning måste besvaras en gång för varje region som den sökande planerar att involvera i projektet.

De sökande bör gruppera sitt förslag i ”regionala partnerskap”, dvs. omgruppera all verksamhet som involverar länder i samma region. Varje regionalt partnerskap kommer att poängsättas separat. Endast regionala partnerskap som får minst 60 poäng och uppnår ett tröskelvärde på 50 % för varje tilldelningskriterium enligt tabellen kan komma i fråga för finansiering.

Det totala bidrag som tilldelas projektet kommer att vara summan av de bidrag som tilldelas de regionala partnerskap som har säkerställt den lägsta kvalitetströskeln, beroende på ett antal faktorer:

 • Antalet deltagare och varaktigheten för den verksamhet som ansökan gäller.
 • Den budget som anslagits per land eller region.
 • Den geografiska balansen inom en viss region.

Oberoende av varje regionalt partnerskaps poäng över det angivna tröskelvärdet kan det nationella programkontoret prioritera utbyten med vissa länder för att säkerställa den geografiska balansen inom den regionen, enligt de geografiska mål som anges ovan.

Det nationella programkontoret är inte skyldigt att finansiera alla begärda mobilitetsperioder för ett visst tredjeland som inte är associerat till programmet om begäran anses vara orimlig i förhållande till den tillgängliga budgeten.

 1. Finansieringsregler som gäller för all mobilitetsverksamhet inom högre utbildning

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten (utom resor och uppehälle för deltagarna).

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare i mobilitetsprojektet.

Belopp

För mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel:

Upp till den 100:e deltagaren: 400 euro per deltagare, och från och med den 101:a deltagaren: 230 euro per ytterligare deltagare

För mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel:

500 euro per deltagare

Budgetkategori - Resebidrag

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Bidrag till deltagarnas kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

När det gäller sträckor under 500 km kommer deltagarna i regel att resa med utsläppssnåla transportmedel.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet per deltagare. Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten19  med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen20 .

Vid behov kan kostnaderna för uppehälle omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare och eventuella medföljande personer med standardresebidrag och högst sex dagar med bidrag för miljövänligt resande.

I vederbörligen motiverade fall får de nationella programkontoren i samförstånd med sina nationella myndigheter21  välja att inte tillhandahålla resestöd för långvarig studentmobilitet inom Europa i mobilitetsprojekt som stöds av interna politiska medel (dvs. långvarig studentmobilitet till EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet eller till tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 13 eller 14).

Belopp

Reseavstånd Miljövänligt resande Icke miljövänligt resande
10–99 km 56 euro 28 euro
100–499 km 285 euro 211 euro
500–1999 km 417 euro 309 euro
2 000–2 999 km 535 euro 395 euro
3000–3999 km 785 euro 580 euro
4000–7999 km 1188 euro 1188 euro
8 000 km eller mer 1735 euro 1735 euro

Budgetkategori - Inkluderingsstöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Inkluderingsstöd för organisationer: Kostnaderna för att organisera utbyten för deltagare med begränsade möjligheter som behöver ytterligare stöd baseras på faktiska kostnader.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med begränsade möjligheter som får kompletterande stöd via kategorin inkluderingsstöd baserat på faktiska kostnader.

Belopp

125 euro per deltagare

Inkluderingsstöd för deltagare: Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med begränsade möjligheter. Särskilt kostnader för att täcka det extra ekonomiska stöd som deltagare med fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd behöver för att kunna delta i mobilitetsverksamheten, liksom vid förberedande besök, och för  medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle som inte täcks via budgetkategorierna ”Resebidrag” och ”Individuellt stöd” för dessa deltagare)22 .

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Budgetkategori - Särskilda kostnader

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

När det gäller mobilitetsprojekt som finansieras med interna politiska medel: Höga resekostnader för deltagare som är berättigade till resebidrag.

Finansieringsmekanism: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Belopp

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Höga resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna

Organisatoriskt stöd till bidragsmottagaren (lärosäten eller konsortier):

Det organisatoriska stöd som är kopplat till mobilitetsverksamheten är ett bidrag till alla kostnader som lärosätena ådrar sig i samband med verksamheten för att stödja mobilitetsprojekt, såväl för att sända ut som att ta emot studenter och personal, för att följa Erasmusstadgan för högre utbildning i EU:s medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och principerna för Erasmusstadgan, såsom dessa speglas i det interinstitutionella avtal som har ingåtts när det rör sig om institutioner från tredjeländer som inte är associerade till programmet. Exempel:

 • Organisatoriska arrangemang med partnerinstitutioner, däribland besök hos potentiella partner, för att komma överens om villkoren i de interinstitutionella avtalen om urval, förberedelse, mottagning och integrering av deltagare i mobilitetsverksamheten, och för att hålla dessa interinstitutionella avtal aktuella.
 • Tillhandahålla aktuella kurskataloger för internationella studenter.
 • Tillhandahålla information och hjälp till studenter och personal.
 • Urval av studenter och personal.
 • Utformning av lärandeavtal för att säkerställa att studenternas utbildning erkänns fullt ut, utformning och erkännande av mobilitetsavtal för personal.
 • Språklig och interkulturell förberedelse för såväl inkommande som utresande studenter och personal, som komplement till Erasmus+ webbaserade språkstöd.
 • Underlätta inkommande deltagares integrering vid lärosätet.
 • Se till att det finns effektiva mentors- och tillsynssystem för dem som deltar i mobilitetsverksamheten.
 • Särskilda arrangemang för att säkerställa kvaliteten på praktikperioder vid mottagande företag/organisationer
 • Se till att kurser och åtföljande studiepoäng erkänns, utfärda registerutdrag och tillägg till examensbevis.
 • Underlätta deltagares återintegrering och bygga vidare på deras nyförvärvade kompetens, till nytta för lärosätet och för andra studenter.
 • Genomföra initiativet för ett europeiskt studentkort (digitalisering av hantering av mobilitetsverksamhet);
 • Främja miljövänlig mobilitet och miljöanpassning av administrativa förfaranden.
 • Främja och hantera deltagandet av personer med begränsade möjligheter.
 • Identifiera och främja verksamheter som rör samhällsengagemang och övervaka deltagandet i sådana verksamheter.
 • Främja och hantera blandad och/eller internationell mobilitet.

Lärosätena förbinder sig att följa alla principer i stadgan för att utforma mobilitetsprojekt av hög kvalitet, däribland att se till att utresande deltagare är väl förberedda för sin verksamhet utomlands, inklusive blandad mobilitet, bland annat genom att skaffa sig nödvändiga språkkunskaper och utveckla sin interkulturella kompetens, och tillhandahålla lämpligt språkstöd till inresande deltagare. Det är lämpligt att använda lärosätets befintliga resurser för språkundervisning. När det gäller mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan programländer kan de lärosäten som kan erbjuda mobilitetsprojekt av hög kvalitet för studenter och personal, bland annat i fråga om språkligt stöd, till lägre kostnader (eller för att de finansieras från andra källor än EU) föra över en andel av sitt organisatoriska stöd för att finansiera mer mobilitetsverksamhet. Flexibilitetsnivån för detta fastställs i bidragsavtalet.

I samtliga fall ska bidragsmottagarna enligt avtal vara skyldiga att tillhandahålla sådana tjänster av hög kvalitet, och deras resultat ska granskas och kontrolleras av de nationella programkontoren, som även ska ta hänsyn till de deltagarrapporter som studenter och personal lämnat och som finns direkt tillgängliga för de nationella programkontoren och kommissionen.

Det organisatoriska stödet beräknas utifrån antalet deltagare i mobilitetsprojekt som får stöd (inklusive deltagare med nollbidrag från Erasmus+ under hela mobilitetsperioden – se nedan för mobilitetsverksamheter med nollbidrag – och företagspersonal som undervisar vid ett lärosäte). Deltagare i mobilitetsverksamhet med nollbidrag från Erasmus+-medel för hela mobilitetsperioden räknas som deltagare med stöd eftersom de drar nytta av mobilitetsramverket och de organisatoriska verksamheterna. Organisatoriskt stöd betalas därför även för dessa deltagare. Detta utesluter personer som medföljer deltagare under deras verksamhet utomlands. Beräkningen av det organisatoriska stödet ökar inte automatiskt när ytterligare utbyten organiseras genom överföring av medel mellan budgetkategorier.

För mobilitetskonsortier kan det organisatoriska stöd som tas emot delas mellan alla medlemmar enligt de regler som de själva har kommit överens om.

För mobilitetsprojekt med stöd av externa politiska medel delas det organisatoriska stödet mellan de berörda partnerna enligt en för alla godtagbar grund som de deltagande organisationerna bestämt.

Mobilitetsdeltagare med nollbidrag från EU:s medel för Erasmus+

Studenter och personal med nollbidrag från EU:s Erasmus+-medel är deltagare som inte får något sådant bidrag för resor och uppehälle men som i övrigt uppfyller kriterierna för student- och personalmobilitet och som får ta del av alla fördelar med att vara student och personal inom Erasmus+. De får ta emot andra EU-bidrag än från Erasmus+ (ESF osv.) eller nationellt eller regionalt bidrag, eller något annat slags bidrag för sina kostnader för mobilitetsverksamheten. Antalet studenter och anställda med nollbidrag från Erasmus+ under hela mobilitetsperioden räknas med i statistiken för den resultatindikator som används för att fördela EU:s budget mellan länderna. Deltagare med begränsade möjligheter kan inte vara deltagare med nollbidrag.

Inkluderingsstöd

Personer med begränsade möjligheter har personliga, fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd som innebär att de inte kan delta i projektet/mobilitetsinsatsen utan extra ekonomiskt eller annat stöd. Lärosäten som har valt ut studenter och/eller personal med begränsade möjligheter kan ansöka om kompletterande bidrag från det nationella programkontoret för att täcka de extra kostnaderna för deras deltagande i mobilitetsverksamheten. För personer med begränsade möjligheter, särskilt personer med fysiska, psykiska eller hälsorelaterade tillstånd, kan bidraget därför bli högre än det högsta enskilda bidragsbelopp som anges nedan. Lärosätena ska på sin webbplats informera om hur studenter och personal med begränsade möjligheter kan ansöka om och motivera det extra bidraget.

Extra finansiering för studenter och personal med begränsade möjligheter kan också komma från andra källor på lokal, regional och/eller nationell nivå.

Genom att underteckna Erasmusstadgan för högre utbildning förbinder sig lärosätena att garantera att deltagare oavsett bakgrund får lika tillgång och möjligheter. Studenter och personal med begränsade möjligheter kan därför utnyttja de stödtjänster som den mottagande institutionen erbjuder till lokala studenter och sin egen personal.

Särskilda kostnader för dyra resor

Endast deltagare som är berättigade till resebidrag och som deltar i mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel är berättigade till särskilda kostnader för dyra resor:

Bidragsmottagare för mobilitetsprojekt kan söka bidrag för höga resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna). De måste kunna styrka att budgetreglerna (enhetskostnader i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns ersätter de resebidraget.

Andra finansieringskällor

Studenter och personal kan utöver Erasmus+-bidraget eller i stället för detta (deltagare med nollbidrag från EU), få ett regionalt eller nationellt bidrag, eller något annat slags bidrag, som förvaltas av någon annan organisation än det nationella programkontoret (t.ex. ett ministerium eller en regional myndighet). Erasmus+-bidraget kan även ersättas av andra medel från EU-budgeten (ESF osv.). Bidrag från andra finansieringskällor än EU:s budget omfattas inte av de beloppsgränser eller intervall som anges i det här dokumentet.

Organisationer som tar emot praktikanter kan ge ekonomiskt stöd eller bidrag in natura till praktikanterna.

B) Bidrag till studentmobilitet

Individuellt stöd vid fysisk mobilitet – grundbelopp för långvarig mobilitet

Studenter kan få individuellt stöd till sina extrakostnader för uppehälle under studie- eller praktikperioden utomlands.

För mobilitet mellan EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 13 och 14 kommer de månatliga beloppen att fastställas av de nationella programkontoren tillsammans med de nationella myndigheterna och/eller lärosätena på grundval av objektiva och transparenta kriterier enligt beskrivningen nedan. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och lärosätenas webbplatser.

EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 13 och 1423  är indelade i följande tre grupper:

Grupp 1 - Länder med högre levnadsomkostnader

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Tyskland, Österrike

Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14

Grupp 2 - Länder med medelhöga levnadsomkostnader

Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien

Grupp 3 - Länder med lägre levnadsomkostnader

Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern

Individuellt stöd från Erasmus+ som beviljas studenterna beror på vilka sändande och mottagande länder de reser mellan, enligt följande:

 • Mobilitetsverksamhet i ett land med liknande levnadsomkostnader: studenterna får ett medelstort EU- bidrag.
 • Mobilitetsverksamhet i ett land med högre levnadsomkostnader: studenterna får ett högre EU-bidrag.
 • Mobilitetsverksamhet i ett land med lägre levnadsomkostnader: studenterna får ett lägre EU-bidrag.

De belopp som fastställs av de nationella programkontoren ska ligga inom följande intervall:

 • Medelstort EU-bidrag: ett medelstort intervall på mellan 292 och 606 euro per månad ska gälla för mobilitet till ett land med liknande levnadsomkostnader: a)  från grupp 1 till grupp 1, b) från grupp 2 till grupp 2 och c) från grupp 3 till grupp 3.
 • Högre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar, plus minst 50 euro och 348–674 euro per månad. Det tillämpas på mobilitetsverksamhet i ett land med högre levnadsomkostnader: a) från grupp 2 till grupp 1, och b) från grupp 3 till grupp 1 och 2.
 • Lägre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar, minus minst 50 euro och 225–550 euro per månad. Det tillämpas på mobilitetsverksamhet i ett land med lägre levnadsomkostnader: a) från grupp 1 till grupp 2 eller 3 och b) från grupp 2 till grupp 3.

När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från studenter som har för avsikt att studera utomlands.

För mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och till tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14 får de nationella programkontoren besluta att ge sina lärosäten en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns möjlighet till medfinansiering på regional eller institutionell nivå.

Studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter – tillägg till det individuella stödet vid långvarig mobilitet

Studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter får ett tillägg på 250 euro per månad utöver det individuella stödet i deras Erasmus+-bidrag. De kriterier som ska tillämpas fastställs av de nationella programkontoren i samförstånd med de nationella myndigheterna.

Studenter och nyutexaminerade med praktikplatser – tillägg till det individuella stödet vid långvarig mobilitet

Studenter och nyutexaminerade som genomgår praktik får ett tillägg på 150 euro per månad utöver det individuella stödet i deras Erasmus+-bidrag. Studenter med begränsade möjligheter som deltar i praktik har rätt till både tilläggsbeloppet för studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter och tilläggsbeloppet för praktik.

Studenter och nyutexaminerade från de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna som deltar i långvarig mobilitet

Med tanke på de komplikationer som avstånden till andra EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och de skilda ekonomiska förutsättningarna innebär ska studenter och nyutexaminerade från de yttersta randområdena som studerar eller har studerat vid lärosäten i EU-medlemsstaternas yttre randområden samt i utomeuropeiska länder och territorier som är associerade till EU:s medlemsstater få följande högre belopp i form av individuellt stöd:

Från Till Belopp
De yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 13 och 14 786 euro per månad

Tilläggsbeloppet för studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter gäller ej i detta fall. Tilläggsbeloppet för praktik gäller.

Studenter och nyutexaminerade som deltar i långvarig internationell mobilitet i tredjeländer som inte är associerade till programmet 

Grundbeloppet för det individuella stödet fastställs enligt följande:

Från Till Belopp
EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1–12 700 euro per månad
EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14 Enligt beskrivningen ovan i avsnittet ”Bidrag till studentmobilitet” – ”Individuellt stöd vid fysisk mobilitet”
Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1–12

Grupp 1 av EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Grupp 2 av EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

Grupp 3 av EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

900 euro per månad

850 euro per månad

800 euro per månad

Tilläggsbeloppet för studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter gäller i detta fall.

Tilläggsbeloppet för praktik gäller endast vid mobilitet till tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14.

I EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet ingår de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Studenter och nyutexaminerade som genomför kortvarig fysisk mobilitet – grundbelopp för individuellt stöd (blandad mobilitet och kortvarig mobilitet för doktorander)

Grundbeloppen för det individuella stödet ska fastställas enligt följande:

Varaktighet för fysisk mobilitet Belopp (för alla EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet eller tredjeländer som inte är associerade till programmet)
Upp till den 14:e verksamhetsdagen: 79 euro per dag
Upp till den 30:e verksamhetsdagen: 56 euro per dag

Tilläggsbeloppet för praktik är inte tillämpligt i detta fall.

I EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet ingår de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter – tillägg till det individuella stödet vid kortvarig fysisk mobilitet

Studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter får ett tillägg till det individuella stödet i Erasmus+-bidraget. Tilläggsbeloppet är 100 euro för en mobilitetsperiod på 5–14 dagar och 150 euro för en mobilitetsperiod på 15–30 dagar. De kriterier som ska tillämpas fastställs av de nationella programkontoren i samförstånd med de nationella myndigheterna.

C) Bidrag till mobilitet för personal

Personal ska få ett EU-bidrag för sina kostnader för uppehälle under perioden utomlands enligt följande:

Budgetkategori - individuellt Stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Kostnader med direkt koppling till deltagarnas uppehälle under verksamheten.

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare.

Belopp

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: tabellA1.1, per dag per deltagare från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet eller tabell A1.2, per dag per deltagare från tredjeländer som inte är associerade till programmet

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 % av tabell A1.1, per dag per deltagare från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet eller 70 % av tabell A1.2, per dag per deltagare från tredjeländer som inte är associerade till programmet

Tabell A – Individuellt stöd (belopp i euro per dag)

Beloppen beror på det mottagande landet. Beloppen ska fastställas inom det intervall som anges i tabellen nedan. När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de tillsammans med de nationella myndigheterna ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från personal som har för avsikt att undervisa eller vidareutbilda sig utomlands.

Samma procentandel inom intervallet bör tillämpas på alla destinationsländer. Det går inte att anslå samma belopp till samtliga destinationsländer.

Mottagande land Personal från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet Personal från tredjeländer som inte är associerade till programmet
  Min–max (per dag) Belopp (per dag)
  A1.1 A1.2
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Österrike. 96–190 190
Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14 96–190  Ej bidragsberättigade
Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Malta, Portugal, Spanien,  Slovakien, Slovenien, Tjeckien. 84–170  170
Bulgarien, Kroatien, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Turkiet, Ungern. 71–148 148
Tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1–12 190  Ej bidragsberättigade

För mobilitetsverksamhet som bedrivs mellan EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet och till tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 och 14 får de nationella programkontoren besluta att ge sina lärosäten en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns möjlighet till medfinansiering på regional eller institutionell nivå. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och lärosätenas webbplatser.

d) Nivå på det ekonomiska stöd för studenter och personal som fastställs av lärosäten och mobilitetskonsortier

I samtliga fall ska lärosätena och mobilitetskonsortierna vara skyldiga att respektera följande principer och kriterier när de fastställer och/eller tillämpar bidragsbeloppen:

 • När beloppet har fastställts av lärosätet/konsortiet ska det vara detsamma under hela projektet. Det är inte möjligt att sänka eller höja bidragsnivån inom samma projekt.
 • Beloppen måste fastställas och tillämpas på ett objektivt och öppet sätt, med hänsyn till alla principer och den metod som beskrivs ovan (dvs. med hänsyn även till vart man åker och den kompletterande särskilda finansieringen).
 • Alla studenter som reser till samma grupp av länder för samma typ av mobilitetsverksamhet – studier eller praktik – måste få samma bidragsnivå (med undantag för studenter och nyutexaminerade med begränsade möjligheter eller från de yttersta randområdena eller de utomeuropeiska länderna och territorierna).

E) Blandade intensivprogram

Budgetkategori - Organisatoriskt stöd

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser           

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av intensivprogrammen (utom resor och uppehälle för deltagarna).

Typ av finansiering: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: på grundval av antalet mobila studerande inom högre utbildning som finansieras genom mobilitetsprojekt med stöd av interna politiska medel; lärare/utbildare som deltar i genomförandet av programmet räknas inte med.

Det samordnande lärosätet ansöker om organisatoriskt stöd för gruppen av lärosäten som gemensamt anordnar det blandade intensivprogrammet.

Belopp

400 euro per deltagare, minst 10 deltagare och högst 20 mobila studerande som stöds av Erasmus+.

Det organisatoriska stödet till blandade intensivprogram är ett bidrag till alla kostnader som lärosätena ådrar sig för att organisera de blandade intensivprogrammen, t.ex. kostnader för förberedelse, utformning, utveckling, genomförande och uppföljning av programmen, inklusive tillhandahållande av fysisk verksamhet och virtuell verksamhet/verksamhet på distans samt övergripande förvaltning och samordning.

Det samordnande lärosätet ansvarar för att dela upp det organisatoriska stödet till blandade intensivprogram mellan deltagarna i det partnerskap där ovannämnda kostnader uppstår.

 • 1 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/resurser-och-verktyg/erasmusstadgan-for-hogre-utbildning. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_sv. ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en. ↩ back
 • 4 Med undantag av lärosäten från tredjeländer på västra Balkan som inte är associerade till programmet, när det gäller ansökningsomgångar om initiativet Europauniversitet, som de är behöriga till.  ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative. ↩ back
 • 6 Praktikperioder för studenter kommer att betraktas som ”praktiktjänstgöring i digital kompetens” när praktiktjänstgöringen omfattar en eller flera av följande aktiviteter: digital marknadsföring (t.ex. hantering av sociala medier, webbanalyser), digital, grafisk, mekanisk eller systemrelaterad utveckling av applikationer, programvara, skript eller webbplatser, installation, underhåll och drift av it-system och it-nätverk, it-säkerhet, dataanalys, datautvinning och visualisering, programmering av robotar samt AI-applikationer. Allmänt kundstöd, orderhantering, datainmatning eller kontorsuppgifter ingår inte i denna kategori. ↩ back
 • 7 Personalmobilitet för fortbildning betraktas som ”utbildning i digitala färdigheter” när en eller flera av följande verksamheter utövas av deltagaren:  jobbskuggning/deltagande i kurser om verktyg för initiativet för det europeiska studentkortet (ESCI), digitala verktyg/programvara för utbildning, programmering och programvara/ system som är särskilt framtagna för lärosätesadministration. ↩ back
 • 8 Studenter som nyligen tagit doktorsexamen kan genomföra praktiktjänstgöring enligt samma krav som alla andra nyutexaminerade inom 12 månader från examen. För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period. ↩ back
 • 9 För definitionen av regionerna, se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen. ↩ back
 • 10 EU:s budget, rubrik 2 – Sammanhållning, motståndskraft och värderingar. ↩ back
 • 11 Följande typer av organisationer får inte vara mottagande organisationer för studentmobilitet för praktik:

  EU-institutioner och andra EU-organ, däribland specialiserade byråer (en uttömmande förteckning över dessa finns på webbplatsen http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv), organisationer som förvaltar EU-program, som de nationella programkontoren för Erasmus+ (för att undvika eventuella intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). ↩ back

 • 12 Tidigare erfarenheter av programmet Erasmus+ och/eller som Erasmus Mundus-stipendiat räknas in i de tolv månaderna per studienivå. ↩ back
 • 13 I integrerade studieprogram, som läkarutbildningar, får studenter delta i utbyten i upp till 24 månader. ↩ back
 • 14 När det gäller lärosätesfilialer som är rättsligt beroende av moderinstitutionen och som inte kan underteckna separata interinstitutionella avtal kommer det land där moderinstitutionen är belägen att betraktas som det avsändande eller mottagande landet när det gäller att fastställa det individuella bidraget och om mobiliteten ska ses som bidragsberättigande. Mottagarna av bidraget ska använda lärosätesfilialens eller- filialernas faktiska geografiska belägenhet vid beräkningen av avståndsintervallet för resebidrag. Oberoende lärosätesfilialer måste delta i programmet separat från sina moderinstitutioner. ↩ back
 • 15 Bidrag kan beviljas för mobilitet mellan institutioner som är involverade i utfärdandet av en gemensam eller dubbel examen, förutsatt att ingen dubbelfinansiering förekommer. När det gäller en gemensam eller dubbel examen är det den institution som sänder iväg en deltagare i mobilitetsverksamhet som finansierar mobiliteten med stöd av interna politiska medel. När det gäller internationell mobilitet kan de institutioner som är involverade i utfärdandet av en gemensam eller dubbel examen använda finansiering från mobilitetsprojekt som stöds av interna och externa politiska medel, samtidigt som kriterierna för bidragsberättigande för verksamheter och flöden i varje programdel respekteras. ↩ back
 • 16 För länder med obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period. ↩ back
 • 17 När det gäller lärosätesfilialer som är rättsligt beroende av moderinstitutionen och som inte kan underteckna separata interinstitutionella avtal kommer det land där moderinstitutionen är belägen att betraktas som det avsändande eller mottagande landet när det gäller att fastställa det individuella bidraget och om mobiliteten ska ses som bidragsberättigande. Mottagarna av bidraget ska använda lärosätesfilialens eller- filialernas faktiska geografiska belägenhet vid beräkningen av avståndsintervallet för resebidrag. Oberoende lärosätesfilialer måste delta i programmet separat från sina moderinstitutioner. ↩ back
 • 18 Förteckningen över länder för vilka detta krav gäller återfinns i DAC-förteckningen över länder som erhåller offentligt utvecklingsbistånd https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. DAC-förteckningen uppdateras regelbundet, så länder kan antingen flyttas från en kategori till en annan eller strykas från förteckningen. Ett lands status som ett land som är berättigat till offentligt utvecklingsbistånd och de relativa restriktionerna förblir dock oförändrade för projektens hela livscykel under samma ansökningsomgång. ↩ back
 • 19 Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien), ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km). ↩ back
 • 20 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm. ↩ back
 • 21 De nationella programkontoren kan inte lämna studenter och nyutexaminerade som studerar eller har studerat vid lärosäten i EU-ländernas yttersta randområden, Cypern, Island, Malta och de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med EU-länder, när de reser till EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet eller till tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 13 eller 14 utan resebidrag ↩ back
 • 22 För medföljande personer får avgifterna för personal och särskilda kostnader för dyra resor tillämpas. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”. ↩ back
 • 23 Tredjeländer som inte är associerade till programmet från regionerna 13 och 14 är endast mottagarländer, såvida inte ett avtal ingås med ett grannland för att underlätta deras deltagande i programmet som både sändande och mottagande land. ↩ back
Tagged in:  Higher education