Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Inicijative za učenje o EU-u u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

Inicijativama za učenje o EU-u podupirat će se škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), ISCED 1 – 4, čime će im se omogućiti da u svoje programe uključe sadržaje o temama povezanima s EU-om (među ostalim, o demokraciji, povijesti EU-a, načinu funkcioniranja EU-a, kulturnoj raznolikosti). Aktivnosti bi trebale biti uključene u nastavu tijekom školske godine, a mogle bi uključivati projektne tjedne, studijske posjete i druge imerzivne aktivnosti.

Aktivnosti će se provoditi u školama i ustanovama za SOO-a (ISCED 1 – 4). One mogu izraditi sadržaje o pitanjima povezanima s EU-om i same osmisliti načine učenja ili uz potporu visokih učilišta ili drugih relevantnih organizacija (nevladine organizacije, udruženja itd.). Aktivnosti organizirane u skladu s ovim odjeljkom potaknut će učenje o Europskoj uniji na poticajan način. Pomoći će učenicima da ojačaju osjećaj pripadnosti EU-u, osvijeste njegov utjecaj na svoje živote i bolje razumiju mehanizme i politike EU-a.

Ciljevi aktivnosti

Inicijativama za učenje o EU-u u okviru programa Jean Monnet potaknut će se uvođenje perspektive Europske unije u obrazovnu kulturu škola i ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) te pridonijeti jačanju europskog identiteta i aktivnog građanstva među učenicima, učiteljima i nastavnicima.  

 • Pomoći učiteljima i nastavnicima da na zanimljive načine poučavaju o EU-u te da svojim učenicima prenose činjenice i znanja o Europskoj uniji.
 • Poboljšati ishode učenja o temama povezanima s EU-om.
 • Povećati razinu znanja o EU-u u školama (ISCED 1 – 4).
 • Stvoriti interes za Europsku uniju te uspostaviti temelj za veće sudjelovanje učenika i studenata u demokratskom procesu i pružiti im potrebna znanja i vještine kako bi mogli postati aktivni građani.

Koji su kriteriji za prijavu za inicijative učenja o eu-u u okviru programa Jean Monnet?

Kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Jedna škola ili jedna ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

ISCED 1 – 4 s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Trajanje projekta

3 godine.

Inicijativa za učenje o EU-u programa Jean Monnet mora se provoditi najmanje 40 nastavnih sati po školskoj godini tijekom tri uzastopne godine te se mora predavati o temama povezanima s EU-om.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 1. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Uspostava projekta

Inicijative za učenje o EU-u u okviru programa Jean Monnet posebno su usmjerene na škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) (ISCED 1 – 4). U okviru inicijativa za učenje o EU-u mora se poštovati najmanje jedno od sljedećeg:

 • poučavanje o pitanjima povezanima s Europskom unijom službeno je uključeno u kurikulume (nastava u okviru jednog ili više postojećih predmeta)
 • iskustva učenja o temama u području Europske unije koja nadopunjavaju već postojeće programe: suradničko učenje, zajedničko poučavanje, među ostalim temama
 • izvannastavni seminari, studijski posjeti, druge vrste iskustava povezanih s EU-om u koje su uključene druge organizacije.

Za potrebe aktivnosti nastavni sat smatra se satom učenja u kontekstu školskih aktivnosti ili aktivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. To može biti učenje u učionici ili izvan nje (tj. radionice, sastanci sa stručnjacima, studijski posjeti), ali mora biti povezano s konkretnim ishodima učenja te sa studijama o EU-u i njegovim vrijednostima.

Očekivani učinak

Kvantitativni

 • veći broj škola i ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) koji poučavaju o pitanjima povezanima s Europskom unijom po državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu
 • veći broj razrednih odjela u školama i ustanovama za SOO (ISCED 1 – 4) uključenih u učenje o temama u području Europske unije
 • veći broj ključnih tematskih područja ili izvannastavnih aktivnosti u kojima se u školama i ustanovama za SOO (ISCED 1 – 4) poučava o temama povezanima s EU-om za svaku državu članicu EU-a ili treću zemlju pridruženu programu
 • veći broj nastavnika koji sudjeluju u poboljšanju znanja o EU-u.

Kvalitativni

Kad je riječ o sudionicima koji su izravno uključeni u aktivnosti, inicijative za učenje o EU-u u okviru programa Jean Monnet imat će pozitivne i dugotrajne učinke na učenike i nastavnike škola i ustanova za SOO (ISCED 1 – 4), koji će se ostvariti zbog:

 • bolje kvalitete inovativnih metoda poučavanja i učenja o EU-u, pri čemu se posebna pozornost posvećuje prioritetima EU-a1
 • većih mogućnosti za stručno usavršavanje nastavnog osoblja
 • boljih rezultata učenja o EU-u kod učenika koji bolje poznaju i razumiju teme povezane s EU-om, njegovu povijest, vrijednosti, ciljeve i institucije, procese donošenja odluka koji utječu na svakodnevni život mladih Europljana
 • razvijenijeg kritičkog mišljenja o EU-u na temelju činjenica i znanja stečenog u učionicama i drugim školskim aktivnostima kao što su studijski posjeti, razmjene, projekti kako bi se prikazala važnost građanstva i prava EU-a.

Kad je riječ o organizacijama sudionicama, inicijativama za učenje o EU-u u okviru programa Jean Monnet poboljšat će se nova dinamika te:

 • povećati i sistematizirati njihova sposobnost poučavanja o temama u području Europske unije s multidisciplinarnim pristupom
 • privući sve više novih učitelja, nastavnika i učenika zainteresiranih za učenje činjenica i stjecanje znanja o EU-u.

Kriteriji za dodjelu

Projekti će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima (poštujte strukturu točaka za svaki od kriterija):

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Prijedlog mora biti relevantan za ciljeve ove aktivnosti, što će se, među ostalim, razmatrati s obzirom na:

 • vrstu i broj tema povezanih s EU-om predloženih za projekt
 • inovacije i kreativnost u prijedlogu
 • upotrebu digitalne metodologije – ako je moguće
 • nove metodologije poučavanja i učenja kako bi temama povezanima s Europskom unijom postale privlačnije i prilagođenije potrebama učenika i studenata.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

Kad je riječ o kvaliteti, u prijedlogu bi trebalo prikazati:

 • kvalitetu i izvedivost predložene metodologije
 • primijenjene nastavne metode, uključujući grupna predavanja, seminare, poduke, učenje na daljinu, ali ne i individualnu nastavu
 • dokaze jasnoće i sadržaja predloženog programa rada u svim njegovim fazama (priprema, provedba, evaluacija i praćenje).

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji  (najviše 25 bodova)

Projektni prijedlog trebao bi sadržavati:

 • dokaz o jasnoj angažiranosti uprave škole / ustanove SOO-a
 • dokaz o jasnoj angažiranosti učitelja i nastavnika u pripremi sadržaja i u njihovim nastavnim aktivnostima
 • dokazi o praćenju aktivnosti i vidljivosti rezultata koje je prikupilo osoblje uključeno u ovu inicijativu
 • dokaz o uključenosti osoblja s relevantnim pedagoškim vještinama.

Učinak, diseminacija i održivost (najviše 25 bodova)

Projektni prijedlog trebao bi sadržavati:

 • dokaze o odgovarajućim mjerama i resursima kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon završetka projekta
 • jasan opis strategije diseminacije unutar i izvan ustanove
 • objašnjenje očekivanog učinka na učenike i nastavnike škola i ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) koji pohađaju aktivnosti.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i najmanje 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve. Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose 30 000 EUR.

Jednokratni doprinosi pokrit će troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prijevod).

Prijavitelji moraju zatražiti unaprijed utvrđeni jednokratni iznos koji odgovara zemlji, kako je navedeno u tablici u nastavku. Napominjemo da jednokratni iznos po zemlji odražava ukupan broj nastavnih sati tijekom tri godine. Iznosi u tablici konačni su doprinos EU-a uz stopu sufinanciranja od 80 %.

Inicijative za učenje o EU-u:

Zemlje / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje)

120 – 150 nastavnih sati

151 – 180 nastavnih sati

180 – 210    nastavnih sati

211 – 240 nastavnih sati

≥241    nastavnih sati

 

Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

10 250 EUR

12 500 EUR

14 750 EUR

17 000 EUR

19 250 EUR

Turska, Hrvatska, Latvija

12 000 EUR

14 750 EUR

17 500 EUR

20 000 EUR

22 750 EUR

Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka

13 500 EUR

16 500 EUR

19 750 EUR

22 750 EUR

26 000 EUR

Portugal, Grčka, Slovenija, Malta

17 000 EUR

20 500 EUR

24 000 EUR

27 750 EUR

30 000 EUR

Cipar, Island, Španjolska, Italija

19 750 EUR

24 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Irska, Francuska, Finska

23 250 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška

25 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet