Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus - Akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén

Az Erasmus-akkreditáció olyan, a szakképzésben, a köznevelésben és a felnőttoktatásban működő szervezeteknek/intézményeknek szóló lehetőség, amelyek készen állnak megnyitni kapuikat a határokon átnyúló cserék és együttműködések előtt. Az Erasmus-akkreditáció odaítélése igazolja, hogy a pályázó – a szervezetének/intézményének fejlesztését célzó átfogó törekvés részeként – tervet dolgozott ki magas színvonalú mobilitási tevékenységek megvalósítására. Ezt a tervet Erasmus-tervnek nevezik, és az Erasmus-akkreditáció iránti kérelem kulcsfontosságú részét képezi.

A pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szervezetük/intézményük számára önálló Erasmus-akkreditációt, illetve a mobilitási konzorcium vezetője számára Erasmus-akkreditációt igényeljenek (lásd alább). A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat.

A jelenleg Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények kiválósági tanúsítványt is kaphatnak korábbi munkájuk és a minőség iránti elkötelezettségük elismeréseként.

Hogyan pályázhatnak mobilitási lehetőségekre az Erasmus-akkreditációval rendelkező intézmények?

Az Erasmus-akkreditációra sikeresen pályázók a pályázati útmutatóban ismertetett akkreditált mobilitási projektek formájában egyszerűsített eljárással juthatnak a KA1. pályázati kategórián belüli finanszírozási lehetőségekhez.

A pályázattípus célkitűzései

Mindhárom területen:

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:

 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

A szakképzés területén:

Hozzájárulás a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás, az osnabrücki nyilatkozat1 és az európai készségfejlesztési program2 végrehajtásához, valamint az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:

 • az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása;
 • a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
 • a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
 • a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása. 
 • a szakképzési szolgáltatók kapacitásépítése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
 • a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
 • a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének elősegítése, különösen az erre szolgáló európai eszközök és megoldások alkalmazásával.

A köznevelés területén

Az oktatás és tanulás minőségének javítása a köznevelésben az alábbiak révén:

 • a tanárok, intézményvezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása;
 • az új technológiák és az innovatív oktatási módszerek alkalmazásának előmozdítása;
 • a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség fejlesztése az iskolákban;
 • a jó gyakorlatok megosztásának és átadásának támogatása az oktatás és az intézményfejlesztés területén.

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához az alábbiak révén:

 • az iskolák kapacitásépítése a határokon átnyúló csereprogramokban és együttműködésben való részvétel ösztönzése, valamint kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása érdekében;
 • a tanulási célú mobilitás lehetőségének megteremtése a köznevelésben részt vevő bármely tanuló számára;
 • annak előmozdítása, hogy a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredményeit elismerjék.

A felnőttoktatás területén:  

Hozzájárulás az európai oktatási térség létrehozásához és az európai készségfejlesztési programhoz3 az alábbiak révén:

 • a formális, informális és nem formális felnőttoktatás minőségének javítása;
 • a felnőttoktatási kínálat minőségének javítása a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása és a felnőttoktatási szolgáltatók kapacitásának bővítése révén, magas színvonalú tanulási programok megvalósítása érdekében;
 • az oktatás és a tanulás minőségének javítása a felnőttoktatás valamennyi formájában, és azoknak a társadalom egészének igényeihez történő igazítása;
 • a felnőttoktatási kínálat javítása az uniós keretrendszerben (2018) meghatározott kulcskompetenciák – többek között az alapkészségek (írás-olvasás, számolási és digitális készségek) és az egyéb életviteli készségek – fejlesztése érdekében.  
 • a felnőttoktatási szolgáltatók és a felnőttoktatás területén szerepet játszó egyéb szervezetek/intézmények kapacitásépítése annak érdekében, hogy kiemelkedő színvonalú mobilitási projekteket bonyolíthassanak le;
 • a felnőttoktatásban való részvétel növelése életkortól és társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül, különösen a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szervezetek/intézmények, a kis felnőttoktatási szolgáltatók, a program új résztvevői és kevésbé tapasztalt szervezetei/intézményei, valamint a helyi/közösségi kezdeményezésre létrehozott szervezetek/intézmények részvételének előmozdítása révén.

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

A szakképzés területén:

 1. Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
 3. A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/-intézmények

A köznevelés területén:

 1. Iskola előtti, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó iskolák4
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a köznevelés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

A felnőttoktatás területén:

 1. Formális, informális és nem formális felnőttoktatást nyújtó szervezetek/intézmények5
 2. Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a felnőttoktatás területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények

Mindhárom szektorban alkalmazandó fogalommeghatározások és elvek

A szervezetek/intézmények 1. feltétel szerinti támogathatóságát az általuk nyújtott oktatási programok és tevékenységek alapján határozzák meg. Egy szervezet/intézmény több szektorban is jogosult pályázni, amennyiben különböző oktatási programokat és tevékenységeket biztosít.

Az egyes országok illetékes nemzeti hatóságai meghatározzák:

 • azokat az oktatási programokat és tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik egy szervezet/intézmény számára, hogy az 1. feltétel szerint pályázzon, és
 • a 2. feltétel alapján támogatásra jogosult szervezeteket/intézményeket.

Az alkalmazandó fogalommeghatározásokat és a támogatható szervezetek/intézmények példáit a felelős nemzeti iroda weboldalán teszik közzé.

Támogatható országok

A pályázóknak egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Benyújtási határidő

Október 19. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

Erasmus minőségbiztosítási szabályok

Az Erasmus-akkreditációra pályázó intézmények vállalják, hogy megfelelnek az Europa weboldalon szereplő Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en 

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok az akkreditáció érvényességi időszaka alatt változhatnak. Ebben az esetben az akkreditált szervezetek/intézmények beleegyezését kell kérni, mielőtt a következő támogatásra pályázhatnak.

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény a pályázati felhívásban szereplő három terület mindegyikére egyszer pályázhat: felnőttoktatás, szakoktatás és -képzés, valamint köznevelés. A több szektorra is pályázatot benyújtó szervezeteknek/intézményeknek minden egyes szektor esetében külön pályázatot kell benyújtaniuk.

Az Erasmus-akkreditációval már rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak új akkreditációra ugyanazon a területen.

A pályázatok típusai

A pályázatokat önálló szervezetként/intézményként, illetve mobilitási konzorcium vezetőjeként lehet benyújtani. Ugyanazon a területen nem lehetséges mindkét típusú akkreditációra pályázni.

Erasmus - akkreditáció a mobilitásikonzorcium - vezetők részére

A mobilitási konzorcium ugyanabból az országból származó szervezetek/intézmények egy csoportja, amely egy közös Erasmus-terv részeként hajt végre mobilitási tevékenységeket. Minden egyes mobilitási konzorciumot egy vezető szervezet/intézmény koordinál: egy mobilitásikonzorcium-vezető, amelynek Erasmus-akkreditációval kell rendelkeznie.

Az akkreditált mobilitásikonzorcium-vezető maga is szervezhet tevékenységeket (ugyanúgy, mint az önálló akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények), továbbá mobilitási lehetőségeket is biztosíthat a többi konzorciumi tag számára. A konzorciumtagok esetében nem elvárás az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitásikonzorcium-vezetőknek a pályázatban ismertetniük kell konzorciumuk célját és tervezett összetételét. Minden tervezett konzorciumi tagnak ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának. Ebben a szakaszban azonban nincs szükség a konzorciumi tagok pontos listájára.

A konzorciumi tagokra vonatkozó támogathatósági feltételekről és a további részletekről lásd az akkreditált mobilitási projektekről szóló szakaszt.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely akkreditált szervezetet/intézményt segít a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és az akkreditált szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény az akkreditált szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Egy mobilitási konzorciumban a konzorciumi tagszervezetek/tagintézmények akkor tekinthetők támogató szervezeteknek/intézményeknek, ha rendszeresen átvállalják a mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat a más konzorciumi tagszervezeteknek/tagintézményeknek dolgozó vagy azokba beiratkozott résztvevők számára.

Kiválasztási kritériumok

A pályázóknak megfelelő működési és szakmai kapacitással kell rendelkezniük az előirányzott Erasmus-terv megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy legalább két évnyi releváns tapasztalattal kell rendelkezniük a pályázati területükön, a mobilitásikonzorcium-vezetőnek pedig megfelelő kapacitással kell bírnia a konzorcium koordinálásához.

Az általános működési kapacitásra vonatkozó feltételekről és az akkreditációra pályázókra vonatkozó konkrét követelményekről további információkat a pályázati útmutató C. részében olvashat.

Kizárási kritériumok

A pályázóknak aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben tanúsítják, hogy a pályázati útmutató C. részében felsorolt kizárási kritériumok egyike sem vonatkozik rájuk, valamint hogy a benyújtott Erasmus-terv a pályázó által létrehozott, eredeti tartalmat foglal magában, és a pályázat elkészítéséért más szervezet/intézmény vagy külső személy nem részesült díjazásban.

Ugyanakkor a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy szakpolitikai tanácsot kérjenek az illetékes oktatási hatóságoktól és szakértőktől, vagy megosszák a bevált gyakorlatokat azokkal a hozzájuk hasonló szervezetekkel/intézményekkel, amelyek több tapasztalattal rendelkeznek az Erasmus+ programban. A mobilitásikonzorcium-vezetők pályázatuk összeállításakor konzultálhatnak a konzorcium potenciális tagjaival. A pályázók alátámaszthatják a pályázatukat az Erasmus-tervük szempontjából releváns stratégiai dokumentumokkal, például nemzetköziesítési stratégiával, illetve a felügyeleti vagy koordináló szerveik által kidolgozott stratégiával.

Értékelési szempontok

A szakképzés és a felnőttoktatás, a köznevelés és a felnőttoktatás területén benyújtott pályázatokat külön értékelik. A pályázatok minőségét az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont.

Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 70 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a négy kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia - (maximális pontszám: 10 pont)

Milyen mértékben:

 • a pályázó profilja, tapasztalata, tevékenységei és a tanulói célközönség releváns a pályázati terület, az Erasmus-akkreditációk célkitűzései és a pályázat típusa szempontjából (egyéni szervezet/intézmény vagy konzorciumi koordinátor)
 • ezenkívül az akkreditált konzorciumi koordinátorrá válásra pályázó szervezetek/intézmények esetében:
  • mennyire releváns a tervezett konzorciumi tagok profilja a konzorcium pályázatban meghatározott célja és célkitűzései, a pályázati terület és az Erasmus-akkreditációk célkitűzései szempontjából;
  • milyen mértékben jelent a konzorcium létrehozása egyértelmű hozzáadott értéket a tagok számára az Erasmus-akkreditációk célkitűzései tekintetében.

Erasmus-terv: Célkitűzések - (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • áll összhangban a javasolt Erasmus-terv az Erasmus-akkreditációk célkitűzéseivel;
 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a javasolt Erasmus-terv célkitűzései a pályázó, annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
  • a konzorciumvezetők esetében ez a feltétel a teljes tervezett konzorciumra vonatkozik, és előírja, hogy az Erasmus-terv célkitűzéseinek összhangban kell lenniük a konzorcium pályázatban meghatározott céljával;
 • reálisak és kellően ambiciózusak az Erasmus-terv javasolt célkitűzései, illetve azok időzítése ahhoz, hogy kedvező hatást gyakoroljanak a szervezetre/intézményre (vagy a konzorciumra);
 • megfelelőek és konkrétak az Erasmus-terv célkitűzéseinek nyomon követésére és értékelésére javasolt intézkedések;
 • ha a pályázó stratégiai dokumentumokat csatolt a pályázatához: mennyire található világos magyarázat a javasolt Erasmus-terv és a csatolt dokumentumok közötti kapcsolatról.

Erasmus-terv: Tevékenységek - (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • arányos a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma a pályázó szervezet/intézmény méretével és tapasztalatával;
  • a konzorciumvezetők esetében a konzorcium tervezett méretét veszik figyelembe;
 • reális és megfelelő a mobilitási tevékenységekben részt vevők javasolt száma az Erasmus-tervben meghatározott célkitűzések szempontjából;
 • releváns a tervezett résztvevők profilja a pályázat területe, a javasolt Erasmus-terv és az Erasmus-akkreditációk célkitűzései szempontjából;
 • adott esetben, és amennyiben a pályázó tanulóknak szóló mobilitási tevékenységek szervezését tervezi: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők bevonása.

Erasmus-terv: Irányítás - (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • javasolt a pályázó konkrét megoldásokat arra vonatkozóan, hogy miként járul hozzá az Erasmus-akkreditációnak az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban ismertetett alapelveihez;
 • javasolt a pályázó egyértelmű és teljes körű feladatfelosztást az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban;
 • különített el a pályázó megfelelő forrásokat az Erasmus-tevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal összhangban történő irányítására;
 • megfelelő a szerepvállalás a szervezet/intézmény vezetésének szintjén;
 • határoztak meg megfelelő intézkedéseket a folytonosság biztosítására a program tevékenységei tekintetében arra az esetre, ha változás következik be a pályázó szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói körében vagy vezetésében; 
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy mobilitási tevékenységei eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
  • a konzorciumvezetők esetében ez a feltétel a teljes tervezett konzorciumra vonatkozik.

Az odaítélt Erasmus-akkreditációk maximális száma

Azokban az országokban, ahol az Erasmus-akkreditációk iránt nagy érdeklődés mutatkozik, a nemzeti iroda meghatározhatja az odaítélendő akkreditációk maximális számát. Ezt a döntést a három terület mindegyikére külön-külön hozzák meg, és e felhívással együtt közzéteszik a nemzeti iroda honlapján.

 • Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan nem határozza meg a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, minden olyan pályázatot jóváhagynak, amely megfelel az e felhívásban meghatározott minimumkövetelményeknek.
 • Ha a nemzeti iroda egy adott területre vonatkozóan meghatározza a jóváhagyott akkreditációk maximális számát, a minimumkövetelményeknek megfelelő pályázatokat rangsorolják. A legmagasabb pontszámot elérő pályázattól kiindulva annyi akkreditációt hagynak jóvá, amennyi a támogatható akkreditációk maximális száma. Abban az esetben, ha az utolsó támogatható pályázat pontszámával megegyező pontot ért el több pályázat is, az odaítélt akkreditációk maximális számát növelni kell oly módon, hogy a fenti pontszámot kapott valamennyi pályázat jóváhagyásra kerüljön.

Érvényesség

Az e pályázati felhívás keretében odaítélt Erasmus-akkreditációk érvényessége 2024. február 1-jén kezdődik, és a 2027-ig tartó teljes programozási időszak alatt folytatódik. A benyújtott Erasmus-terv a reális tervezés érdekében egy rövidebb, két–öt éves időszakot fed le, és azt rendszeresen frissítik.

Amennyiben a 2021–2027 közötti programszakaszt követően bármely tevékenységben való részvételhez Erasmus-akkreditáció szükséges, a nemzeti iroda az Európai Bizottság által meghatározott feltételek szerint meghosszabbíthatja az akkreditáció érvényességét. E lehetőségre tekintettel a pályázók benyújthatnak 2027 utáni időszakra szóló Erasmus-terveket.

Az akkreditáció a szervezet/intézmény megszűnése, illetve a nemzeti iroda és az akkreditált szervezet/intézmény ezirányú megállapodása esetén bármikor megszüntethető. A nemzeti iroda a „Jelentéstétel, nyomon követés és minőségbiztosítás” szakaszban szereplő feltételek mellett egyoldalúan megszüntetheti az akkreditációt.  Az akkreditáció akkreditált szervezet/intézmény általi egyoldalú megszüntetése csak akkor lehetséges, ha az akkreditációt legalább három egymást követő évben nem használták fel akkreditált mobilitási projektekre irányuló pályázatok benyújtására.

Beszámolás, nyomon követés és minőségbiztosítás

Az egyes támogatási megállapodásokat lezáró beszámolók

Az Erasmus-akkreditáció keretében jóváhagyott támogatási megállapodások időtartamának végén az akkreditált szervezet/intézmény záróbeszámolót nyújt be az elvégzett tevékenységekről és az elért célokról a hatályos támogatási megállapodásban meghatározottak szerint.

Akkreditációs eredményjelentések

A jóváhagyott Erasmus-terv tartalma alapján az akkreditált szervezetek/intézmények egy ötéves időszak alatt legalább egyszer kötelesek:

 • beszámolni arról, hogy miként biztosították az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak való megfelelést;
 • beszámolni az Erasmus-terv célkitűzései terén elért eredményekről;
 • aktualizálni az Erasmus-tervüket.

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy a fent felsorolt különböző elemek tekintetében elért eredményekről egyidejűleg vagy külön kér jelentést.

A nemzeti iroda dönthet úgy, hogy az akkreditáció terén elért eredményekről szóló bármely beszámolót strukturált monitoring látogatással váltja fel.

A nemzeti iroda az akkreditált szervezetnek/intézménynek a beszámolás, a nyomon követés és minőségbiztosítási ellenőrzések alapján megállapított teljesítménye, illetve a szervezetben/intézményben bekövetkezett jelentős változások következtében módosíthatja az eredményjelentések számát és ütemezését.

Emellett az akkreditált szervezetek/intézmények önként is kérhetik Erasmus-tervük aktualizálását. A szervezet/intézmény érvei alapján a nemzeti iroda dönt arról, hogy indokolt-e az aktualizálás. Az Erasmus-terv aktualizálásának keretében lehetőség van az egyéni szervezeti/intézményi akkreditáció mobilitásikonzorcium-vezetői akkreditációra való átminősítésére is.

Nyomon követés és ellenőrzés

A nemzeti iroda formai ellenőrzéseket, monitoring látogatásokat vagy egyéb tevékenységeket szervezhet az akkreditált szervezetek/intézmények által elért előrehaladás, valamint a teljesítményük nyomon követése, az elfogadott minőségbiztosítási szabályok betartásának biztosítása, valamint támogatás nyújtása érdekében.

A hivatalos ellenőrzés történhet dokumentumalapú ellenőrzés vagy az akkreditált szervezetnél/intézménynél, a konzorcium tagjainál, a támogató szervezeteknél/intézményeknél és bármely más olyan helyszínen tett látogatás formájában, ahol releváns tevékenységekre kerül sor. A nemzeti iroda segítséget kérhet más országok nemzeti irodáitól az ott zajló tevékenységek ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.

A beszámolást vagy monitoring látogatást követően a nemzeti iroda visszajelzést ad az akkreditált szervezetnek/intézménynek. A nemzeti iroda kötelező utasításokat adhat vagy ajánlásokat tehet az akkreditált szervezet/intézmény részére a teljesítménye javítására vonatkozóan.

Újonnan akkreditált pályázók, magas kockázatú szervezetek/intézmények esetében, továbbá a nemzeti iroda utasításainak be nem tartása és a határidők mulasztása, a beszámolás, a nyomon követés és a minőségbiztosítási ellenőrzések folyamán megállapított nagyon gyenge teljesítmény, vagy a program szabályainak jelentős megsértése esetén (akkor is, ha az egy másik tevékenység esetében fordult elő) a nemzeti iroda a következő korrekciós intézkedéseket teheti:

 • Megfigyelés: a nemzeti iroda korlátozhatja az akkreditált szervezet/intézmény által igényelhető pénzügyi támogatás mértékét olyan pályázattípusokban, amelynél kötelező az Erasmus-akkreditáció.

Az újonnan akkreditált szervezetek/intézmények megfigyelés alá vonhatók, ha a működési kapacitás ellenőrzése során alacsony színvonalú végrehajtás kockázatát tárják fel, vagy ha a pályázatértékelők súlyos hiányosságokra mutatnak rá a pályázó Erasmus-tervében.

 • Felfüggesztés: a felfüggesztett szervezetek/intézmények nem pályázhatnak finanszírozásra olyan pályázattípusok esetében, amelyeknek kötelező feltétele az Erasmus-akkreditáció. A nemzeti iroda a felfüggesztett akkreditáció keretében már odaítélt, folyamatban lévő támogatási megállapodások egy részét vagy egészét is megszüntetheti.

A megfigyelési vagy felfüggesztési időszak addig tart, amíg a nemzeti iroda meg nem állapítja, hogy az e felhívásban meghatározott feltételek és minőségi követelmények ismét teljesülnek, és hogy az akkreditált szervezet/intézmény elhárította a gyenge minőségű teljesítés kockázatát.

A felfüggesztés vagy megfigyelés alatt álló szervezetek/intézmények ugyanazon a területen nem pályázhatnak új akkreditációra.

Amennyiben a szervezet/intézmény továbbra sem tartja be a nemzeti iroda utasításait és a határidőket, nagyon gyenge teljesítményt nyújt, illetve ismételten vagy jelentősen megsérti a program szabályait (ideértve azt is, ha ezt más tevékenység keretében teszi), a nemzeti iroda megszüntetheti az akkreditációt.

A kiválóság elismerése

A legjobban teljesítő akkreditált szervezeteket/intézményeket kiválósági tanúsítvány odaítélésével fogják elismerni.

E felhívás részeként kiválósági tanúsítványt ítélnek oda minden olyan akkreditált szervezetnek, amely átlagosan legalább 85 pontot ért el az akkreditált mobilitási projektekre vonatkozó legutóbbi két záróbeszámoló értékelésében (a 2014–2020-as Erasmus+ programidőszakban a korábbi szakképzési mobilitási charta alapján megvalósított projekteket figyelembe veszik azon szakképzési szervezetek/intézmények esetében, amelyeket a 2020. évi pályázati felhívás szerinti egyszerűsített akkreditációs eljárás keretében akkreditáltak újra).

Az odaítélt kiválósági tanúsítványok három évig érvényesek.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu
 • 4 Beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást nyújtó szervezeteket/intézményeket. Előfordulhat, hogy a különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló iskoláknak (pl. Lycée français vagy német iskolák) a felügyelő ország nemzeti irodájához kell fordulniuk. Ha minden esetben pontos információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország vagy az illetékes nemzeti hatóság országának nemzeti irodájával.
 • 5 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felnőtt tanulók számára szakképzést nyújtó szervezetek/intézmények jellemzően szakképzési szolgáltatóknak minősülnek, nem pedig felnőttoktatási szolgáltatóknak, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított fogalommeghatározások sérelme nélkül. További információkért kérjük, tanulmányozza országa nemzeti irodájának honlapján az alkalmazandó fogalommeghatározásokat.
Tagged in:  Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek