Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mokymosi apie ES iniciatyvos kitose švietimo ir mokymo srityse

Mokymosi apie ES iniciatyvomis bus remiamos bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos (ISCED 1–4), kad jie galėtų teikti ES dalykų turinį (įskaitant tokias temas kaip demokratija, ES istorija, ES veikimas, kultūrų įvairovė). Veikla turėtų būti vykdoma mokslo metais, į ją galima įtraukti projektų savaites, pažintinius vizitus ir kitus patyriminius užsiėmimus.

Veikla bus siūloma bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4). Jie galės rengti ir teikti su ES susijusį turinį ir kurti skirtą mokymosi patirtį patys arba padedami aukštojo mokslo ir studijų institucijų ar kitų organizacijų (NVO, asociacijų ir t. t.). Šia veikla bus padedama paskatinti įdomiais būdais mokytis apie Europos Sąjungą. Ji padės moksleiviams išsiugdyti priklausymo Europos Sąjungai jausmą, suprasti, kokį poveikį ji daro jų gyvenimui ir kaip veikia ES mechanizmai ir politika.

Veiksmo Tikslai

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos padės įtraukti Europos Sąjungos klausimus į bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) švietimo kultūrą ir prisidės prie Europos identiteto ir mokinių bei mokytojų aktyvaus pilietiškumo stiprinimo.  

Visų pirma, pagrindiniai tikslai yra šie:

 • didesnis bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4), mokančių apie Europos Sąjungą, skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes;
 • didesnis bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) klasių, kuriose mokomasi Europos Sąjungos dalykų, skaičius;
 • didesnis teminių sričių ar užklasinės veiklos, skirtos mokyti apie ES bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose (ISCED 1–4) skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes;
 • didesnis mokytojų, geriau išmanančių ES klausimus, skaičius;
 • padidins ES novatoriško mokymo ir mokymosi metodų kokybę, itin daug dėmesio skiriant ES prioritetams;
 • pagerins mokinių mokymosi apie ES rezultatus, nes jie įgis daugiau žinių ir supratimo apie ES, jos istoriją, vertybes, tikslus ir institucijas, sprendimų priėmimo procesus, darančius poveikį kasdieniam jaunų europiečių gyvenimui, ir prisidės prie aktyvesnio mokinių ir mokytojų pilietiškumo.

Projekto rengimas

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos yra visų pirma skirtos bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4).

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos turi vykdyti vieną ar daugiau šių veiklų:

 • mokymas apie Europos Sąjungos reikalus oficialiai integruoti į mokymo programą (vieną ar daugiau esamų mokomųjų dalykų);
 • Europos Sąjungos dalykų mokymosi patirtis, papildanti esamas disciplinas (klasių bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis, komandinis mokymas ir pan.);
 • užklasiniai seminarai, pažintiniai vizitai, kita ES pažinimo patirtis įtraukiant kitas organizacijas.

Šio veiksmo tikslais mokymo valanda suprantama kaip mokymosi patirties valanda bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo veiklos kontekste. Tai gali būti mokymasis klasėje ir už jos ribų (pavyzdžiui, praktiniai seminarai, susitikimai su ekspertais, pažintiniai vizitai), tačiau jis turi būti susietas su konkrečiais mokymosi rezultatais ir su ES studijomis / ES vertybėmis.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokymosi apie es iniciatyvoms?

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) turi būti:

 • bendrojo ugdymo mokykla arba profesinio švietimo ir mokymo įstaiga (ISCED 1–4);
 • įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai.       

Reikalavimus atitinkanti veikla

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva turi būti įgyvendinama bent 40 valandų per mokslo metus trejus metus paeiliui.

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas dotacijos sutarties pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas - (daugiausia 25 balai)

Turi būti parodytas pasiūlymo aktualumas siekiant veiksmo tikslų. Aktualumas bus vertinamas, be kita ko, pagal tokius aspektus kaip:

 • projekte siūlomų ES dalykų tipas ir skaičius;
 • pasiūlymo novatoriškumas ir kūrybiškumas;
 • jei įmanoma, skaitmeninės metodikos naudojimas;
 • nauja mokymo ir mokymosi metodika, siekiant padidinti Europos Sąjungos dalykų patrauklumą ir geriau pritaikyti juos prie mokinių ir studentų reikmių.

Pasiūlymas yra aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė - (daugiausia 25 balai)

Kalbant apie kokybę, pasiūlyme turėtų būti parodyta:

 • siūlomos metodikos kokybė ir įgyvendinamumas;
 • naudojama mokymo metodika, įskaitant grupines paskaitas, seminarus, praktinius užsiėmimus, nuotolinį mokymąsi, išskyrus asmeninį mokymą;
 • siūlomos darbo programos aiškumas ir turinys visais jos etapais (rengimo, įgyvendinimo, vertinimo ir tolesnių susijusių veiksmų).

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė - (daugiausia 25 balai)

Projekto pasiūlyme turėtų būti pateikta:

 • aiškaus bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vadovybės įsipareigojimo įrodymas;
 • aiškaus įsipareigojimo remti mokytojus, rengiančius mokymo turinį ir vykdančius mokymo veiklą, įrodymas;
 • stebėsenos veiklos ir iniciatyvoje dalyvaujančių darbuotojų rezultatų matomumo įrodymas;
 • reikiamų pedagoginių įgūdžių turinčių darbuotojų dalyvavimo įrodymas.

Poveikis - (daugiausia 25 balai)

Projekto pasiūlyme turėtų būti pateikta:

 • tinkamų priemonių ir išteklių, kuriais būtų užtikrinta, kad rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus, įrodymas;
 • sklaidos institucijoje ir už jos ribų strategijos aiškus aprašymas;
 • numatyto poveikio bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4), mokiniams, studentams ir mokytojams, dalyvaujantiems veikloje, paaiškinimas.

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Pagal kiekvieną iš pirmiau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent 15 balų.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

Numatomas poveikis

Numatoma, kad „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos turės teigiamą ir ilgalaikį poveikį tiek mokykloms, tiek profesinio mokymo paslaugų teikėjams ir jų veiklos dalyviams, visų pirma mokytojams ir mokiniams.

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvų poveikis vertinamas pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius (žr. toliau pateiktą lentelę), susijusius su veiksmo tikslais, aprašytais įvadiniame skirsnyje „Veiksmo tikslai“.

Pareiškėjai raginami paraiškose naudoti šiuos rodiklius ir nustatyti siektinas reikšmes:

Tikslai

Didesnis bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) klasių, kuriose mokomasi Europos Sąjungos dalykų, skaičius

Rodikliai

Veiksme dalyvaujančių klasių ir mokinių skaičius (suskirstytas pagal lytį)

Tikslai

Didesnis teminių sričių ar užklasinės veiklos, skirtos mokyti apie ES bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose (ISCED 1–4) skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes

Rodikliai

Teminių sričių ir renginių, kuriuose mokoma apie ES, pobūdis ir skaičius

Tikslai

Didesnis mokytojų, geriau išmanančių ES klausimus, skaičius

Rodikliai

Veikloje dalyvaujančių mokytojų skaičius (suskirstytas pagal lytį)

Tikslai

Padidins ES novatoriško mokymo ir mokymosi metodų kokybę, itin daug dėmesio skiriant ES prioritetams

Rodikliai

Projektų, kuriuose taikomi naujoviški metodai, skaičius

Tikslai

Pagerins mokinių mokymosi apie ES rezultatus, nes jie įgis daugiau žinių ir supratimo apie ES, jos istoriją, vertybes, tikslus ir institucijas, sprendimų priėmimo procesus, darančius poveikį kasdieniam jaunų europiečių gyvenimui

Rodikliai

Sėkmingai atlikto mokymosi apie ES testo procentinė dalis (suskirstyta pagal lytį)

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Toks finansavimo modelis leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 35 000 EUR.

Fiksuotosios sumos apims personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, įrangos išlaidas, subrangos ir kitas išlaidas (informacijos sklaidos, leidybos ar vertimo).

Pareiškėjai turi prašyti iš anksto nustatytos vienkartinės fiksuotosios sumos, nurodytos toliau pateiktose lentelėse. Atkreipkite dėmesį, kad fiksuotoji suma pagal šalį atspindi bendrą trejų metų dėstymo valandų skaičių. Lentelėje nurodytos sumos yra galutiniai ES įnašai, prilygstantys 80 proc. bendro finansavimo sumos.

ES Mokymosi Iniciatyvos

Šalys / dėstymo valandos per 3 metų laikotarpį (bent 40 val./metus) 120–150 dėstymo val. 151–180 dėstymo val. 181–210 dėstymo val. 211–240 dėstymo val. ≥ 241
dėstymo val.
Bulgarija, Rumunija, Šiaurės Makedonija, Lichtenšteinas, Serbija 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turkija, Kroatija, Latvija 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Vengrija, Lenkija, Lietuva, Čekija, Estija, Slovakija 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugalija, Graikija, Slovėnija, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Kipras, Islandija, Ispanija, Italija 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Airija, Prancūzija, Suomija 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgija, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Švedija, Norvegija 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet