Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mokymosi apie ES iniciatyvos kitose švietimo ir mokymo srityse

Mokymosi apie ES iniciatyvomis bus remiamos bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos (ISCED 1–4), kad jie galėtų teikti ES dalykų turinį (įskaitant tokias temas kaip demokratija, ES istorija, ES veikimas, kultūrų įvairovė). Veikla turėtų būti vykdoma mokslo metais, į ją galima įtraukti projektų savaites, pažintinius vizitus ir kitą patyriminius užsiėmimus.

Veikla bus siūloma bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4). Jie galės rengti ir teikti su ES susijusį turinį ir kurti skirtą mokymosi patirtį patys arba padedami aukštojo mokslo ir studijų institucijų ar kitų organizacijų (NVO, asociacijų ir t. t.). Šia veikla bus padedama paskatinti įdomiais būdais mokytis apie Europos Sąjungą. Ji padės moksleiviams išsiugdyti priklausymo Europos Sąjungai jausmą, suprasti, kokį poveikį ji daro jų gyvenimui ir kaip veikia ES mechanizmai ir politika.

Veiksmo Tikslai

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos padės įtraukti Europos Sąjungos klausimus į bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) švietimo kultūrą ir prisidės prie Europos identiteto ir mokinių bei mokytojų aktyvaus pilietiškumo stiprinimo.  

 • Suteikti mokytojams galimybių mokyti apie ES naudojantis patraukliais metodais ir perduoti besimokantiems asmenims faktus ir žinias apie Europos Sąjungą;
 • pagerinti mokymosi apie ES rezultatus;
 • stiprinti ES klausimų išmanymą mokyklose (ISCED 1–4);
 • skatinti domėjimąsi Europos Sąjungos klausimais ir sukurti pagrindą aktyvesniam moksleivių ir studentų dalyvavimui demokratiniame procese, kad jie geriau pasirengtų tapti aktyviais piliečiais.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvoms?

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai turi būti:

 • bendrojo ugdymo mokykla arba profesinio švietimo ir mokymo įstaiga (ISCED 1–4);
 • įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.      

Konsorciumo sudėtis

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai (pavieniai dotacijų gavėjai).

Reikalavimus atitinkanti veikla

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva turi būti įgyvendinama bent 40 valandų per mokslo metus trejus metus paeiliui.

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 14 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Projekto rengimas

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos yra visų pirma skirtos bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4). „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos turi vykdyti vieną ar daugiau šių veiklų:

 • mokymas apie Europos Sąjungos reikalus oficialiai integruoti į mokymo programą (vieną ar daugiau esamų mokomųjų dalykų);
 • Europos Sąjungos dalykų mokymosi patirtis, papildanti esamas disciplinas (klasių bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis, komandinis mokymas ir pan.);
 • užklasiniai seminarai, pažintiniai vizitai, kita ES pažinimo patirtis įtraukiant kitas organizacijas.

Šio veiksmo tikslais mokymo valanda suprantama kaip mokymosi patirties valanda bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo veiklos kontekste. Tai gali būti mokymasis klasėje ir už jos ribų (pavyzdžiui, praktiniai seminarai, susitikimai su ekspertais, pažintiniai vizitai), tačiau jis turi būti susietas su konkrečiais mokymosi rezultatais ir su ES studijomis / ES vertybėmis.

Numatomas poveikis

Kiekybinis

 • Didesnis bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4), mokančių apie Europos Sąjungą, skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes;
 • didesnis bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) klasių, kuriose mokomasi Europos Sąjungos dalykų, skaičius;
 • didesnis teminių sričių ar užklasinės veiklos, skirtos mokyti apie ES bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose (ISCED 1–4) skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes;
 • didesnis mokytojų, geriau išmanančių ES klausimus, skaičius.

Kokybinis

Kalbant apie veikloje tiesiogiai dalyvaujančius dalyvius, „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį bendrojo ugdymo mokykloms ar profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4), jų mokiniams ir mokytojams, be kita ko:

 • padidins ES novatoriško mokymo ir mokymosi metodų kokybę, itin daug dėmesio skiriant ES prioritetams 1 ;
 • suteiks daugiau profesinio tobulėjimo galimybių mokytojams;
 • pagerins mokinių mokymosi apie ES rezultatus, nes jie įgis daugiau žinių ir supratimo apie ES, jos istoriją, vertybes, tikslus ir institucijas, sprendimų priėmimo procesus, darančius poveikį kasdieniam jaunų europiečių gyvenimui;
 • suteikiant faktų ir žinių, iliustruojančių ES pilietiškumo ir teisių svarbą, sustiprins kritinį mąstymą apie ES klasėse ir vykdant užklasinę veiklą, pavyzdžiui, pažintinius vizitus, mainus, projektus.

Kalbant apie dalyvaujančias organizacijas, „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos paskatins naują dinamiką ir:

 • padidins bei susistemins pajėgumus mokyti Europos Sąjungos dalykų taikant daugiadalykį požiūrį;
 • pritrauks daugiau naujų mokytojų ir mokinių, norinčių įgyti faktų ir žinių apie ES.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas - (daugiausia 25 balai)

Turi būti parodytas pasiūlymo aktualumas siekiant veiksmo tikslų. Aktualumas bus vertinamas, be kita ko, pagal tokius aspektus kaip:

 • projekte siūlomų ES dalykų tipas ir skaičius;
 • pasiūlymo novatoriškumas ir kūrybiškumas;
 • jei įmanoma, skaitmeninės metodikos naudojimas;
 • nauja mokymo ir mokymosi metodika, siekiant padidinti Europos Sąjungos dalykų patrauklumą ir geriau pritaikyti juos prie mokinių ir studentų reikmių.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė - (daugiausia 25 balai)

Kalbant apie kokybę, pasiūlyme turėtų būti parodyta:

 • siūlomos metodikos kokybė ir įgyvendinamumas;
 • naudojama mokymo metodika, įskaitant grupines paskaitas, seminarus, praktinius užsiėmimus, nuotolinį mokymąsi, išskyrus asmeninį mokymą;
 • siūlomos darbo programos aiškumas ir turinys visais jos etapais (rengimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tolesnių susijusių veiksmų).

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė  - (daugiausia 25 balai)

Projekto pasiūlyme turėtų būti pateikta:

 • aiškaus bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vadovybės įsipareigojimo įrodymas;
 • aiškaus įsipareigojimo remti mokytojus, rengiančius mokymo turinį ir vykdančius mokymo veiklą, įrodymas;
 • stebėsenos veiklos ir iniciatyvoje dalyvaujančių darbuotojų rezultatų matomumo įrodymas;
 • reikiamų pedagoginių įgūdžių turinčių darbuotojų dalyvavimo įrodymas.

Poveikis, sklaida ir tvarumas - (daugiausia 25 balai)

Projekto pasiūlyme turėtų būti pateikta:

 • tinkamų priemonių ir išteklių, kuriais būtų užtikrinta, kad rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus, įrodymas;
 • sklaidos institucijoje ir už jos ribų strategijos aiškus aprašymas;
 • numatyto poveikio bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4), mokiniams, studentams ir mokytojams, dalyvaujantiems veikloje, paaiškinimas.

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama bent po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Toks finansavimo modelis leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį. Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 30 000 EUR.

Fiksuotosios sumos apims personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, įrangos išlaidas, subrangos ir kitas išlaidas (informacijos sklaidos, leidybos ar vertimo).

Pareiškėjai turi prašyti iš anksto nustatytos vienkartinės fiksuotosios sumos, nurodytos toliau pateiktose lentelėse. Atkreipkite dėmesį, kad fiksuotoji suma pagal šalį atspindi bendrą trejų metų dėstymo valandų skaičių. Lentelėje nurodytos sumos yra galutiniai ES įnašai, prilygstantys 80 proc. bendro finansavimo sumos.

 ES mokymosi iniciatyvos

Šalys / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus) 120–150 dėstymo val. 151–180 dėstymo val. 181–210 dėstymo val. 211–240 dėstymo val. ≥ 241 dėstymo val.
Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turkija, Kroatija, Latvija 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30 000 EUR
Kipras, Islandija, Ispanija, Italija 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
Airija, Prancūzija, Suomija 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet