Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului sunt proiecte de cooperare internaționale bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul tineretului din UE și din țări asociate la program, pe de o parte, și din țări terțe care nu sunt asociate la program, pe de altă parte. În cazul celor din urmă, această acțiune vizează exclusiv țările din regiunea 1 (Balcanii de Vest), regiunea 2 (Parteneriatul estic) și regiunea 3 (Țările sudmediteraneene). Proiectele vizează sprijinirea cooperării internaționale și a dialogului politic în domeniul tineretului și al învățării nonformale, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile și al bunăstării organizațiilor de tineret și a tinerilor.

Obiectivele Acțiunii

Acțiunea vizează organizațiile active în domeniul tineretului și are ca scop:

 • creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale;
 • promovarea activităților de învățare nonformală în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program, în special în cadrul organizațiilor care vizează tinerii cu mai puține oportunități, și promovarea participării tinerilor în întreaga lor diversitate, în vederea îmbunătățirii nivelului lor de competențe și a oportunităților de a acționa, permițându-le astfel să asigure participarea activă a tinerilor în societate.
 • sprijinirea dezvoltării activităților pentru tineret în țări terțe care nu sunt asociate le program, îmbunătățind calitatea și recunoașterea acestora;
 • încurajarea dezvoltării, testării și lansării de scheme și programe care să permită organizațiilor să consolideze mobilitatea în scopul învățării nonformale în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • sprijinirea organizațiilor din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret (2019-2027), inclusiv a celor 11 obiective europene pentru tineret, a Programului european pentru activitățile pentru tineret și a Planului de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE (2022-2027), precum și la acțiunile ulterioare Anului european al competențelor lansat în 2023;
 • promovarea cooperării dintre organizațiile de tineret din diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune;
 • încurajarea participării organizațiilor mai mici, precum și a organizațiilor din zone îndepărtate și localități mai mici; 
 • consolidarea sinergiilor și a elementelor complementare ale organizațiilor care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale cu sistemele de educație formală și/sau cu piața muncii. 

Domenii tematice/Obiective specifice

Propunerile ar trebui să se axeze pe sprijinirea organizațiilor de tineret care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale în unul sau mai multe dintre următoarele domenii tematice:

 • participarea politică, implicarea civică și dialogul cu factorii de decizie;
 • includerea tinerilor cu mai puține oportunități;
 • democrația, statul de drept și valorile, rolul de lider al tinerilor;
 • responsabilizarea/implicarea/capacitatea de inserție profesională a tinerilor;
 • pace și reconciliere postconflict;
 • mediu și climă;
 • combaterea discriminării și egalitatea de gen;
 • competențe digitale și antreprenoriale.

Activități

Activitățile propuse trebuie să fie direct legate de obiectivele generale și specifice ale acțiunii, respectiv trebuie să corespundă unuia sau mai multora dintre domeniile tematice enumerate mai sus și trebuie să fie detaliate într-o descriere a proiectului care să acopere întreaga perioadă de punere în aplicare. Este important de remarcat faptul că, în contextul acestei acțiuni internaționale, activitățile proiectului trebuie să se axeze pe crearea și consolidarea capacităților organizațiilor de tineret, astfel încât acestea să fie mai bine pregătite pentru a sprijini tinerii în principal din țările terțe care nu sunt asociate la program vizate de acțiune

Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, schimburi, comunicare și alte activități ale organizațiilor de tineret care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale, care:

 • contribuie la încurajarea dialogului politic, a cooperării, a colaborării în rețea și a schimburilor de practici;
 • promovează cooperarea strategică între organizațiile de tineret, pe de o parte, și autoritățile publice, pe de altă parte, în special din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • promovează cooperarea dintre organizațiile de tineret și organizațiile active în domeniile educației și formării, precum și dintre acestea și organizațiile active pe piața muncii;
 • consolidează capacitățile consiliilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale implicate în activități pentru tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • consolidează gestionarea, guvernanța, capacitatea de inovare, capacitatea de conducere și internaționalizarea organizațiilor de tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • sprijinirea realizării de către organizațiile de tineret, în special din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program, de campanii de informare și sensibilizare, precum și a dezvoltării de instrumente de informare, de comunicare și mediatice;
 • sprijinirea organizațiilor de tineret, în special din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program, în scopul dezvoltării de metode, instrumente și materiale destinate activităților pentru tineret, inclusiv prin încurajarea inițiativelor de creare și concepere în comun a unor proiecte, asigurând crearea de proiecte pe baza unei abordări participative;
 • sprijinirea organizațiilor de tineret, în special din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program, pentru a crea noi forme de realizarea a activităților pentru tineret și de furnizare a formării și a sprijinului; facilitează mobilitatea în scopul învățării nonformale.

Exemple de activități:

 • dezvoltarea de instrumente și metode pentru dezvoltarea socioprofesională a lucrătorilor și formatorilor de tineret;
 • dezvoltarea unor metode de învățare nonformală, în special a celor care promovează dobândirea/îmbunătățirea competențelor, inclusiv în domeniul mass-mediei;
 • dezvoltarea unor noi forme de programe practice de formare și de simulare a cazurilor din viața reală în societate;
 • dezvoltarea unor noi forme de activități pentru tineret, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, cooperarea virtuală, resursele educaționale deschise (OER) și o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC);
 • organizarea de evenimente/seminare/ateliere/schimburi de bune practici în scopuri de cooperare, colaborare în rețea, sensibilizare și învățare reciprocă;
 • organizarea de activități de mobilitate pentru lucrătorii de tineret, cu scopul de a testa instrumentele și metodele dezvoltate de parteneriat. De reținut că activitățile de mobilitate trebuie să fie secundare obiectivelor principale ale acțiunii și trebuie să fie esențiale pentru realizarea acestor obiective și să le sprijine.

Crearea unui proiect

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul tineretului cuprinde patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru [fn]finanțare[ft/]De reținut că, deși activitățile pregătitoare pot începe înainte de prezentarea propunerii sau de selectarea acesteia pentru finanțare, costurile pot fi suportate și activitățile pot fi puse în aplicare numai după semnarea acordului de grant.[/fn], de exemplu (1) Identificarea și inițierea proiectului; (2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; (3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și (4) Analiza proiectului și evaluarea impactului.

Organizațiile participante și participanții implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare.

 • Identificarea și inițierea: identificați o problemă, o necesitate sau o oportunitate pe care o puteți aborda prin ideea dumneavoastră de proiect în contextul cererii de propuneri; identificați activitățile-cheie și principalele rezultate pe preconizați că le veți obține prin proiect; treceți în revistă părțile interesate relevante și potențialii parteneri; formulați obiectivul (obiectivele) proiectului; asigurați alinierea proiectului la obiectivele strategice ale organizațiilor participante; efectuați o planificare inițială pentru a demara cu bine proiectul și compilați informațiile necesare pentru a continua în etapa următoare etc.;
 • Pregătire, elaborare și planificare: specificați domeniul de aplicare al proiectului și abordarea adecvată; prezentați clar metodologia propusă pentru asigurarea coerenței între obiectivele și activitățile proiectului; stabiliți un calendar al sarcinilor implicate; estimați resursele necesare și elaborați detaliile proiectului, de exemplu, evaluarea nevoilor; definiți obiective solide și indicatori de impact (specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și delimitați în timp); identificați rezultatele proiectului și ale învățării; elaborați programul de lucru, formatele activităților, impactul preconizat, bugetul general estimat; pregătiți un plan de punere în aplicare a proiectului și un plan de comunicare solid și realist, care să includă aspecte strategice privind guvernanța proiectului, monitorizarea, controlul calității, raportarea și diseminarea rezultatelor; definiți demersurile practice și confirmați grupul (grupurile) țintă pentru activitățile avute în vedere; încheiați acorduri cu partenerii și redactați propunerea etc.;
 • Punerea în aplicare și monitorizarea activităților: puneți în aplicare proiectul în conformitate cu planurile care îndeplinesc cerințele de raportare și comunicare; monitorizați activitățile în curs și evaluați performanța proiectului în raport cu planurile proiectului; identificați și aplicați măsuri corective pentru a remedia abaterile de la planuri și pentru a aborda problemele și riscurile; identificați neconformitățile în raport cu standardele de calitate stabilite și aplicați măsuri corective etc.;
 • Analiza și evaluarea impactului: evaluați performanța proiectului în raport cu obiectivele acestuia și cu planurile de punere în aplicare; evaluați activitățile și impactul acestora la diferite niveluri, diseminați și utilizați rezultatele proiectului etc.

Aspecte orizontale care trebuie luate în considerare la elaborarea proiectului dumneavoastră:

Pe lângă respectarea criteriilor formale și stabilirea unui acord de cooperare durabilă cu toți partenerii de proiect, următoarele elemente pot contribui la creșterea impactului și a calității punerii în aplicare a proiectelor de consolidare a capacităților pe parcursul diferitelor etape ale proiectului. Solicitanții sunt încurajați să ia în considerare aceste oportunități și dimensiuni atunci când își elaborează proiectele.

Durabilitatea mediului

Proiectele trebuie să fie concepute într-o manieră ecologică și trebuie să includă practici ecologice în toate componentele lor. Organizațiile și participanții trebuie să adopte o abordare ecologică atunci când își concep proiectul, ceea ce va încuraja toate persoanele implicate în proiect să discute și să învețe despre aspectele de mediu, analizând ceea ce se poate face la diferite niveluri, și va ajuta organizațiile și participanții să propună modalități alternative, mai ecologice de punere în aplicare a activităților din cadrul proiectului.

Incluziune și diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Pentru a pune în aplicare aceste principii, a fost elaborată o strategie privind incluziunea și diversitatea pentru a sprijini îmbunătățirea legăturilor cu participanți din medii mai diverse, în special cu participanții cu mai puține oportunități care se confruntă cu obstacole în ceea ce privește participarea la proiectele europene. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în luarea deciziilor pe parcursul întregului proces.

Dimensiunea digitală

Cooperarea virtuală și experimentarea cu oportunități de învățare virtuală și mixtă reprezintă cheia succesului proiectelor. În special, se recomandă cu tărie ca proiectele să utilizeze Portalul european pentru tineret și platforma Strategiei UE pentru tineret pentru a colabora înaintea, în timpul și după realizarea activităților din cadrul proiectului.

Valori comune, implicare și participare civică

Proiectele vor sprijini cetățenia activă și etica și vor promova dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, se va pune accentul pe conștientizarea și înțelegerea contextului Uniunii Europene în lume.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru un proiect de consolidare a capacităților în domeniul tineretului?

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile pentru un grant Erasmus, propunerile de proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate depune o cerere?

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie: 

 • entități juridice:
  • ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului și consilii naționale de tineret) care activează în domeniul tineretului;
  • autorități publice de la nivel local, regional sau național;
  • pot participa, de asemenea, dar nu în calitate de coordonatori, întreprinderi publice sau private (întreprinderi mici, mijlocii sau mari, inclusiv întreprinderi sociale).
 •  stabilite legal într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program sau în țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1 (Balcanii de Vest), regiunea 2 ([fn]Vecinătatea estică[ft/]Organizațiile din Belarus nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune. Organizațiile din Armenia și Azerbaidjan sunt eligibile să participe, dar nu în calitate de coordonatori.[/fn]) sau regiunea 3 (Țările sudmediteraneene). A se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A din prezentul ghid.

Componența consorțiului (Numărul și profilul organizațiilor participante) 

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin 4 solicitanți (care trebuie să fie beneficiari, nu entități afiliate), care îndeplinește următoarele condiții:

 • minimum o entitate juridică dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program;
 • minimum 2 entități juridice din 2 țări terțe eligibile diferite care nu sunt asociate la program aparținând aceleiași regiuni eligibile menționate mai sus la rubrica „Cine poate depune o cerere?”.
  • organizațiile din diferite regiuni eligibile nu pot participa la aceleași proiecte. Proiectele transregionale nu sunt eligibile.

 Entitățile afiliate și partenerii asociați nu sunt luați în considerare pentru componența consorțiului.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Activitățile trebuie să se desfășoare în țările organizațiilor solicitante (coordonator, beneficiari și entități afiliate, dacă este cazul).

În cazuri justificate în mod corespunzător, se pot efectua activități și în alte țări eligibile din cadrul acestei acțiuni.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată cuprinsă între 12 și 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 6 martie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Relevanța proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii în raport cu obiectivele acțiunii;
 • Propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.
 • Măsura în care:
  • analiza nevoile se bazează pe date generale și specifice verificabile, corelate cu realitățile concrete ale solicitanților, ale partenerilor și ale grupurilor-țintă;
  • obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru organizațiile participante și grupurile-țintă;
  • propunerea este inovatoare și/sau complementară cu celelalte inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
  • activitățile de consolidare a capacităților sunt clar definite și vizează consolidarea capacităților organizațiilor participante;
  • proiectul îmbunătățește capacitatea organizațiilor de tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program, de a implica tinerii cu mai puține oportunități.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare;

 • Caracterul adecvat și calitatea metodologiei propuse pentru abordarea nevoilor identificate;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în conformitate cu obiectivele și cu rezultatele preconizate ale acestora;
 • Calitatea metodelor de învățare nonformală propuse;
 • Calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • Măsura în care proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate;
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate, dacă este cazul (a se vedea secțiunea „Protecția, sănătatea și siguranța participanților” în partea A din prezentul ghid, precum și alte cerințe și recomandări aplicabile proiectelor de mobilitate din cadrul Acțiunii-cheie 1).

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante complementare având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a implementa cu succes toate aspectele proiectului;
 • repartizarea responsabilităților și a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante.
 • Existența unor mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impactul (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în ceea ce privește capacitatea organizațiilor participante de a capacita tinerii și de a încuraja implicarea lor activă în activități puse în aplicare în afara proiectului;
 • dincolo de organizațiile și persoanele participante direct în cadrul proiectului, la nivel local, regional, național și/sau internațional.
 • Calitatea planului de diseminare: caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante;
 • Dacă este relevant, descrierea modului în care materialele, documentele și instrumentele mediatice produse vor fi puse la dispoziție gratuit și vor fi promovate prin intermediul licențelor deschise, fără limitări disproporționate;
 • Calitatea planurilor pentru asigurarea durabilității proiectului: capacitatea proiectului de a continua să aibă un impact și să producă rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (și anume, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”; minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare” și „Impact”).

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”. 

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei. 

Ca regulă generală și în limitele cadrelor legale naționale și europene existente, rezultatele trebuie să fie puse la dispoziție ca resurse educaționale deschise (OER), precum și pe platformele relevante profesionale, sectoriale sau ale autorităților competente. Propunerea va descrie modul în care datele, materialele, documentele, activitățile audiovizuale și pe platformele de comunicare socială produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.

Impactul preconizat

Proiectele sprijinite ar trebui să demonstreze impactul lor preconizat prin îmbunătățirea capacității organizațiilor de tineret, în special în țări terțe eligibile care nu sunt asociate la program:

 • contribuția la prioritățile Strategiei UE pentru tineret UE 2019-2027, „implicare, conectare și responsabilizare” și la Programul european pentru activitățile pentru tineret; 
 • valorificarea rezultatelor obiectivelor europene pentru tineret, ale dialogului cu tinerii și ale altor proiecte pentru tineret;
 • îmbunătățirea implicării tinerilor în viața democratică, în ceea ce privește cetățenia activă și dialogul cu factorii de decizie (responsabilizare, competențe noi, implicarea tinerilor în elaborarea proiectelor etc.), în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • îmbunătățirea capacităților antreprenoriale și inovatoare ale tinerilor din țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • colaborarea la nivel transnațional, garantând totodată incluziunea, solidaritatea și durabilitatea;
 • promovarea și contribuția la învățarea transnațională și la cooperarea dintre tineri și factorii de decizie, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • îmbunătățirea practicilor existente și extinderea dincolo de parteneriat, inclusiv utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale pentru ca tinerii să poată rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de depărtare, izolare sau limitare a circulație;
 • corelarea rezultatelor cu comunitățile locale, crearea de oportunități de angajare și cultivarea ideilor inovatoare care ar putea fi reproduse și extinse în alte contexte în țările terțe care nu sunt asociate la program;
 • demonstrarea includerii și accesibilității grupurilor-țintă cu mai puține oportunități și a unor persoane din țări terțe care nu sunt asociate la program;
 • dezvoltarea de noi instrumente și metode de învățare nonformală, în special a celor care promovează dobândirea/îmbunătățirea competențelor, inclusiv a practicilor inovatoare în materie de competențe în domeniul alfabetizării mediatice, mai ales în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la program;
 • diseminarea rezultatelor acestora într-un mod eficace și atractiv în rândul tinerilor implicați în organizațiile de tineret.

Care sunt regulile de finanțare?

Grantul va fi unul pe bază de sumă forfetară. Aceasta înseamnă că se va rambursa o sumă fixă, pe bază de sumă forfetară sau de finanțare nelegată de costuri. Suma va fi stabilită de autoritatea care acordă grantul pe baza bugetului estimat al proiectului și a unei rate de finanțare de 80 %. 

Contribuția maximă a UE per proiect: 300 000 EUR. 

Nu este permis să se acorde sprijin financiar terților sub formă de granturi sau premii. 

Costurile cu voluntarii nu sunt permise.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

 1. bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 2. propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 3. solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 4. costurile descrise pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii. În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările evaluării. Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant. Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile. Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP). 

Tagged in:  Youth