Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Eli käsitleva õppe algatused hariduse ja koolituse muudes valdkondades

ELi käsitleva õppe algatustega toetatakse koole ning kutseharidus- ja -õppeasutusi (ISCEDi 1.–4. aste) ELiga seotud teemadele (sh demokraatia, ELi ajalugu, ELi toimimine, kultuuriline mitmekesisus) keskenduva õpisisu pakkumisel. Tegevus peab toimuma õppeaasta jooksul ning see võib hõlmata projektinädalaid, õpikäike ning muid kaasahaaravaid tegevusi.

Neid tegevusi pakuvad koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused (ISCEDi 1.–4. aste), kes võivad ELi teemalise õpisisu välja töötada ja ellu viia ning õpikogemusi luua kas iseseisvalt või koostöös kõrgkoolide või muude asjaomaste organisatsioonidega (vabaühendused, ühendused jms). Selle jaotise alusel korraldatava tegevusega aidatakse omandada inspireerival moel teadmisi Euroopa Liidu kohta ning tugevdada õpilastes ELi kuulumise tunnet, ELi mõju nende elule ning ELi mehhanismidest ja poliitikast arusaamist.

Meetme eesmärgid

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatustega soodustatakse Euroopa Liidu mõõtme lõimimist koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. aste) hariduskultuuri ning aidatakse tugevdada Euroopa identiteeti ja kodanikuaktiivsust õpilaste ja õpetajate seas. Algatuste eesmärk on:  

 • innustada õpetajaid käsitlema tundides ELi teemasid kaasahaaraval viisil ning jagama õppijatele ELiga seotud fakte ja teadmisi;
 • parandada õpiväljundeid seoses ELi teemadega;
 • tugevdada koolides (ISCEDi 1.–4. aste) ELi-alast pädevust;
 • tekitada huvi Euroopa Liidu vastu ning luua alus, et suurendada õpilaste osalust demokraatlikus protsessis ja nende kodanikuaktiivsust.

Mis kriteeriumidele peavad jean monnet’ eli käsitleva õppe algatused toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Kes võib esitada taotluse?

Taotlejad peavad olema:

 • koolid või kutseharidus- ja -õppeasutused (ISCEDi 1.–4. aste);
 • mis on asutatud ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis.      

Konsortsiumi koosseis

Lubatud on ainult ühe taotleja esitatud taotlused (üksainus toetusesaaja).

Rahastamiskõlblikud tegevused

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatus (ELi teemade õpetamine) peab moodustama 40 õpetamistundi õppeaasta kohta kolmel järjestikusel aastal.

Projekti kestus

Projektid peaksid tavaliselt kestma 36 kuud (pikendamine on võimalik, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja tehakse muudatuse kaudu).

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile (EACEA).

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 14. veebruaril kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Projekti kavandamine

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused on suunatud koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. aste). Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused peavad hõlmama üht või mitut alljärgnevat tegevust:

 • ametlikult õppekavadesse lõimitavate Euroopa Liidu teemade õpetamine (ühes või enamas olemasolevas õppeaines);
 • Euroopa Liidu teemadega seotud õpikogemused, mis täiendavad olemasolevaid kursusi: klasside ühisõpe, koostöine õpetamine jne;
 • õppekavavälised seminarid, õpikäigud, muud ELiga seotud kogemused, kuhu kaasatakse teised organisatsioonid.

Selle meetme puhul mõistetakse õpetamistunni all ühetunnist õpikogemust koolis või kutseharidus- ja -õppeasutuses. Tegemist võib olla klassiõppega või muus vormis õppega (nt töötoad, kohtumised ekspertidega, õpikäigud), kuid see peab olema seotud konkreetsete õpiväljundite ja ELi uuringute / ELi väärtustega.

Oodatav mõju

Kvantitatiivne mõju

 • Euroopa Liidu teemasid õpetavate koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. aste) suurem arv ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis;
 • Euroopa Liidu teemadega seotud õpikogemustes osalevate klasside suurem arv koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes (ISCEDi 1.–4. aste);
 • koolide ning kutseharidus- ja -õppeasutuste (ISCEDi 1.–4. aste) selliste põhiliste õppeainete või õppekavaväliste tegevuste suurem arv (igas ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis), kus käsitletakse ELi teemasid;
 • selliste õpetajate suurem arv, kes võtavad osa ELi-alase pädevuse parandamise tegevusest.

Kvalitatiivne mõju

Meetmes otseselt kaasa löövate osalejate puhul tagavad Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused positiivse ja pikaajalise mõju koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. aste) ning seeläbi õppijatele ja õpetajatele, sealhulgas järgmise kaudu:

 • ELi innovaatiliste õpetamis- ja õpimeetodite parem kvaliteet, eeskätt seoses ELi prioriteetidega 1 ;
 • rohkem kutsealase arengu võimalusi õpetajatele;
 • õpilaste paremad õpitulemused ELi teemadel ning suurem teadlikkus ja arusaamine EList, selle ajaloost, väärtustest, eesmärkidest ning ka otsustusprotsessidest ja institutsioonidest, mis noorte eurooplaste igapäevaelu mõjutavad;
 • suurem suutlikkus mõelda kriitiliselt ELi teemadel tänu klassiõppes ning muus vormis õppetegevuses (nt õpikäigud, vahetused, projektid) omandatud uutele faktidele ja teadmistele ELi kodakondsusest ja õigustest.

Seoses osalevate organisatsioonidega soodustatakse Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatustega uue dünaamika väljakujunemist ning

 • suurendatakse süstemaatiliselt suutlikkust õpetada Euroopa Liidu teemasid läbivalt mitmes õppeaines;
 • kaasatakse rohkem ja uusi õpetajaid ja õppijaid, kes soovivad ELi kohta rohkem teada saada.

Hindamiskriteeriumid

Projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel.

Projekti asjakohasus - (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektitaotluses tuleb tõendada projekti asjakohasust käesoleva meetme eesmärke arvesse võttes. Asjakohasust hinnatakse muu hulgas järgmise alusel:

 • projektiks kavandatavate ELi teemade liik ja arv;
 • projektitaotluse innovaatilisus ja loomingulisus;
 • digimeetodite kasutamine, kui see on võimalik;
 • uued õpetamis- ja õpimeetodid, et teha Euroopa Liidu teemad ligitõmbavamaks ning kohandada neid õpilaste vajadustega.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet - (maksimaalne punktisumma: 25)

Kvaliteedi küsimuses tuleks projektitaotluses tõendada järgmist:

 • kavandatava metoodika kvaliteet ja rakendatavus;
 • kasutatavad õpetamismeetodid, sh rühmaloengud, seminarid, õpetused, kaugõpe, kuid mitte individuaalne juhendamine;
 • kavandatud tööprogrammi selgus ja kõigi selle etappide (ettevalmistamine, elluviimine, hindamine ja järelmeetmed) sisu.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet - (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektitaotluses tuleks tõendada alljärgnevat:

 • kooli / kutseharidus- ja -õppeasutuse juhtkonna selge pühendumus;
 • selge kohustus tagada õpetajatele tugi õpisisu ettevalmistamisel ning ka õpetamisel;
 • tegevuste seire ning nende tulemuste nähtavus, mille käesolevas algatuses osalevad töötajad saavutavad;
 • asjaomaste pedagoogiliste oskustega töötajate osalus.

Mõju, tulemuste levitamine ja kestlikkus - (maksimaalne punktisumma: 25)

Projektitaotluses tuleks tõendada alljärgnevat:

 • tõendid selle kohta, et kavandatud on asjakohased meetmed ja ressursid selle tagamiseks, et tulemused ja kasutegurid püsivad ka pärast projekti lõppu;
 • selge kirjeldus strateegia kohta, mille alusel levitatakse tulemusi nii asutuses kui ka mujal;
 • selgitus selle kohta, millist mõju oodatakse koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele (ISCEDi 1.–4. aste), õpilastele ja õpetajatele, kes tegevuses osalevad.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektitaotluste puhul, mis koguvad kokku vähemalt 70 punkti ning iga hindamiskriteeriumi puhul vähemalt 15 punkti. Kui sama teemavaldkonna projektitaotlused saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse projekte, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Selle meetme puhul kasutatakse kindlasummaliste maksete alusel rahastamise mudelit. See rahastamiskord peaks võimaldama keskenduda sisendite asemel pigem väljunditele ning lähtuda seeläbi mõõdetavate eesmärkide saavutamise kvaliteedist ja tasemest. ELi toetuse maksimumsumma projekti kohta on 30 000 eurot.

Kindlasummaliste sissemaksetega kaetakse personali-, reisi- ja elamiskulud, töövahendite ja alltöövõtuga seotud kulud ning ka muud (nt teabe levitamise, avaldamise, tõlkimisega seotud) kulud.

Taotlejad peavad taotluses märkima iga riigi jaoks eelnevalt kindlaksmääratud kindlasummalise koondmakse vastavalt alljärgnevale tabelile. Meeles tuleb pidada, et iga riigi kindlasummaline makse vastab õpetamistundide koguarvule kolme aasta jooksul. Tabelis on märgitud lõplik ELi toetus 80 % kaasrahastamismääraga.

ELi käsitleva õppe algatused

Riigid / õpetamistunnid kolmeaastase perioodi jooksul (min 40 h aastas) 120-150 õpetamistundi 151-180 õpetamistundi 181-210  õpetamistundi 211 - 240 õpetamistundi >241  õpetamistundi
Bulgaaria, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Horvaatia, Läti, Türgi 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Eesti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Kreeka, Malta, Portugal, Sloveenia 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Hispaania, Island, Itaalia, Küpros 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Iirimaa, Prantsusmaa, Soome 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Austria, Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet