Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jačanje kapaciteta u području mladih

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području mladih u zemljama sudionicama programa i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je poduprijeti međunarodnu suradnju i dijalog o politikama u području mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

Ciljevi aktivnosti

Cilj aktivnosti bit će:

 • povećanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja
 • promicanje aktivnosti neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, posebno za mlade s manje mogućnosti, radi poboljšanja razine kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu
 • potpora razvoju rada s mladima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kako bi se poboljšavala njegova kvaliteta i priznavanje
 • poticanje razvoja, ispitivanja i pokretanja programa mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • doprinos provedbi strategije EU-a za mlade (2019. – 2027.), uključujući 11 europskih ciljeva za mlade i akcijskog plana za mlade u vanjskom djelovanju EU-a.
 • poticanje suradnje među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama
 • poboljšanje sinergija i komplementarnosti s formalnim obrazovnim sustavima i/ili tržištem rada.

Tematska područja / posebni ciljevi

Prijedlozi bi trebali biti usmjereni na jedno ili više sljedećih tematskih područja:

 • političko sudjelovanje, građanski angažman i dijalog s donositeljima odluka
 • uključivanje mladih s manje mogućnosti
 • demokracija, vladavina prava i vrijednosti
 • osnaživanje/angažman/zapošljivost mladih
 • mir i pomirenje nakon sukoba
 • okoliš i klima
 • borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost
 • digitalne i poduzetničke vještine.

Aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s općim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe. Naposljetku, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnoj razini projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija mladih i mladih, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvaća.

Financirani projekti moći će uključivati širok spektar aktivnosti suradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti koje:

 • doprinose poticanju političkog dijaloga, suradnje, umrežavanja i razmjene prakse
 • promiču stratešku suradnju između organizacija mladih i javnih tijela, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • promiču suradnju između organizacija mladih i organizacija aktivnih u području obrazovanja i osposobljavanja te s organizacijama s tržišta rada
 • jačaju kapacitet vijećâ za mlade, platforma za mlade i lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela koja se bave s mladima, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • poboljšavaju upravljanje, inovacijskog kapaciteta, vodstvo i internacionalizaciju organizacija mladih, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • podupiru razvoj informativnih kampanja i informacijskih, komunikacijskih i medijskih alata
 • pomažu u razvoju metoda, alata i materijala za rad s mladima, uključujući poticanje inicijativa zajedničkog stvaranja i oblikovanja projekata, čime se omogućuje participativna izrada projekta
 • stvaraju nove oblike rada s mladima i pružanja osposobljavanja i potpore; olakšavaju mobilnosti u svrhu neformalnog učenja.

Primjeri aktivnosti:

 • razvoj alata i metoda za društveni i stručni razvoj osoba koje rade s mladima i trenera
 • razvoj neformalnih metoda učenja, posebno onih koje promiču stjecanje/poboljšanje kompetencija, uključujući vještine medijske pismenosti
 • stvaranje novih oblika praktičnog učenja i simulacije situacija iz stvarnog života u društvu
 • stvaranje novih oblika rada s mladima, posebno strateška primjena otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualne suradnje, otvorenih obrazovnih sadržaja i bolje iskorištavanje potencijala IKT-a
 • organizacija događanja/seminara/radionica/razmjene dobre prakse u svrhu suradnje, umrežavanja, informiranja i uzajamnog učenja
 • organizacija aktivnosti mobilnosti za mlade i/ili osobe koje rade s mladima kako bi se testirali alati i metode razvijeni u okviru partnerstva. Napominjemo da aktivnosti mobilnosti moraju biti sekundarne u odnosu na glavne ciljeve aktivnosti te da moraju biti ključne za postizanje tih ciljeva i tome doprinositi.

Uspostava projekta

Projekti jačanja kapaciteta u području mladih sastoje se od četiri faze koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje 1 , npr. 1. utvrđivanje i pokretanje projekta, 2. priprema, oblikovanje i planiranje projekta, 3. provedba projekta i praćenje aktivnosti i 4. pregled projekta i procjena učinka.

Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta i odgovarajućeg pristupa; jasno navođenje predložene metodologije kojom se osigurava dosljednost između ciljeva i aktivnosti projekta; određivanje rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta i kvalitetnog i realističnog komunikacijskog plana koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata jačanja kapaciteta kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije u svijetu.

Koje kriterije treba ispuniti za prijavu za projekt jačanja kapaciteta u području mladih?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za jačanje kapaciteta u području mladih moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelji (koordinator i punopravni partneri) moraju biti pravni subjekti:

 • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje djeluju u području mladih
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Moraju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili moraju biti organizacije u trećim zemljama koje nisu pridružene programu iz regija 1 i 3 (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća), ali ne mogu biti koordinatori.

Prijedloge mora podnijeti konzorcij najmanje četiriju podnositelja (koordinator i punopravni partneri) koji ispunjava sljedeće uvjete:                   

 • obuhvaća barem jednu državu članicu EU-a ili treću zemlju pridruženu programu
 • obuhvaća barem dvije prihvatljive treće zemlje koje nisu pridružene programu.          

Povezani subjekti ne ubrajaju se u minimalne kriterije prihvatljivosti za sastav konzorcija.  

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju provoditi u zemljama organizacija prijaviteljica (koordinator i punopravni partneri).

Aktivnosti se u opravdanim slučajevima mogu provoditi i u drugim prihvatljivim zemljama za tu aktivnost.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 12, 24 ili 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 8. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani učinak tako da:

 • doprinose prioritetima strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., „uključivanje, povezivanje i osnaživanje”
 • nastavljaju se na ishode europskih ciljeva za mlade, dijaloga s mladima i drugih projekata za mlade
 • unaprijede sudjelovanje mladih u demokratskom životu u okviru aktivnog građanstva i sudjelovanja u donošenju odluka (osnaživanje, nove vještine, sudjelovanje mladih u osmišljavanju projekata itd.), posebno u prihvatljivim partnerskim zemljama koje nisu pridružene programu
 • poboljšaju poduzetničke i inovacijske kapacitete mladih u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • povećaju kapacitet sektora mladih za transnacionalnu suradnju vodeći računa o uključivosti, solidarnosti i održivosti
 • promiču i doprinose transnacionalnom učenju i suradnji između mladih i donositelja odluka, posebno u prihvatljivim partnerskim zemljama koje nisu pridružene programu
 • prošire postojeću dobru praksu i doseg izvan partnerstva, uključujući korištenje digitalnih sredstava za održavanje kontakta u svim okolnostima, čak i u slučaju udaljenosti, izolacije ili ograničenog kretanja
 • povezuju rezultate s lokalnim zajednicama, stvaraju prilike za zapošljavanje i potiču inovativne ideje koje bi se mogle provesti u djelo i proširiti u drugim okruženjima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • pokazuju da uključuju skupine i pojedince s manje mogućnosti i u trećim zemljama koje nisu pridružene programu te da su im dostupni
 • razvijaju nove alate i metode neformalnog učenja, posebno one koji promiču stjecanje/poboljšanje kompetencija, uključujući inovativne prakse povezane s vještinama medijske pismenosti, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • diseminiraju svoje rezultate na učinkovit i privlačan način među mladima uključenima u organizacije mladih.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za ostvarivanje ciljeva aktivnosti.
 • Mjera u kojoj:  
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • aktivnosti izgradnje kapaciteta jasno su definirane i usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija sudionica
  • projekt uključuje mlade ljude s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i diseminaciju
 • Primjerenost i kvaliteta metodologije predložene za ispunjavanje utvrđenih potreba
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i učinkovitost plana rada, uključujući mjeru u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedno korištenje europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi projekt bio proveden kvalitetno, na vrijeme i u okviru proračuna.
 • Mjera u kojoj je projekt troškovno učinkovit te se za svaku aktivnost dodjeljuju primjerena sredstva
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti, ako postoje (vidjeti odjeljak „Zaštita, zdravlje i sigurnost sudionika” u dijelu A ovog Vodiča te druge zahtjeve i preporuke koji se primjenjuju na ključnu mjeru 1 – Projekti mobilnosti).

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:  
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:  
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.
 • Kvaliteta plana za diseminaciju: primjerenost i kvaliteta mjera za dijeljenje ishoda projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • Ako je relevantno, u prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.
 • Kvaliteta planova za osiguravanje održivosti projekta: njegov kapacitet za postizanje učinka i rezultata i nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

U slučaju jednako rangiranih prijedloga, prednost će imati projekti s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU-a po projektu bit će od najmanje 100 000 EUR do najviše 300 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 1. korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 2. u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 3. prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 4. opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

  Footnote

 • 1 Iako pripremne aktivnosti mogu početi prije podnošenja ili odabira prijedloga za financiranje, troškovi mogu nastati i aktivnosti se mogu provoditi tek nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. ↩ back
Tagged in:  Youth