Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pobude za učenje o EU na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja

Pobude za učenje o EU bodo podpirale šole ter institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), ravni ISCED 1–4, kar jim bo omogočilo, da zagotovijo posebne vsebine o temah, ki temeljijo na EU (demokracija, zgodovina EU, delovanje EU, kulturna raznolikost – med drugim). Aktivnosti bi se morale poučevati med šolskim letom ter bi lahko vključevale projektne tedne, študijske obiske in druge potopitvene aktivnosti.

Aktivnosti bodo ponujale šole in institucije PIU (ravni ISCED 1–4). Lahko oblikujejo in zagotavljajo vsebine o vprašanjih EU ter učne izkušnje ustvarjajo same ali s podporo terciarnih izobraževalnih institucij ali drugih zadevnih organizacij (NVO, združenj itd.). Aktivnosti, organizirane v tem poglavju, bodo na navdihujoče načine spodbudile učenje o EU. Dijakom/študentom bodo pomagale okrepiti občutek pripadnosti EU, prepoznati vpliv EU na njihova življenja ter izboljšati razumevanje mehanizmov in politik EU.

Cilji ukrepa

Pobude za učenje o EU Jean Monnet bodo spodbujale uvedbo vidika Evropske unije v izobraževalno kulturo šol in institucij PIU (ravni ISCED 1–4) ter prispevale h krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva med dijaki/študenti in učitelji.  

 • Opolnomočile učitelje, da bodo z uporabo z zanimivih metod poučevali o EU ter svojim slušateljem sporočali dejstva in znanje o Evropski uniji;
 • izboljšale učne izide o zadevah EU;
 • okrepile pismenost o EU v šolah (ravni ISCED 1–4);
 • ustvarile zanimanje za Evropsko unijo in tvorile osnovo za večje sodelovanje učencev in dijakov v demokratičnem procesu ter jih bolje opremile, da bodo postali aktivni državljani.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za Pobude za Učenje o EU Jean Monnet?

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelji morajo:

 • biti šole ali institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) (raven ISCED 1–4);
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.      

Sestava konzorcija

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev (posamezni upravičenci).

Upravičene aktivnosti

Pobudo za učenje o EU Jean Monnet je treba izvajati najmanj 40 učnih ur na šolsko leto v treh zaporednih letih na področju predmetov, ki temeljijo na EU.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 14. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Priprava projekta

Pobude za učenje o EU so posebej namenjene šolam ter institucijam za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) (ravni ISCED 1–4). Pobude za učenje EU Jean Monnet morajo upoštevati eno ali več od naslednjih oblik:

 • poučevanje tem v zvezi z Evropsko unijo, ki so uradno vključene v učne načrte (poučevanje pri enem ali več obstoječih predmetih);
 • učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo, ki dopolnjujejo že obstoječe programe; sodelovalno in skupno poučevanje med drugimi predmeti;
 • obšolski seminarji, študijski obiski, druge vrste izkušenj z EU, ki vključujejo druge organizacije.

Za namen ukrepa se učna ura razume kot ura učne izkušnje v okviru šolskih aktivnosti ali aktivnosti PIU. To je lahko poučevanje v učilnici ali zunaj nje (na primer delavnice, srečanja s strokovnjaki, študijski obiski), vendar mora biti povezano s konkretnimi učnimi izidi in študijami EU/vrednostmi EU.

Pričakovani učinek

Kvantitativni

 • Vse večje število šol in institucij PIU (raven ISCED 1–4), ki v šolah v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, poučujejo o vprašanjih Evropske unije;
 • vse večje število razredov v šolah in institucijah PIU (ravni ISCED 1–4), ki so vključeni v učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo;
 • vse večje ključnih tematskih področij in izvenšolskih aktivnosti, kjer se predmet EU poučuje v šolah in institucijah PIU (raven ISCED 1–4) za vsako državo članico EU ali tretjo državo, pridruženo programu;
 • vse večje število učiteljev, ki sodeluje pri izboljšanju pismenosti na področju EU.

Kvalitativni

Kar zadeva udeležence, neposredno vključene v ukrepe, bodo imele pobude za učenje o EU Jean Monnet pozitivne in dolgotrajne učinke na šole in institucije PIU (ravni ISCED 1–4) za učeče se in učitelje, med drugim:

 • večjo kakovost inovativnih metod poučevanja in učenja EU s posebnim poudarkom na prednostnih nalogah EU1 ;
 • povečanje priložnosti za učno osebje v smislu poklicnega razvoja;
 • boljši učni rezultati učencev in dijakov/študentov v zvezi z EU, ki bolje poznajo in razumejo EU, njeno zgodovino, vrednote, cilje in institucije ter postopke odločanja, ki vplivajo na vsakodnevno življenje mladih Evropejcev;
 • okrepljeno kritično razmišljanje o EU z zagotavljanjem dejstev in znanja v učilnicah in prek drugih šolskih aktivnosti, kot so študijski obiski, izmenjave, projekti za ponazoritev pomena državljanstva EU in pravic.

Kar zadeva sodelujoče organizacije, bodo pobude za učenje o EU Jean Monnet okrepile novo dinamiko in:

 • povečale in sistematizirale njihovo zmogljivost poučevanja o tematikah Evropske unije z večdisciplinarnim pristopom;
 • privabile več in novih učečih se in učiteljev, ki ji zanima učenje o EU.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta - (največ 25 točk)

Predlog mora dokazati ustreznost glede na cilje tega ukrepa, med drugim se bo upošteval tudi pomen, in sicer z:

 • vrsto in številom predmetov EU, predlaganih za projekt;
 • inovativnostjo in ustvarjalnostjo v predlogu;
 • uporabo digitalne metodologije – kjer je to mogoče;
 • nove metodologije poučevanja in učenja, da bi bile teme v zvezi z Evropsko unijo privlačnejše ter prilagojene učencem in dijakom/študentom.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta - (največ 25 točk)

Kar zadeva kakovost, bi moral predlog ponazarjati:

 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • uporabljene metodologije poučevanja, vključno s skupinskimi predavanji, seminarji, navodili, učenjem na daljavo, ne pa individualno poučevanje;
 • dokaze o jasnosti in popolnosti predlaganega programa dela v vseh njegovih fazah (priprava, izvajanje, ocenjevanje in nadaljnje spremljanje).

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju - (največ 25 točk)

Predlog projekta bi moral zagotoviti:

 • dokazila o jasni zavezanosti vodstva šole/PIU;
 • dokazila o jasni zavezanosti v podporo učiteljem pri pripravi vsebin in njihovih učnih aktivnosti;
 • dokazila o spremljanju aktivnosti in vidnosti rezultatov, ki jih bo pridobilo osebje, vključeno v to pobudo;
 • dokazila o vključitvi osebja z ustreznimi pedagoškimi znanji in spretnostmi.

Učinek, razširjanje in trajnostnost - (največ 25 točk)

Predlog projekta bi moral zagotoviti:

 • dokazila o ustreznih ukrepih in virih za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu;
 • jasen opis strategije razširjanja znotraj institucije in širše;
 • pojasnilo pričakovanega učinka na šole in/ali institucije PIU (raven 1–4) ter na učence, dijake, študente in učitelje, ki imajo koristi od aktivnosti.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo skupno doseči vsaj 70 točk in najmanj 15 točk pri vsakem merilu za dodelitev. Izenačeni predlogi, ki se nanašajo na isto temo, bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost projekta“ in nato pri merilu „Učinek“.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev. Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je 30 000 EUR.

S prispevki v pavšalnem znesku se bodo krili stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter drugi stroški (razširjanje informacij, objave, prevodi).

Prijavitelji morajo zaprositi za vnaprej določen znesek enkratnega pavšalnega zneska, ki ustreza državi, kot je navedeno v spodnji preglednici. Opozoriti je treba, da pavšalni znesek na državo odraža skupno število učnih ur v treh letih. Zneski v preglednici predstavljajo končne prispevke EU, saj je upoštevano 80-odstotno sofinanciranje.

 Pobude za Učenje o EU:

Države/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto) 120-150 učnih ur 151-180 učnih ur 181-210  učnih ur 211 - 240 učnih ur >241  učnih ur
Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turčija, Hrvaška, Latvija 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Ciper, Islandija, Španija, Italija 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Irska, Francija, Finska 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet