Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jačanje kapaciteta u području mladih

Projekti jačanja kapaciteta u području mladih su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području mladih u EU-u i zemljama pridruženima programu s jedne strane i trećim zemljama koje nisu pridružene programu s druge. Kad je riječ o potonjima, ova aktivnost usmjerena je isključivo na zemlje regije 1 (zapadni Balkan), regije 2 (Istočno partnerstvo) i regije 3 (južno Sredozemlje). Cilj je projekata poduprijeti međunarodnu suradnju u području mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

Ciljevi Aktivnosti

Aktivnost je namijenjena organizacijama aktivnima u području mladih, a ciljevi su joj:

 • povećanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja  
 • promicanje aktivnosti neformalnog učenja u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, posebno u organizacijama koje rade s mladima s manje mogućnosti, i poticanje sudjelovanja mladih u svoj njihovoj raznolikosti radi poboljšanja njihove razine kompetencija i prilika za angažman, što im olakšava aktivno sudjelovanje u društvu
 • podupiranje razvoja rada s mladima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kako bi se poboljšala njegova kvaliteta i priznavanje  
 • poticanje razvoja, testiranja i pokretanja programa koji organizacijama omogućuju da poboljšaju mobilnost u svrhu neformalnog učenja u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu  
 • podupiranje organizacija u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu da doprinesu provedbi strategije EU-a za mlade (2019. – 2027.), uključujući 11 europskih ciljeva za mlade, Europske agende za rad s mladima i akcijskog plana za mlade u vanjskom djelovanju EU-a (2022. – 2027.) i aktivnostima nakon Europske godine vještina pokrenutima 2023.  
 • poticanje suradnje organizacija za mlade iz različitih regija svijeta zajedničkim inicijativama  
 • poticanje sudjelovanja manjih organizacija te onih iz udaljenih područja i manjih mjesta 
 • jačanje sinergija i komplementarnosti organizacija za mlade koje rade s mladima izvan formalnog učenja s formalnim obrazovnim sustavima i/ili tržištem rada.

Tematska područja / Posebni ciljevi

Prijedlozi bi trebali biti usmjereni na potporu organizacijama za mlade koje rade s mladima izvan formalnog učenja u jednom ili više sljedećih tematskih područja:

 • političko sudjelovanje, građanski angažman i dijalog s donositeljima odluka
 • uključivanje mladih s manje mogućnosti
 • demokracija, vladavina prava i vrijednosti, vodstvo mladih
 • osnaživanje/angažman/zapošljivost mladih
 • mir i pomirenje nakon sukoba
 • okoliš i klima
 • borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost
 • digitalne i poduzetničke vještine.

Aktivnosti

Predložene aktivnosti moraju biti izravno povezane s općim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvaća cijelo razdoblje provedbe. U kontekstu ove međunarodne aktivnosti važno je da projektne aktivnosti budu usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija za mlade kako bi bile što bolja podrška mladima, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvaća.

Financirani projekti moći će uključivati širok spektar aktivnosti suradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti organizacija za mlade koje rade s mladima izvan formalnog učenja, a koje:  

 • doprinose poticanju političkog dijaloga, suradnje, umrežavanja i razmjene prakse
 • promiču stratešku suradnju između organizacija za mlade i javnih tijela, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • promiču suradnju organizacija za mlade i organizacija aktivnih u području obrazovanja i osposobljavanja te s organizacijama koje su aktivne na tržištu rada
 • jačaju kapacitet vijećâ za mlade, platforma za mlade i lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela koja se bave s mladima, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • poboljšavaju upravljanje, inovacijskog kapaciteta, vodstvo i internacionalizaciju organizacija za mlade, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • podupiru organizacije za mlade, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, u pripremi informativnih kampanja te razvoju informacijskih, komunikacijskih i medijskih alata
 • pomažu organizacijama za mlade, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, u razvoju metoda, alata i materijala za rad s mladima, uključujući poticanje inicijativa zajedničkog stvaranja i oblikovanja projekata, što omogućuje participativnu izradu projekta
 • pomoći organizacijama za mlade, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, u stvaranju novih oblika rada s mladima i pružanja osposobljavanja i potpore; olakšavaju mobilnosti u svrhu neformalnog učenja.

Primjeri aktivnosti:  

 • razvoj alata i metoda za društveni i stručni razvoj osoba koje rade s mladima i trenera
 • razvoj neformalnih metoda učenja, posebno onih koje promiču stjecanje/poboljšanje kompetencija, uključujući vještine medijske pismenosti
 • stvaranje novih oblika praktičnog učenja i simulacije situacija iz stvarnog života u društvu
 • stvaranje novih oblika rada s mladima, posebno strateška primjena otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualne suradnje, otvorenih obrazovnih sadržaja i bolje iskorištavanje potencijala IKT-a
 • organizacija događanja/seminara/radionica/razmjene dobre prakse u svrhu suradnje, umrežavanja, informiranja i uzajamnog učenja
 • organizacija aktivnosti mobilnosti za osobe koje rade s mladima kako bi se testirali alati i metode razvijeni u okviru partnerstva. Napominjemo da aktivnosti mobilnosti moraju biti sekundarne u odnosu na glavne ciljeve aktivnosti te da moraju biti ključne za postizanje tih ciljeva i tome doprinositi.

Uspostava projekta

Projekti jačanja kapaciteta u području mladih sastoje se od četiri faze koje počinju i prije odabira projektnog prijedloga za financiranje1 , npr. 1. utvrđivanje i pokretanje projekta, 2. priprema, oblikovanje i planiranje projekta, 3. provedba projekta i praćenje aktivnosti i 4. pregled projekta i procjena učinka.

Organizacije sudionice i sudionici uključeni u aktivnosti trebali bi aktivno sudjelovati u svim tim fazama i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja:

 • utvrđivanje i pokretanje: utvrđivanje problema, potrebe ili mogućnosti koju možete obuhvatiti idejom projekta u kontekstu poziva; utvrđivanje ključnih aktivnosti i glavnih ishoda koji se mogu očekivati od projekta; popisivanje relevantnih dionika i potencijalnih partnera; formuliranje ciljeva projekta; usklađivanje projekta sa strateškim ciljevima organizacija sudionica; početno planiranje radi uspješnog početka projekta i objedinjavanje informacija potrebnih za sljedeću fazu itd.
 • priprema, oblikovanje i planiranje: određivanje opsega projekta i odgovarajućeg pristupa; jasno navođenje predložene metodologije kojom se osigurava dosljednost između ciljeva i aktivnosti projekta; određivanje rasporeda uključenih zadaća; procjena potrebnih resursa i razrada pojedinosti projekta, npr. procjene potreba; definiranje kvalitetnih ciljeva i pokazatelja učinka (konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, relevantnih i vremenski ograničenih); utvrđivanje ishoda projekta i učenja; utvrđivanje programa rada, oblika aktivnosti, očekivanog učinka, procijenjenog ukupnog proračuna; priprema plana provedbe projekta i kvalitetnog i realističnog komunikacijskog plana koji uključuje strateške aspekte upravljanja projektom, praćenja, kontrole kvalitete, izvješćivanja i diseminacije rezultata; definiranje praktičnih rješenja i potvrđivanje ciljne skupine/skupina za predviđene aktivnosti; sklapanje sporazuma s partnerima i sastavljanje prijedloga itd.
 • provedba i praćenje aktivnosti: provedba projekta u skladu s planovima koji ispunjavaju zahtjeve za izvješćivanje i komunikaciju; praćenje tekućih aktivnosti i ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na projektne planove; utvrđivanje i poduzimanje korektivnih mjera zbog odstupanja od planova i radi uklanjanja problema i rizika; utvrđivanje neusklađenosti s utvrđenim standardima kvalitete i poduzimanje korektivnih mjera itd.
 • pregled i procjena učinka: ocjenjivanje uspješnosti projekta u odnosu na ciljeve projekta i planove provedbe; evaluacija aktivnosti i njihova učinka na različitim razinama, dijeljenje i korištenje rezultata projekta itd.

Horizontalni aspekti koje treba uzeti u obzir pri osmišljavanju projekta

Uz poštovanje formalnih kriterija i sklapanje sporazuma o održivoj suradnji sa svim projektnim partnerima, sljedeći elementi mogu pridonijeti povećanju učinka i kvalitetnoj provedbi projekata jačanja kapaciteta kroz različite faze projekta. Prijavitelje se potiče da uzmu u obzir te mogućnosti i dimenzije pri osmišljavanju svojih projekata.

Okolišna održivost

Projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekta organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će sve koji sudjeluju u projektu potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe projektnih aktivnosti.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za uključivanje i raznolikost kako bi se lakše uspostavio kontakt sa sudionicima iz različitih sredina, posebno onima s manje mogućnosti koji se suočavaju s preprekama za sudjelovanje u europskim projektima. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u donošenje odluka tijekom cijelog procesa.

Digitalna dimenzija

Virtualna suradnja i eksperimentiranje s virtualnim i kombiniranim mogućnostima za učenje ključni su za uspješne projekte. Svakako se preporučuje da se u okviru projekata u području mladih koristi Europski portal za mlade i platforma Europske strategije za mlade za suradnju prije, tijekom i nakon projektnih aktivnosti.

Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Projekti će podupirati aktivno građanstvo i etiku te poticati razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Posebna će se pozornost posvetiti i informiranju i razumijevanju konteksta Europske unije u svijetu.

Koje kriterije treba ispuniti za prijavu za projekt jačanja kapaciteta u području mladih?

Kriteriji prihvatljivosti

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za jačanje kapaciteta u području mladih moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju: 

 • biti pravne osobe:
  • nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje rade u području mladih  
  • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.  
  • Mogu biti uključena javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika, uključujući socijalna poduzeća), ali ne mogu biti koordinatori.
 • imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu, ili u trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regije 1 (zapadni Balkan), regije 2 (istočno susjedstvo2 ) ili regije 3 (zemlje južnog Sredozemlja). Vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A Vodiča kroz program.  

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 4 prijavitelja (korisnika, ne povezanih subjekata) koji ispunjava sljedeće uvjete: 

 • najmanje 1 pravni subjekt sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu 
 • najmanje dva pravna subjekta iz dvije prihvatljive treće zemlje koje nisu pridružene programu, a pripadaju istoj prihvatljivoj regiji navedenoj u odjeljku „Tko se može prijaviti”.
  • Organizacije iz različitih prihvatljivih regija ne mogu sudjelovati u istim projektima. Međuregionalni projekti nisu prihvatljivi.

 Povezani subjekti i pridruženi partneri ne računaju se u sastav konzorcija.  

Geografski položaj (mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju provoditi u zemljama organizacija prijaviteljica (koordinator, korisnici i povezani subjekti, ako ih ima).

Aktivnosti se u opravdanim slučajevima mogu provoditi i u drugim prihvatljivim zemljama za tu aktivnost.

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati između 12 i 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 6. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za ostvarivanje ciljeva aktivnosti.
 • Prijedlog je relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Mjera u kojoj:
  • analiza potreba temelji se na provjerljivim općim i specifičnim podacima povezanima s konkretnim okolnostima prijavitelja, partnera i ciljnih skupina
  • ciljevi su jasno definirani, realistični i odnose se na pitanja koja su relevantna za organizacije sudionice i ciljne skupine
  • prijedlog je inovativan i/ili nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
  • aktivnosti izgradnje kapaciteta jasno su definirane i usmjerene na jačanje kapaciteta organizacija sudionica
  • projekt poboljšava sposobnost organizacija za mlade, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, da uključe mlade s manje mogućnosti.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 30 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i diseminaciju
 • Primjerenost i kvaliteta metodologije predložene za ispunjavanje utvrđenih potreba
 • Usklađenost ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta i učinkovitost plana rada, uključujući mjeru u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Kvaliteta predloženih neformalnih metoda učenja
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedno korištenje europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje
 • Postojanje i relevantnost mjera za kontrolu kvalitete kako bi projekt bio proveden kvalitetno, na vrijeme i u okviru proračuna.
 • Mjera u kojoj je projekt troškovno učinkovit te se za svaku aktivnost dodjeljuju primjerena sredstva
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti, ako postoje (vidjeti odjeljak „Zaštita, zdravlje i sigurnost sudionika” u dijelu A ovog vodiča te druge zahtjeve i preporuke koji se primjenjuju na ključnu mjeru 1 – Projekti mobilnosti).

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:
  • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju komplementarnih organizacija sudionica s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješnu provedbu svih aspekata projekta
  • raspodjela odgovornosti i zadaća pokazuje posvećenost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica.
 • Postojanje učinkovitih mehanizama za koordinaciju i komunikaciju između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak (najviše 20 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • na kapacitet organizacija sudionica da ojačaju položaj mladih i potaknu njihovo aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se provode izvan projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.
 • Kvaliteta plana za diseminaciju: primjerenost i kvaliteta mjera za dijeljenje ishoda projekta u okviru i izvan organizacija sudionica
 • ako je relevantno, opis načina na koji će se proizvedeni materijali, dokumenti i mediji stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.
 • Kvaliteta planova za osiguravanje održivosti projekta: njegov kapacitet za postizanje učinka i rezultata i nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvaliteta projektnog plana i provedbe”; 10 bodova za kategorije „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji” i „učinak”).

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Općenito, i u granicama postojećih nacionalnih i europskih pravnih okvira, rezultati bi trebali biti dostupni kao otvoreni obrazovni sadržaji (OER) te na relevantnim profesionalnim i sektorskim platformama ili platformama nadležnih tijela. U prijedlogu se opisuje kako će se proizvedeni podaci, materijali, dokumenti i aktivnosti u audiovizualnim i društvenim medijima stavljati na raspolaganje i promovirati s otvorenim licencijama, bez nerazmjernih ograničenja.

Očekivani učinak

Projekti kojima se dodijele bespovratna sredstva trebali bi pokazati svoj očekivani učinak tako da, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, poboljšaju sposobnost organizacija za mlade da:  

 • doprinose prioritetima strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., „uključivanje, povezivanje i osnaživanje” i Europskoj agendi za rad s mladima
 • nastavljaju se na ishode europskih ciljeva za mlade, dijaloga s mladima i drugih projekata za mlade
 • unaprijede sudjelovanje mladih u demokratskom životu u smislu aktivnog građanstva i sudjelovanja u donošenju odluka (osnaživanje, nove vještine, sudjelovanje mladih u osmišljavanju projekata itd.), posebno u prihvatljivim partnerskim zemljama koje nisu pridružene programu
 • poboljšaju poduzetničke i inovacijske kapacitete mladih u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • surađuju transnacionalno vodeći računa o uključivosti, solidarnosti i održivosti
 • promiču i doprinose transnacionalnom učenju i suradnji mladih i donositelja odluka, posebno u prihvatljivim partnerskim zemljama koje nisu pridružene programu
 • prošire postojeću dobru praksu i doseg izvan partnerstva, uključujući korištenje digitalnih sredstava za održavanje kontakta u svim okolnostima, čak i u slučaju udaljenosti, izolacije ili ograničenog kretanja
 • povezuju rezultate s lokalnim zajednicama, stvaraju prilike za zapošljavanje i potiču inovativne ideje koje bi se mogle provesti u djelo i proširiti u drugim okruženjima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • pokazuju da uključuju skupine i pojedince s manje mogućnosti i u trećim zemljama koje nisu pridružene programu te da su im dostupni
 • razvijaju nove alate i metode neformalnog učenja, posebno one koji promiču stjecanje/poboljšanje kompetencija, uključujući inovativnu praksu povezanu s vještinama medijske pismenosti, posebno u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • diseminiraju svoje rezultate na učinkovit i privlačan način među mladima uključenima u organizacije za mlade.

Koja su pravila financiranja?

Bespovratna sredstva dodijelit će se kao jednokratni iznos. To znači da će biti isplaćen fiksni iznos na temelju jednokratnog iznosa ili financiranja koje nije povezano s troškovima. Iznos će odrediti tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna projekta i stope financiranja od 80 %.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu: 300 000 EUR. 

Financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada nije dopuštena. 

Troškovi volontiranja nisu dopušteni.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?  

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.) 
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom 
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu) 
 • opisani troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija informacija, objavljivanje ili prijevod). 

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti. Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate procjene. Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve. Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

 • 1 Iako pripremne aktivnosti mogu početi prije podnošenja ili odabira prijedloga za financiranje, troškovi mogu nastati i aktivnosti se mogu provoditi tek nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. ↩ back
 • 2 Organizacije iz Bjelarusa nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti. Organizacije iz Armenije i Azerbajdžana mogu sudjelovati, ali ne kao koordinatori. ↩ back
Tagged in:  Youth