Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Eli käsitleva õppe algatused hariduse ja koolituse muudes valdkondades

ELi käsitleva õppe algatustega toetatakse koole ning kutseharidus- ja -õppeasutusi (ISCEDi 1.–4. aste) ELiga seotud teemadele (sh demokraatia, ELi ajalugu, ELi toimimine, kultuuriline mitmekesisus) keskenduva õpisisu pakkumisel. Tegevus peab toimuma õppeaasta jooksul ning see võib hõlmata projektinädalaid, õpikäike ning muid kaasahaaravaid tegevusi.

Neid tegevusi pakuvad koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused (ISCEDi 1.–4. aste), kes võivad ELi teemalise õpisisu välja töötada ja ellu viia ning õpikogemusi luua kas iseseisvalt või koostöös kõrgkoolide või muude asjaomaste organisatsioonidega (vabaühendused, ühendused jms). Selle jaotise alusel korraldatava tegevusega aidatakse omandada inspireerival moel teadmisi Euroopa Liidu kohta ning tugevdada õpilastes ELi kuulumise tunnet, ELi mõju nende elule ning ELi mehhanismidest ja poliitikast arusaamist.

Meetme eesmärgid

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatustega  soodustatakse Euroopa Liidu mõõtme lõimimist koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. aste) hariduskultuuri ning aidatakse tugevdada Euroopa identiteeti ja kodanikuaktiivsust õpilaste ja õpetajate seas. Algatuste eesmärk on:  

 • innustada õpetajaid käsitlema tundides ELi teemasid kaasahaaraval viisil ning jagama õppijatele ELiga seotud fakte ja teadmisi;
 • parandada õpiväljundeid seoses ELi teemadega;
 • tugevdada koolides (ISCEDi 1.–4. aste) ELi-alast pädevust;
 • tekitada huvi Euroopa Liidu vastu ning luua alus, et suurendada õpilaste osalust demokraatlikus protsessis ja nende kodanikuaktiivsust.

Mis kriteeriumidele peavad Jean Monnet’ eli käsitleva õppe algatused toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Üks kool või üks kutseharidus- ja -õppeasutus

(ISCEDi 1.–4. tase), mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.

Projekti kestus

3 aastat.

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatus (ELi teemade õpetamine) peab moodustama 40 tundi õppeaasta kohta kolmel järjestikusel aastal.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 1. märtsil kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Projekti kavandamine

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused on suunatud koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. aste). Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused peavad hõlmama üht või mitut alljärgnevat tegevust:

 • ametlikult õppekavadesse lõimitavate Euroopa Liidu teemade õpetamine (ühes või enamas olemasolevas õppeaines);
 • Euroopa Liidu teemadega seotud õpikogemused, mis täiendavad olemasolevaid kursusi: klasside ühisõpe, koostöine õpetamine jne;
 • õppekavavälised seminarid, õpikäigud, muud ELiga seotud kogemused, kuhu kaasatakse teised organisatsioonid.

Selle meetme puhul mõistetakse õpetamistunni all ühetunnist õpikogemust koolis või kutseharidus- ja -õppeasutuses. Tegemist võib olla klassiõppega või muus vormis õppega (nt töötoad, kohtumised ekspertidega, õpikäigud), kuid see peab olema seotud konkreetsete õpiväljundite ja ELi uuringute / ELi väärtustega.

Oodatav mõju

Kvantitatiivne mõju

 • Euroopa Liidu teemasid õpetavate koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. tase) suurem arv ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis;
 • Euroopa Liidu teemadega seotud õpikogemustes osalevate klasside suurem arv koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes (ISCEDi 1.–4. tase);
 • koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. tase) selliste põhiliste õppeainete või õppekavaväliste tegevuste suurem arv (igas ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis), kus käsitletakse ELi teemasid;
 • selliste õpetajate suurem arv, kes võtavad osa ELi-alase pädevuse parandamise tegevusest.

Kvalitatiivne mõju

Meetmes otseselt kaasa löövate osalejate puhul tagavad Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused positiivse ja pikaajalise mõju koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. tase) ning seeläbi õppijatele ja õpetajatele, sealhulgas järgmise kaudu:

 • ELi innovaatiliste õpetamis- ja õpimeetodite parem kvaliteet, eeskätt seoses ELi prioriteetidega1 ;
 • rohkem kutsealase arengu võimalusi õpetajatele;
 • õpilaste paremad õpitulemused ELi teemadel ning suurem teadlikkus ja arusaamine EList, selle ajaloost, väärtustest, eesmärkidest ning ka otsustusprotsessidest ja institutsioonidest, mis noorte eurooplaste igapäevaelu mõjutavad;
 • suurem suutlikkus mõelda kriitiliselt ELi teemadel tänu klassiõppes ning muus vormis õppetegevuses (nt õpikäigud, vahetused, projektid) omandatud uutele faktidele ja teadmistele ELi kodakondsusest ja õigustest.

Seoses osalevate organisatsioonidega soodustatakse Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatustega uue dünaamika väljakujunemist ning

 • suurendatakse süstemaatiliselt suutlikkust õpetada Euroopa Liidu teemasid läbivalt mitmes õppeaines;
 • kaasatakse rohkem ja uusi õpetajaid ja õppijaid, kes soovivad ELi kohta rohkem teada.

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel (iga kriteeriumi puhul tuleb säilitada loetelupunktide struktuur).

Projekti asjakohasus (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektiettepanekus tuleb tõendada projekti asjakohasust käesoleva meetme eesmärke arvesse võttes. Asjakohasust hinnatakse muu hulgas järgmise alusel:

 • projektiks kavandatavate ELi teemade liik ja arv;
 • projektiettepaneku innovaatilisus ja loomingulisus;
 • digimeetodite kasutamine, kui see on võimalik; 
 • uued õpetamis- ja õpimeetodid, et teha Euroopa Liidu teemad ligitõmbavamaks ning kohandada neid õpilaste vajadustega.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

Kvaliteedi küsimuses tuleks projektiettepanekus tõendada järgmist:

 • kavandatava metoodika kvaliteet ja rakendatavus;
 • kasutatavad õpetamismeetodid, sh rühmaloengud, seminarid, õpetused, kaugõpe, kuid mitte individuaalne juhendamine; 
 • kavandatud tööprogrammi selgus ja kõigi selle etappide (ettevalmistamine, elluviimine, hindamine ja järelmeetmed) sisu.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektiettepanekus tuleks tõendada alljärgnevat:

 • kooli / kutseharidus- ja -õppeasutuse juhtkonna selge pühendumus;
 • selge kohustus tagada õpetajatele tugi õpisisu ettevalmistamisel ning ka õpetamisel;
 • tegevuste seire ning nende tulemuste nähtavus, mille töötajad algatuse raames saavutavad;  
 • asjaomaste pedagoogiliste oskustega töötajate osalus.

Mõju, tulemuste levitamine ja kestlikkus (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektiettepanekus tuleks tõendada alljärgnevat:

 • tõendid selle kohta, et kavandatud on asjakohased meetmed ja ressursid selle tagamiseks, et tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu;
 • selge kirjeldus strateegia kohta, mille alusel levitatakse tulemusi nii asutuses kui ka mujal;
 • selgitus selle kohta, millist mõju oodatakse koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. aste), õpilastele ja õpetajatele, kes tegevuses osalevad.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad kokku vähemalt 70 punkti ning iga hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti. Kui sama teemavaldkonna projektiettepanekud saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse ettepanekuid, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. See rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest. ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 30 000 eurot.

Kindlasummaliste sissemaksetega kaetakse personali-, reisi- ja elamiskulud, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulud ning ka muud (nt teabe levitamise, avaldamise, tõlkimisega seotud) kulud.

Taotlejad peavad taotluses märkima iga riigi jaoks eelnevalt kindlaksmääratud kindlasummalise koondmakse vastavalt alljärgnevale tabelile. Meeles tuleb pidada, et iga riigi kindlasummaline makse vastab õpetamistundide koguarvule kolme aasta jooksul. Tabelis on märgitud lõplik ELi toetus 80 % kaasrahastamismääraga. 

Riigid / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas)

120–150 õpetamistundi

151–180 õpetamistundi

180–210 õpetamistundi

211–240 õpetamistundi

≥ 241 õpetamistundi

 

Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia

10 250 eurot

12 500 eurot

14 750 eurot

17 000 eurot

19 250 eurot

Horvaatia, Läti, Türgi

12 000 eurot

14 750 eurot

17 500 eurot

20 000 eurot

22 750 eurot

Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari

13 500 eurot

16 500 eurot

19 750 eurot

22 750 eurot

26 000 eurot

Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia

17 000 eurot

20 500 eurot

24 000 eurot

27 750 eurot

30 000 eurot

Hispaania, Island, Itaalia, Küpros

19 750 eurot

24 500 eurot

29 000 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

Iirimaa, Prantsusmaa, Soome

23 250 eurot

28 500 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani

25 000 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

30 000 eurot

 • 1 Teave Euroopa Komisjoni 2019.–2024. aasta prioriteetide kohta on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_et.
Tagged in:  Jean Monnet