Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus - Akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén

Az Erasmus-akkreditáció olyan, a szakképzésben, a köznevelésben és a felnőttoktatásban működő szervezeteknek/intézményeknek szóló lehetőség, amelyek készen állnak megnyitni kapuikat a határokon átnyúló cserék és együttműködések előtt. Az Erasmus-akkreditáció odaítélése igazolja, hogy a pályázó – a szervezetének/intézményének fejlesztését célzó átfogó törekvés részeként – tervet dolgozott ki magas színvonalú mobilitási tevékenységek megvalósítására. Ezt a tervet Erasmus-tervnek nevezik, és az Erasmus-akkreditáció iránti kérelem kulcsfontosságú részét képezi.

A pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szervezetük/intézményük számára önálló Erasmus-akkreditációt, illetve a mobilitási konzorcium vezetője számára Erasmus-akkreditációt igényeljenek (lásd alább). A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat.

A jelenleg Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények kiválósági tanúsítványt is kaphatnak korábbi munkájuk és a minőség iránti elkötelezettségük elismeréseként.

Hogyan pályázhatnak mobilitási lehetőségekre az Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmények?

Az Erasmus-akkreditációra sikeresen pályázók a pályázati útmutatóban ismertetett akkreditált mobilitási projektek formájában egyszerűsített eljárással juthatnak az 1. pályázati kategórián belüli finanszírozási lehetőségekhez.

A pályázattípus célkitűzései

Mindhárom területen:

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:

 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

A szakképzés területén:

Hozzájárulás a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás, az osnabrücki nyilatkozat1  és az európai készségfejlesztési program2  végrehajtásához, valamint az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:

 • az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása;
 • a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
 • a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
 • a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása. 
 • a szakképzési szolgáltatók kapacitásépítése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
 • a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
 • a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének elősegítése, különösen az erre szolgáló európai eszközök és megoldások alkalmazásával.

A köznevelés területén

Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:

 • a tanárok, intézményvezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása;
 • az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása;
 • a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség fejlesztése az iskolákban;
 • a jó gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az intézményfejlesztés területén.

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:

 • az iskolák kapacitásépítése a határokon átnyúló csereprogramokban és együttműködésben való részvétel ösztönzése, valamint kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a tanulási célú mobilitás lehetőségének megteremtése a köznevelésben részt vevő bármely tanuló számára;
 • annak előmozdítása, hogy a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredményeit elismerjék.

A felnőttoktatás területén: 

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához és az európai készségfejlesztési programhoz3  az alábbiak révén:

 • a formális, informális és nem formális felnőttoktatás minőségének javítása;
 • a felnőttoktatási kínálat minőségének javítása a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának bővítése révén, magas színvonalú tanulási programok megvalósítása érdekében;
 • az oktatás és a tanulás minőségének javítása a felnőttoktatás valamennyi formájában, és azoknak a társadalom egészének igényeihez történő igazítása;
 • a felnőttoktatási kínálat javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írás-olvasás, számolási és digitális készségek) és az egyéb életviteli készségek – fejlesztése érdekében.  
 • a felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén szerepet játszó egyéb szervezetek/intézmények kapacitásépítése annak érdekében, hogy kiemelkedő színvonalú mobilitási projekteket bonyolíthassanak le;
 • a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

A szakképzés területén:

 1. Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények4
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
 3. A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/-intézmények

A köznevelés területén:

 1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák5
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatás területén:

 1. Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek/intézmények6
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

Mindhárom szektorban alkalmazandó fogalommeghatározások és elvek

A szervezetek/intézmények 1. feltétel szerinti támogathatóságát az általuk nyújtott oktatási programok és tevékenységek alapján határozzák meg. Egy szervezet/intézmény több szektorban is jogosult pályázni, amennyiben különböző oktatási programokat és tevékenységeket biztosít.

Az egyes országok illetékes nemzeti hatóságai meghatározzák:

 • azokat az oktatási programokat és tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik egy szervezet/intézmény számára, hogy az 1. feltétel szerint pályázzon, és
 • a 2. feltétel alapján támogatásra jogosult szervezeteket/intézményeket.

Az alkalmazandó fogalommeghatározásokat és a támogatható szervezetek/intézmények példáit a felelős nemzeti iroda weboldalán teszik közzé.

Támogatható országok

A pályázóknak egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Benyújtási határidő

Október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

Erasmus minőségbiztosítási szabályok

Az Erasmus-akkreditációra pályázó intézmények vállalják, hogy megfelelnek az Europa weboldalon szereplő Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok az akkreditáció érvényességi időszaka alatt változhatnak. Ebben az esetben az akkreditált szervezetek/intézmények beleegyezését kell kérni, mielőtt a következő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény a pályázati felhívásban szereplő három terület – a felnőttoktatás, a szakképzés és a köznevelés – mindegyike vonatkozásában egy-egy pályázatot nyújthat be. A több szektorra is pályázatot benyújtó szervezeteknek/intézményeknek minden egyes szektor esetében külön pályázatot kell benyújtaniuk.

Az Erasmus-akkreditációval már rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak új akkreditációra ugyanazon a területen.

A pályázatok típusai

A pályázatokat önálló szervezetként/intézményként, illetve mobilitási konzorcium vezetőjeként lehet benyújtani. Ugyanazon a területen nem lehetséges mindkét típusú akkreditációra pályázni.

Erasmus-akkreditáció a mobilitásikonzorcium-vezetők részére

A mobilitási konzorcium ugyanabból az országból származó szervezetek/intézmények egy csoportja, amely egy közös Erasmus-terv részeként hajt végre mobilitási tevékenységeket. Minden egyes mobilitási konzorciumot egy vezető szervezet/intézmény koordinál: egy mobilitásikonzorcium-vezető, amelynek Erasmus-akkreditációval kell rendelkeznie.

Az akkreditált mobilitásikonzorcium-vezető maga is szervezhet tevékenységeket (ugyanúgy, mint az önálló akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények), továbbá mobilitási lehetőségeket is biztosíthat a többi konzorciumi tag számára. A konzorciumtagok esetében nem elvárás az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitásikonzorcium-vezetőknek a pályázatban ismertetniük kell konzorciumuk célját és tervezett összetételét. A konzorcium minden tervezett tagszervezetének/-intézményének ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának. Ebben a szakaszban azonban nincs szükség a konzorciumi tagok pontos listájára.

A konzorciumi tagokra vonatkozó támogathatósági feltételekről és a további részletekről lásd az akkreditált mobilitási projektekről szóló szakaszt.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely akkreditált szervezetet/intézményt segít a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és az akkreditált szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény az akkreditált szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak. Egy mobilitási konzorciumban a konzorciumi tagszervezetek/tagintézmények akkor tekinthetők támogató szervezeteknek/intézményeknek, ha rendszeresen átvállalják a mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat a más konzorciumi tagszervezeteknek/tagintézményeknek dolgozó vagy azokba beiratkozott résztvevők számára.

Azok a fogadó szervezetek/intézmények, amelyek tanulási tartalmat és mentorálást biztosítanak a kedvezményezett szervezet/intézmény résztvevőinek, nem minősülnek támogató szervezetnek/intézménynek, kivéve, ha ezzel egyidejűleg támogatják a kedvezményezettet más, általában a küldő szervezet/intézmény által végzett projektmenedzsment-feladatokban.

Kiválasztási kritériumok

A pályázóknak megfelelő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük az előirányzott Erasmus-terv megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy legalább két évnyi releváns tapasztalattal kell rendelkezniük a pályázati területükön, a mobilitásikonzorcium-vezetőnek pedig megfelelő kapacitással kell bírnia a konzorcium koordinálásához.

Az általános működési kapacitásra vonatkozó feltételekről és az akkreditációra pályázókra vonatkozó konkrét követelményekről további információkat a pályázati útmutató C. részében olvashat.

Kizárási kritériumok

A pályázóknak aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben tanúsítják, hogy a pályázati útmutató C. részében felsorolt kizárási kritériumok egyike sem vonatkozik rájuk, valamint hogy a benyújtott Erasmus-terv a pályázó által létrehozott, eredeti tartalmat foglal magában, és a pályázat elkészítéséért más szervezet/intézmény vagy külső személy nem részesült díjazásban.

Ugyanakkor a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szakpolitikai tanácsot kérjenek az illetékes oktatási hatóságoktól és szakértőktől, vagy megosszák a bevált gyakorlatokat azokkal a hozzájuk hasonló szervezetekkel/intézményekkel, amelyek több tapasztalattal rendelkeznek az Erasmus+ programban. A mobilitásikonzorcium-vezetők pályázatuk összeállításakor konzultálhatnak a konzorcium potenciális tagjaival. A pályázók alátámaszthatják a pályázatukat az Erasmus-tervük szempontjából releváns stratégiai dokumentumokkal, például nemzetköziesítési stratégiával, illetve a felügyeleti vagy koordináló szerveik által kidolgozott stratégiával.

Értékelési szempontok

A szakképzés és a felnőttoktatás, a köznevelés és a felnőttoktatás területén benyújtott pályázatokat külön értékelik. A pályázatok minőségét az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont.

Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 70 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a négy kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia - (maximális pontszám: 10 pont)

Milyen mértékben:

 • a pályázó profilja, tapasztalata, tevékenységei és a tanulói célközönség releváns a pályázati terület, az Erasmus-akkreditációk célkitűzései és a pályázat típusa szempontjából (egyéni szervezet/intézmény vagy konzorciumi koordinátor)
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • ezenkívül az akkreditált konzorciumi koordinátorrá válásra pályázó szervezetek/intézmények esetében:
  • mennyire releváns a tervezett konzorciumi tagok profilja a konzorcium pályázatban meghatározott célja és célkitűzései, a pályázati terület és az Erasmus-akkreditációk célkitűzései szempontjából;
  • milyen mértékben jelent a konzorcium létrehozása egyértelmű hozzáadott értéket a tagok számára az Erasmus-akkreditációk célkitűzései tekintetében.

Erasmus-terv: Célkitűzések - (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • áll összhangban a javasolt Erasmus-terv az Erasmus-akkreditációk célkitűzéseivel;
 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a javasolt Erasmus-terv célkitűzései a pályázó, annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
  • a konzorciumvezetők esetében ez a feltétel a teljes tervezett konzorciumra vonatkozik, és előírja, hogy az Erasmus-terv célkitűzéseinek összhangban kell lenniük a konzorcium pályázatban meghatározott céljával;
 • reálisak és kellően ambiciózusak az Erasmus-terv javasolt célkitűzései, illetve azok időzítése ahhoz, hogy kedvező hatást gyakoroljanak a szervezetre/intézményre (vagy a konzorciumra);
 • megfelelőek és konkrétak az Erasmus-terv célkitűzéseinek nyomon követésére és értékelésére javasolt intézkedések;
 • ha a pályázó stratégiai dokumentumokat csatolt a pályázatához: mennyire található világos magyarázat a javasolt Erasmus-terv és a csatolt dokumentumok közötti kapcsolatról.

Erasmus-terv: Tevékenységek - (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • arányos a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma a pályázó szervezet/intézmény méretével és tapasztalatával;
  • a konzorciumvezetők esetében a konzorcium tervezett méretét veszik figyelembe;
 • reális és megfelelő a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma az Erasmus-tervben meghatározott célkitűzések szempontjából;
 • releváns a tervezett résztvevők profilja a pályázat területe, a javasolt Erasmus-terv és az Erasmus-akkreditációk célkitűzései szempontjából;
 • adott esetben, és amennyiben a pályázó tanulóknak szóló mobilitási tevékenységek szervezését tervezi: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők bevonása.

Erasmus-terv: Irányítás - (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • javasolt a pályázó konkrét megoldásokat arra vonatkozóan, hogy miként járul hozzá az Erasmus-akkreditációnak az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban ismertetett alapelveihez;
 • javasolt a pályázó egyértelmű és teljes körű feladatfelosztást az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban;
 • különített el a pályázó megfelelő forrásokat a programtevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban történő irányítására;
 • megfelelő a szerepvállalás a szervezet/intézmény vezetésének szintjén;
 • határoztak meg megfelelő intézkedéseket a folytonosság biztosítására a programtevékenységek tekintetében arra az esetre, ha változás következik be a pályázó szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói körében vagy vezetésében; 
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy mobilitási tevékenységei eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
  • a konzorciumvezetők esetében ez a feltétel a teljes tervezett konzorciumra vonatkozik.

Az odaítélt Erasmus-akkreditációk maximális száma

Azokban az országokban, ahol az Erasmus-akkreditációk iránt nagy érdeklődés mutatkozik, a nemzeti iroda meghatározhatja az odaítélendő akkreditációk maximális számát. Ezt a döntést a három terület mindegyikére külön-külön hozzák meg, és e felhívással együtt közzéteszik a nemzeti iroda honlapján.

Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan nem határozza meg a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, minden olyan pályázó akkreditációt kap, amely megfelel az e felhívásban meghatározott minimumkövetelményeknek.

Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan meghatározza a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, a minimumkövetelményeknek megfelelő pályázatokat rangsorolják. A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditációt hagynak jóvá, amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi pályázat jóváhagyásra kerüljön.

Érvényesség

Az e pályázati felhívás keretében odaítélt Erasmus-akkreditációk érvényessége 2024. február 1-jén kezdődik, és a 2027-ig tartó teljes programozási időszak alatt folytatódik. A benyújtott Erasmus-terv a reális tervezés érdekében egy rövidebb, két–öt éves időszakot fed le, és azt rendszeresen frissítik.

Amennyiben a 2021–2027 közötti programszakaszt követően bármely tevékenységben való részvételhez Erasmus-akkreditáció szükséges, a nemzeti iroda az Európai Bizottság által meghatározott feltételek szerint meghosszabbíthatja az akkreditáció érvényességét. E lehetőségre tekintettel a pályázók benyújthatnak 2027 utáni időszakra szóló Erasmus-terveket.

Az akkreditáció a szervezet/intézmény megszűnése, illetve a nemzeti iroda és az akkreditált szervezet/intézmény ezirányú megállapodása esetén bármikor megszüntethető. A nemzeti iroda a „Jelentéstétel, nyomon követés és minőségbiztosítás” szakaszban szereplő feltételek mellett egyoldalúan megszüntetheti az akkreditációt.  Az akkreditáció akkreditált szervezet/intézmény általi egyoldalú megszüntetése csak akkor lehetséges, ha az akkreditációt legalább három egymást követő évben nem használták fel akkreditált mobilitási projektekre irányuló pályázatok benyújtására.

Átruházhatatlanság

Az Erasmus-akkreditáció nem ruházható át szervezetek/intézmények között. Kivételes esetben az akkreditált szervezet/intézmény szerkezeti változásai (pl. szétválás, összevonás, jogalany, jogállás vagy tulajdonjog megváltozása) esetén a nemzeti iroda indokolt kérelem alapján átruházhatja az akkreditációt egy jogutód szervezetre/intézményre.

Beszámolás, nyomon követés és minőségbiztosítás

Az egyes támogatási megállapodásokat lezáró beszámolók

Az Erasmus-akkreditáció keretében jóváhagyott támogatási megállapodások időtartamának végén az akkreditált szervezet/intézmény záróbeszámolót nyújt be az elvégzett tevékenységekről és az elért célokról a hatályos támogatási megállapodásban meghatározottak szerint.

Akkreditációs jelentések

A jóváhagyott Erasmus-terv tartalma alapján az akkreditált szervezetek/intézmények egy ötéves időszak alatt legalább egyszer kötelesek:

 • beszámolni arról, hogy miként biztosították az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak való megfelelést;
 • beszámolni az Erasmus-terv célkitűzései terén elért eredményekről;
 • aktualizálni az Erasmus-tervüket.

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy a fent felsorolt különböző elemek tekintetében elért eredményeket kéri egyidejűleg vagy külön.

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy az akkreditáció terén elért eredményekről szóló bármely beszámolót strukturált monitoring látogatással váltja fel.

A nemzeti iroda az akkreditált szervezetnek/intézménynek a beszámolás, a nyomon követés és minőségbiztosítási ellenőrzések alapján megállapított teljesítménye, illetve a szervezetben/intézményben bekövetkezett jelentős változások következtében módosíthatja az eredményjelentések számát és ütemezését.

Emellett az akkreditált szervezetek/intézmények önként is kérhetik Erasmus-tervük aktualizálását. A szervezet/intézmény érvei alapján a nemzeti iroda dönt arról, hogy indokolt-e az aktualizálás. Az Erasmus-terv aktualizálásának keretében lehetőség van az egyéni szervezeti/intézményi akkreditáció mobilitásikonzorcium-vezetői akkreditációra való átminősítésére is.

Nyomon követés és ellenőrzés

A nemzeti iroda formai ellenőrzéseket, monitoring látogatásokat vagy egyéb tevékenységeket szervezhet az akkreditált szervezetek/intézmények által elért előrehaladás, valamint a teljesítményük nyomon követése, az elfogadott minőségbiztosítási szabályok betartásának biztosítása, valamint támogatás nyújtása érdekében.

A hivatalos ellenőrzés történhet dokumentumalapú ellenőrzés vagy az akkreditált szervezetnél/intézménynél, a konzorcium tagjainál, a támogató szervezeteknél/intézményeknél és bármely más olyan helyszínen tett látogatás formájában, ahol releváns tevékenységekre kerül sor. A nemzeti iroda segítséget kérhet más országok nemzeti irodáitól az ott zajló tevékenységek ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.

A beszámolást vagy monitoring látogatást követően a nemzeti iroda visszajelzést ad az akkreditált szervezetnek/intézménynek. A nemzeti iroda kötelező utasításokat adhat vagy ajánlásokat tehet az akkreditált szervezet/intézmény részére a teljesítménye javítására vonatkozóan.

Újonnan akkreditált pályázók, magas kockázatú szervezetek/intézmények esetében, továbbá a nemzeti iroda utasításainak be nem tartása és a határidők mulasztása, a beszámolás, a nyomon követés és a minőségbiztosítási ellenőrzések folyamán megállapított nagyon gyenge teljesítmény, vagy a program szabályainak jelentős megsértése esetén (akkor is, ha az egy másik tevékenység esetében fordult elő) a nemzeti iroda a következő korrekciós intézkedéseket teheti:

 • Megfigyelés: a nemzeti iroda korlátozhatja az akkreditált szervezet/intézmény által igényelhető pénzügyi támogatás mértékét olyan pályázattípusokban, amelynél kötelező az Erasmus-akkreditáció.

Az újonnan akkreditált szervezetek/intézmények megfigyelés alá vonhatók, ha a működési kapacitás ellenőrzése során alacsony színvonalú végrehajtás kockázatát tárják fel, vagy ha a pályázatértékelők súlyos hiányosságokra mutatnak rá a pályázó Erasmus-tervében.

 • Felfüggesztés: a felfüggesztett szervezetek/intézmények nem pályázhatnak finanszírozásra olyan pályázattípusok esetében, amelyeknek kötelező feltétele az Erasmus-akkreditáció. A nemzeti iroda a felfüggesztett akkreditáció keretében már odaítélt, folyamatban lévő támogatási megállapodások egy részét vagy egészét is megszüntetheti.
 • Megszüntetés: amennyiben a szervezet/intézmény továbbra sem tartja be a nemzeti iroda utasításait és a határidőket, nagyon gyenge teljesítményt nyújt, illetve ismételten vagy jelentősen megsérti a program szabályait (ideértve azt is, ha ezt más tevékenység keretében teszi), a nemzeti iroda megszüntetheti az akkreditációt.

A megfigyelési vagy felfüggesztési időszak addig tart, amíg a nemzeti iroda meg nem állapítja, hogy az e felhívásban meghatározott feltételek és minőségi követelmények ismét teljesülnek, és hogy az akkreditált szervezet/intézmény elhárította a gyenge minőségű teljesítés kockázatát.

A felfüggesztés vagy megfigyelés alatt álló szervezetek/intézmények ugyanazon a területen nem pályázhatnak új akkreditációra.

A kiválóság elismerése

A legjobban teljesítő akkreditált szervezeteket/intézményeket kiválósági tanúsítvány odaítélésével fogják elismerni.

E felhívás részeként kiválósági tanúsítványt ítélnek oda minden olyan akkreditált szervezetnek, amely átlagosan legalább 85 pontot ért el az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó legutóbbi két záróbeszámoló értékelésében (a 2014–2020-as Erasmus+ programidőszakban a korábbi szakképzési mobilitási charta alapján megvalósított projekteket figyelembe veszik azon szakképzési szervezetek/intézmények esetében, amelyeket a 2020. évi pályázati felhívás szerinti egyszerűsített akkreditációs eljárás keretében akkreditáltak újra). Ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni, a záróbeszámolót legkésőbb az Erasmus-akkreditációk kérelmezési határidejéig be kell nyújtani, értékelni kell és le kell zárni.

Az odaítélt kiválósági tanúsítványok e felhívás évének február 1-jétől kezdődően három évig érvényesek.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu ↩ back
 • 4 Előfordulhat, hogy a különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló szakképzési szolgáltatóknak a felügyelő ország nemzeti irodájához kell fordulniuk. Ha minden esetben pontos információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország vagy az illetékes nemzeti hatóság országának nemzeti irodájával. ↩ back
 • 5 Beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást nyújtó szervezeteket/intézményeket. Előfordulhat, hogy a különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló iskoláknak (pl. Lycée français vagy német iskolák) a felügyelő ország nemzeti irodájához kell fordulniuk. Ha minden esetben pontos információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország vagy az illetékes nemzeti hatóság országának nemzeti irodájával. ↩ back
 • 6 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek/intézmények jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek, nem pedig felnőttoktatási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat. ↩ back
Tagged in:  Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek