Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilnost osebja na področju športa

Namen tega ukrepa je prispevati k razvoju športnih organizacij s podpiranjem učne mobilnosti njihovega osebja.

Sodelujoče organizacije bi morale s svojimi aktivnostmi dejavno spodbujati vključevanje in raznolikost, okoljsko trajnostnost, digitalno izobraževanje ter državljansko udejstvovanje in udeležbo. Pri tem bi morale uporabljati posebne možnosti financiranja, ki jih za te namene ponuja program, z ozaveščanjem udeležencev, izmenjavo najboljših praks in izbiro ustrezne zasnove za svoje aktivnosti.

Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij, zlasti na področju množičnega športa, omogočiti, da z učno mobilnostjo izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nova znanja in spretnosti, tako da nekaj časa preživi v tujini, s čimer prispeva h krepitvi zmogljivosti in razvoju športnih organizacij.

Ta ukrep podpira poklicni razvoj trenerjev in drugega osebja (tako plačanega osebja kot prostovoljcev) v množičnem športu. Tudi osebje, ki ne deluje v množičnem športu, vključno s tistim z dvojno poklicno potjo na področju športa in zunaj njega, lahko poveča učni učinek in prenos znanja za športno osebje in organizacije na področju množičnega športa. Možnosti učne mobilnosti za osebje, ki se ne ukvarja z množičnim športom, se lahko podprejo, če lahko sodelovanje takega osebja koristi množičnemu športu.

Ukrep prispeva k ciljem delovnega načrta EU za šport za obdobje  2021–20241 .

Projekti za krepitev zmogljivosti na področju športa so namenjeni zlasti:

 • množičnemu športu ob upoštevanju pomembne vloge, ki jo ima šport pri spodbujanju telesne aktivnosti in zdravega življenjskega sloga, medosebnih odnosov, socialnega vključevanja in enakih možnosti;
 • razvoju evropske razsežnosti v športu in mednarodnemu sodelovanju na področju učne mobilnosti v športu;
 • krepitvi zmogljivosti organizacij množičnega športa;
 • izboljšanju znanja in usposobljenost športnega osebja;
 • spodbujanju skupnih evropskih vrednot s športom, dobrim upravljanjem in integriteto v športu, trajnostnim razvojem ter izobraževanjem, usposabljanjem in spretnostmi v športu in prek njega;
 • spodbujanju aktivnega in okolju prijaznega življenjskega sloga in aktivnega državljanstva;
 • vzpostavitvi evropskih mrež trenerjev in športnega osebja.

Prečne prednostne naloge

Vsi projekti mobilnosti bi morali vključevati naslednje razsežnosti, ki so skupne celotnemu programu Erasmus+:

Vključevanje in raznolikost

Namen programa Erasmus+ je spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje in pravičnost v vseh njegovih ukrepih. Organizacije, ki prejmejo podporo iz programa, morajo udeležencem iz vseh okolij vključujoče in pravično zagotavljati priložnosti za mobilnost. Pri izboru udeležencev bi bilo treba zagotoviti, da so koristi njihovega poklicnega razvoja v celoti prenosljive znotraj organizacije pošiljateljice.

Med pripravo, izvajanjem in nadaljnjim spremljanjem aktivnosti mobilnosti bi morale organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice udeležence vključiti v ključne odločitve, da bi za vsakega udeleženca zagotovile kar največje koristi in učinke.

Okoljska trajnostnost

V okviru projekta bi bilo treba med udeleženci spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno vedenje ter ozaveščati o pomenu ukrepov za zmanjšanje ali nadomestitev okoljskega odtisa aktivnosti mobilnosti. Projekt bi bilo treba načrtovati in izvesti ob upoštevanju okoljskega vidika, na primer z vključitvijo trajnostnih praks, kot so izbira materialov za večkratno uporabo ali okolju prijaznih materialov, zmanjšanje količine odpadkov in recikliranje. Ta načela bi se morala upoštevati pri pripravi in izvajanju vseh aktivnosti programa, zlasti z uporabo posebne finančne podpore, ki se v okviru programa zagotavlja za spodbujanje trajnostnih prevoznih sredstev.

Digitalni prehod

Program Erasmus+ vse sodelujoče organizacije podpira pri vključevanju uporabe digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev njihovih fizičnih aktivnosti, izboljšanje sodelovanja med partnerskimi organizacijami in za izboljšanje kakovosti aktivnosti.

Udeležba v demokratičnem življenju

Cilj programa je udeležencem pomagati odkriti prednosti aktivnega državljanstva in udeležbe v demokratičnem življenju. Podprte aktivnosti mobilnosti bi morale okrepiti participativna znanja in spretnosti na različnih področjih civilne družbe ter razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti. Kjer je to mogoče, bi morali projekti ponujati priložnosti za udeležbo ljudi v demokratičnem življenju ter socialno in državljansko udeleževanje v formalnih in tudi neformalnih učnih aktivnostih. Prav tako bi morali izboljšati razumevanje Evropske unije in skupnih vrednot EU med udeleženci, vključno s spoštovanjem demokratičnih načel, človekovega dostojanstva, enotnosti in raznolikosti, medkulturnega dialoga ter evropske družbene, kulturne in zgodovinske dediščine.

Priprava projekta

Organizacija prijaviteljica je ključni akter v projektu v okviru ključnega ukrepa 1. Prijavitelj pripravi in odda prijavo, podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih z nacionalno agencijo Erasmus+, izvaja aktivnosti mobilnosti in poroča svoji nacionalni agenciji Erasmus+. Obe vrsti podprtih aktivnosti so večinoma aktivnosti izhodne mobilnosti. To pomeni, da bo organizacija prijaviteljica delovala kot organizacija pošiljateljica: izbrala bo udeležence in jih poslala v organizacijo gostiteljico v tujino.

Projekt lahko vključuje eno ali več aktivnosti. Aktivnosti se lahko kombinirajo glede na cilje projekta ter potrebe sodelujočih organizacij in samih udeležencev.

Projekt ima štiri faze: načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje spremljanje.

 • Načrtovanje (opredelitev potreb, ciljev, učnih izidov, oblik aktivnosti, razvoja programa dela, razporeda aktivnosti itd.);
 • priprava (praktične ureditve, izbor udeležencev, jezikovna/medkulturna/učna/z nalogami povezana priprava udeležencev pred odhodom, virtualni pripravljalni sestanki itd.);
 • izvajanje aktivnosti;
 • nadaljnje spremljanje (ocenjevanje aktivnosti, opredelitev in dokumentiranje učnih izidov udeležencev ter razširjanje in izkoriščanje rezultatov projekta, virtualni nadaljnji sestanki).

Aktivnosti

Podprte so naslednje aktivnosti:

 • sledenje na delovnem mestu ali obdobja opazovanja (od 2 do 14 dni),
 • mentorstvo ali usposabljanje (od 15 do 60 dni).

Sledenje na delovnem mestu pomeni, da udeleženci lahko določeno obdobje (2–14 dni) preživijo v organizaciji gostiteljici v drugi državi z namenom učenja novih praks in zbiranja novih zamisli z opazovanjem in sodelovanjem z vrstniškimi kolegi, mentorji, prostovoljci ali drugimi člani osebja pri vsakodnevnem delu v organizaciji gostiteljici.

Pri mentorstvu ali usposabljanju lahko udeleženci preživijo obdobje (15–60 dni) mentorstva ali usposabljanja za učeče se osebe v organizaciji gostiteljici v drugi državi, da se učijo z opravljanjem svojih nalog in izmenjavo z vrstniškimi kolegi. Prispeva h krepitvi zmogljivosti v organizacijah množičnega športa.

Aktivnosti ne smejo biti pridobitne.

Poleg fizične mobilnosti je mogoče vse aktivnosti mobilnosti osebja kombinirati z virtualnimi aktivnostmi. Zgoraj navedeno najkrajše in najdaljše trajanje velja za fizično komponento mobilnosti.

Pri vseh aktivnostih se lahko zagotovi dodatna podpora za osebe, ki spremljajo udeležence z manj priložnostmi. Spremljevalne osebe lahko podporo prejmejo za celotno obdobje aktivnosti ali njegov del.

Pripravljalni obiski

Namen pripravljalnih obiskov je zagotoviti visokokakovostne aktivnosti z olajšanjem in pripravo upravnih ureditev, krepitvijo zaupanja in razumevanja ter vzpostavitvijo trdnega partnerstva med vključenimi organizacijami in osebami.

Organizacije lahko pred začetkom izvajanja mobilnosti organizirajo pripravljalni obisk pri partnerju gostitelju. Pripravljalni obiski niso samostojna aktivnost, temveč podporna ureditev za mobilnost osebja. Obstajati morajo jasni razlogi za vsak pripravljalni obisk, ki mora biti namenjen izboljšanju obsega in kakovosti aktivnosti mobilnosti. Pripravljalni obiski se lahko organizirajo na primer za začetek sodelovanja z novo partnersko organizacijo ali za pripravo daljših aktivnosti mobilnosti. Pripravljalni obiski se lahko organizirajo za obe vrsti mobilnosti osebja.

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na področju športa ali telesne aktivnosti na ravni množičnega športa (npr. neprofitna organizacija, lokalni javni organ, športni klub);
 •  organizacija, ki ni dejavna na področju množičnega športa, če njeno osebje koristi področju množičnega športa (npr. mednarodna organizacija).

Kje se prijaviti?

Organizacije prijaviteljice morajo imeti sedež v isti državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Prijave se oddajo nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

Do 20. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času)

Morebitni dodatni prijavni rok:

za nacionalne agencije, ki se odločijo za dodaten prijavni rok. Nacionalne agencije bodo prijavitelje o dodatnem prijavnem roku obvestile na svojem spletnem mestu.

Če je organiziran dodaten prijavni rok, morajo prijavitelji vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času).

Datumi začetka projektov

Projekti se bodo začeli izvajati med 1. junijem in 31. decembrom istega leta.

Če bo na voljo dodatni prijavni rok, se bodo projekti začeli med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Trajanje projekta

Od 3 do 18 mesecev.

Število prijav

Organizacija se lahko v posameznem krogu izbirnega postopka prijavi samo za en projekt.

Organizacije, ki v okviru prvega prijavnega roka prejmejo nepovratna sredstva za projekt, se v drugem prijavnem roku istega razpisa za zbiranje predlogov ne smejo prijaviti.

Trajanje aktivnosti

Sledenje na delovnem mestu ali obdobja opazovanja: od 2 do 14 zaporednih dni (v kar ni zajet čas poti).

Mentorstvo in usposabljanje: od 15 do 60 zaporednih dni (v kar ni zajet čas poti).

Upravičeni udeleženci

 • mentorji in drugo osebje na področju športa v športnih organizacijah na ravni množičnega športa;
 • osebje, ki ne deluje v množičnem športu, vključno s tistim z dvojno poklicno potjo in nešportno poklicno potjo, kadar lahko sodelovanje takega osebja koristi množičnemu športu;
 • prostovoljci (razen mentorjev) v športnih organizacijah.

Udeleženci morajo biti zaposleni v organizaciji pošiljateljici ali pa redno sodelovati z njo, da ji pomagajo pri izvajanju njenih osnovnih dejavnosti. Udeleženci morajo imeti stalno prebivališče v državi svoje organizacije pošiljateljice.

V vseh primerih morajo biti naloge, ki udeleženca povezujejo z organizacijo pošiljateljico, dokumentirane tako, da lahko nacionalna agencija preveri to povezavo (npr. s pogodbo o zaposlitvi ali prostovoljstvu, opisom nalog ali podobnim dokumentom).

Udeleženci se ne morejo udeležiti aktivnosti mobilnosti kot športniki.

Število udeležencev

Največ 10 udeležencev na projekt

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnosti se morajo izvajati v tujini, v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Dodatna Merila za upravičenost za Pripravljalne Obiske 

Kraji izvajanja aktivnosti

Pripravljalni obiski se opravijo v državi organizacije gostiteljice pred začetkom izvajanja aktivnosti.

Upravičeni udeleženci

Predstavniki sodelujočih organizacij, ki sodelujejo v glavni aktivnosti. Pripravljalne obiske lahko opravi osebje, ki neposredno sodeluje pri organizaciji projekta, ali osebje, ki sodeluje v mobilnosti.

Merila za dodelitev

Predložene prijave bodo točkovane z največ 100 točkami glede na spodaj navedena merila in uteži. Za dodelitev morajo prijave doseči vsaj naslednje število točk:

 • najmanj 60 od skupno 100 točk in
 • najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od treh kategorij meril za dodelitev.

Pomembnost in vpliv (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • so prijaviteljev profil, izkušnje in aktivnosti ustrezni za področje množičnega športa;
 • je predlog projekta pomemben za
  • cilje ukrepa,
  • potrebe in razvoj sodelujočih organizacij,
  • potrebe in razvoj sodelujočega osebja;
 • je predlog projekta pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.
 • V kolikšni meri je projekt primeren za:
  • doseganje visokokakovostnih učnih izidov za sodelujoče osebje,
  • krepitev ali preoblikovanje delovnih praks sodelujočih organizacij, povečanje njihove kakovosti, zmogljivosti in inovativnosti,
  • ustvarjanje morebitnega učinka na sodelujoče organizacije in osebje med življenjskim ciklom projekta in po njem.
 • Obseg, v katerem projekt opredeljuje konkretne učne izide.
 • Kako primeren je projekt za prispevanje k vključevanju in raznolikosti ter zeleni, digitalni in sodelovalni razsežnosti programa.
 • V kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove udeležence in manj izkušene organizacije.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 40 točk)

V kolikšni meri:

 • cilji predlaganega projekta jasno in konkretno obravnavajo potrebe organizacije prijaviteljice in njenega osebja,
 • kakovost praktičnih ureditev ter načinov upravljanja in podpore,
 • projekt vključuje okoljsko trajnostne in odgovorne prakse,
 • je v projekt vključena uporaba digitalnih orodij in učnih metod za dopolnitev aktivnosti fizične mobilnosti ter izboljšanje sodelovanja s partnerskimi organizacijami,
 • so aktivnosti zasnovane na dostopen in vključujoč način ter dostopne udeležencem z manj priložnostmi,
 • je uravnotežena zastopanost udeležencev glede na spol,
 • je za osebje iz organizacij, ki ne delujejo na področju množičnega športa, na voljo jasno pojasnilo, kako bo udeležba takega osebja koristila množičnemu športu.

Kakovost ukrepov nadaljnjega spremljanja (največ 30 točk)

V kolikšni meri:

 • je prijavitelj predlagal konkretne in logične ukrepe za vključitev rezultatov aktivnosti mobilnosti v redno delo organizacije;
 • je prijavitelj predlagal konkretne in učinkovite korake za obveščanje o rezultatih projekta v organizaciji prijaviteljici, izmenjavo rezultatov z drugimi organizacijami in javnostjo ter javno objavo navedbe, da je projekt financirala Evropska unija.

Proračunska kategorija: Organizacijska podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti in niso zajeti v druge kategorije stroškov.

Na primer za pripravo, mentorstvo, spremljanje udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, storitve, orodja in opremo, potrebne za izvajanje projekta, virtualne komponente kombiniranih aktivnosti, izmenjavo rezultatov in zagotovitev prepoznavnosti financiranja s strani Evropske unije med javnostjo.

Organizacijska podpora krije stroške organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice. O razdelitvi prejetih nepovratnih sredstev se bosta dogovorili zadevni organizaciji.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev brez spremljevalnih oseb.

Znesek

350 EUR na udeleženca

Proračunska kategorija: Potni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalnimi osebami, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Na razdalji manj kot 500 km udeleženci praviloma potujejo z nizkoemisijskimi prevoznimi sredstvi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na razdaljo in število oseb.

Prijavitelj mora navesti razdaljo med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti2 , pri čemer uporabi kalkulator razdalje, ki ga podpira Evropska komisija3 .

Znesek

Potovalna razdalja

Zeleno potovanje

Potovanje, ki ni zeleno

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km ali več

1 735 EUR

1 735 EUR

Proračunska kategorija: Individualna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški bivanja udeležencev in spremljevalcev v času aktivnosti.

Po potrebi so upravičeni stroški bivanja za trajanje potovanja pred aktivnostjo in po njej, in sicer za največ dva dni potovanja pri udeležencih in spremljevalnih osebah, ki prejmejo običajna nepovratna sredstva za potovanje, ki ni zeleno, ter največ šest dni za zeleno potovanje.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število oseb, trajanje bivanja in državo gostiteljico4 .

Znesek

 • Skupina držav 1: 107–191 EUR
 • Skupina držav 2: 95–169 EUR
 • Skupina držav 3: 84–148 EUR

Zgoraj navedeni zneski so osnovni zneski za dan aktivnosti. Vsaka nacionalna agencija bo določila točne osnovne zneske v okviru dovoljenih razponov.

Osnovni znesek se plača do 14. dneva aktivnosti. Od 15. dneva aktivnosti bo znesek, ki se izplača, enak 70 % osnovnega zneska. Zneski, ki se izplačajo, se zaokrožijo na najbližjo celo vrednost v EUR.

Proračunska kategorija: Podpora za vključevanje

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Podpora za vključevanje za organizacije: stroški, povezani z organizacijo aktivnosti mobilnosti za udeležence z manj priložnostmi. 

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev z manj priložnostmi brez spremljevalnih oseb.

Znesek

125 EUR na udeleženca

Podpora za vključevanje za udeležence: dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci z manj priložnostmi in njihovimi spremljevalnimi osebami (vključno z utemeljenimi potnimi stroški in stroški bivanja, če se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo v okviru proračunskih kategorij „potovanje“ in „individualna podpora“).

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija.

Znesek

100 % upravičenih stroškov.

Proračunska kategorija: Podpora za pripravljalne obiske

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški, povezani z izvedbo pripravljalnega obiska, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Znesek

680 EUR na udeleženca, pri čemer se lahko posameznega pripravljalnega obiska udeležita največ dva udeleženca.

Proračunska kategorija: Jezikovna podpora

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški za zagotovitev gradiva za učenje jezikov in usposabljanja udeležencem, ki morajo izboljšati znanje jezika, ki ga bodo uporabljali v času mentorstva ali med usposabljanjem v času aktivnosti.

Jezikovna podpora je upravičena za udeležence v naslednjih vrstah aktivnosti: sledenje na delovnem mestu in obdobja opazovanja ter mentorstvo in usposabljanje. Podpora se izplača le, če udeleženec ne more prejeti spletne jezikovne podpore zaradi nerazpoložljivosti zahtevanega jezika ali ravni ali zaradi posebnih ovir, s katerimi se spoprijemajo udeleženci z manj priložnostmi.

Mehanizem financiranja: prispevek za stroške na enoto.

Pravilo dodelitve: glede na število udeležencev.

Znesek

150 EUR na udeleženca

Proračunska kategorija: Izredni stroški

Upravičeni stroški in veljavna pravila

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Visoki potni stroški udeležencev in njihovih spremljevalnih oseb, ki jih zaradi geografske oddaljenosti ali drugih ovir ni mogoče kriti z običajnimi nepovratnimi sredstvi iz kategorije „potovanje“. Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, nadomestijo podporo za potne stroške na podlagi stroškov na enoto.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Mehanizem financiranja: dejanski stroški.

Pravilo dodelitve: prijavitelj mora utemeljiti vlogo, ki jo mora nato odobriti nacionalna agencija. Potovanje je drago, kadar potni stroški na podlagi stroškov na enoto ne pokrijejo 70 % potnih stroškov udeležencev.

Znesek

Finančno jamstvo: 80 % upravičenih stroškov.

Visoki potni stroški: 80 % upravičenih stroškov.

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala: 100 % upravičenih stroškov.

Tagged in:  Sport