Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet er internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet i EU og lande, der er associeret med programmet, på den ene side, og i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, på den anden side. For sidstnævntes vedkommende er dette tiltag udelukkende rettet mod lande i region 1 (Vestbalkan), region 2 (Det Østlige Partnerskab) og region 3 (det sydlige Middelhavsområde). Projekterne har til formål at støtte internationalt samarbejde på ungdomsområdet og ikkeformel læring som en drivkraft for bæredygtig socioøkonomisk udvikling og trivsel blandt ungdomsorganisationer og unge.

Tiltagets mål

Tiltaget er rettet mod organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, og har til formål at:  

 • øge kapaciteten hos organisationer, der arbejder med unge uden for formel læring  
 • fremme ikkeformelle læringsaktiviteter i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, navnlig i organisationer, der er rettet mod unge med færre muligheder, og fremme unges deltagelse i al deres mangfoldighed med henblik på at forbedre deres kompetenceniveau og muligheder for at handle og dermed sætte dem i stand til at sikre unges aktive deltagelse i samfundet  
 • støtte udviklingen af ungdomsarbejde i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, så dets kvalitet og anerkendelse forbedres  
 • fremme udvikling, afprøvning og iværksættelse af ordninger og programmer, der gør det muligt for organisationer at fremme ikkeformel læringsmobilitet i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • støtte til organisationer i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, med henblik på at bidrage til gennemførelsen af EU-strategien for unge (2019-2027), herunder de 11 europæiske ungdomsmål, den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde, ungdomshandlingsplanen i EU's optræden udadtil (2022-2027) og til opfølgningen af det europæiske år for færdigheder, der blev lanceret i 2023  
 • fremme samarbejde mellem ungdomsorganisationer på tværs af forskellige regioner i verden gennem fælles initiativer  
 • fremme deltagelse af mindre organisationer samt organisationer fra fjerntliggende områder og mindre lokaliteter 
 • fremme synergier og komplementaritet mellem ungdomsorganisationer, der arbejder med unge uden for formel læring, med formelle uddannelsessystemer og/eller arbejdsmarkedet. 

Tematiske områder/specifikke mål

Forslagene bør fokusere på at støtte ungdomsorganisationer, der arbejder med unge uden for formel læring, inden for et eller flere af følgende tematiske områder:

 • politisk deltagelse, aktivt medborgerskab og dialog med beslutningstagere
 • inklusion af unge med færre muligheder
 • demokrati, retsstatsprincippet og værdier, ungdomsledelse
 • styrkelse og engagement af unge og unges beskæftigelsesegnethed
 • fred og forsoning efter konflikter
 • miljø og klima
 • ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene
 • digitale færdigheder og iværksætterfærdigheder.

Aktiviteter

De foreslåede aktiviteter skal være direkte knyttet til tiltagets generelle og specifikke mål, dvs. de skal svare til et eller flere af de ovennævnte tematiske områder, og de skal være beskrevet i en projektbeskrivelse, der dækker hele gennemførelsesperioden. Det er vigtigt at bemærke, at projektaktiviteterne i forbindelse med denne internationale aktion skal fokusere på at opbygge og styrke ungdomsorganisationernes kapacitet, således at de er bedre rustet til at støtte unge i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og som er omfattet af tiltaget

Finansierede projekter vil kunne integrere en bred vifte af samarbejde, udveksling, kommunikation og andre aktiviteter i ungdomsorganisationer, der arbejder med unge uden for formel læring, og som:  

 • bidrager til at fremme politisk dialog, samarbejde, netværkssamarbejde og udveksling af praksis  
 • fremmer strategisk samarbejde mellem ungdomsorganisationer og offentlige myndigheder, især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • fremmer samarbejdet mellem ungdomsorganisationer og organisationer på uddannelsesområdet samt med organisationer, der er aktive på arbejdsmarkedet  
 • opbygger kapaciteten i ungdomsråd, ungdomsplatforme og lokale, regionale og nationale myndigheder, der beskæftiger sig med ungdomsområdet, navnlig i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • forbedrer ungdomsorganisationernes ledelse, forvaltning, innovationskapacitet, lederskab og internationalisering, især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • støtter ungdomsorganisationers udvikling, navnlig i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, af oplysningskampagner samt udvikling af informations-, kommunikations- og medieværktøjer  
 • hjælper ungdomsorganisationer, navnlig i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, med at udvikle metoder, værktøjer og materialer til ungdomsarbejde og tilskynder til initiativer til udvikling og design af projekter i fællesskab, så der opnås deltagelsesbaseret projektskabelse  
 • hjælper ungdomsorganisationer, især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, med at skabe nye former for ungdomsarbejde og tilbyde uddannelse og støtte, og fremme ikkeformel læringsmobilitet.  

Eksempler på aktiviteter omfatter:  

 • udvikling af værktøjer og metoder til social og faglig udvikling af ungdomsarbejdere og undervisere  
 • udvikling af ikkeformelle læringsmetoder, navnlig metoder, der fremmer erhvervelse/forbedring af kompetencer, herunder mediekundskab  
 • udvikling af nye former for praktikordninger og studier af virkelige cases fra samfundet  
 • udvikling af nye former for ungdomsarbejde, navnlig strategisk brug af åben og fleksibel læring, virtuelt samarbejde, åbne uddannelsesressourcer og bedre udnyttelse af potentialet inden for IKT  
 • tilrettelæggelse af arrangementer/seminarer/workshopper/udveksling af god praksis med henblik på samarbejde, netværkssamarbejde, oplysningskampagner og peerlæring  
 • tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for ungdomsarbejdere med det formål at teste værktøjer og metoder, som partnerskabet har udviklet. Bemærk, at mobilitetsaktiviteterne skal være sekundære i forhold til tiltagets hovedmål og skal bidrage til og understøtte opnåelsen af disse mål.  

Planlægning af et projekt

Et kapacitetsopbygningsprojekt på ungdomsområdet består af fire faser, som begynder, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering1 , f.eks. 1) identifikation og iværksættelse af et projekt, 2) projektforberedelse, -udformning og -planlægning, 3) projektgennemførelse og overvågning af aktiviteter og 4) projektrevision og konsekvensanalyse.

De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Udpegning og iværksættelse: Udpeg et problem, et behov eller en mulighed, som din projektidé kan omhandle, i forbindelse med indkaldelsen. Udpeg de centrale aktiviteter og de vigtigste resultater, der kan forventes af projektet. Kortlæg de relevante interessenter og potentielle partnere. Opstil projektets mål. Sørg for, at projektet er tilpasset de deltagende organisationers strategiske mål. Udfør indledende planlægning for at få en god start på projektet, og indsaml alle de oplysninger, kræves for at fortsætte til næste fase osv.
 • Forberedelse, udformning og planlægning: Angiv projektets omfang og dets hensigtsmæssige tilgang. Beskriv klart den foreslåede metode til at sikre overensstemmelse mellem projektets mål og aktiviteter. Fastlæg en tidsplan for de planlagte opgaver. Opstil et estimat over de nødvendige ressourcer, og uddyb projektet i detaljer, f.eks. behovsvurdering. Fastlæg robuste mål og effektindikatorer (specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte). Opstil projekt- og læringsresultater. Fastlæg arbejdsprogram, aktivitetsformater, forventet virkning og det anslåede samlede budget. Udarbejd en projektgennemførelsesplan og en robust og realistisk kommunikationsplan, der omfatter de strategiske aspekter af projektstyring, overvågning, kvalitetskontrol, rapportering og formidling af resultater. Fastlæg de praktiske ordninger, og bekræft målgrupperne for de planlagte aktiviteter. Indgå aftaler med partnere, udarbejd forslaget osv.
 • Gennemførelse og overvågning af aktiviteter: Gennemfør projektet efter planen i overensstemmelse med kravene om rapportering og kommunikation. Overvåg igangværende aktiviteter, og vurdering af projektresultaterne i forhold til projektplanerne. Identificer og træf korrigerende foranstaltninger for at håndtere afvigelser fra planerne, problemer og risici. Identificer tilfælde af manglende overensstemmelse med de fastsatte kvalitetsstandarder, træf korrigerende foranstaltninger osv.
 • Revision og konsekvensanalyse: Vurder projektresultaterne i forhold til projektmål og gennemførelsesplaner. Evaluer aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, del og udnyt projektets resultater, osv.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af kapacitetsopbygningsprojekter gennem de forskellige projektfaser. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer deres projekter.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede projekter. Projekter opfordres eksempelvis kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

Fælles værdier, aktivt medborgerskab og deltagelse

Projekterne støtter aktivt medborgerskab og etik, og de fremmer udviklingen af sociale og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekendskab. Der vil også blive fokuseret på at øge kendskabet til og forståelsen af Den Europæiske Unions placering i verden.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om et kapacitetsopbygningsprojekt på ungdomsområdet?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende kapacitetsopbygning på ungdomsområdet opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være: 

 •  juridiske enheder:  
  • NGO'er (herunder europæiske NGO'er på ungdomsområdet og nationale ungdomsråd), der er aktive på ungdomsområdet  
  • offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt niveau.  
  • Offentlige eller private virksomheder (små, mellemstore eller store virksomheder (herunder sociale virksomheder)) kan deltage, men ikke som koordinator.  
 • lovligt etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, fra region 1 (Vestbalkan), region 2 ( Naboskab Øst2 ) eller region 3 (Lande i det sydlige Middelhavsområde). Se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i programguidens del A.  

Konsortiets sammensætning  (Antal deltagende organisationer og deres profil) 

Forslag skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 4 ansøgere (tilskudsmodtagere, ikke tilknyttede enheder), som opfylder følgende betingelser:  

 • mindst én juridisk enhed fra en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet  
 • mindst 2 juridiske enheder fra 2 forskellige tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og som tilhører den samme tilskudsberettigede region, der er nævnt ovenfor under "Hvem kan ansøge".
  • Organisationer fra forskellige tilskudsberettigede regioner kan ikke deltage i de samme projekter. Tværregionale projekter er ikke tilskudsberettigede.

 Tilknyttede enheder og associerede partnere tæller ikke med i konsortiets sammensætning. 

Geografisk placering (sted for aktiviteterne) 

Aktiviteterne skal finde sted i ansøgerorganisationernes lande (koordinator, tilskudsmodtagere og eventuelle tilknyttede enheder).

I behørigt begrundede tilfælde kan aktiviteterne også finde sted i andre tilskudsberettigede lande under dette tiltag.

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare mellem 12 og 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Indkaldelsens ID: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 6. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Tildelingskriterier

Projektets relevans (højst 30 point)

 • Forslagets relevans med hensyn til tiltagets mål.
 • Forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.
 • I hvor høj grad:
  • behovsanalysen er baseret på verificerbare generelle og specifikke data, der er knyttet til ansøgernes, partnernes og målgruppernes konkrete virkelighed
  • målsætningerne er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgrupperne
  • forslaget er innovativt og/eller supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
  • kapacitetsopbygningsaktiviteterne er klart definerede og har til formål at forstærke de deltagende organisationers kapacitet
  • projektet forbedrer ungdomsorganisationernes kapacitet, navnlig i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, til at inddrage unge med færre muligheder.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i arbejdsprogrammet, herunder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses-, overvågnings-, evaluerings- og formidlingsfaser
 • Den foreslåede metodes hensigtsmæssighed og kvalitet i forhold til at imødekomme de identificerede behov
 • Sammenhæng mellem projektmålene og de foreslåede aktiviteter
 • Arbejdsplanens kvalitet og effektivitet, herunder i hvilket omfang de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer
 • Kvaliteten af de foreslåede ikkeformelle læringsmetoder
 • Kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres undervisningsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer
 • Tilstedeværelsen og relevansen af foranstaltninger til kvalitetskontrol, som skal sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet
 • I hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • Hensigtsmæssigheden af foranstaltningerne til at udvælge og/eller inddrage deltagere i eventuelle mobilitetsaktiviteter (se "Deltagernes beskyttelse, sundhed og sikkerhed" i denne guides del A og andre krav og anbefalinger, der gælder for mobilitetsprojekter under nøgletiltag 1).

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

 • I hvor høj grad:
  • projektet omfatter en passende sammensætning af supplerende deltagende organisationer med den profil, erfaring og ekspertise, der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet,
  • fordelingen af ansvarsområder og opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag.
 • Tilstedeværelse af effektive mekanismer for koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter

Virkning (højst 20 point)

 • Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af projektet
 • Projektets potentielle virkning:
  • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • for så vidt angår de deltagende organisationers kapacitet til at styrke unge og fremme deres aktive deltagelse i aktiviteter, der gennemføres uden for projektet
  • uden for de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau.
 • Kvaliteten af formidlingsplanen: formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.
 • Hvis det er relevant, beskrivelse af, hvordan de producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser og uden uforholdsmæssigt store begrænsninger.
 • Kvaliteten af planerne for at sikre projektets bæredygtighed: dets kapacitet til at have en virkning og skabe resultater, når EU-tilskuddet er opbrugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne" og "virkning").

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning". 

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport. 

Generelt og inden for rammerne af de eksisterende nationale og europæiske retlige rammer bør resultaterne gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer og på relevante faglige, sektorspecifikke eller kompetente myndigheders platforme. Forslaget beskriver, hvordan data, materialer, dokumenter, audiovisuelt indhold og aktiviteter på sociale medier, der er produceret, vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, og forslaget indeholder ikke uforholdsmæssigt store begrænsninger.

Forventet virkning

De tildelte projekter bør påvise deres forventede virkning ved at forbedre ungdomsorganisationernes kapacitet, navnlig i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, til at:  

 • bidrage til prioriteterne for "Engagement. Netværk. Mobilisering" i EU-strategien for unge 2019-2027 og den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde. 
 • bygge videre på resultaterne af EU's ungdomsmål, ungdomsdialogen og andre ungdomsprojekter  
 • forbedre inddragelsen af unge i det demokratiske liv med hensyn til aktivt medborgerskab og engagement med beslutningstagere (mobilisering, nye færdigheder, inddragelse af unge i projektudformning osv.), især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • forbedre unges iværksætter- og innovationskapacitet i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • arbejde tværnationalt og samtidig sikre inklusion, solidaritet og bæredygtighed  
 • fremme og bidrage til tværnational læring og tværnationalt samarbejde mellem unge og beslutningstagere, især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • opskalere eksisterende praksis og opsøgende arbejde partnerskabet, herunder ved god brug af digitale midler til at holde forbindelsen, selv i tilfælde af afsides beliggenhed og isolation  
 • kæde resultaterne sammen med lokalsamfund, skabe jobmuligheder og fremme innovative idéer, der kan kopieres og opskaleres i andre sammenhænge i tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • påvise inklusion af og tilgængelighed for målgrupper med færre muligheder og personer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • udvikle nye værktøjer og ikkeformelle læringsmetoder, særlig metoder, der fremmer erhvervelse/forbedring af kompetencer, herunder mediekundskab og innovativ praksis, især i tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet  
 • formidle deres resultater på en effektiv og tiltrækkende måde blandt unge, der er involveret i ungdomsorganisationer.  

Hvilke finansieringsregler gælder?

Tilskuddet vil være et fast beløb. Det betyder, at det vil refundere et fast beløb baseret på et fast beløb eller finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger. Den tilskudsydende myndighed fastsætter dette på grundlag af det anslåede projektbudget, vurderingsresultatet og en finansieringssats på 80 %. 

Maksimalt EU-bidrag pr. projekt: EUR 300 000. 

Finansiel støtte til tredjeparter i form af tilskud eller priser er ikke tilladt. 

Udgifter til frivillige er ikke tilladt.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?  

 1. Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).  
 2. Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.  
 3. Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).  
 4. De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).  

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet. Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede størrelsen af det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af vurderingen. Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen. Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP). 

 • 1 Det skal bemærkes, at de forberedende aktiviteter kan indledes, inden forslaget indsendes eller udvælges til finansiering, men det er først muligt at afholde omkostninger og gennemføre aktiviteter, når tilskudsaftalen er underskrevet ↩ back
 • 2 Organisationer fra Belarus er ikke berettigede til at deltage i denne aktion. Organisationer fra Armenien og Aserbajdsjan kan deltage, men ikke som koordinatorer. ↩ back
Tagged in:  Youth