Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések az oktatás és képzés más területein

Az uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések támogatni fogják az iskolákat és a szakképző intézményeket (ISCED 1–4.) abban, hogy konkrét tartalmakat biztosítsanak az EU-n alapuló tárgyakról (demokrácia, az EU története, az EU működése, kulturális sokszínűség stb.). A tevékenységeket a tanév során tanítani kell tanítani, és azok magukban foglalhatnak projektheteket, tanulmányi látogatásokat és egyéb immerzív tevékenységeket.

A tevékenységeket az iskolák és a szakképző intézmények (ISCED 1–4.) kínálja. Megtervezhetik és közvetíthetik az uniós kérdésekkel kapcsolatos tartalmakat, és saját maguk, illetve felsőoktatási intézmények vagy más érintett szervezetek/intézmények (NGO-k, egyesületek stb.) támogatásával tanulási tapasztalatokat hozhatnak létre. Az e szakasz keretében szervezett tevékenységek ösztönzőleg hatnak az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek elsajátítására. Segíteni fogják a diákokat abban, hogy megerősítsék az Unióhoz tartozás érzését, az életükre gyakorolt hatását, valamint az uniós mechanizmusok és politikák megértését.

A Pályázattípus Célkitűzései

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések elősegítik az európai uniós dimenzió bevezetését az iskolák és a szakképzői intézmények oktatási kultúrájában (ISCED 1–4.), valamint hozzájárulnak az európai identitás és az aktív polgári szerepvállalás erősítéséhez a diákok és a tanárok körében.  

A fő célkitűzések nevezetesen a következők:

 • az európai uniós kérdéseket tanító iskolák és szakképző intézmények számának növekedése (ISCED 1–4.) uniós tagállamonként vagy a programhoz társult harmadik országonként;
 • az európai uniós témákkal kapcsolatos tanulási tapasztalatokkal foglalkozó iskolai és szakképző intézményeken belüli (ISCED 1–4.) osztályok számának növekedése;
 • azon fő tantárgyak vagy tanórán kívüli tevékenységek számának növekedése, ahol az uniós ismereteket iskolákban és szakképző intézményekben (ISCED 1–4.) oktatják az egyes uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban;
 • az uniós műveltség javításával foglalkozó tanárok számának növekedése;
 • az innovatív uniós oktatási és tanulási módszerek minőségének javítása, különös tekintettel az uniós prioritásokra;
 • az EU-val kapcsolatos jobb tanulási eredmények azon diákok esetében, akik jobban fel vannak vértezve az EU-ról, történelméről, értékeiről, célkitűzéseiről és intézményeiről, valamint az európai fiatalok mindennapi életét befolyásoló döntéshozatali folyamatokról szóló tudással és ismeretekkel, továbbá aktívabb polgárság a hallgatók és tanárok körében.

Projekttervezés

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések kifejezetten az iskolákra és a szakképző intézményekre (ISCED 1–4.) irányulnak.

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezéseknek meg kell felelniük a következő követelmények közül egynek vagy többnek:

 • a tantervbe hivatalosan beágyazódott európai uniós témák oktatása (egy vagy több meglévő tantárgy oktatása);
 • európai uniós vonatkozású tárgyakkal kapcsolatos tanulási tapasztalatok, amelyek kiegészítik a meglévő kurzusokat: kollaboratív tanulás, közös tanítás más tárgyak között;
 • tanórán kívüli szemináriumok, tanulmányi látogatások, egyéb uniós tapasztalatok más szervezetek/intézmények bevonásával.

A pályázattípus alkalmazásában tanóra alatt az iskolai vagy szakképzési tevékenységek keretében szerzett egy óra tanulási tapasztalat értendő. Lehet osztálytermi vagy nem tantermi tanulás (pl. műhelytalálkozók, szakértői találkozók, tanulmányi látogatások), de konkrét tanulási eredményekhez és uniós tanulmányokhoz/uniós értékekhez kell kapcsolódnia.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • iskolának vagy szakképzési intézménynek (ISCED 1–4.) kell lenniük,
 • valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel kell rendelkezniük.

Csak egyéni pályázók pályázhatnak.       

Támogatható tevékenységek

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezést tanévenként legalább 40 tanítási órában kell végrehajtani három egymást követő évben, az uniós témájú tantárgyakkal kapcsolatban.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat

Hogyan kell pályázni?

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája - (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázatnak bizonyítania kell az e pályázattípus célkitűzéseivel kapcsolatos relevanciáját, aminek mérlegelése a következőkön keresztül történik:

 • a projekthez javasolt uniós témák típusa és száma
 • innováció és kreativitás a pályázatban
 • digitális módszertan alkalmazása – lehetőség szerint
 • új oktatási és tanulási módszerek az európai uniós tantárgyak vonzóbbá tétele érdekében, valamint a tanulók és hallgatók igényeihez igazítva

a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.

A projektterv és a megvalósítás minősége - (maximális pontszám 25 pont)

A minőség tekintetében a pályázatnak a következőket kell szemléltetnie:

 • a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága
 • alkalmazott oktatási módszerek, beleértve a csoportos előadásokat, szemináriumokat, oktatóanyagokat, távoktatást, az egyéni oktatást azonban nem
 • a javasolt munkaprogram egyértelműségére és érdemi tartalmára vonatkozó bizonyíték annak valamennyi szakaszában (előkészítés, végrehajtás, értékelés és nyomon követés)

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége - (maximális pontszám 25 pont)

A projekttervnek a következőket kell tartalmaznia:

 • az iskola/szakképzés vezetésének egyértelmű elkötelezettségére vonatkozó bizonyíték
 • a tanároknak a tartalom előkészítésében és a tanítási tevékenységekben való támogatása iránti egyértelmű elkötelezettség bizonyítéka
 • bizonyítékok a tevékenységek nyomon követéséről és a kezdeményezésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók által elért eredmények láthatóságáról
 • bizonyíték arra, hogy a munkatársak/szakemberek/oktatók megfelelő pedagógiai készségekkel rendelkeznek

Hatás - (maximális pontszám 25 pont)

A projekttervnek a következőket kell tartalmaznia:

 • megfelelő intézkedésekre és forrásokra vonatkozó bizonyíték annak érdekében, hogy az eredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek
 • az intézményen belüli és kívüli disszeminációs stratégia egyértelmű leírása
 • az iskolákra és a szakképző intézményekre (ISCED 1–4.), valamint a tevékenységekben részt vevő tanulókra, diákokra és tanárokra gyakorolt várható hatás ismertetése

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Várt hatás

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések várhatóan pozitív és tartós hatást gyakorolnak az iskolákra és a szakképzési szolgáltatókra, valamint tevékenységeik résztvevőire, különösen a tanárokra és a diákokra.

A Jean Monnet uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések hatását mennyiségi és minőségi mutatók segítségével mérik (lásd az alábbi táblázatot), amelyek a pályázattípus „A pályázattípus célkitűzései” című bevezető szakaszban ismertetett célkitűzéseihez kapcsolódnak.

A pályázók arra vannak ösztönözve, hogy pályázatukban használják a következő mutatókat, és határozzák meg célértékeiket:

Célkitűzések

Az európai uniós témákkal kapcsolatos tanulási tapasztalatokkal foglalkozó iskolai és szakképző intézményeken belüli (ISCED 1–4.) osztályok számának növekedése;

Mutatók

A pályázattípusban érintett osztályok és hallgatók száma (társadalmi nemre lebontva);

Célkitűzések

Azon fő tantárgyak vagy tanórán kívüli tevékenységek számának növekedése, ahol az uniós ismereteket iskolákban és szakképző intézményekben (ISCED 1–4.) oktatják az egyes uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban;

Mutatók

Azon tantárgyak és események száma és típusa, amelyeken uniós ismereteket tanítanak;

Célkitűzések

Az uniós műveltség javításával foglalkozó tanárok számának növekedése;

Mutatók

A pályázattípusban érintett tanárok száma (társadalmi nemre lebontva);

Célkitűzések

Az innovatív uniós oktatási és tanulási módszerek minőségének javítása, különös tekintettel az uniós prioritásokra;

Mutatók

Innovatív módszereket alkalmazó projektek száma;

Célkitűzések

Az EU-val kapcsolatos jobb tanulási eredmények azon diákok esetében, akik jobban fel vannak vértezve az EU-ról, történelméről, értékeiről, célkitűzéseiről és intézményeiről, valamint az európai fiatalok mindennapi életét befolyásoló döntéshozatali folyamatokról szóló tudással és ismeretekkel;

Mutatók

Az EU-val kapcsolatos tanulási eredmények százalékos aránya. (társadalmi nemre lebontva)

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Ez a finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

A projektenkénti legnagyobb uniós támogatás 35 000 EUR.

Az egyösszegű átalány-hozzájárulások fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelési költségeket és az alvállalkozói szerződéseket, valamint az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázóknak az alábbi táblázatban feltüntetett, az országnak megfelelő egyszeri egyösszegű támogatás előre meghatározott összegét kell igényelniük. Megjegyzendő, hogy az országonkénti egyösszegű támogatás a 3 éven keresztüli tanítási órák teljes számát tükrözi. A táblázatban szereplő összegek a végleges uniós hozzájárulásnak minősülnek, 80%-os társfinanszírozási aránnyal.

Uniós ismeretek tanulására irányuló kezdeményezések

Ország/tanítási órák száma a 3 éves időszak alatt (legalább 40 óra/év) 120–150 tanítási óra 151–180 tanítási óra 181–210 tanítási óra 211–240 tanítási óra ≥241   
tanítási óra
Bulgária, Románia, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Szerbia 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Törökország, Horvátország, Lettország 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Csehország, Észtország, Szlovákia 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Ciprus, Izland, Olaszország, Spanyolország 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Finnország, Franciaország, Írország 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Ausztria, Belgium, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország 30,000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet