Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmuse akrediteering kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas

Erasmuse akrediteering on vahend kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele, kes soovivad osaleda piiriüleses vahetustegevuses ja koostöös. Erasmuse akrediteeringu saamine kinnitab, et taotleja on koostanud kava, mille alusel viiakse ellu kvaliteetseid õpirändetegevusi osana ulatuslikumast jõupingutusest arendada oma organisatsiooni. Seda kava nimetatakse Erasmuse kavaks ning see on Erasmuse akrediteeringu taotluse oluline osa.

Taotlejad võivad taotleda oma organisatsioonile individuaalset Erasmuse akrediteeringut või õpirändekonsortsiumi koordinaatori Erasmuse akrediteeringut, nagu selgitatakse allpool. Varasem programmis osalemise kogemus ei ole taotlemiseks vajalik.

Organisatsioonidele, kellel juba on Erasmuse akrediteering, võidakse anda tipptaseme märgis, et avaldada neile tunnustust tehtud töö ja kvaliteedile pühendumise eest.

Kuidas kasutada õpirände võimalusi erasmuse akrediteeringuga?

Erasmuse akrediteeringuga organisatsioonidele antakse lihtsustatud juurdepääs 1. põhimeetme raames vastavas valdkonnas pakutavatele rahastamisvõimalustele. Akrediteeritud projektide rahastamiseks korraldatavaid iga-aastaseid projektikonkursse tutvustatakse Erasmuse akrediteeringute valdkondade kaupa asjaomastes peatükkides.

Meetme eesmärgid

Kõigis kolmes valdkonnas

Õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine:

 • edendades kaasamist, mitmekesisust, sallivust ja demokraatlikku osalust;
 • täiendades teadmisi Euroopa ühisest pärandist ja mitmekesisusest;
 • toetades erialaste võrgustike arengut kogu Euroopas.

Kutsehariduse ja -õppe valdkonnas

Kutseharidust käsitleva nõukogu soovituse, Osnabrücki deklaratsiooni ja Euroopa oskuste tegevuskava elluviimisele ning Euroopa haridusruumi loomisele kaasaaitamine:

 • parandades esma- ja jätku-kutseõppe kvaliteeti;
 • tugevdades võtmepädevusi ja valdkonnaüleseid oskusi, eeskätt keeleõpe ja digioskused;
 • toetades tööturul praegu ja edaspidi vajaminevate kutseoskuste arendamist;
 • jagades parimat tava, edendades uute ja innovatiivsete pedagoogiliste meetodite ja tehnoloogiate kasutamist ning toetades õpetajate, koolitajate, mentorite ning muude kutsehariduse ja -õppe valdkonna töötajate kutsealast arengut;
 • suurendades kutseharidust ja -õpet pakkuvate asutuste suutlikkust viia ellu kvaliteetseid õpirändeprojekte ning võimet luua kvaliteetseid partnerlussuhteid, arendades ühtlasi oma rahvusvahelistumisstrateegiaid;
 • pakkudes õpirände võimalusi kõikidele esma- ja jätku-kutseõppes õppijatele ning pikendades kutsehariduses ja -õppes osalejate õpirände keskmist kestust, et parandada kvaliteeti ja suurendada mõju;
 • parandades välismaal veedetud õpirändeperioodide õpiväljundite kvaliteeti, läbipaistvust ja tunnustamist, kasutades selleks eeskätt Euroopa tasandi vahendeid ja rahastamisvahendeid.

Üldhariduse valdkonnas

Õpetamise ja õppe kvaliteedi parandamine üldhariduses:

 • toetades õpetajate, koolijuhtide ja teiste koolitöötajate kutsealast arengut;
 • edendades uue tehnoloogia ja innovatiivsete õpetamismeetodite kasutamist;
 • täiustades keeleõpet ja suurendades keelelist mitmekesisust koolides;
 • toetades õpetamise ja koolide arenguga seotud parima tava jagamist ja edasiandmist.

Euroopa haridusruumi loomisele kaasaaitamine:

 • suurendades koolide suutlikkust osaleda piiriüleses vahetustegevuses ja koostöös ning ellu viia kvaliteetseid õpirändeprojekte;
 • pakkudes õpirände võimalusi kõigile üldharidust omandavatele õpilastele;
 • soodustades õpilaste ja töötajate välismaal veedetud õpirändeperioodide õpiväljundite tunnustamist.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas 

Euroopa haridusruumi loomisele ja Euroopa oskuste tegevuskava elluviimisele kaasaaitamine:

 • tõstes formaalse, informaalse ja mitteformaalse täiskasvanuõppe kvaliteeti;
 • parandades pakutava täiskasvanuhariduse kvaliteeti töötajate suurema professionaalsuse tagamise abil ning suurendades täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste suutlikkust õppeprogrammide rakendamisel;
 • parandades õpetamise ja õppe kvaliteeti kõigis täiskasvanuhariduse vormides ning tagades nende asjakohasuse kogu ühiskonna vajadusi arvesse võttes;
 • parandades täiskasvanuharidusteenuste osutamist seoses ELi raamistikus (2018) määratletud võtmepädevuste omandamisega, sh põhioskused (kirjaoskus, arvutusoskus, digioskused) ja muud eluks vajalikud oskused;
 • suurendades täiskasvanuharidust pakkuvate asutuste ja teiste täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide suutlikkust viia ellu kvaliteetseid õpirändeprojekte;
 • suurendades igas vanuses ja erineva sotsiaal-majandusliku taustaga täiskasvanute osalust täiskasvanuhariduses, eeskätt soodustades ebasoodsas olukorras olevate õppijatega töötavate organisatsioonide, täiskasvanuharidust pakkuvate väikeettevõtjate, programmi uute tulijate, vähemate kogemustega organisatsioonide ja ka kogukonnapõhiste rohujuure tasandi organisatsioonide osalust.

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Kutsehariduse ja -õppe valdkonnas:

 1. esma- või jätku-kutseõpet pakkuvad organisatsioonid
 2. kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad asutused ning muud kutsehariduse ja –õppe valdkonnas tegutsevad organisatsioonid
 3. ettevõtted ja muud avaliku või erasektori organisatsioonid, kes võtavad vastu või koolitavad kutsehariduses ja -õppes osalejaid ja õpipoisse või töötavad nendega muul viisil.

Üldhariduse valdkonnas:

 1. koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja keskkoolid1 ;
 2. kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad asutused ning muud üldhariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas:

 1. formaalset, informaalset ja mitteformaalset täiskasvanuharidust pakkuvad organisatsioonid2 ;
 2. kohalikud ja piirkondlikud avaliku sektori asutused, koordineerivad asutused ning muud täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Kõigis kolmes valdkonnas kohaldatavad määratlused ja põhimõtted

Organisatsioonide vastavus rahastamiskõlblikkuse 1. tingimusele tehakse kindlaks pakutavate õppeprogrammide ja -tegevuste põhjal. Organisatsioon võib olla rahastamiskõlblik enam kui ühes valdkonnas, kui ta pakub erinevaid õppeprogramme ja -tegevusi.

Iga riigi pädev ametiasutus määrab kindlaks:

 • õppeprogrammid ja -tegevused, mille pakkumisel loetakse organisatsioonid rahastamiskõlblikuks 1. tingimuse alusel, ning
 • organisatsioonid, kes on osalemiskõlblikud 2. tingimuse alusel.

Kohaldatavad määratlused ja rahastamiskõlblike organisatsioonide näited avaldatakse vastutava riikliku büroo veebisaidil.

Rahastamiskõlblikud riigid

Taotlevad organisatsioonid peavad olema asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Kellele esitada taotlus?

Taotlused tuleb esitada selle riigi riiklikule büroole, kus taotlev organisatsioon on asutatud.

Taotluste esitamise tähtaeg

19. oktoober kell 12.00.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi)

Erasmuse programmi kvaliteedistandardid

Erasmuse akrediteeringu taotlejad peavad järgima Erasmuse programmi kvaliteedistandardeid, mis on esitatud Euroopa Liidu ametlikul veebisaidil: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_et

Erasmuse programmi kvaliteedistandardeid võidakse akrediteeringu kehtivuse ajal ajakohastada. Sel juhul küsitakse akrediteeritud organisatsioonidelt nõusolekut, enne kui nad saavad taotleda uut toetust.

Taotluste arv

Organisatsioon saab esitada ühe taotluse kõigis kolmes käesoleva projektikonkursiga hõlmatud valdkonnas: täiskasvanuharidus, kutseharidus ja -õpe ning üldharidus. Organisatsioonid, kes esitavad taotluse enam kui ühes valdkonnas, peavad iga valdkonna kohta esitama eraldi taotluse.

Organisatsioonid, kellel juba on Erasmuse akrediteering, ei saa taotleda uut akrediteeringut samas valdkonnas.

Taotluste liigid

Taotluse saab esitada organisatsioon individuaalselt või õpirändekonsortsiumi koordinaatorina. Samas valdkonnas ei saa taotleda mõlemat tüüpi akrediteeringut.

Erasmuse akrediteering õpirändekonsortsiumi koordinaatoritele

Õpirändekonsortsium on rühm samas riigis asutatud organisatsioone, kes viivad ellu õpirändetegevust ühise Erasmuse kava alusel. Iga õpirändekonsortsiumi koordineerib üks juhtorganisatsioon ehk õpirändekonsortsiumi koordinaator, kellel peab olema Erasmuse akrediteering.

Õpirändekonsortsiumi koordinaator võib korraldada tegevust (nagu eraldiseisva akrediteeringuga organisatsioongi), ent selle kõrval võib ta pakkuda õpirände võimalusi teistele konsortsiumi liikmesorganisatsioonidele. Konsortsiumi liikmetel Erasmuse akrediteeringut olema ei pea.

Õpirändekonsortsiumi koordinaatori taotluse esitaja peab taotluses kirjeldama konsortsiumi eesmärki ja kavandatavat koosseisu. Kõik kavandatavad konsortsiumi liikmesorganisatsioonid peavad olema samast ELi liikmesriigist või programmiga liitunud kolmandast riigist kui õpirändekonsortsiumi koordinaator. Selles etapis ei pea aga esitama konsortsiumi liikmete täpset nimekirja. Täpsemat teavet saate asjaomase valdkonna akrediteeritud õpirändeprojektide rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide jaotises.

Lisateabe saamiseks tutvuge akrediteeritud õpirändeprojekte käsitlevate eeskirjadega.

Toetavad organisatsioonid

Akrediteeritud toetusesaajat võib toetada ükskõik milline hariduse ja koolituse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Toetavate organisatsioonide roll ja kohustused tuleb ametlikult kindlaks määrata nende organisatsioonide ja akrediteeritud toetusesaaja kokkuleppel (sealhulgas juhul, kui toetav organisatsioon on ühtlasi toetatava toetusesaaja õpirändekonsortsiumi liige). Toetavate organisatsioonide panus peab kõikidel juhtudel vastama Erasmuse programmi kvaliteedistandarditele.

Valikukriteeriumid

Taotlejatel peab olema piisav tegevus- ja kutsealane suutlikkus kavandatava Erasmuse kava elluviimiseks, sealhulgas vähemalt kaks aastat asjakohast kogemust taotlusega seotud valdkonnas, ning – kui tegemist on õpirändekonsortsiumi koordinaatoriga – sobiv suutlikkus konsortsiumi koordineerimiseks. 

Lisateave tegevussuutlikkust käsitlevate üldkriteeriumide ja akrediteeringu taotlejatele esitatavate erinõuete kohta on esitatud käesoleva juhendi C osas.

Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid

Taotlejad peavad esitama allkirjastatud kirjaliku kinnituse tõendamaks, et nad ei ole üheski menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumides (loetletud käesoleva juhendi C osas) osutatud olukorras, et esitatud Erasmuse kava sisaldab taotleva organisatsiooni koostatud originaalsisu ning et taotlust ei ole tasu eest koostanud ükski teine organisatsioon ega kolmas isik.

Samal ajal on taotlejatel lubatud ja soovitatav küsida poliitikaalast nõu asjaomastelt haridusasutustelt ja -ekspertidelt või vahetada häid tavasid sarnaste organisatsioonidega, kel on programmiga „Erasmus+“ rohkem kogemust. Õpirändekonsortsiumi koordinaatori taotluse esitajad võivad taotluse koostamisel konsulteerida konsortsiumi võimalike liikmetega. Taotlejad võivad oma taotlusele lisada Erasmuse kava seisukohast olulised strateegilised dokumendid, näiteks rahvusvahelistumist käsitlev strateegia või nende koordineeriva või järelevalveasutuse väljatöötatud strateegia.

Hindamiskriteeriumid

Taotlusi hinnatakse eraldi üldhariduse, kutsehariduse ja -õppe ning täiskasvanuhariduse valdkonnas. Taotluste kvaliteeti hinnatakse 100 punkti skaalal, lähtudes allpool esitatud kriteeriumidest ja nende kaalust.

Selleks et taotluse saaks rahuldada, peab see koguma:

 • vähemalt 70 punkti 100 maksimumpunktist ja
 • vähemalt poole maksimaalsest punktisummast igas neljas hindamiskriteeriumide kategoorias.

Asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 10)

Hinnatakse järgmist:

 • taotleja profiili, kogemuse, tegevuse ja õppijate sihtrühma asjakohasus taotluse valdkonna, käesoleva konkursikutse eesmärkide ja taotluse liigi (taotlus eraldiseisva organisatsioonina või konsortsiumi koordinaatorina) seisukohast;
 • konsortsiumi koordinaatorite puhul:
  • kavandatavate konsortsiumi liikmete profiili asjakohasus konsortsiumi otstarbe ja eesmärkide (nagu on kindlaks määratud taotluses), taotluse valdkonna ja käesoleva konkursikutse eesmärkide seisukohast;
  • kas konsortsiumi loomine annab selle liikmetele selget lisaväärtust, võttes arvesse käesoleva konkursikutse eesmärke.

Erasmuse kava: eesmärgid (maksimaalne punktisumma: 40)

Hinnatakse järgmist:

 • kas kavandatav Erasmuse kava on kooskõlas käesoleva konkursikutse eesmärkidega;
 • kas kavandatava Erasmuse kava eesmärgid vastavad selgelt ja konkreetselt taotleva organisatsiooni, selle töötajate ja õppijate vajadustele;
  • konsortsiumi koordinaatorite puhul kehtib see kriteerium kogu kavandatava konsortsiumi suhtes ning Erasmuse kava eesmärgid peavad olema kooskõlas konsortsiumi eesmärgiga, nagu on kindlaks määratud taotluses;
 • kas kavandatava Erasmuse kava eesmärgid ja nende täitmise ajakava on realistlikud ja piisavalt ambitsioonikad, et saavutada positiivne mõju organisatsiooni (või konsortsiumi) jaoks;
 • kas Erasmuse kava eesmärkide täitmise jälgimiseks ja hindamiseks kavandatavad meetmed on asjakohased ja konkreetsed;
 • kui taotleja on lisanud oma taotlusele strateegilisi dokumente: kas kavandatava Erasmuse kava ja lisatud dokumentide seost on selgelt selgitatud.

Erasmuse kava: tegevus (maksimaalne punktisumma: 20)

Hinnatakse järgmist:

 • kas kavandatav õpirändetegevuses osalejate arv vastab taotleva organisatsiooni suurusele ja kogemustele;
  • konsortsiumi koordinaatorite puhul võetakse arvesse konsortsiumi kavandatavat suurust;
 • kas kavandatav õpirändetegevuses osalejate arv on Erasmuse kava eesmärkide seisukohast realistlik ja asjakohane;
 • kas kavandatavate osalejate profiil on asjakohane taotluse valdkonna, kavandatava Erasmuse kava ja käesoleva konkursikutse eesmärkide seisukohast;
 • kui see on asjakohane ja kui taotleja kavatseb korraldada õpirändetegevust: kuidas kaasatakse tegevusse vähemate võimalustega osalejaid.

Erasmuse kava: juhtimine (maksimaalne punktisumma: 30)

Hinnatakse, kas:

 • taotleja on kavandanud konkreetse tegevuse Erasmuse akrediteeringu aluspõhimõtete (kirjeldatud Erasmuse programmi kvaliteedistandardites) järgimiseks;
 • taotleja on välja pakkunud selge ja tervikliku ülesannete jaotuse kooskõlas Erasmuse programmi kvaliteedistandarditega;
 • taotleja on eraldanud piisavalt vahendeid programmi tegevuse juhtimiseks kooskõlas Erasmuse programmi kvaliteedistandarditega;
 • organisatsiooni juhtkonna asjakohane osalus on tagatud;
 • on kindlaks määratud sobivad meetmed programmi tegevuse järjepidevuse tagamiseks juhul, kui taotleva organisatsiooni personalis või juhtkonnas toimub muutusi;
 • taotleja on kavandanud konkreetseid ja loogilisi samme selleks, et lõimida õpirändetegevuste tulemusi organisatsiooni igapäevasesse töösse
  • konsortsiumi koordinaatorite puhul kehtib see kriteerium kogu kavandatava konsortsiumi suhtes

Erasmuse akrediteeringute maksimumarv

Riikides, kus huvi Erasmuse akrediteeringute vastu on väga suur, võib riiklik büroo kindlaks määrata antavate Erasmuse akrediteeringute maksimumarvu. See otsus tehakse kõigi kolme valdkonna kohta eraldi ning avaldatakse riikliku büroo veebisaidil koos käesoleva konkursikutsega.

 • Kui riiklik büroo ei määra konkreetse valdkonna puhul kindlaks antavate akrediteeringute maksimumarvu, siis rahuldatakse kõik käesolevas konkursikutses esitatud miinimumkriteeriumidele vastavad taotlused.
 • Kui riiklik büroo määrab konkreetse valdkonna puhul kindlaks antavate akrediteeringute maksimumarvu, koostatakse miinimumkriteeriumidele vastavate taotluste paremusjärjestus. Akrediteeringute andmist alustatakse suurima punktisummaga taotlusest, kuni antavate akrediteeringute maksimumarv on saavutatud. Kui viimasena antava akrediteeringu korral on järjestuses sama punktisummaga taotlusi, siis antavate akrediteeringute arvu suurendatakse, et hõlmata kõik vastava punktisumma saavutanud taotlused.

Kehtivus

Erasmuse akrediteering antakse kogu programmitöö perioodiks, mis kestab 2027. aastani. Selleks et tagada realistlik kavandamine, esitatakse Erasmuse kava lühema perioodi kohta – 2–5 aastat – ning seda ajakohastatakse korrapäraselt.

Kui Erasmuse akrediteering on nõutav pärast programmiperioodi 2021–2027 lõppu toimuvateks meetmeteks, võib riiklik büroo Euroopa Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel akrediteeringu kehtivust pikendada.

Akrediteeringu saab ükskõik millal tühistada, juhul kui organisatsioon lõpetab tegevuse või riiklik büroo ja akrediteeritud organisatsioon selles kokku lepivad.

Riiklik büroo või akrediteeritud organisatsioon võib akrediteeringu ühepoolselt tühistada, kui selle akrediteeringu alusel ei ole taotletud rahastamist vähemalt kolme aasta jooksul.

Aruanded, seire ja kvaliteedi tagamine

Iga toetuslepingu lõpetamisel esitatav lõpparuanne

Kui Erasmuse akrediteeringu alusel heaks kiidetud toetusleping lõppeb, esitab akrediteeritud organisatsioon lõpparuande elluviidud tegevuste ja saavutatud eesmärkide kohta.

Akrediteeringu eduaruanded

Vastavalt heakskiidetud Erasmuse kava sisule ja vähemalt kord viie aasta jooksul peavad akrediteeritud organisatsioonid:

 • esitama aruande selle kohta, kuidas on tagatud Erasmuse programmi kvaliteedistandardite järgimine;
 • esitama aruande Erasmuse kava eesmärkide täitmisel tehtud edusammude kohta;
 • ajakohastama oma Erasmuse kava.

Riiklik büroo võib otsustada, et eespool nimetatud elementide kohta tuleb eduaruanded esitada samal ajal või eraldi.

Selle asemel et nõuda akrediteeringu eduaruannet, võib riiklik büroo otsustada korraldada struktureeritud seirekäigu.

Võttes arvesse akrediteeritud organisatsiooni tulemuslikkust aruannete, seire ja kvaliteedi tagamise kontrollide alusel, või juhul, kui organisatsioonis on toimunud olulisi muutusi, võib riiklik büroo otsustada muuta eduaruannete arvu ja nende esitamise ajakava.

Peale selle võivad akrediteeritud organisatsioonid omal algatusel taotleda Erasmuse kava ajakohastamist. Organisatsiooni põhjenduse alusel otsustab riiklik büroo, kas ajakohastamine on põhjendatud. Erasmuse kava ajakohastamine võib hõlmata taotlust muuta eraldiseisva organisatsiooni akrediteering õpirändekonsortsiumi koordinaatori akrediteeringuks või vastupidi.

Seire ja kontroll

Riiklik büroo võib korraldada ametlikke kontrolle, seirekäike või muud tegevust, et jälgida akrediteeritud organisatsioonide edusamme ja tulemuslikkust, tagada kokkulepitud kvaliteedistandardite järgimine ja pakkuda tuge.

Ametliku kontrolli käigus võidakse kontrollida dokumente või teha kontrollkäike akrediteeritud organisatsioonide, konsortsiumi liikmete ja toetavate organisatsioonide juurde ning muudesse kohtadesse, kus tegevus toimub. Teises riigis toimuva tegevuse kontrollimiseks ja seireks võib riiklik büroo abi küsida vastava riigi büroolt.

Pärast aruande saamist või seiretegevust annab riiklik büroo akrediteeritud organisatsioonile tagasisidet. Samuti võib riiklik büroo anda akrediteeritud organisatsioonile kohustuslikud või soovituslikud juhised tulemuslikkuse parandamiseks.

Äsja akrediteeringu saanud taotlejate või suure riskiga organisatsioonide korral või juhul, kui kinni ei ole peetud riikliku büroo juhistest ja tähtaegadest, kui aruannete, seire ja kvaliteedi tagamise kontrollide tulemusena on kindlaks tehtud, et tulemuslikkus on väga väike, või kui rikutud on programmi eeskirju (sh mõne teise meetme puhul), võib riiklik büroo võtta järgmisi parandusmeetmeid.

 • Vaatluse alla võtmine: riiklik büroo võib vähendada nende rahaliste vahendite summat, mida akrediteeritud organisatsioonid saavad taotleda Erasmuse akrediteeringu nõudega meetmete puhul.

Äsja akrediteeringu saanud organisatsioonid võidakse võtta vaatluse alla, kui tegevussuutlikkuse kontrollimisel ilmneb puuduliku rakendamise risk või kui taotluse hindajad juhivad tähelepanu olulistele puudustele taotleja Erasmuse kavas.

 • Peatamine: peatatud akrediteeringuga organisatsioonid ei saa taotleda rahastamist Erasmuse akrediteeringu nõudega meetmete korral. Samuti võib riiklik büroo lõpetada teatavad või kõik kehtivad toetuslepingud, mis peatatud akrediteeringu alusel sõlmiti.

Vaatlus- või peatamisperiood kestab seni, kuni riiklik büroo teeb kindlaks, et käesolevas konkursikutses esitatud tingimused ja kvaliteedinõuded on taas täidetud ning et akrediteeritud organisatsioon on tegelenud vähese tulemuslikkuse riskiga.

Organisatsioonid, kelle akrediteering on peatatud või vaatluse all, ei saa taotleda uut akrediteeringut samas valdkonnas.

Kui riikliku büroo juhistest ja tähtaegadest ei ole jätkuvalt kinni peetud, tulemuslikkus on endiselt väike või programmi eeskirju on korduvalt või olulisel määral rikutud (sh mõne teise meetme puhul), võib riiklik büroo akrediteeringu tühistada.

Tipptaseme tunnustamine

Akrediteeritud organisatsioone, kes on saavutanud parimaid tulemusi, tunnustatakse tipptaseme märgiste andmisega.

Käesoleva konkursikutse raames antakse tipptaseme märgis nendele kutsehariduse ja -õppe valdkonna õpirännet käsitleva harta omajatele, kes on edukalt taotlenud lihtsustatud valikumenetlust ning saavutanud programmi „Erasmus+“ raames kutsehariduse ja -õppe valdkonna õpirände harta alusel ellu viidud projektide kahe viimase lõpparuande hindamisel keskmiselt vähemalt 85 punkti. Antud tipptaseme märgised kehtivad kolm aastat.

Kõigis kolmes valdkonnas äsja akrediteeritud organisatsioonidele tipptaseme märgiste andmise tingimused määratakse kindlaks edasistes programmi „Erasmus+“ konkursikutsetes.

 • 1 Sh alusharidus- ja lapsehoiuteenuseid osutavad organisatsioonid. Eristaatusega koolid ja mõne teise riigi ametiasutuse järelevalve all tegutsevad koolid (nt prantsuse lütseumid või saksa koolid) peavad võib-olla esitama taotluse järelevalvet tegeva riigi riiklikule büroole. Täpsemat teavet iga juhtumi kohta saab riiklikult büroolt vastuvõtvas riigis või asjaomase ametiasutuse riigis.
 • 2 Ilma et see piiraks riigi pädeva asutuse kehtestatud määratlusi, tuleb meeles pidada, et täiskasvanutele kutseharidust ja -õpet pakkuvad organisatsioonid loetakse üldjuhul kutseharidust ja -õpet pakkuvateks asutusteks ja mitte täiskasvanuharidust pakkuvateks asutusteks. Lisateabe saamiseks tutvuge kohaldatavate määratlustega oma riikliku büroo veebisaidil.
Tagged in:  Vocational education and training Adult education School education