Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2024.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Erasmus-akkreditering inden for erhvervsuddannelse, skoleundervisning og voksenuddannelse

Erasmus-akkreditering er et redskab for organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse, og som ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne. Tildeling af Erasmus-akkrediteringen bekræfter, at den pågældende ansøger har udarbejdet en plan for gennemførelse af mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som led i en større indsats for at udvikle tilrettelæggelsen heraf. Denne plan kaldes en Erasmus-plan, og den udgør en vigtig del af ansøgningen om Erasmus-akkreditering.

Ansøgere kan ansøge om individuel Erasmus-akkreditering til deres organisation eller om en Erasmus-akkreditering til koordinatorer af et mobilitetskonsortium som forklaret i det følgende. Der kræves ikke tidligere erfaring med programmet for at ansøge.

Organisationer, der allerede har en Erasmus-akkreditering, kan få tildelt et kvalitetsmærke som anerkendelse af deres tidligere arbejde og deres indsats for at opnå kvalitet.

Hvordan får man adgang til mobilitetsmuligheder med en Erasmus-akkreditering?

Ansøgere, der godkendes til en Erasmus-akkreditering, opnår forenklet adgang til finansieringsmuligheder under nøgletiltag 1 i form af akkrediterede mobilitetsprojekter, som præsenteres i denne guide.

Tiltagets Mål

På alle tre områder:

Styrke den europæiske dimension af undervisning og læring ved at:

 • fremme værdierne inklusion og mangfoldighed, tolerance og demokratisk deltagelse
 • fremme viden om fælles europæisk kulturarv og mangfoldighed
 • støtte udviklingen af faglige netværk i hele Europa.

På området for erhvervsuddannelse:

Bidrage til gennemførelsen af Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse og Osnabrückerklæringen 1 , til den europæiske dagsorden for færdigheder 2 og til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde ved at:

 • højne kvaliteten af grundlæggende erhvervsuddannelse og efteruddannelse
 • styrke nøglekompetencer og tværgående færdigheder, navnlig sprogindlæring og digitale færdigheder
 • støtte udviklingen af jobspecifikke færdigheder, som er nødvendige på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked
 • dele bedste praksis og fremme brugen af nye og innovative pædagogiske metoder og teknologier samt at støtte den faglige udvikling blandt lærere, undervisere, mentorer og andet personale på VET-området
 • opbygge kapaciteten blandt udbydere af erhvervsuddannelse til at gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet og deres evne til at danne kvalitetspartnerskaber, samtidig med at de udvikler deres internationaliseringsstrategi
 • gøre mobilitet til en realistisk mulighed for enhver lærende på grundlæggende erhvervsuddannelse og efteruddannelse og øge den gennemsnitlige varighed af mobilitet for studerende på erhvervsuddannelser for at øge dens kvalitet og indvirkning
 • fremme kvaliteten, gennemsigtigheden og anerkendelsen i forbindelse med læringsresultater fra mobilitetsperioder i udlandet, navnlig ved at anvende europæiske værktøjer og instrumenter til dette formål.

På området for skoleundervisning

Højne kvaliteten af undervisning og læring inden for skoleundervisning ved at:

 • støtte den faglige udvikling blandt lærere, skoleledere og andet skolepersonale
 • fremme brugen af nye teknologier og innovative undervisningsmetoder
 • forbedre sprogindlæring og den sproglige mangfoldighed i skoler
 • støtte udvekslingen og overførslen af bedste praksis inden for undervisning og skoleudvikling.

Bidrage til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde ved at:

 • opbygge skolernes kapacitet til at indgå i grænseoverskridende dialoger og samarbejde og gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet
 • gøre læringsmobilitet til en realistisk mulighed for enhver elev i skoleuddannelse
 • fremme anerkendelsen af elevers og personales læringsresultater i forbindelse med mobilitetsperioder i udlandet.

På området for voksenuddannelse: 

Bidrage til oprettelsen af det europæiske uddannelsesområde og til den europæiske dagsorden for færdigheder 3 ved at:

 • højne kvaliteten af formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse
 • forbedre kvaliteten af udbuddet af voksenuddannelse gennem professionalisering af personalet og kapacitetsopbygning blandt udbydere af voksenuddannelse, således at de kan gennemføre læringsprogrammer af høj kvalitet
 • højne kvaliteten af undervisning og læring inden for alle former for voksenuddannelse og gøre den relevant for samfundet som helhed
 • forbedre udbuddet af voksenuddannelse med henblik på nøglekompetencer som defineret i EU-rammen (2018), herunder grundlæggende færdigheder (læse- og skrivefærdigheder, talfærdigheder, digitale færdigheder) og andre livsfærdigheder.
 • opbygge kapaciteten hos udbydere af voksenuddannelse og andre organisationer, der er aktive inden for voksenuddannelse, således at de kan gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet
 • øge deltagelsen i voksenuddannelse blandt voksne i alle aldre og fra alle socioøkonomiske baggrunde, navnlig ved at fremme deltagelsen blandt organisationer, der arbejder med dårligt stillede lærende, mindre udbydere af voksenuddannelse, førstegangsdeltagere i programmet, mindre erfarne organisationer og lokale græsrodsorganisationer.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

På området for erhvervsuddannelse:

 1. Organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse eller erhvervsrettet efter- og videreuddannelse
 2. Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for erhvervsuddannelse
 3. Virksomheder og andre offentlige eller private organisationer, der er værter for, uddanner eller på anden måde samarbejder med lærende og lærlinge inden for erhvervsuddannelse.

På området for skoleuddannelse:

 1. skoler, der tilbyder almen undervisning inden for førskoleundervisning, på primærtrinnet og på sekundærtrinnet 4
 2. Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for skoleuddannelse.

På området for voksenuddannelse:

 1. Organisationer, der tilbyder formel, uformel og ikkeformel voksenuddannelse 5
 2. Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på området for voksenuddannelse.

Definitioner og principper, der gælder for alle tre områder

Organisationers tilskudsberettigelse i henhold til kriterium 1) fastlægges på grundlag af de uddannelsesprogrammer og ‑aktiviteter, som de tilbyder. En organisation kan være tilskudsberettiget på mere end ét område, hvis den tilbyder flere forskellige uddannelsesprogrammer og ‑aktiviteter.

Den kompetente nationale myndighed i hvert enkelt land definerer følgende:

 • de uddannelsesprogrammer og ‑aktiviteter, der kan gøre organisationer tilskudsberettigede i henhold til kriterium 1), og
 • de organisationer, der er tilskudsberettigede i henhold til kriterium 2).

De gældende definitioner og eksempler på tilskudsberettigede organisationer offentliggøres på det nationale agenturs websted.

Tilskudsberettigede lande

Ansøgere skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Hvor sendes ansøgningen til?

Ansøgninger skal indsendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Indsendelsesfrist

19. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid)

Erasmus-kvalitetsstandarder

Ansøgere til Erasmus-akkreditering skal bekræfte, at de overholder Erasmus-kvalitetsstandarderne, som kan findes på Europa-webstedet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Erasmus-kvalitetsstandarderne kan ajourføres i løbet af akkrediteringens gyldighedsperiode. I så fald vil der blive anmodet om tilslutning fra akkrediterede organisationer, før de kan ansøge om deres næste tilskud.

Antal ansøgninger

En organisation kan ansøge én gang inden for hvert af de tre områder, der er omfattet af denne indkaldelse: voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og skoleuddannelse. Organisationer, der ansøger inden for mere end ét område, skal indsende særskilte ansøgninger for hvert område.

Organisationer, der allerede har en Erasmus-akkreditering, kan ikke ansøge om en ny akkreditering inden for det samme område.

Typer af ansøgninger

Ansøgere kan ansøge som individuel organisation eller som koordinatorer af mobilitetskonsortier. Det er ikke muligt at ansøge om begge typer akkreditering inden for samme område.

Erasmus-akkreditering for koordinatorer af mobilitetskonsortier

Et mobilitetskonsortium er en gruppe af organisationer fra det samme land, som gennemfører mobilitetsaktiviteter som led i en fælles Erasmus-plan. Hvert mobilitetskonsortium koordineres af én lederorganisation: en koordinator af et mobilitetskonsortium, som har en Erasmus-akkreditering.

Koordinatoren af et mobilitetskonsortium kan selv tilrettelægge aktiviteter (på samme måde som organisationer med en individuel akkreditering) og kan derudover tilbyde muligheder for mobilitet til andre medlemsorganisationer i deres konsortium. Konsortiemedlemmer skal ikke have en Erasmus-akkreditering.

Ansøgere, der ansøger om at blive koordinator af et mobilitetskonsortium, skal i ansøgningen beskrive formålet med og den planlagte sammensætning af deres konsortium. Alle de planlagte medlemsorganisationer i det pågældende konsortium skal være fra den samme EU-medlemsstat eller det samme tredjeland, der er associeret med programmet, som koordinatoren af mobilitetskonsortiet. På dette trin kræves der dog ikke en fuldstændig liste over medlemmerne af konsortiet.

Se afsnittet om akkrediterede mobilitetsprojekter for oplysninger om de kriterier for tilskudsberettigelse, der gælder for konsortiemedlemmer, og yderligere oplysninger.

Støtteorganisationer

En støtteorganisation er en organisation, der bistår en akkrediteret organisation med de praktiske aspekter af projektgennemførelsen, som ikke vedrører centrale projektopgaver som defineret i Erasmus-kvalitetsstandarderne.

Alle organisationer, der er aktive på uddannelsesområdet, kan være støtteorganisationer. Støtteorganisationers rolle og forpligtelser skal fastlægges mellem dem og den akkrediterede organisation. Støtteorganisationen handler under tilsyn af den akkrediterede organisation, som i sidste ende er ansvarlig for resultaterne og kvaliteten af de gennemførte aktiviteter. Alle bidrag fra støtteorganisationer skal være i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne.

I et mobilitetskonsortium anses konsortiemedlemsorganisationer for støtteorganisationer, hvis de systematisk påtager sig opgaver, der vedrører mobilitetsaktiviteter for deltagere, som arbejder for eller er tilmeldt andre konsortiemedlemsorganisationer.

Udvælgelseskriterier

Ansøgerne skal have tilstrækkelig praktisk og faglig kapacitet til at gennemføre den foreslåede Erasmus-plan, herunder mindst to års relevant erfaring på området for ansøgningen og, hvis der er tale om en koordinator af et mobilitetskonsortium, relevant kapacitet til at koordinere konsortiet.

Se denne guides del C for flere oplysninger om de generelle kriterier for evnen til at gennemføre et projekt og de specifikke krav for akkrediteringsansøgere.

Udelukkelseskriterier

Ansøgerne skal indgive en erklæring på tro og love, som bekræfter, at de ikke befinder sig i nogen af de situationer, der er nævnt i udelukkelseskriterierne i denne guides del C, at den indgivne Erasmus-plan indeholder oprindeligt indhold, der er udarbejdet af ansøgeren, og at ingen andre organisationer eller eksterne personer er blevet betalt for at udarbejde ansøgningen.

Samtidig kan og bør ansøgerne indhente politisk rådgivning fra relevante uddannelsesmyndigheder og ‑eksperter eller udveksle god praksis med organisationer, der ligner deres, og som har mere erfaring med Erasmus+. Ansøgere for en koordinator af et mobilitetskonsortium kan rådføre sig med potentielle medlemmer af konsortiet, når de udarbejder deres ansøgning. Ansøgere kan underbygge deres ansøgning med strategisk dokumentation med relevans for deres Erasmus-plan, f.eks. en internationaliseringsstrategi eller en strategi, der er udviklet af deres tilsynsorganer eller koordinerende organer.

Tildelingskriterier

Ansøgningerne evalueres særskilt for henholdsvis erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse. Ansøgningernes kvalitet vurderes ved at tildele point ud af et maksimalt antal på 100 baseret på nedenstående kriterier og vægtninger.

For at komme betragtning til en sådan tildeling skal ansøgerne opfylde følgende tærskelværdier:

 • mindst 70 ud af de maksimale 100 point og
 • mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de fire kategorier af tildelingskriterier.

Relevans - (højst 10 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgerens profil, erfaring, aktiviteter og målgruppe af lærende har relevans for ansøgningens område, Erasmus-akkrediteringernes mål og ansøgningstypen (individuel organisation eller koordinator af et konsortium)
 • og for organisationer, der ansøger om at blive akkrediterede konsortiekoordinatorer:
  • profilen for de planlagte medlemmer af det pågældende konsortium er relevant for formålet med konsortiet og dets mål som defineret i ansøgningen, for ansøgningens område og Erasmus-akkrediteringernes mål
  • oprettelsen af konsortiet medfører en klar merværdi for dets medlemmer med hensyn til Erasmus-akkrediteringernes mål.

Erasmus-plan: Mål - (højst 40 point)

I hvor høj grad:

 • den foreslåede Erasmus-plan er i overensstemmelse med Erasmus-akkrediteringernes mål
 • målene for den foreslåede Erasmus-plan imødekommer behovene hos ansøgeren, dens personale og lærende på en tydelig og konkret måde
  • for koordinatorer af konsortier gælder dette kriterium for det samlede planlagte konsortium og kræver, at målene for Erasmus-planen er i overensstemmelse formålet med konsortiet som defineret i ansøgningen
 • de foreslåede mål for Erasmus-planen og tidsplanen herfor er realistiske og tilstrækkeligt ambitiøse til at sikre positive virkninger for organisationen (eller konsortiet)
 • de foreslåede foranstaltninger til sporing og evaluering af fremskridt med målene for Erasmus-planen er passende og konkrete
 • hvis ansøgeren har vedlagt strategisk dokumentation i deres ansøgning: der er en klar redegørelse for forbindelsen mellem den foreslåede Erasmus-plan og de vedlagte dokumenter.

Erasmus-plan: Aktiviteter - (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • det foreslåede antal deltagere i mobilitetsaktiviteter står i rimeligt forhold til ansøgerorganisationens størrelse og erfaring
  • for koordinatorer af konsortier vil der blive taget hensyn til konsortiets planlagte størrelse
 • det planlagte antal deltagere i mobilitetsaktiviteter er realistisk og passende i forhold til de mål, der er fastsat i Erasmus-planen
 • de planlagte deltageres profiler er relevante for ansøgningens område, den foreslåede Erasmus-plan og Erasmus-akkrediteringernes mål
 • hvis det er relevant, og hvis ansøgeren planlægger at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for lærende: inddragelse af deltagere med færre muligheder

Erasmus-plan: Forvaltning - (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • ansøgeren har foreslået, hvordan der konkret kan bidrages til de grundlæggende principper i den Erasmus-akkreditering, der er beskrevet i Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • ansøgeren har foreslået en klar og fuldstændig tildeling af opgaver i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • ansøgeren har afsat tilstrækkelige ressourcer til forvaltningen af Erasmus-aktiviteter i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • der sker en passende inddragelse af organisationens ledelse
 • der er fastlagt passende foranstaltninger til at sikre kontinuitet i programaktiviteterne i tilfælde af personale- eller ledelsesmæssige ændringer i ansøgerorganisationen
 • ansøgeren har foreslået konkrete og logiske skridt til at integrere resultaterne af deres mobilitetsaktiviteter i organisationens almindelige arbejde
  • for koordinatorer af konsortier gælder dette kriterium for det samlede planlagte konsortium.

Maksimalt antal tildelte Erasmus-akkrediteringer

I lande, hvor interessen for Erasmus-akkreditering er meget stor, kan det nationale agentur fastsætte et maksimalt antal akkrediteringer, der kan tildeles. En sådan beslutning træffes særskilt for hvert af de tre områder og offentliggøres på det nationale agenturs websted sammen med denne indkaldelse.

 • Hvis det nationale agentur ikke fastsætter et maksimalt antal godkendte akkrediteringer for et givet område, godkendes alle de ansøgninger, der opfylder minimumskriterierne i denne indkaldelse.
 • Hvis det nationale agentur fastsætter et maksimalt antal godkendte akkrediteringer for et givet område, fastlægges der en prioriteret liste over ansøgninger, der opfylder minimumskriterierne. Der tildeles akkrediteringer med udgangspunkt i ansøgningen med det højeste antal point, indtil det maksimale antal tildelte akkrediteringer er nået. Hvis mere end én ansøgning har opnået det samme antal point som den sidste ansøgning, der skal tildeles akkreditering, vil det maksimale antal tildelte akkrediteringer blive forhøjet, så det omfatter alle ansøgninger med det samme antal point.

Gyldighed

Gyldigheden af Erasmus-akkrediteringer, der tildeles i henhold til denne indkaldelse af forslag, begynder den 1. februar 2024 og fortsætter i hele programmeringsperioden indtil 2027. For at sikre en realistisk planlægning dækker den indgivne Erasmus-plan en kortere periode på 2-5 år og ajourføres regelmæssigt.

Hvis der kræves en Erasmus-akkreditering for deltagelse i tiltag efter udløbet af programmeringsperioden 2021-2027, kan det nationale agentur forlænge akkrediteringens gyldighed på de betingelser, som Europa-Kommissionen har fastsat. I lyset af denne mulighed kan ansøgerne indsende Erasmus-planer, der strækker sig ud over 2027.

Akkrediteringen kan annulleres på et hvilket som helst tidspunkt, hvis organisationen ophører med at eksistere eller efter aftale mellem det nationale agentur og den akkrediterede organisation. Det nationale agentur kan ensidigt ophæve godkendelsen på de betingelser, der er beskrevet under "Rapportering, overvågning og kvalitetssikring".  Ensidig opsigelse af akkrediteringen fra den akkrediterede organisations side er kun mulig, hvis akkrediteringen i mindst tre på hinanden følgende år ikke er blevet anvendt til at indgive ansøgninger om akkrediterede mobilitetsprojekter.

Rapportering, overvågning og kvalitetssikring

Afsluttende rapporter ved udløbet af hver tilskudsaftale

Ved udløbet af hver tilskudsaftale, der er godkendt i henhold til Erasmus-akkrediteringen, indsender den akkrediterede organisation en endelig rapport om de gennemførte aktiviteter og mål som anført i den gældende tilskudsaftale.

Statusrapporter vedrørende akkrediteringen

På grundlag af indholdet i den godkendte Erasmus-plan og mindst én gang i løbet af en periode på fem år skal akkrediterede organisationer:

 • aflægge rapport om, hvordan de har sikret overholdelse af Erasmus-kvalitetsstandarderne
 • aflægge rapport om, hvordan der gøres fremskridt med målene for deres Erasmus-plan
 • opdatere deres Erasmus-plan.

Det nationale agentur kan beslutte at anmode om en fremskridtsrapport om ovennævnte forskellige elementer samtidig eller særskilt.

Det nationale agentur kan beslutte at erstatte en eventuel statusrapport vedrørende akkrediteringen med et struktureret kontrolbesøg.

På grundlag af den akkrediterede organisations resultater, der konstateres ved rapportering, overvågning og kvalitetssikringskontroller, eller på grund af væsentlige ændringer i organisationen kan det nationale agentur ændre antallet af og tidsplanen for statusrapporter.

Derudover kan akkrediterede organisationer anmode om at foretage en opdatering af deres Erasmus-plan på frivillig basis. Med udgangspunkt i organisationens redegørelse beslutter det nationale agentur, hvorvidt en opdatering er berettiget. En Erasmus-plan kan omfatte en anmodning om at ændre en organisations individuelle akkreditering til en akkreditering for koordinatorer af et mobilitetskonsortium eller omvendt.

Overvågning og kontrol

Det nationale agentur kan organisere formelle kontroller, kontrolbesøg eller andre aktiviteter for at føre tilsyn med akkrediterede organisationers fremskridt og resultater, sikre overholdelse af de vedtagne kvalitetsstandarder og yde støtte.

Formelle kontroller kan ske i form af skrivebordkontroller eller besøg i den akkrediterede organisation, hos medlemmer af konsortiet, i støtteorganisationer og på andre steder, hvor der udføres relevante aktiviteter. Det nationale agentur kan anmode om bistand fra nationale agenturer i andre lande for at kontrollere og overvåge aktiviteter, der udføres i de pågældende lande.

Efter en rapport eller kontrolaktivitet giver det nationale agentur feedback til den pågældende akkrediterede organisation. Det nationale agentur kan også give den akkrediterede organisation obligatoriske eller rådgivende instrukser om, hvordan den kan forbedre sine resultater.

I tilfælde af nyligt akkrediterede ansøgere, højrisikoorganisationer eller manglende overholdelse af nationale agenturers instrukser og frister, meget dårlige resultater, der konstateres ved rapportering, overvågning og kontroller af kvalitetssikring, eller overtrædelser af programmets regler (herunder i forbindelse med et anden tiltag) kan det nationale agentur træffe følgende afhjælpende foranstaltninger:

 • Observation: Det nationale agentur kan begrænse den finansiering, som den akkrediterede organisation kan ansøge om, til tiltag, hvor der kræves en Erasmus-akkreditering.

Nyligt akkrediterede organisationer kan sættes under observation, hvis der identificeres en risiko for gennemførelse af dårlig kvalitet under kontrollen af evnen til at gennemføre et projekt, eller hvis de personer, der bedømmer ansøgningen, påpeger alvorlige svage punkter i ansøgerens Erasmus-plan.

 • Suspension: Suspenderede organisationer kan ikke ansøge om finansiering til tiltag, hvor der kræves en Erasmus-akkreditering. Det nationale agentur kan også annullere nogle eller alle igangværende tilskudsaftaler, der er tildelt under den suspenderede akkreditering.

Observations- eller suspensionsperioden fortsætter, indtil det nationale agentur konstaterer, at de betingelser og kvalitetskrav, der er fastsat i denne indkaldelse, igen er opfyldt, og at den akkrediterede organisation har afhjulpet risikoen for dårlige resultater.

Organisationer, der er under suspension eller observation, kan ikke ansøge om en ny akkreditering inden for det samme område.

I tilfælde af fortsat manglende overholdelse af nationale agenturers instrukser og frister, meget dårlige resultater eller gentagne eller væsentlige overtrædelser af programmets regler (herunder i forbindelse med et andet tiltag) kan det nationale agentur annullere akkrediteringen.

Anerkendelse af kvalitet

De akkrediterede organisationer, som opnår de bedste resultater, anerkendes gennem tildeling af et kvalitetsmærke.

Som led i denne indkaldelse tildeles der et kvalitetsmærke til alle akkrediterede organisationer, som har opnået en gennemsnitlig score på mindst 85 point i evalueringen af deres sidste to endelige rapporter om akkrediterede mobilitetsprojekter (projekter, der er gennemført under det tidligere charter for mobilitet inden for erhvervsuddannelse i Erasmus+-programmeringsperioden 2014-2020, vil blive taget i betragtning for erhvervsuddannelsesorganisationer, der er blevet genakkrediteret efter akkrediteringsproceduren under indkaldelsen af forslag for 2020).

De tildelte kvalitetsmærker er gyldige i tre år.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223. ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 ↩ back
 • 4 Herunder organisationer, der tilbyder førskoleundervisning og børnepasning. Skoler med særstatus, som er under de nationale myndigheders tilsyn i et andet land (f.eks. Lycée français eller tyske skoler), skal eventuelt ansøge hos de nationale myndigheder i det tilsynsførende land. For konkrete oplysninger i det enkelte tilfælde henvises der til det nationale agentur i værtslandet eller den relevante nationale myndigheds land. ↩ back
 • 5 Uden at dette berører de definitioner, der er fastlagt af den kompetente nationale myndighed, bør det bemærkes, at organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse til voksenstuderende, typisk betragtes som udbydere af erhvervsuddannelse og ikke som udbydere af voksenuddannelse. Yderligere oplysninger findes under de gældende definitioner på det nationale agenturs websted. ↩ back
Tagged in:  Ansatte og elever på erhvervsuddannelser Voksenuddannelsespersonale Skolepersonale