Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul tineretului din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Scopul lor este de a sprijini cooperarea internațională și dialogul politic în domeniul tineretului și al învățării nonformale, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile și al bunăstării organizațiilor de tineret și a tinerilor.

Obiectivele acțiunii

Acțiunea va viza:

 • creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale;
 • promovarea activităților de învățare nonformală în țările terțe care nu sunt asociate la program, vizând în special tinerii cu mai puține oportunități, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe, asigurând totodată participarea activă a tinerilor în societate;
 • sprijinirea dezvoltării activităților pentru tineret în țări terțe care nu sunt asociate le program, îmbunătățind calitatea și recunoașterea acestora;
 • încurajarea dezvoltării, a testării și a lansării de scheme și de programe de mobilitate în scopul învățării nonformale în țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • contribuirea la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret (2019-2027), inclusiv a celor 11 obiective europene pentru tineret;
 • promovarea cooperării între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune;
 • consolidarea sinergiilor și a elementelor complementare cu sistemele de educație formală și/sau cu piața forței de muncă;

Domenii tematice/obiective specifice

Propunerile trebuie să se concentreze asupra unuia sau mai multora dintre următoarele domenii tematice:

 • participarea politică și dialogul cu factorii de decizie;
 • includerea tinerilor cu mai puține oportunități;
 • democrația, statul de drept și valorile;
 • responsabilizarea/implicarea/capacitatea de inserție profesională a tinerilor;
 • pace și reconciliere postconflict;
 • mediu și climă;
 • combaterea discriminării și egalitatea de gen;
 • competențe digitale și antreprenoriale.

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele generale și specifice ale acțiunii, respectiv trebuie să corespundă unuia sau mai multora dintre domeniile tematice enumerate mai sus și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare. În fine, în contextul acestei acțiuni internaționale la nivel mondial, activitățile de proiect trebuie să se axeze pe crearea și consolidarea capacităților organizațiilor de tineret și ale tinerilor, în principal în țările terțe care nu sunt asociate la program vizate de acțiune.

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și de altă natură, care:

 • contribuie la încurajarea dialogului politic, a cooperării, a colaborării în rețea și a schimburilor de practici;
 • promovează cooperarea strategică între organizațiile de tineret, pe de o parte, și autoritățile publice, pe de altă parte, în special din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • promovează cooperarea între organizațiile de tineret și organizațiile active în domeniile educației și formării, precum și între acestea și organizațiile de pe piața forței de muncă;
 • consolidează capacitățile consiliilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale implicate în activități pentru tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • consolidează gestionarea, guvernanța, capacitatea de inovare, rolul de lider și internaționalizarea organizațiilor de tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • sprijină realizarea de campanii de informare și sensibilizare, precum și dezvoltarea unor instrumente de informare, de comunicare și mediatice;
 • contribuie la dezvoltarea de metode, instrumente și materiale destinate activităților pentru tineret;
 • creează noi forme de realizare a activităților pentru tineret și de furnizare a formării și a sprijinului; facilitează mobilitatea în scopul învățării nonformale.

Exemple de activități:

 • dezvoltarea de instrumente și metode pentru dezvoltarea socioprofesională a lucrătorilor și formatorilor de tineret;
 • dezvoltarea unor metode de învățare nonformală, în special a celor care promovează dobândirea/îmbunătățirea competențelor, inclusiv în domeniul mass-mediei;
 • dezvoltarea unor noi forme de programe practice de formare și de simulare a cazurilor din viața reală în societate;
 • dezvoltarea unor noi forme de activități pentru tineret, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, cooperarea virtuală, resursele educaționale deschise (OER) și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);
 • organizarea de evenimente/seminare/ateliere/schimburi de bune practici în scopuri de cooperare, colaborare în rețea, sensibilizare și învățare reciprocă;
 • organizarea de activități de mobilitate pentru tineri și/sau pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a testa instrumentele și metodele dezvoltate de parteneriat. De reținut că activitățile de mobilitate trebuie să fie secundare obiectivelor principale ale acțiunii și trebuie să fie esențiale pentru realizarea acestor obiective și să le sprijine.

Crearea unui proiect

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul tineretului cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare1 , de exemplu (1) Identificarea și inițierea proiectului; (2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; (3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și (4) Analiza proiectului și evaluarea impactului.

Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Identificarea și inițierea; identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.;
 • Pregătire, elaborare și planificare; specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; prezentați clar metodologia propusă pentru asigurarea coerenței între obiectivele și activitățile proiectului; stabiliți un calendar al sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului și un plan de comunicare solid și realist, care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți modalitățile practice și confirmarea grupului (grupurilor) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.;
 • Punerea în aplicare și monitorizarea activităților: puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile de proiect; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.;
 • Analiza și evaluarea impactului: evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele proiectului și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor de consolidare a capacităților pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului proiectelor. În special, se recomandă cu tărie ca proiectele să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înaintea, în timpul și după încheierea activităților din cadrul proiectului.

Valori comune, implicare și participare civică

Proiectele vor sprijini cetățenia activă și etica și vor promova dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, se va pune accentul pe conștientizarea și înțelegerea contextului Uniunii Europene în lume.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un proiect de consolidare a capacităților în domeniul tinretului?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de coordonatori:

 • ONG-urile (inclusiv ONG-urile europene în domeniul tineretului și consiliile naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului;
 • autorități publice de nivel local, regional sau național

Organizația depune cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să fie stabilită legal și situată într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program și care eligibilă pentru a participa la această acțiune.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organizație publică sau privată împreună cu entitățile sale afiliate (dacă este cazul), care lucrează cu sau pentru tineri în afara unor structuri oficiale, stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din regiunile 1 și 3 (a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Astfel de organizații pot fi de exemplu:

 • organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului);
 • un consiliul național de tineret;
 • autoritate publică de nivel local, regional sau național;
 • instituție de învățământ sau de cercetare;
 • fundație;

Pot fi incluse întreprinderile publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderi sociale). Prin urmare, deși această acțiune se adresează în primul rând asociațiilor, ONG-urilor și, în general, organizațiilor non-profit, pot fi implicate și organizații cu scop lucrativ, dacă se demonstrează că acestea aduc proiectului o valoare adăugată clară. Cu toate acestea, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităților, sarcinile de coordonare trebuie să fie încredințate doar organizațiilor non-profit.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și implică minimum o organizație din 2 state membre ale UE diferite și/sau țări terțe asociate la program și 2 organizații din cel puțin o țară terță eligibilă care nu este asociată la program (cu alte cuvinte, cel puțin 4 organizații din cel puțin 3 țări).

numărul de organizații din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe care nu sunt asociate la program.

Locul de desfășurare a activităților

Activitatea trebuie să aibă loc în țările organizațiilor care participă la activitate, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător legate de obiectivele acțiunii.

În plus, dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului:

 • Activitățile se pot desfășura și la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.
 • Activitățile care implică partajarea și promovarea rezultatelor pot avea loc și în cadrul unor evenimente/conferințe transnaționale tematice relevante desfășurate în statele membre ale UE, în țările terțe asociate la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Durata proiectului

Proiectele de consolidare a capacităților pot avea o durată de 12, de 24 sau de 36 de luni. Durata trebuie să fie aleasă în etapa de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-YOUTH-2022-CB

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 7 aprilie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Impactul preconizat

Proiectele sprijinite trebuie să își demonstreze impactul preconizat prin:

 • contribuția la prioritățile Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, „implicare, conectare și responsabilizare”
 • valorificarea rezultatelor obiectivelor europene pentru tineret, ale dialogului cu tinerii și ale altor proiecte pentru tineret;
 • îmbunătățirea implicării tinerilor în viața democratică, în ceea ce privește cetățenia activă și dialogul cu factorii de decizie (responsabilizare, competențe noi, implicarea tinerilor în elaborarea proiectelor etc.), în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și inovatoare ale tinerilor din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • îmbunătățirea capacității sectorului tineretului de a lucra la nivel transnațional, cu accent pe incluziune, solidaritate și sustenabilitate;
 • promovarea și contribuția la învățarea transnațională și la cooperarea dintre tineri și factorii de decizie, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • îmbunătățirea practicilor existente și extinderea dincolo de parteneriat, inclusiv utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale pentru ca tinerii să poată rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de depărtare, izolare sau limitare a circulație;
 • corelarea rezultatelor cu comunitățile locale, crearea de oportunități de angajare și cultivarea ideilor inovatoare care ar putea fi reproduse și extinse în alte contexte în țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • demonstrarea includerii și accesibilității grupurilor-țintă cu mai puține oportunități și a unor persoane din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • dezvoltarea de noi instrumente și metode de învățare nonformală, în special a celor care promovează dobândirea/îmbunătățirea competențelor, inclusiv a practicilor inovatoare în materie de competențe în domeniul mass-mediei, mai ales în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • diseminarea rezultatelor acestora într-un mod eficace și atractiv în rândul tinerilor implicați în organizațiile de tineret.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii în raport cu obiectivele acțiunii;
 • Măsura în care:
  • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile-țintă;
  • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
  • activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților organizațiilor participante;
  • proiectul implică tineri cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;
 • Caracterul adecvat și calitatea metodologiei propuse pentru abordarea nevoilor identificate;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Calitatea metodelor de învățare nonformală propuse;
 • Calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate.
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate, dacă este cazul (a se vedea secțiunea „Protecția, sănătatea și siguranța participanților” în partea A din prezentul ghid, precum și alte cerințe și recomandări aplicabile proiectelor de mobilitate din cadrul Acțiunii-cheie 1).

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
  • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impact (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional.
 • Calitatea planului de diseminare: caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Dacă este relevant, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate;
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea sustenabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate proiectelor care obțin cel mai mare punctaj la criteriul „Relevanța proiectului”, iar apoi la „Impact”.

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele și materialele audiovizuale și activitățile de pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri.

Grantul UE per proiect variază între minimum 100 000 EUR și maximum 300 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de candidatură, ținând seama de următoarele elemente:

 1. Bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. Propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. Solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

 • 1 De reținut că, deși activitățile pregătitoare pot începe înainte de prezentarea propunerii sau de selectarea acesteia pentru finanțare, costurile pot fi suportate și activitățile pot fi puse în aplicare numai după semnarea acordului de grant.
Tagged in:  Youth