Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Akreditácia na Erasmus v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelením akreditácie na Erasmus sa potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania realizácie vysokokvalitných aktivít v rámci mobility ako súčasť širšieho úsilia rozvinúť svoju organizáciu. Tento plán sa nazýva plán pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.

Žiadatelia môžu požiadať o individuálnu akreditáciu na Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu, ako sa vysvetľuje ďalej. Na podanie žiadosti sa nevyžaduje predchádzajúca skúsenosť s programom.

Organizáciám, ktoré už majú akreditáciu na Erasmus, môže byť udelená značka excelentnosti, ktorou sa uznáva ich práca v minulosti a presadzovanie kvality.

Prístup k príležitostiam v oblasti mobility s akreditáciou na Erasmus

Úspešní uchádzači o akreditáciu na Erasmus získajú zjednodušený prístup k príležitostiam na financovanie v rámci kľúčovej akcie 1 vo forme akreditovaných projektov mobility uvedených v tomto sprievodcovi.

Ciele akcie

Vo všetkých troch sektoroch:

Posilnenie európskeho rozmeru výučby a učenia sa prostredníctvom:

 • presadzovania hodnôt inklúzie a rozmanitosti, znášanlivosti a demokratickej účasti,
 • šírenia vedomostí o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti,
 • podpory rozvoja sietí odborníkov v rámci celej Európy.

V sektore odborného vzdelávania a prípravy:

Prispievanie k vykonávaniu odporúčania Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a prípravy a osnabrückej [fn]deklarácie[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf.[/fn], k európskemu programu v [fn]oblasti zručností[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223.[/fn] a k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

 • zvyšovania kvality počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné OVP a ďalšie OVP),
 • posilnenia kľúčových kompetencií a prierezových zručností, predovšetkým jazykového vzdelávania a digitálnych zručností,
 • podpory rozvoja špecifických zručností pre konkrétne pracovné miesta na súčasnom a budúcom trhu práce,
 • výmeny najlepších postupov a presadzovania nových a inovačných pedagogických metód a technológií a podpory odborného rozvoja učiteľov, školiteľov, mentorov a ostatných zamestnancov v OVP, 
 • budovania kapacít poskytovateľov OVP na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility a na vytváranie kvalitných partnerstiev za súčasného rozvoja ich stratégie internacionalizácie,
 • sprístupnenia mobility všetkým žiakom v rámci počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a zvyšovaním priemerného trvania mobility pre učiacich sa v OVP s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dosah,
 • zvyšovania kvality, transparentnosti a uznávania vzdelávacích výstupov počas období mobility v zahraničí, predovšetkým pomocou európskych nástrojov určených na tento účel.

V sektore školského vzdelávania

Zvyšovanie kvality výučby a učenia sa v školskom vzdelávaní prostredníctvom:

 • podpory odborného rozvoja učiteľov, riadiacich a iných zamestnancov škôl,
 • podpory využívania nových technológií a inovačných učebných metód,
 • zlepšovania jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách,
 • podpory výmeny a prenosu najlepších postupov v oblasti výučby a školského rozvoja.

Prispievanie k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

 • budovania kapacít škôl na zapojenie sa do cezhraničných výmen a spolupráce a na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility,
 • sprístupnenia vzdelávacej mobility všetkým žiakom v rámci školského vzdelávania,
 • podpory uznávania vzdelávacích výstupov žiakov a zamestnancov počas mobility v zahraničí.

V sektore vzdelávania dospelých:

Prispievanie k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru a k európskemu programu v oblasti [fn]zručností[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223.[/fn] prostredníctvom:

 • zvyšovania kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa dospelých,
 • zlepšovania kvality ponuky vzdelávania dospelých profesionalizáciou zamestnancov a budovaním kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých na realizáciu vysokokvalitných projektov vzdelávania,
 • zvyšovania kvality všetkých foriem výučby a vzdelávania dospelých so súčasným zabezpečením ich relevantnosti z hľadiska potrieb spoločnosti ako celku,
 • zlepšovania vzdelávania dospelých, pokiaľ ide o získanie kľúčových kompetencií vymedzených rámcom EÚ (2018) vrátane základných zručností (schopnosť čítať a písať, matematická gramotnosť, digitálne zručnosti) a iných životných zručností. 
 • budovania kapacít poskytovateľov vzdelávania dospelých a ďalších organizácií, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní dospelých, na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility,
 • zvyšovania účasti dospelých všetkých vekových kategórií a z rôzneho sociálno-ekonomického prostredia na vzdelávaní dospelých, najmä podporovaním účasti organizácií pracujúcich so znevýhodnenými učiacimi sa, malých poskytovateľov vzdelávania dospelých, nových účastníkov programu a menej skúsených organizácií, ako aj miestnych komunitných organizácií.

Kritériá oprávnenosti

Kto môže požiadať o grant?

V sektore odborného vzdelávania a prípravy:

 1. organizácie poskytujúce počiatočné alebo ďalšie odborné vzdelávanie a [fn]prípravu[ft/]Poskytovatelia OVP s osobitným postavením a pod dohľadom vnútroštátnych orgánov inej krajiny budú pravdepodobne musieť podať žiadosť národnej agentúre krajiny vykonávajúcej dohľad. Presné informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov poskytne národná agentúra v hostiteľskej krajine alebo v krajine príslušného vnútroštátneho orgánu.[/fn];
 2. vnútroštátne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na odbornom vzdelávaní a príprave;
 3. spoločnosti a ostatné verejné alebo súkromné organizácie, ktoré sprostredkúvajú alebo poskytujú odbornú prípravu žiakom a učňom v OVP alebo inak s nimi pracujú.

V sektore školského vzdelávania:

 1. školy, ktoré poskytujú všeobecné predškolské, základné alebo stredoškolské [fn]vzdelávanie[ft/]Vrátane organizácií poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Školy s osobitným postavením a pod dohľadom vnútroštátnych orgánov inej krajiny (napr. Lycée français alebo nemecké školy) budú pravdepodobne musieť podať žiadosť národnej agentúre krajiny vykonávajúcej dohľad. Presné informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov poskytne národná agentúra v hostiteľskej krajine alebo v krajine príslušného vnútroštátneho orgánu.[/fn];
 2. miestne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na školskom vzdelávaní.

V sektore vzdelávania dospelých:

 1. organizácie poskytujúce formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa [fn]dospelých[ft/]Upozorňujeme, že bez toho, aby bolo dotknuté vymedzenie pojmov stanovené príslušným vnútroštátnym orgánom, sa organizácie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu vzdelávajúcim sa dospelým zvyčajne považujú za poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, a nie za poskytovateľov vzdelávania dospelých. Ďalšie informácie sa nachádzajú v platnom vymedzení pojmov na webovom sídle vašej národnej agentúry.[/fn];
 2. vnútroštátne a regionálne subjekty verejného sektora, koordinačné orgány a ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní dospelých.

Platné vymedzenie pojmov a zásady vo všetkých troch oblastiach

Oprávnenosť organizácií v zmysle kritéria 1 bude stanovená na základe vzdelávacích programov a aktivít, ktoré poskytujú. Organizácia môže byť oprávnená vo viac ako jednej oblasti, ak poskytuje rôzne programy a aktivity.

Príslušný vnútroštátny orgán v každej krajine určí:

 • vzdelávacie programy a aktivity, na základe ktorých sa organizácie môžu stať oprávnenými v zmysle kritéria 1, a
 • organizácie oprávnené v zmysle kritéria 2.

Platné vymedzenie pojmov a príklady oprávnených organizácií budú zverejnené na webovom sídle zodpovednej národnej agentúry.

Oprávnené krajiny

Žiadatelia musia mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosti sa musia podať národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Termín podania žiadosti

1. októbra, 12.00.00 h (poludnie bruselského času)

Štandardy kvality Programu Erasmus

Žiadatelia o akreditáciu na Erasmus sa musia zaviazať, že budú dodržiavať štandardy kvality programu Erasmus, ktoré sú uvedené na webovom sídle Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Štandardy kvality programu Erasmus môžu byť počas obdobia platnosti akreditácie aktualizované. V takom prípade sa bude od akreditovaných organizácií vyžadovať súhlas pred podaním žiadosti o ďalší grant.

Počet žiadostí

Organizácia môže podať žiadosť raz v každom z troch sektorov tejto výzvy, ktorými sú vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie a príprava a školské vzdelávanie. Organizácie, ktorých žiadosť sa týka viac ako jedného sektora, musia podať osobitnú žiadosť pre každý sektor.

Organizácie, ktoré už majú akreditáciu na Erasmus, nemôžu požiadať o novú akreditáciu v tom istom sektore.

Druhy žiadostí

Žiadatelia môžu podať žiadosť ako individuálna organizácia alebo ako koordinátor konzorcia pre mobilitu. Nemožno podať žiadosť o oba druhy akreditácie v rámci tej istej oblasti.

Akreditácia na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu

Konzorcium pre mobilitu je skupina organizácií z rovnakej krajiny vykonávajúcich aktivity v rámci mobility ako súčasť spoločného plánu pre Erasmus. Každé konzorcium pre mobilitu je koordinované jednou vedúcou organizáciou: koordinátorom konzorcia pre mobilitu, ktorý musí byť držiteľom akreditácie na Erasmus.

Koordinátor konzorcia pre mobilitu môže organizovať aktivity sám (rovnako ako akákoľvek organizácia s individuálnou akreditáciou) a okrem toho môže poskytovať príležitosti v oblasti mobility iným členským organizáciám vo svojom konzorciu. Akreditácia na Erasmus sa nevyžaduje v prípade členov konzorcia.

Žiadatelia o štatút koordinátorov konzorcia pre mobilitu budú musieť v žiadosti uviesť účel a plánované zloženie svojho konzorcia. Všetky plánované členské organizácie konzorcia musia byť z rovnakého členského štátu EÚ alebo z tretej krajiny pridruženej k programu ako koordinátor konzorcia pre mobilitu. Presný zoznam členov konzorcia sa však v tomto štádiu nevyžaduje.

Informácie o kritériách oprávnenosti vzťahujúcich sa na členov konzorcia a ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v oddiele o akreditovaných projektoch mobility.

Podporné organizácie

Podporná organizácia je organizácia pomáhajúca akreditovanej organizácii s praktickými aspektmi realizácie projektu, ktoré sa netýkajú základných projektových úloh vymedzených v štandardoch kvality programu Erasmus.

Každá organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa môže stať podpornou organizáciou. Rola a povinnosti podporných organizácií musia byť medzi týmito organizáciami a akreditovanou organizáciou formálne vymedzené. Podporná organizácia pôsobí pod dohľadom akreditovanej organizácie, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za výsledky a kvalitu realizovaných aktivít. Všetky príspevky podporných organizácií musia spĺňať štandardy kvality programu Erasmus.

V konzorciu pre mobilitu sa budú členské organizácie konzorcia považovať za podporné organizácie, ak systematicky vykonávajú úlohy spojené s aktivitami v rámci mobility pre účastníkov pracujúcich pre iné členské organizácie konzorcia alebo v nich zapísaných.

Prijímajúce organizácie, ktoré poskytujú obsah vzdelávania a mentorstvo účastníkom prijímateľskej organizácie, sa nepovažujú za podporné organizácie, pokiaľ zároveň nepodporujú prijímateľa v iných úlohách riadenia projektu, ktoré bežne vykonáva vysielajúca organizácia.

Podmienky účasti

Žiadatelia musia mať dostatočnú prevádzkovú aj odbornú kapacitu na realizáciu navrhovaného plánu pre Erasmus, ako aj minimálne dva roky príslušnej praxe v oblasti žiadosti, pričom v prípade koordinátora konzorcia pre mobilitu sa vyžaduje aj príslušná kapacita na koordináciu konzorcia.

Ďalšie informácie o všeobecných kritériách prevádzkovej kapacity, ako aj o osobitných požiadavkách na žiadateľov o akreditáciu sa nachádzajú v časti C tohto sprievodcu.

Kritériá vylúčenia

Žiadatelia musia predložiť podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v kritériách vylúčenia v časti C tohto sprievodcu, že predložený plán pre Erasmus obsahuje pôvodný obsah, ktorého tvorcom je žiadateľ, a že vypracovanie žiadosti nevykonali za finančnú odmenu žiadne iné organizácie ani externé osoby.

Žiadatelia zároveň môžu využívať poradenstvo príslušných vzdelávacích orgánov a odborníkov alebo si vymieňať osvedčené postupy s podobnými organizáciami, ktoré majú viac skúseností s programom Erasmus+, a povzbudzujú sa k tomu. Žiadatelia o koordinátora konzorcia pre mobilitu sa pri vypracúvaní svojej žiadosti môžu poradiť s potenciálnymi členmi konzorcia. Žiadatelia môžu svoju žiadosť podporiť strategickými dokumentmi dôležitými z hľadiska ich plánu pre Erasmus, ako sú stratégia internacionalizácie alebo stratégia vypracovaná ich dozornými alebo koordinačnými orgánmi.

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Žiadosti sa budú vyhodnocovať samostatne za odborné vzdelávanie a prípravu, školské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Kvalita žiadostí bude posudzovaná systémom udeľovania bodov z celkového počtu 100 bodov na základe uvedených kritérií a váhového rozdelenia.

Na udelenie akreditácie sa budú zohľadňovať žiadosti, ktoré dosiahnu tieto minimálne počty bodov:

 • aspoň 70 bodov z celkového počtu 100 bodov a
 • aspoň polovicu maximálneho počtu bodov pri každom zo štyroch kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Relevantnosť - (maximálny počet bodov: 10)

Miera, do akej:

 • sú profil, skúsenosti a aktivity žiadateľa, ako aj cieľová skupina učiacich sa relevantné pre oblasť uplatnenia a ciele akreditácií v rámci programu Erasmus a druh žiadosti (individuálna organizácia alebo koordinátor konzorcia),
 • je návrh relevantný pre rešpektovanie a presadzovanie spoločných hodnôt EÚ, ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj boj proti akémukoľvek druhu diskriminácie.
 • okrem toho v prípade organizácií žiadajúcich o to, aby sa stali akreditovanými koordinátormi konzorcia:
  • je profil plánovaných členov konzorcia relevantný na účel a ciele konzorcia uvedené v žiadosti, pre oblasť uplatnenia a ciele akreditácií na Erasmus,
  • vytvorenie konzorcia prináša zrejmú pridanú hodnotu pre jeho členov vo vzťahu k cieľom akreditácií na Erasmus.

Plán pre Erasmus: ciele - (maximálny počet bodov: 40)

Miera, do akej:

 • je navrhovaný plán pre Erasmus v súlade s cieľmi akreditácií na Erasmus,
 • ciele navrhovaného plánu pre Erasmus jasne a konkrétne zohľadňujú potreby žiadateľa, jeho zamestnancov a učiacich sa
  • v prípade koordinátorov konzorcia, keď sa toto kritérium uplatňuje na celé plánované konzorcium, a miera, do akej si toto kritérium vyžaduje súlad cieľov plánu pre Erasmus s účelom konzorcia uvedeným v žiadosti,
 • sú navrhované ciele plánu pre Erasmus a ich harmonogram realistické a dostatočne ambiciózne na dosiahnutie priaznivého dosahu na organizáciu (alebo konzorcium),
 • sú navrhované opatrenia na sledovanie a hodnotenie plnenia cieľov plánu pre Erasmus primerané a konkrétne,
 • ak žiadateľ k svojej žiadosti pripojil strategické dokumenty: jednoznačne sa objasňuje prepojenie medzi navrhovaným plánom pre Erasmus a priloženými dokumentmi.

Plán pre Erasmus: aktivity - (maximálny počet bodov: 20)

Miera, do akej:

 • je navrhovaný počet účastníkov aktivít v rámci mobility úmerný veľkosti a skúsenostiam žiadateľskej organizácie
  • v prípade koordinátorov konzorcia, keď sa zohľadňuje veľkosť plánovaného konzorcia,
 • je navrhovaný počet účastníkov aktivít v rámci mobility realistický a primeraný s ohľadom na ciele stanovené v rámci plánu pre Erasmus,
 • sú profily plánovaných účastníkov relevantné pre oblasť uplatnenia, navrhovaný plán pre Erasmus a akreditácie na Erasmus,
 • v prípade relevantnosti a ak žiadateľ plánuje organizovať aktivity v rámci mobility pre učiacich sa: zapájanie účastníkov s nedostatkom príležitostí.

Plán pre Erasmus: riadenie - (maximálny počet bodov: 30)

Miera, do akej:

 • návrhy žiadateľa prispievajú konkrétnym spôsobom k základným zásadám akreditácie na Erasmus uvedeným v štandardoch kvality programu Erasmus,
 • žiadateľ navrhol jasné a úplné rozdelenie úloh v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • žiadateľ vyčlenil primerané zdroje na riadenie aktivít programu v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus,
 • existuje primerané zapojenie na úrovni vedenia organizácie,
 • sú vymedzené primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity aktivít programu v prípade zmien v radoch zamestnancov alebo vo vedení žiadateľskej organizácie, 
 • žiadateľ navrhol konkrétne a logické kroky na začlenenie výsledkov svojich aktivít v rámci mobility do bežnej práce organizácie,
  • sa v prípade koordinátorov konzorcia toto kritérium vzťahuje na celé plánované konzorcium.

Maximálny počet udelených akreditácií na Erasmus

V krajinách, kde je záujem o akreditáciu na Erasmus veľmi vysoký, môže národná agentúra stanoviť maximálny počet udelených akreditácií. Takéto rozhodnutie bude prijaté osobitne pre každú z troch oblastí a zverejnené na webovom sídle národnej agentúry spolu s touto výzvou.

Ak národná agentúra nestanoví maximálny počet udelených akreditácií pre danú oblasť, všetkým žiadateľom spĺňajúcim minimálne kritériá stanovené touto výzvou bude udelená akreditácia.

Ak národná agentúra stanoví maximálny počet udelených akreditácií pre danú oblasť, bude vypracovaný poradovník žiadostí spĺňajúcich minimálne kritériá. Pri udeľovaní akreditácií sa začne so žiadosťami, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie, a bude sa pokračovať zostupne, až kým sa nedosiahne stanovený maximálny počet udelených akreditácií. Ak viacero žiadostí získa rovnaký počet bodov ako posledná žiadosť, ktorej má byť akreditácia udelená, zvýši sa maximálny počet udelených akreditácií tak, aby zahŕňal všetky žiadosti s týmto počtom bodov.

Platnosť

Akreditácie na Erasmus udelené v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov začnú platiť 1. februára 2024 a budú platiť počas celého programového obdobia až do roku 2027. S cieľom zabezpečiť realistické plánovanie sa bude predložený plán pre Erasmus týkať kratšieho obdobia dvoch až piatich rokov a bude sa pravidelne aktualizovať.

Ak sa akreditácia na Erasmus vyžaduje na účasť v rámci inej akcie po skončení programového obdobia 2021 – 2027, národná agentúra môže predĺžiť platnosť akreditácie za podmienok stanovených Európskou komisiou. Vzhľadom na túto možnosť môžu žiadatelia predložiť plány na Erasmus, ktoré presahujú rok 2027.

Akreditáciu možno kedykoľvek ukončiť v prípade, že organizácia prestane existovať, alebo dohodou medzi národnou agentúrou a akreditovanou organizáciou. Národná agentúra môže odňať akreditáciu jednostranne na základe podmienok opísaných v časti Podávanie správ, monitorovanie a zabezpečenie kvality. Jednostranné odňatie akreditácie akreditovanou organizáciou je možné len vtedy, ak sa počas aspoň posledných troch po sebe nasledujúcich rokov akreditácia nevyužívala na podávanie žiadostí o akreditované projekty mobility.

Neprenosnosť

Akreditáciu na Erasmus nemožno prenášať medzi organizáciami. V prípade štrukturálnych zmien akreditovanej organizácie (napríklad rozdelenie, zlúčenie, zmena právnickej osoby, štatútu alebo vlastníctva) môže národná agentúra výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti preniesť akreditáciu na jednu nástupnícku organizáciu.

Podávanie správ, monitorovanie a zabezpečenie kvality

Záverečné správy po skončení trvania každej dohody o grante

Po skončení platnosti každej dohody o grante schválenej v rámci akreditácie na Erasmus predloží akreditovaná organizácia záverečnú správu o realizovaných aktivitách a cieľoch, ako sa to stanovuje v platnej dohode o grante.

Správy o akreditácii

Na základe obsahu schváleného plánu pre Erasmus a aspoň raz za päť rokov, sú akreditované organizácie povinné:

 • predložiť správu o tom, ako zabezpečili dodržiavanie štandardov kvality programu Erasmus,
 • predložiť správu o tom, ako napredujú ciele ich plánu pre Erasmus,
 • aktualizovať svoj plán pre Erasmus.

Národná agentúra si môže vyžiadať rôzne prvky uvedené vyššie alebo si ich môže vyžiadať samostatne.

Národná agentúra môže nahradiť akúkoľvek správu o akreditácii štruktúrovanou monitorovacou návštevou.

Na základe výkonnosti akreditovanej organizácie vyplývajúcej z predložených správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo v dôsledku podstatných zmien v rámci organizácie môže národná agentúra zmeniť počet a rozvrhnutie správ o pokroku.

Navyše môžu akreditované organizácie dobrovoľne požiadať o aktualizáciu svojho plánu pre Erasmus. Na základe odôvodnenia organizácie národná agentúra rozhodne, či je aktualizácia opodstatnená. Plán pre Erasmus môže zahŕňať žiadosť o zmenu z individuálnej akreditácie organizácie na akreditáciu koordinátora konzorcia pre mobilitu alebo naopak.

Monitorovanie a kontroly

Národná agentúra môže vykonať formálne kontroly, monitorovacie návštevy alebo iné činnosti zamerané na sledovanie pokroku a výkonnosti akreditovaných organizácií, zabezpečenie dodržiavania dohodnutých štandardov kvality a poskytovanie podpory.

Formálne kontroly môžu mať podobu kontrol dokumentácie alebo návštev akreditovaných organizácií, členov konzorcia, podporných organizácií a akýchkoľvek iných priestorov, v ktorých sa uskutočňujú príslušné aktivity. Národná agentúra môže požiadať o spoluprácu národné agentúry v iných krajinách s cieľom kontrolovať a monitorovať aktivity, ktoré sa tam uskutočňujú.

V nadväznosti na správu alebo monitorovaciu činnosť poskytne národná agentúra akreditovanej organizácii spätnú väzbu. Národná agentúra môže poskytnúť akreditovaným organizáciám aj pokyny, či už vo forme nariadení, alebo odporúčaní, ako zlepšiť ich výkonnosť.

V prípade nových akreditovaných žiadateľov, organizácií s vysokou mierou rizika alebo v prípade nedodržania pokynov a termínov národnej agentúry, veľmi nízkej výkonnosti vyplývajúcej z podávania správ, monitorovania a kontrol zabezpečenia kvality alebo v prípade porušenia pravidiel programu (aj v rámci inej akcie) môže národná agentúra prijať tieto nápravné opatrenia:

 • Poznámka: národná agentúra môže obmedziť mieru financovania, o ktoré môže akreditovaná organizácia požiadať v rámci akcií, pri ktorých je akreditácia na Erasmus podmienkou.

Nad novými akreditovanými organizáciami môže byť ustanovený dohľad, ak je v priebehu kontroly prevádzkových kapacít zistené riziko nekvalitného vykonávania alebo ak posudzovatelia žiadosti zistia vážne nedostatky v žiadateľovom pláne pre Erasmus.

 • Pozastavenie: organizácie, ktorým bola pozastavená akreditácia, nemôžu žiadať o financovanie v rámci akcií, pri ktorých je akreditácia na Erasmus podmienkou. Národná agentúra zároveň môže ukončiť niektoré alebo všetky platné dohody o grante uzatvorené v rámci pozastavenej akreditácie.
 • Odňatie: v prípade pretrvávajúceho nedodržiavania pokynov a lehôt národnej agentúry, slabej výkonnosti alebo v prípade opakovaného alebo vážneho porušenia pravidiel programu (aj v rámci inej akcie) môže národná agentúra odňať akreditáciu a zrušiť všetky platné dohody o grante udelené v rámci danej akreditácie.

Obdobie dohľadu alebo pozastavenia potrvá, až kým národná agentúra nepotvrdí, že podmienky a požiadavky na kvalitu stanovené v tejto výzve sú opäť splnené a že akreditovaná organizácia eliminovala riziko nízkej výkonnosti.

Organizácie s pozastavenou akreditáciou alebo pod dohľadom nemôžu požiadať o novú akreditáciu v tej istej oblasti.

Ocenenie excelentnosti

Akreditované organizácie s najlepšími výsledkami budú ocenené udelením značky excelentnosti.

V rámci tejto výzvy bude značka excelentnosti udelená všetkým akreditovaným organizáciám, ktoré dosiahli priemerné hodnotenie minimálne 85 bodov pri hodnotení posledných dvoch záverečných správ týkajúcich sa akreditovaných projektov mobility (projekty dokončené v rámci bývalej Charty mobility v OVP v programovom období Erasmus+ 2014 – 2020 sa zohľadnia v prípade organizácií OVP, ktoré boli opakovane akreditované na základe zjednodušeného akreditačného postupu v rámci výzvy na predkladanie návrhov z roku 2020). Záverečnú správu je potrebné predložiť, vyhodnotiť a uzavrieť najneskôr do termínu podania žiadosti o akreditácie na Erasmus, aby bola zohľadnená.

Udelené značky excelentnosti budú platné tri roky od 1. februára roka tejto výzvy.                

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých Pedagogickí pracovníci