Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse

„Erasmus“ akreditacija – profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veikloje, skirta priemonė. „Erasmus“ akreditacija patvirtinama, kad pareiškėjas parengė kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kuris yra platesnio masto organizacijos plėtros pastangų dalis. Šis „Erasmus“ planu vadinamas planas yra svarbi paraiškos dėl „Erasmus“ akreditacijos dalis.

Kaip paaiškinta toliau, pareiškėjai gali teikti paraišką dėl individualios savo organizacijos „Erasmus“ akreditacijos arba „Erasmus“ mobilumo konsorciumo koordinatorių akreditacijos. Norint teikti paraišką, ankstesnė dalyvavimo Programoje patirtis nereikalinga.

Organizacijoms, kurios jau turi „Erasmus“ akreditaciją, gali būti suteiktas kokybės ženklas, kuriuo pripažįstamas jų ankstesnis darbas ir siekis užtikrinti kokybę.

Kaip naudotis mobilumo galimybėmis turint „Erasmus“ akreditaciją?

„Erasmus“ akreditacijos turėtojams bus paprasčiau gauti finansavimą pagal 1 pagrindinį veiksmą šiame vadove pateiktų akredituotų mobilumo projektų tikslais.

Veiksmo tikslai

Visose trijose srityse

Stiprinti europinį mokymo ir mokymosi aspektą:

 • puoselėjant įtraukties ir įvairovės, tolerancijos ir demokratinio dalyvavimo vertybes;
 • propaguojant žinias apie bendrą Europos paveldą ir įvairovę;
 • remiant profesinių tinklų plėtrą visoje Europoje.

Profesinio mokymo srityje

Prisidėti prie Tarybos rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo ir Osnabriuko deklaracijos 1  bei Europos įgūdžių darbotvarkės 2 įgyvendinimo ir prie Europos švietimo erdvės kūrimo:

 • gerinant pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kokybę;
 • stiprinant bendruosius ir universaliuosius gebėjimus, ypač kalbų mokymosi ir skaitmeninius įgūdžius;
 • remiant su konkrečiu darbu susijusių įgūdžių, kurių reikia dabartinėje ir būsimoje darbo rinkoje, ugdymą;
 • dalijantis geriausios patirties pavyzdžiais ir skatinant naujų bei novatoriškų pedagoginių metodų ir technologijų taikymą, taip pat remiant bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų, mentorių ir kitų profesinio mokymo srities darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • stiprinant profesinio mokymo paslaugų teikėjų gebėjimus vykdyti kokybiškus mobilumo projektus ir gebėjimą užmegzti kokybišką partnerystę plėtojant tarptautinimo strategiją;
 • užtikrinant, kad mobilumas būtų reali galimybė bet kuriam pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programose besimokančiam asmeniui, ir padidinant vidutinę profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumo laikotarpio trukmę siekiant pagerinti mobilumo kokybę ir poveikį;
 • didinant mobilumo laikotarpiu užsienyje pasiektų mokymosi rezultatų kokybę, skaidrumą ir pripažinimą, visų pirma šiuo tikslu taikant Europos priemones ir sistemas.

Bendrojo ugdymo srityje

Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę bendrojo ugdymo srityje:

 • remiant mokytojų, bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų profesinį tobulėjimą;
 • skatinant naujų technologijų ir novatoriškų mokymo metodų taikymą;
 • gerinant kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę bendrojo ugdymo įstaigose;
 • remiant dalijimąsi mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigų plėtros geriausios patirties pavyzdžiais ir jų perdavimą.

Prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo:

 • stiprinant bendrojo ugdymo įstaigų gebėjimus dalyvauti tarpvalstybiniuose mainuose ir bendradarbiauti bei vykdyti kokybiškus mobilumo projektus;
 • užtikrinant, kad mobilumas mokymosi tikslais būtų reali galimybė bet kuriam bendrojo ugdymo įstaigos mokiniui;
 • skatinant mokinių ir darbuotojų mobilumo laikotarpiu užsienyje pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą.

Suaugusiųjų švietimo srityje 

Prisidėti prie Europos švietimo erdvės ir Europos įgūdžių darbotvarkės 3 kūrimo:

 • gerinant formaliojo, savaiminio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę,
 • gerinant suaugusiųjų švietimo pasiūlos kokybę didinant darbuotojų profesionalumą ir stiprinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus įgyvendinti kokybiškas mokymosi programas;
 • gerinant visų suaugusiųjų švietimo formų mokymo ir mokymosi kokybę ir užtikrinant, kad suaugusiųjų švietimas atitiktų visos visuomenės poreikius;
 • gerinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą siekiant stiprinti bendruosius gebėjimus, nustatytus 2018 m. ES sistemoje, įskaitant bazinius įgūdžius (raštingumą, skaičiavimą, skaitmeninius įgūdžius) ir kitus gyvenime svarbius įgūdžius.
 • stiprinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų ir kitų suaugusiųjų švietimo srityje veiklą vykdančių organizacijų gebėjimus įgyvendinti kokybiškus mobilumo projektus;
 • didinant įvairaus amžiaus bei socialinės ir ekonominės kilmės suaugusiųjų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, visų pirma skatinant organizacijų, dirbančių su palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, smulkių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, naujų Programos dalyvių, mažiau patirties turinčių organizacijų ir bendruomeninių visuomeninių organizacijų dalyvavimą.

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Profesinio mokymo srityje:

 1. Organizacijos, teikiančios pirminio arba tęstinio profesinio mokymo paslaugas;
 2. Vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos profesinio mokymo srityje veikiančios organizacijos;
 3. Bendrovės ir kitos viešosios arba privačiosios organizacijos, priimančios profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis ir pameistrius, juos mokančios ar kitaip su jais dirbančios.

Bendrojo ugdymo srityje:

 1. bendrojo ugdymo įstaigos, teikiančios ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio lygmens bendrojo ugdymo paslaugas 4 ;
 2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos bendrojo ugdymo srityje veikiančios organizacijos.

Suaugusiųjų švietimo srityje:

 1. organizacijos, teikiančios formaliojo, savaiminio ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas 5 ;
 2. vietos ir regioninės valdžios institucijos, koordinavimo įstaigos ir kitos suaugusiųjų švietimo srityje veikiančios organizacijos.

Visose trijose srityse taikomos apibrėžtys ir principai

Organizacijų atitiktis reikalavimams pagal 1 kriterijų bus nustatoma atsižvelgiant į jų švietimo programas ir veiklą. Organizacija gali atitikti reikalavimus daugiau nei vienoje srityje, jeigu ji vykdo skirtingas švietimo programas ir veiklą.

Kiekvienos šalies kompetentinga nacionalinė valdžios institucija nustato:

 • kokias švietimo programas ir veiklą vykdančios organizacijos turi galimybę teikti paraišką pagal 1 kriterijų ir
 • kurios organizacijos atitinka reikalavimus pagal 2 kriterijų.

Taikomos apibrėžtys ir reikalavimus atitinkančių organizacijų pavyzdžiai bus paskelbti atsakingos nacionalinės agentūros svetainėje.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Pareiškėjai turi būti įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Kur teikti paraišką?

Paraiškos turi būti teikiamos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Paraiškos pateikimo terminas

spalio 19 d. 12:00:00 (vidurdienis Briuselio laiku)

„Erasmus“ kokybės standartai

Pareiškėjai, norintys gauti „Erasmus“ akreditaciją, turi laikytis „Erasmus“ kokybės standartų, pateiktų svetainėje „Europa“:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_lt 

Akreditacijos galiojimo laikotarpiu „Erasmus“ kokybės standartai gali būti atnaujinami. Tokiu atveju prieš teikiant paraišką dėl kitos dotacijos bus prašoma akredituotų organizacijų sutikimo.

Paraiškų skaičius

Organizacija gali teikti po vieną paraišką kiekvienoje iš trijų šiame kvietime nurodytų sričių: suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo. Organizacijos, teikiančios paraiškas daugiau nei vienoje srityje, turi pateikti atskiras paraiškas kiekvienai sričiai.

„Erasmus“ akreditaciją jau turinčios organizacijos negali teikti paraiškos dėl naujos akreditacijos toje pačioje srityje.

Paraiškų rūšys

Pareiškėjas gali teikti paraišką kaip atskira organizacija arba kaip mobilumo konsorciumo koordinatorius. Negalima teikti paraiškos dėl abiejų rūšių akreditacijos toje pačioje srityje.

Mobilumo konsorciumo koordinatorių „Erasmus“ akreditacija

Mobilumo konsorciumas yra tos pačios šalies organizacijų, vykdančių mobilumo veiklą pagal bendrą „Erasmus“ planą, grupė. Kiekvieno mobilumo konsorciumo veiklą koordinuoja viena vadovaujanti organizacija – mobilumo konsorciumo koordinatorius, kuriam suteikta „Erasmus“ akreditacija.

Mobilumo konsorciumo koordinatorius gali organizuoti veiklą pats (kaip bet kuri kita organizacija, turinti individualią akreditaciją) ir teikti mobilumo galimybes kitoms konsorciumui priklausančioms organizacijoms. Konsorciumo nariams reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją netaikomas.

Pareiškėjai, siekiantys gauti mobilumo konsorciumo koordinatorių akreditaciją, paraiškoje turės aprašyti savo konsorciumo tikslą ir planuojamą sudėtį. Visos numatytos konsorciumo organizacijos narės turi būti iš tos pačios ES valstybės narės arba Programos asocijuotosios trečiosios valstybės kaip ir mobilumo konsorciumo koordinatorius. Tačiau šiame etape nebūtina pateikti tikslaus konsorciumo narių sąrašo.

Konsorciumo nariams taikomus tinkamumo kriterijus ir išsamesnę informaciją rasite skirsnyje apie akredituotus mobilumo projektus.

Pagalbinės organizacijos

Pagalbinė organizacija – tai organizacija, padedanti akredituotai organizacijai praktiniais projekto įgyvendinimo aspektais, nesusijusiais su pagrindinėmis projekto užduotimis, kaip apibrėžta „Erasmus“ kokybės standartuose.

Bet kuri švietimo ir mokymo srityje veikianti organizacija gali tapti pagalbine organizacija. Pagalbinių organizacijų vaidmenį ir pareigas drauge oficialiai nustato pagalbinės organizacijos ir akredituotos organizacijos. Pagalbinė organizacija veikia prižiūrint akredituotai organizacijai, kuri galiausiai lieka atsakinga už įgyvendinamos veiklos rezultatus ir kokybę. Bet koks pagalbinių organizacijų indėlis turi atitikti „Erasmus“ kokybės standartus.

Mobilumo konsorciume konsorciumo narių organizacijos bus laikomos pagalbinėmis organizacijomis, jei jos sistemingai imasi užduočių, susijusių su kitose konsorciumo narių organizacijose dirbančių arba jose užsiregistravusių dalyvių mobilumo veikla.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjai turi turėti pakankamai veiklos ir profesinių pajėgumų siūlomam „Erasmus“ planui įgyvendinti, įskaitant bent dvejų metų atitinkamą patirtį paraiškos srityje, o mobilumo konsorciumo koordinatoriaus atveju – pakankamų konsorciumo koordinavimo pajėgumų.

Daugiau informacijos apie bendruosius veiklos pajėgumo kriterijus ir šiuos specialius reikalavimus paraišką dėl akreditacijos teikiantiems subjektams rasite šio vadovo C dalyje.

Atmetimo kriterijai

Pareiškėjai turi pateikti pasirašytą sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad jie nėra patekę į jokią su šio vadovo C dalyje išvardytais atmetimo kriterijais susijusią situaciją, kad pateiktame „Erasmus“ plane yra originalus pareiškėjo parengtas turinys ir už paraiškos parengimą nebuvo sumokėta jokiai kitai organizacijai ar organizacijai nepriklausantiems asmenims.

Tuo pat metu pareiškėjams leidžiama ir jie skatinami politiniais klausimais konsultuotis su atitinkamomis švietimo institucijomis ir ekspertais arba keistis gerąja patirtimi su panašiomis organizacijomis, kurios turi daugiau su programa „Erasmus+“ susijusios patirties. Pareiškėjai, siekiantys gauti mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditaciją, rengdami paraišką gali konsultuotis su galimais konsorciumo nariais. Pareiškėjai gali pagrįsti savo paraiškas strateginiais dokumentais, susijusiais su jų „Erasmus“ planu, pavyzdžiui, tarptautinimo strategija arba jų priežiūros ar koordinavimo įstaigų parengta strategija.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Paraiškos bus vertinamos atskirai profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Paraiškų kokybė bus vertinama balais iš 100 galimų, vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais.

Kad būtų svarstoma galimybė skirti dotaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes:

 • jos turi būti įvertintos bent 70 balų iš 100 ir
 • bent puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš keturių dotacijos skyrimo kriterijų kategorijų.

Aktualumas - Daugiausia 10 balų

Kokiu mastu:

 • pareiškėjo profilis, patirtis, veikla ir tikslinė besimokančių asmenų grupė yra aktualūs paraiškos srities, „Erasmus“ akreditacijos tikslų ir paraiškos rūšies (individuali organizacija arba konsorciumo koordinatorius) požiūriu;
 • organizacijų, siekiančių tapti akredituotomis konsorciumo koordinatorėmis, atveju taip pat vertinama:
  • ar planuojamų konsorciumo narių profilis yra susijęs su paraiškoje nurodytu konsorciumo tikslu ir uždaviniais, paraiškos sritimi ir „Erasmus“ akreditacijos tikslais;
  • ar konsorciumo sukūrimas teikia aiškios pridėtinės vertės jo nariams, atsižvelgiant į „Erasmus“ akreditacijų tikslus.

„Erasmus“ planas: tikslai - Daugiausia 40 balų

Kokiu mastu:

 • siūlomas „Erasmus“ planas atitinka „Erasmus“ akreditacijų tikslus;
 • siūlomo „Erasmus“ plano tikslai aiškiai ir konkrečiai dera su pareiškėjo, jo darbuotojų ir besimokančių asmenų poreikiais;
  • konsorciumo koordinatorių atveju – ar šis kriterijus taikomas visam planuojamam konsorciumui ir ar „Erasmus“ plano tikslai dera su paraiškoje nurodytu konsorciumo tikslu;
 • siūlomo „Erasmus“ plano tikslai ir jų įgyvendinimo terminai yra realistiški ir pakankamai plataus užmojo, kad būtų padarytas teigiamas poveikis organizacijai (arba konsorciumui);
 • siūlomo „Erasmus“ plano tikslų įgyvendinimo pažangos stebėjimo ir vertinimo priemonės yra tinkamos ir konkrečios;
 • jei pareiškėjas prie paraiškos pridėjo strateginius dokumentus – ar aiškiai paaiškinta, kaip siūlomas „Erasmus“ planas susijęs su pridėtais dokumentais.

„Erasmus“ planas: veikla - Daugiausia 20 balų

Kokiu mastu:

 • siūlomas mobilumo veiklos dalyvių skaičius yra proporcingas paraišką teikiančios organizacijos dydžiui ir patirčiai;
  • konsorciumo koordinatorių atveju – kaip bus atsižvelgiama į planuojamą konsorciumo dydį;
 • siūlomas mobilumo veiklos dalyvių skaičius yra realistiškas ir atitinka „Erasmus“ plane nustatytus tikslus;
 • planuojamų dalyvių profiliai yra susiję su paraiškos sritimi, siūlomu „Erasmus“ planu ir „Erasmus“ akreditacijos tikslais;
 • kai taikoma ir jei pareiškėjas planuoja organizuoti besimokančių asmenų mobilumo veiklą, vertinamas ir mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimas.

„Erasmus“ planas: valdymas - Daugiausia 30 balų

Kokiu mastu:

 • pareiškėjas pasiūlė konkrečius būdus prisidėti prie pagrindinių „Erasmus“ akreditacijos principų, aprašytų „Erasmus“ kokybės standartuose;
 • pareiškėjas pasiūlė aiškų ir išsamų užduočių paskirstymą pagal „Erasmus“ kokybės standartus;
 • pareiškėjas skyrė pakankamai išteklių Programos veiklai valdyti pagal „Erasmus“ kokybės standartus;
 • užtikrinamas tinkamas dalyvavimas organizacijos valdymo lygmeniu;
 • nustatytos tinkamos priemonės Programos veiklos tęstinumui užtikrinti tuo atveju, jei pasikeistų paraišką teikiančios organizacijos darbuotojai arba vadovybė;
 • pareiškėjas pasiūlė konkrečių ir logiškų veiksmų, kad jo mobilumo veiklos rezultatai būtų įtraukti į organizacijos įprastą veiklą;
 • konsorciumo koordinatorių atveju šis kriterijus taikomas visam planuojamam konsorciumui.

Didžiausias „Erasmus“ akreditacijų skaičius

Šalyse, kuriose esama didelio susidomėjimo „Erasmus“ akreditacijomis, nacionalinė agentūra gali nustatyti didžiausią skirtinų akreditacijų skaičių. Šis sprendimas bus priimtas atskirai dėl kiekvienos iš trijų sričių ir kartu su šiuo kvietimu paskelbtas nacionalinės agentūros svetainėje.

 • Jei nacionalinė agentūra konkrečioje srityje nenustato didžiausio galimo patvirtintų akreditacijų skaičiaus, bus patvirtintos visos paraiškos, atitinkančios šiame kvietime nustatytus būtiniausius kriterijus.
 • Jei nacionalinė agentūra nustato didžiausią galimą tam tikros srities patvirtintų akreditacijų skaičių, sudaromas būtiniausius kriterijus atitinkančių paraiškų prioritetinis sąrašas. Akreditacijos bus teikiamos pradedant nuo didžiausią balų skaičių surinkusių paraiškų ir jų bus suteikta ne daugiau nei didžiausias nustatytas akreditacijų skaičius. Jei daugiau nei vienai paraiškai bus skirtas toks pat balų skaičius kaip ir paskutinei paraiškai, kuriai suteikta akreditacija, didžiausias suteiktų akreditacijų skaičius bus padidintas, kad būtų įtrauktos visos paraiškos, surinkusios tiek pat balų.

Galiojimas

Pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus suteiktos „Erasmus“ akreditacijos pradės galioti 2024 m. vasario 1 d. ir galios visą programavimo laikotarpį iki 2027 m. Siekiant užtikrinti realistišką planavimą, pateiktas „Erasmus“ planas apims trumpesnį dvejų – penkerių metų laikotarpį ir bus reguliariai atnaujinamas.

Jei „Erasmus“ akreditacija bus reikalinga norint dalyvauti kokioje nors veikloje po 2021–2027 m. programavimo laikotarpio, nacionalinė agentūra gali pratęsti akreditacijos galiojimą Europos Komisijos nustatytomis sąlygomis. Atsižvelgdami į šią galimybę, pareiškėjai gali pateikti „Erasmus“ planus po 2027 m.

Akreditacija gali būti bet kada panaikinta, jei organizacijos nebelieka arba jei tam pritaria nacionalinė agentūra ir akredituota organizacija. Nacionalinė agentūra gali vienašališkai nutraukti akreditacijos galiojimą, laikydamasi sąlygų, aprašytų skirsnyje „Ataskaitų teikimas, stebėsena ir kokybės užtikrinimas“.  Akredituota organizacija gali vienašališkai nutraukti akreditacijos galiojimą tik tuo atveju, jei ne mažiau kaip trejus metus iš eilės akreditacija nebuvo naudojama akredituotų mobilumo projektų paraiškoms teikti.

Ataskaitų teikimas, stebėsena ir kokybės užtikrinimas

Baigiamosios ataskaitos, teikiamos kiekvienos dotacijos sutarties laikotarpio pabaigoje

Kiekvienos dotacijos sutarties, patvirtintos pagal „Erasmus“ akreditaciją, laikotarpio pabaigoje akredituota organizacija pateiks galutinę įvykdytos veiklos ir pasiektų tikslų ataskaitą, kaip nurodyta taikomoje dotacijos sutartyje.

Akreditacijos pažangos ataskaitos

Remiantis patvirtinto „Erasmus“ plano turiniu ir bent kartą per penkerius metus akredituotos organizacijos turės:

 • pateikti ataskaitą apie tai, kaip jos užtikrino, kad būtų laikomasi „Erasmus“ kokybės standartų;
 • pateikti „Erasmus“ plano tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitą;
 • atnaujinti savo „Erasmus“ planą.

Nacionalinė agentūra gali nuspręsti prašyti tuo pačiu metu arba atskirai pateikti pažangos ataskaitą dėl įvairių pirmiau išvardytų elementų.

Nacionalinė agentūra gali nuspręsti akreditavimo pažangos ataskaitą pakeisti struktūruotu stebėsenos vizitu.

Remdamasi akredituotos organizacijos veiklos rezultatais, gautais atlikus ataskaitų teikimo, stebėsenos ir kokybės užtikrinimo patikrinimus, arba dėl reikšmingų pokyčių organizacijoje, nacionalinė agentūra gali keisti pažangos ataskaitų skaičių ir teikimo tvarkaraštį.

Be to, akredituotos organizacijos gali savanoriškai prašyti leisti atnaujinti jų „Erasmus“ planus. Ar toks atnaujinimas yra pagrįstas, sprendžia nacionalinė agentūra, atsižvelgusi į organizacijos argumentus. Į atnaujintą „Erasmus“ planą gali būti įtrauktas prašymas pakeisti individualią organizacijos akreditaciją į mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditaciją arba atvirkščiai.

Stebėsena ir patikrinimai

Nacionalinė agentūra gali organizuoti oficialius patikrinimus, stebėsenos vizitus ar kitą veiklą, kad galėtų stebėti akredituotų organizacijų pažangą ir veiklos rezultatus, užtikrinti, kad būtų laikomasi sutartų kokybės standartų, ir teikti paramą.

Oficialūs patikrinimai gali būti dokumentų patikrinimai arba vizitai į akredituotą organizaciją, apsilankymai pas konsorciumo narius, pagalbinėse organizacijose ir bet kokiose kitose patalpose, kuriose vykdoma atitinkama veikla. Nacionalinė agentūra gali prašyti kitų šalių nacionalinių agentūrų pagalbos, kad jos patikrintų ir stebėtų ten vykdomą veiklą.

Gavusi ataskaitą arba atlikusi stebėseną, nacionalinė agentūra pateiks atsiliepimus akredituotai organizacijai. Nacionalinė agentūra akredituotai organizacijai taip pat gali pateikti privalomo ar rekomendacinio pobūdžio nurodymus, kaip pagerinti veiklos rezultatus.

Naujai akredituotų pareiškėjų ar didelės rizikos organizacijų atveju arba jeigu nesilaikoma nacionalinės agentūros nurodymų ir terminų, jeigu atlikus ataskaitų teikimo, stebėsenos ir kokybės užtikrinimo patikrinimus nustatomi labai prasti veiklos rezultatai arba Programos taisyklių pažeidimai (taip pat vykdant kitą veiklą), nacionalinė agentūra gali imtis toliau nurodytų taisomųjų priemonių.

 • Stebėjimas. Nacionalinė agentūra gali apriboti finansavimą, kurį akredituota organizacija gali prašyti skirti veiklai, kuriai vykdyti būtina „Erasmus“ akreditacija.

Naujai akredituotos organizacijos gali būti stebimos, jei vertinant veiklos pajėgumus nustatomas nekokybiško įgyvendinimo pavojus arba jei paraiškos vertintojai nustato didelių pareiškėjo „Erasmus“ plano trūkumų.

 • Sustabdymas. Organizacijos, kurių akreditacija sustabdyta, negali prašyti finansavimo veiklai, kuriai vykdyti būtina „Erasmus“ akreditacija. Nacionalinė agentūra taip pat gali nutraukti tam tikras arba visas galiojančias dotacijų sutartis, sudarytas pagal akreditaciją, kuri buvo sustabdyta.

Stebėjimo arba sustabdymo laikotarpis truks tol, kol nacionalinė agentūra nustatys, kad vėl laikomasi šiame kvietime nustatytų sąlygų ir kokybės reikalavimų ir kad akredituota organizacija pašalino prastų veiklos rezultatų pavojų.

Organizacijos, kurių akreditacijos veikla sustabdyta arba kurios yra stebimos, negali teikti paraiškos dėl naujos akreditacijos toje pačioje srityje.

Jeigu ir toliau nesilaikoma nacionalinės agentūros nurodymų ir terminų, veiklos rezultatai labai prasti arba pakartotinai ar rimtai pažeidžiamos Programos taisyklės (taip pat vykdant kitą veiklą), nacionalinė agentūra gali nutraukti akreditaciją.

Kompetencijos pripažinimas

Geriausių rezultatų pasiekusios akredituotos organizacijos bus pripažintos suteikiant kokybės ženklą.

Pagal šį kvietimą kokybės ženklas bus suteiktas visoms akredituotoms organizacijoms, kurių dviejų paskutinių akredituotų mobilumo projektų galutinių ataskaitų vertinimo rezultatų vidurkis yra ne mažesnis kaip 85 balai (bus atsižvelgiama į projektus, įgyvendintus pagal ankstesnę profesinio mokymo mobilumo chartiją 2014–2020 m. „Erasmus+“ programavimo laikotarpiu, kai profesinio mokymo organizacijos buvo pakartotinai akredituotos pagal 2020 m. kvietimo teikti pasiūlymus lengvojo akreditavimo procedūrą).

Suteikti kokybės ženklai galios trejus metus.

  Footnote

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 ↩ back
 • 4 Įskaitant organizacijas, teikiančias ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugas. Specialųjį statusą turinčios mokyklos, kurių veiklą prižiūri kitos šalies nacionalinės valdžios institucijos (pvz., Lycée français, vokiškos mokyklos), paraiškas teikia prižiūrinčiosios šalies nacionalinei agentūrai. Tikslesnės informacijos kreipkitės į priimančiosios šalies arba atitinkamos nacionalinės institucijos šalies nacionalinę agentūrą. ↩ back
 • 5 Nedarant poveikio kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos nustatytoms apibrėžtims, pažymėtina, kad organizacijos, teikiančios profesinio mokymo paslaugas suaugusiems besimokantiems asmenims, paprastai laikomos profesinio mokymo, o ne suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjomis. Daugiau informacijos žr. nacionalinės agentūros svetainėje pateiktų sąvokų apibrėžtis. ↩ back
Tagged in:  Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai Suaugusiųjų švietimo darbuotojai Mokyklinio ugdymo darbuotojai