Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih

Erasmus akreditacija organizacijama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih omogućuje da se uključe u prekograničnu razmjenu i suradnju. Dodjelom Erasmus akreditacije potvrđuje se da je prijavitelj izradio plan za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije. Taj je plan ključan dio prijave za Erasmus akreditaciju, a naziva se Erasmus plan.

Prijavitelji se mogu prijaviti za pojedinačnu Erasmus akreditaciju za svoju organizaciju ili za Erasmus akreditaciju za koordinatore konzorcija za mobilnost, kako je objašnjeno u nastavku. Za prijavu nije potrebno prethodno iskustvo u programu.

Organizacijama koje već imaju Erasmus akreditaciju može se dodijeliti oznaka izvrsnosti kao priznanje za dosadašnji rad i predanosti kvaliteti.

Kako pristupiti mogućnostima za mobilnost s Erasmus akreditacijom?

Uspješni prijavitelji za Erasmus akreditaciju moći će lakše pristupati mogućnostima financiranja iz ključne aktivnosti 1 u obliku akreditiranih projekata mobilnosti predstavljenih u ovom vodiču.

Ciljevi aktivnosti

U sva tri područja:

Jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja:

 • promicanje vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
 • širenje znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
 • podupiranje razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi.

U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

Doprinos provedbi Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i Deklaracije iz [fn]Osnabrücka[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf[/fn] te Programu vještina za [fn]Europu[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hr[/fn] i uspostavi europskog prostora obrazovanja:

 • povećanjem kvalitete početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • jačanjem ključnih kompetencija i transverzalnih vještina, posebno učenjem stranih jezika i digitalnim vještinama
 • podupiranjem razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada
 • razmjenom najboljih primjera iz prakse i poticanjem primjene novih i inovativnih pedagoških metoda i tehnologija te podupiranjem stručnog usavršavanja nastavnika, predavača, mentora i drugog osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • povećanjem kapaciteta pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti i njihove sposobnosti da sklapaju kvalitetna partnerstva i razvijaju strategiju internacionalizacije
 • omogućivanjem mobilnosti za sve učenike u početnom i trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te povećanjem prosječnog trajanja mobilnosti za učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se povećala njezina kvaliteta i učinak
 • povećanjem kvalitete, transparentnosti i priznavanja ishoda učenja ostvarenih tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu, posebno uz pomoć europskih alata i instrumenata.

U području odgoja i općeg obrazovanja:

Povećanje kvalitete poučavanja i učenja u odgoju i općem obrazovanju:

 • podupiranjem stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, ravnatelja i drugog školskog osoblja
 • poticanjem korištenja novih tehnologija i inovativnih metoda poučavanja
 • poboljšanjem programa učenja stranih jezika i jezične raznolikosti u školama
 • podupiranjem razmjene i prenošenja najbolje prakse u poučavanju i razvoju škola

Doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja:

 • povećanjem kapaciteta škola za sudjelovanje u prekograničnim razmjenama i suradnji te izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti
 • omogućivanjem mobilnosti u svrhu učenja za sve učenike u odgoju i općem obrazovanju
 • poticanjem priznavanja ishoda učenja koje su učenici i osoblje stekli tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

U području obrazovanja odraslih: 

Doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja i Programu vještina za [fn]Europu[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hr[/fn]:

 • povećanjem kvalitete formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih
 • poboljšanjem kvalitete ponude obrazovanja odraslih koje se postiže povećanjem stručnosti osoblja i jačanjem kapaciteta pružatelja usluga obrazovanja odraslih za izvođenje visokokvalitetnih programa učenja
 • povećanjem kvalitete poučavanja i učenja u svim oblicima obrazovanja odraslih i njihovom prilagodbom potrebama društva u cjelini
 • poboljšanjem obrazovanja odraslih u području ključnih kompetencija kako su definirane okvirom EU-a iz 2018., uključujući osnovne vještine (pismenost, matematička pismenost, digitalne vještine) i druge životne vještine
 • povećanjem kapaciteta pružatelja usluga obrazovanja odraslih i drugih organizacija koje imaju ulogu u području obrazovanja odraslih radi provedbe visokokvalitetnih projekata mobilnosti
 • povećanjem broja polaznika obrazovanja odraslih svih dobi i socioekonomskih položaja, posebno poticanjem sudjelovanja organizacija koje rade s polaznicima u nepovoljnom položaju, malih pružatelja usluga obrazovanja odraslih, novih sudionika u programu, organizacija s manje iskustva i lokalnih organizacija.

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

U području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

 1. organizacije koje provode početno ili trajno strukovno obrazovanje i [fn]osposobljavanje[ft/]Pružatelji SOO-a s posebnim statusom ili škole pod nadzorom nacionalnih tijela druge zemlje možda će morati podnijeti prijavu nacionalnoj agenciji zemlje koja provodi nadzor. Za točne informacije za svaki pojedinačni slučaj obratite se nacionalnoj agenciji u zemlji domaćinu ili u zemlji relevantnog nacionalnog tijela.[/fn]
 2. lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 3. poduzeća i druge javne ili privatne organizacije koje primaju, osposobljavaju ili na drugi način rade s učenicima i naučnicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

U području odgoja i općeg obrazovanja:

 1. škole koje pružaju opće obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj [fn]razini[ft/]Uključujući organizacije koje pružaju rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Škole s posebnim statusom ili škole pod nadzorom nacionalnih tijela druge zemlje (npr. Lycée français ili njemačke škole) možda će morati podnijeti prijavu nacionalnoj agenciji zemlje koja provodi nadzor. Za točne informacije za svaki pojedinačni slučaj obratite se nacionalnoj agenciji u zemlji domaćinu ili u zemlji relevantnog nacionalnog tijela.[/fn]
 2. lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području odgoja i općeg obrazovanja.

U području obrazovanja odraslih:

 1. organizacije koje pružaju formalno, informalno i neformalno obrazovanje [fn]odraslih[ft/]Ne dovodeći u pitanje definicije koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo, napominjemo da se organizacije koje pružaju strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslim polaznicima obično smatraju pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a ne pružateljima usluga obrazovanja odraslih. Dodatne informacije potražite u primjenjivim definicijama na internetskim stranicama svoje nacionalne agencije.[/fn]
 2. lokalna i regionalna javna tijela, koordinacijska tijela i druge organizacije koje imaju ulogu u području obrazovanja odraslih.

Primjenjive definicije i načela u sva tri područja

Prihvatljivost organizacija pod točkom (1) odredit će se na temelju obrazovnih programa i aktivnosti koje pružaju. Organizacija može biti prihvatljiva u više područja ako pruža razne obrazovne programe i aktivnosti.

Nadležno nacionalno tijelo u svakoj zemlji definira:

 • koji će obrazovni programi i aktivnosti organizacijama omogućiti ispunjavanje kriterija iz točke (1) i
 • koje su organizacije prihvatljive po kriteriju iz točke (2).

Primjenjive definicije i primjeri prihvatljivih organizacija objavljuju se na internetskim stranicama nadležne nacionalne agencije.

Prihvatljive zemlje

Prijavitelji moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Rok za prijavu

1. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu)

Erasmus standardi kvalitete

Prijavitelji za Erasmus akreditaciju obvezani su Erasmus standardima kvalitete, koji su navedeni na internetskim stranicama Europa:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Erasmus standardi kvalitete mogu se ažurirati tijekom razdoblja valjanosti akreditacije. U tom će se slučaju tražiti suglasnost akreditiranih organizacija prije podnošenja zahtjeva za sljedeća bespovratna sredstva.

Broj prijava

Organizacija se može prijaviti jednom u svakom od tri područja obuhvaćena ovim pozivom: obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te odgoj i opće obrazovanje Organizacije koje se prijavljuju u više područja moraju se za svako prijaviti zasebno.

Organizacije koje već imaju Erasmus akreditaciju ne mogu se prijaviti za novu akreditaciju u istom području.

Vrste prijava

Prijavitelji mogu sudjelovati kao pojedinačne organizacije ili kao koordinatori konzorcija za mobilnost. Nije se moguće prijaviti za obje vrste akreditacije u istom području.

Erasmus akreditacija za koordinatore konzorcija za mobilnost

Konzorcij za mobilnost je skupina organizacija iz iste zemlje koje provode aktivnosti mobilnosti u okviru zajedničkog Erasmus plana. Svaki konzorcij za mobilnost koordinira jedna vodeća organizacija: koordinator konzorcija za mobilnost koji mora biti akreditiran na temelju Erasmus akreditacije.

Koordinator konzorcija za mobilnost može sam organizirati aktivnosti (kao i svaka organizacija s pojedinačnom akreditacijom) i uz to drugim organizacijama članicama u svojem konzorciju može pružati mogućnosti za mobilnost. Erasmus akreditacija nije potrebna za članove konzorcija.

Prijavitelji za koordinatore konzorcija za mobilnost morat će u prijavi opisati svrhu i planirani sastav svojeg konzorcija. Sve organizacije koje su predviđene kao članice konzorcija moraju biti iz iste države članice ili treće zemlje pridružene programu kao i koordinator konzorcija za mobilnost. Međutim, u toj fazi nije potreban točan popis članova konzorcija.

Kriterije prihvatljivosti koji se primjenjuju na članove konzorcija i dodatne pojedinosti potražite u odjeljku o akreditiranim projektima mobilnosti.

Organizacije koje pružaju potporu

Organizacija koja pruža potporu je organizacija koja pomaže akreditiranoj organizaciji u praktičnim aspektima provedbe projekta koji se ne odnose na temeljne projektne zadatke definirane u Erasmus standardima kvalitete.

Svaka organizacija aktivna u području obrazovanja i osposobljavanja može postati organizacija koja pruža potporu. Ulogu i obveze organizacija koje pružaju potporu moraju formalno definirati one same s akreditiranom organizacijom. Organizacija koja pruža potporu djeluje pod nadzorom akreditirane organizacije koja je i dalje u konačnici odgovorna za rezultate i kvalitetu provedenih aktivnosti. Svi doprinosi organizacija koje pružaju potporu moraju biti u skladu s Erasmus standardima kvalitete. U konzorciju za mobilnost organizacije članice konzorcija smatrat će se organizacijama koje pružaju potporu ako sustavno obavljaju zadatke povezane s aktivnostima mobilnosti za sudionike koji rade za druge organizacije članice konzorcija ili su u njima upisani.

Organizacije primateljice koje sudionicima organizacije korisnice pružaju obrazovni sadržaj i mentorstvo ne smatraju se organizacijama koje pružaju potporu, osim ako istodobno podupiru korisnika u drugim zadaćama upravljanja projektima koje obično obavlja organizacija pošiljateljica.

Kriteriji za odabir

Prijavitelji moraju imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete za provedbu predloženog Erasmus plana, uključujući najmanje dvije godine relevantnog iskustva u području za koje se prijavljuju, a ako je riječ o koordinatoru konzorcija za mobilnost, odgovarajuću sposobnost koordinacije konzorcija.

Više informacija o općim kriterijima operativne sposobnosti i posebnim uvjetima za prijavitelje za akreditaciju potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za isključenje

Prijavitelji moraju dostaviti potpisanu izjavu kojom jamče da se ne nalaze ni u jednoj od situacija navedenih u kriterijima za isključenje u dijelu C ovog vodiča, da podneseni Erasmus plan sadržava originalan sadržaj čiji je autor prijavitelj i da ni jedna druga organizacija ni vanjska osoba nije bila plaćena za sastavljanje prijave.

No prijaviteljima se dopušta i preporučuje da se savjetuju s relevantnim obrazovnim tijelima i stručnjacima ili da razmjenjuju dobru praksu sa sličnim organizacijama koje imaju više iskustva s programom Erasmus+. Prijavitelji za koordinatora konzorcija za mobilnost mogu se pri sastavljanju prijave savjetovati s potencijalnim članovima konzorcija. Prijavitelji mogu potkrijepiti prijavu strateškim dokumentima relevantnima za njihov Erasmus plan, kao što su strategija internacionalizacije ili strategija koju su razradila nadzorna ili koordinacijska tijela.

Kriteriji za dodjelu

Prijave u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih ocjenjivat će se zasebno. Za kvalitetu prijave se na temelju kriterija i pondera navedenih u nastavku može dodijeliti najviše 100 bodova.

Kako bi se uzele u obzir za dodjelu, prijave moraju prijeći sljedeće pragove:

 • najmanje 70 od ukupno 100 bodova i
 • najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od četiri kategorije kriterija za dodjelu.

Relevantnost (najviše 10 bodova)

Mjera u kojoj:

 • profil, iskustvo, aktivnosti i ciljna populacija učenika prijavitelja relevantni su za područje za koje se prijavljuje, ciljeve Erasmus akreditacija i vrstu prijave (pojedinačna organizacija ili koordinator konzorcija)
 • prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • uz to, za organizacije koje se prijavljuju za akreditirane koordinatore konzorcija:
  • profil planiranih članova konzorcija odgovara svrsi i ciljevima konzorcija kako su definirani u prijavi, i to u području za koje se prijavljuje i za ostvarenje ciljeva Erasmus akreditacija
  • stvaranje konzorcija donosi jasnu dodanu vrijednost njegovim članovima u smislu ciljeva Erasmus akreditacija.

Erasmus plan: Ciljevi (najviše 40 bodova)

Mjera u kojoj:

 • predloženi Erasmus plan odgovara ciljevima Erasmus akreditacija
 • ciljevi predloženog Erasmus plana jasno i konkretno ispunjavaju potrebe prijavitelja, njegova osoblja i učenika
  • kad je riječ o koordinatorima konzorcija, taj se kriterij primjenjuje na cijeli planirani konzorcij i podrazumijeva usklađenost ciljeva Erasmus plana sa svrhom konzorcija kako je definirana u prijavi
 • ciljevi i vremenski raspored predloženog Erasmus plana realno se mogu ostvariti i dovoljno su ambiciozni da postignu pozitivan učinak za organizaciju (ili konzorcij)
 • predložene mjere za praćenje i ocjenjivanje napretka Erasmus plana primjerene su i konkretne
 • ako je prijavitelj prijavi priložio strateške dokumente: postoji jasno objašnjenje veze između predloženog Erasmus plana i uključenih dokumenata.

Erasmus plan: Aktivnosti (najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • predloženi broj sudionika u aktivnostima mobilnosti razmjerno odgovara veličini i iskustvu organizacije prijaviteljice
  • kad je riječ o koordinatorima konzorcija, uzima se u obzir planirana veličina konzorcija
 • predloženi broj sudionika u aktivnostima mobilnosti realističan je i primjeren ciljevima utvrđenima u Erasmus planu
 • profili predviđenih sudionika odgovaraju području prijave, predloženom Erasmus planu i ciljevima Erasmus akreditacija
 • ako je to relevantno i ako prijavitelj planira organizirati aktivnosti mobilnosti za učenike: koliko će biti uključene osobe s manje mogućnosti.

Erasmus plan: Upravljanje (najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijavitelj predlaže konkretne oblike doprinosa osnovnim načelima Erasmus akreditacije opisanima u Erasmus standardima kvalitete
 • prijavitelj predlaže jasnu i potpunu raspodjelu zadataka u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • prijavitelj izdvaja odgovarajuća sredstva za upravljanje aktivnostima programa u skladu s Erasmus standardima kvalitete
 • uključenost rukovodstva organizacije odgovara potrebama
 • postoje odgovarajuće mjere kako bi se osigurao kontinuitet programskih aktivnosti u slučaju promjena osoblja ili rukovodstva organizacije prijaviteljice
 • prijavitelj predlaže konkretne i logične korake za integriranje rezultata svojih aktivnosti mobilnosti u redoviti rad organizacije
  • kad je riječ o koordinatorima konzorcija, taj se kriterij primjenjuje na cijeli planirani konzorcij.

Maksimalan broj dodijeljenih Erasmus akreditacija

U zemljama u kojima je interes za akreditacije Erasmus vrlo velik, nacionalna agencija može odrediti maksimalan broj akreditacija koje se mogu dodijeliti. Ta će se odluka donijeti zasebno za svako od tri područja i objaviti na internetskim stranicama nacionalne agencije zajedno s pozivom.

Ako nacionalna agencija ne odredi maksimalan broj odobrenih akreditacija za određeno područje, akreditaciju će dobiti svi prijavitelji koji ispunjavaju minimalne kriterije iz tog poziva.

Ako nacionalna agencija odredi maksimalan broj odobrenih akreditacija za određeno područje, sastavit će se rangirani popis zahtjeva koji ispunjavaju minimalne kriterije. Akreditacije će se dodjeljivati počevši od onih s najvećim brojem bodova dok se ne dosegne maksimalan broj odobrenih akreditacija. Ako više prijava ima isti broj bodova kao zadnja koja bi bila prihvaćena, maksimalan broj dodijeljenih akreditacija povećat će se kako bi se uključile sve prijave s tim brojem bodova.

Valjanost

Erasmus akreditacije dodijeljene u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga valjane su od 1. veljače 2024. do kraja programskog razdoblja 2027. Da bi se omogućilo realistično planiranje, dostavljeni Erasmus plan treba obuhvaćati kraće razdoblje, od dvije do pet godina, i treba se periodički ažurirati.

Ako Erasmus akreditacija bude potrebna za sudjelovanje u bilo kojoj aktivnosti nakon završetka programskog razdoblja 2021. – 2027., nacionalna agencija može produljiti njezinu valjanost pod uvjetima koje je odredila Europska komisija. S obzirom na tu mogućnost prijavitelji mogu dostaviti Erasmus planove koji traju i dulje od 2027.

Akreditacija se može opozvati u bilo kojem trenutku ako organizacija prestane postojati ili dogovorom nacionalne agencije i akreditirane organizacije. Nacionalna agencija može jednostrano opozvati akreditaciju pod uvjetima opisanima u odjeljku „Izvješćivanje, praćenje i osiguravanje kvalitete”.  Akreditirana organizacija može jednostrano opozvati akreditaciju samo ako se akreditacija najmanje tri uzastopne godine nije upotrebljavala za prijave za akreditirane projekte mobilnosti.

Neprenosivost

Erasmus akreditacije ne mogu se prenositi među organizacijama. Iznimno, u slučaju strukturnih promjena akreditirane organizacije (npr. razdvajanje, spajanje, promjena pravne osobe, statuta ili vlasništva), nacionalna agencija može prenijeti akreditaciju na jednu organizaciju sljednicu na temelju obrazloženog zahtjeva.

Izvješćivanje, praćenje i osiguravanje kvalitete

Završna izvješća po isteku svakog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Po isteku svakog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenog u okviru Erasmus akreditacije akreditirana organizacija podnosi završno izvješće o provedenim aktivnostima i ispunjenim ciljevima, kako je navedeno u primjenjivom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvješća akreditiranih organizacija

Na temelju sadržaja odobrenog Erasmus plana i najmanje jednom u petogodišnjem razdoblju akreditirane organizacije moraju:

 • podnijeti izvješće o tome kako osiguravaju poštovanje Erasmus standarda kvalitete
 • podnijeti izvješće o napretku u ostvarivanju ciljeva Erasmus plana
 • ažurirati Erasmus plan.

Nacionalna agencija prethodno navedene elemente može zatražiti istodobno ili zasebno.

Nacionalna agencija može svako izvješće akreditirane organizacije zamijeniti strukturiranim nadzornim posjetom.

Nacionalna agencija može promijeniti broj i raspored izvješća o napretku na temelju uspješnosti akreditirane organizacije ocijenjene na temelju izvješća, praćenja i provjere kvalitete ili ako je u organizaciji došlo do većih promjena.

Osim toga, akreditirane organizacije mogu dobrovoljno zatražiti ažuriranje svojeg Erasmus plana. Nacionalna agencija će na temelju obrazloženja organizacije odlučiti je li to ažuriranje opravdano. Ažuriranje Erasmus plana može uključivati zahtjev da se pojedinačna akreditacija organizacije promijeni u akreditaciju koordinatora konzorcija za mobilnost ili obrnuto.

Praćenje i provjere

Nacionalna agencija može organizirati formalne provjere, nadzorne posjete ili druge aktivnosti za praćenje napretka i uspješnosti akreditiranih organizacija, provedbu dogovorenih standarda kvalitete i pružanje potpore.

Formalne provjere mogu biti u obliku administrativnih provjera ili posjeta akreditiranoj organizaciji, članovima konzorcija, organizacijama koje pružaju potporu ili drugim lokacijama na kojima se provode relevantne aktivnosti. Pri provjeri i praćenju aktivnosti koje se provode u drugim zemljama nacionalna agencija može zatražiti pomoć tamošnjih nacionalnih agencija.

Nakon izvješća ili aktivnosti praćenja nacionalna agencija dat će akreditiranoj organizaciji povratne informacije. Može joj dati upute ili savjete o tome kako da poboljša rezultate.

U slučaju novoakreditiranih prijavitelja, visokorizičnih organizacija ili u slučaju nepoštovanja uputa i rokova nacionalne agencije, vrlo slabih rezultata na temelju izvješća, praćenja i provjera kvalitete ili kršenja pravila programa (i u drugim aktivnostima) nacionalna agencija može poduzeti sljedeće korektivne mjere:

 • Napomena: nacionalna agencija može ograničiti iznos financiranja za koji akreditirana organizacija može podnijeti zahtjev u aktivnostima u kojima je Erasmus akreditacija preduvjet.

Novoakreditirane organizacije mogu se staviti pod nadzor ako se tijekom provjere operativne sposobnosti utvrdi rizik od nekvalitetne provedbe ili ako ocjenjivači prijave otkriju ozbiljne nedostatke u Erasmus planu prijavitelja

 • Suspenzija: suspendirane organizacije ne mogu se prijaviti za financiranje u aktivnostima u kojima je Erasmus akreditacija preduvjet. Nacionalna agencija može i otkazati neke ili sve tekuće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljene na temelju suspendirane akreditacije.
 • Otkaz: u slučaju kontinuiranog nepoštovanja uputa i rokova nacionalne agencije, vrlo slabih rezultata ili opetovanog ili znatnog kršenja pravila programa (i u drugim aktivnostima) nacionalna agencija može opozvati akreditaciju i otkazati sve tekuće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava dodijeljene na temelju te akreditacije.

Razdoblje nadzora ili suspenzije traje sve dok nacionalna agencija ne utvrdi da su uvjeti i zahtjevi u pogledu kvalitete iz tog poziva ponovno ispunjeni te da je akreditirana organizacija uklonila rizik od slabih rezultata.

Organizacije pod suspenzijom ili nadzorom ne mogu se prijaviti za novu akreditaciju u istom području.

Priznavanje izvrsnosti

Najuspješnije akreditirane organizacije dobit će priznanje u obliku oznake izvrsnosti.

U okviru poziva oznaka izvrsnosti dodijelit će se svim akreditiranim organizacijama koje ostvare prosječan rezultat od najmanje 85 bodova za zadnja dva završna izvješća o akreditiranim projektima mobilnosti (projekti dovršeni u okviru prethodne Erasmus+ Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u programskom razdoblju 2014. – 2020. programa Erasmus+ uzet će se u obzir za ustanove strukovnog obrazovanja koje su ponovno akreditirane u pojednostavnjenom postupku akreditacije u okviru poziva na podnošenje prijedloga iz 2020.). Da bi se uzelo u obzir, završno izvješće mora se predati, ocijeniti i zaključiti najkasnije do roka za prijavu za Erasmus akreditacije.

Dodijeljene oznake izvrsnosti vrijede tri godine, počevši od 1. veljače godine ovog poziva.

Tagged in:  Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO Osoblje za obrazovanje odraslih Nastavno osoblje u školama