Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Pobude za učenje o EU na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja

Pobude za učenje o EU bodo podpirale šole ter institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), ravni ISCED 1–4, kar jim bo omogočilo, da zagotovijo posebne vsebine o temah, ki temeljijo na EU (demokracija, zgodovina EU, delovanje EU, kulturna raznolikost – med drugim). Aktivnosti bi se morale poučevati med šolskim letom ter bi lahko vključevale projektne tedne, študijske obiske in druge potopitvene aktivnosti.

Aktivnosti bodo ponujale šole in institucije PIU (ravni ISCED 1–4). Lahko oblikujejo in zagotavljajo vsebine o vprašanjih EU ter učne izkušnje ustvarjajo same ali s podporo terciarnih izobraževalnih institucij ali drugih zadevnih organizacij (NVO, združenj itd.). Aktivnosti, organizirane v tem poglavju, bodo na navdihujoče načine spodbudile učenje o EU. Dijakom/študentom bodo pomagale okrepiti občutek pripadnosti EU, prepoznati vpliv EU na njihova življenja ter izboljšati razumevanje mehanizmov in politik EU.

Cilji ukrepa

Pobude za učenje o EU Jean Monnet bodo spodbujale uvedbo vidika Evropske unije v izobraževalno kulturo šol in institucij PIU (ravni ISCED 1–4) ter prispevale h krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva med dijaki/študenti in učitelji.  

Glavni cilji so zlasti:

 • večje število šol in institucij PIU (raven ISCED 1–4), ki v šolah v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu, poučujejo o vprašanjih Evropske unije;
 • večje število razredov v šolah in institucijah PIU (ravni ISCED 1–4), ki so vključeni v učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo;
 • večje število ključnih tematskih področij ali izvenšolskih aktivnosti, kjer se v šolah in institucijah PIU (raven ISCED 1–4) poučuje o EU, za vsako državo članico EU ali tretjo državo, pridruženo programu;
 • večje število učiteljev, ki sodelujejo pri izboljšanju pismenosti na področju EU;
 • večja kakovost inovativnih metod poučevanja in učenja EU s posebnim poudarkom na prednostnih nalogah EU;
 • boljši učni rezultati učencev in dijakov/študentov v zvezi z EU, ki bolje poznajo in razumejo EU, njeno zgodovino, vrednote, cilje in institucije ter postopke odločanja, ki vplivajo na vsakodnevno življenje mladih Evropejcev, ter okrepljeno aktivno državljanstvo med učenci, dijaki, študenti in učitelji.

Priprava projekta

Pobude za učenje o EU so posebej namenjene šolam ter institucijam za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) (ravni ISCED 1–4).

Pobude za učenje o EU Jean Monnet morajo upoštevati eno ali več naslednjih oblik:

 • poučevanje tem v zvezi z Evropsko unijo, ki so uradno vključene v učne načrte (poučevanje pri enem ali več obstoječih predmetih);
 • učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo, ki dopolnjujejo že obstoječe programe, med drugim sodelovalno učenje, skupno poučevanje;
 • obšolski seminarji, študijski obiski, druge vrste izkušenj z EU, ki vključujejo druge organizacije.

Za namen ukrepa se učna ura razume kot ura učne izkušnje v okviru šolskih aktivnosti ali aktivnosti PIU. To je lahko poučevanje v učilnici ali zunaj nje (tj. delavnice, srečanja s strokovnjaki, študijski obiski), vendar mora biti povezano s konkretnimi učnimi izidi in študijami EU/vrednotami EU.

Katera merila je treba izpolnjevati za prijavo za pobude za učenje o EU Jean Monnet?

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije (Kdo se lahko prijavi?)

Da bi bili prijavitelji (upravičenci in povezani subjekti, če je ustrezno) upravičeni, morajo:

 • biti šole ali institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) (raven ISCED 1–4);
 • imeti sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu.

Dovoljene so samo vloge posameznih prijaviteljev.

Upravičene aktivnosti

Pobudo za učenje o EU Jean Monnet je treba izvajati najmanj 40 učnih ur na šolsko leto v treh zaporednih letih na področju predmetov, ki temeljijo na EU.

Trajanje projekta

Projekti naj bi običajno trajali 36 mesecev (podaljšanja so mogoča s spremembo sporazuma o nepovratnih sredstvih, če so ustrezno utemeljena).

Kje se prijaviti?

Pri Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo (EACEA).

ID razpisa: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 1. februarja do 17. ure (po bruseljskem času).

Kako se prijaviti?

Za informacije glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta - (največ 25 točk)

Predlog mora dokazati ustreznost glede na cilje tega ukrepa, med drugim se bo upošteval tudi pomen, in sicer z:

 • vrsto in številom predmetov EU, predlaganih za projekt;
 • inovativnostjo in ustvarjalnostjo v predlogu;
 • uporabo digitalne metodologije – kjer je to mogoče;
 • nove metodologije poučevanja in učenja, da bi bile teme v zvezi z Evropsko unijo privlačnejše ter prilagojene učencem in dijakom/študentom.

Predlog je pomemben za spoštovanje in spodbujanje skupnih vrednot EU, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, ter boj proti vsem oblikam diskriminacije.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta - (največ 25 točk)

Kar zadeva kakovost, bi moral predlog ponazarjati:

 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije;
 • uporabljene metodologije poučevanja, vključno s skupinskimi predavanji, seminarji, navodili, učenjem na daljavo, ne pa individualno poučevanje;
 • dokaze o jasnosti in popolnosti predlaganega programa dela v vseh njegovih fazah (priprava, izvajanje, ocenjevanje in nadaljnje spremljanje).

Kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju - (največ 25 točk)

Predlog projekta bi moral zagotoviti:

 • dokazila o jasni zavezanosti vodstva šole/PIU;
 • dokazila o jasni zavezanosti v podporo učiteljem pri pripravi vsebin in njihovih učnih aktivnosti;
 • dokazila o spremljanju aktivnosti in vidnosti rezultatov, ki jih bo pridobilo osebje, vključeno v to pobudo;
 • dokazila o vključitvi osebja z ustreznimi pedagoškimi znanji in spretnostmi.

Učinek - (največ 25 točk)

Predlog projekta bi moral zagotoviti:

 • dokazila o ustreznih ukrepih in virih za zagotovitev trajnosti rezultatov in koristi projekta po njegovem življenjskem ciklu;
 • jasen opis strategije razširjanja znotraj institucije in širše;
 • pojasnilo pričakovanega učinka na šole in/ali institucije PIU (raven 1–4) ter na učence, dijake, študente in učitelje, ki imajo koristi od aktivnosti.

Da bi se predlogi upoštevali pri dodeljevanju sredstev, morajo doseči vsaj 70 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 15 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Izenačeni predlogi bodo prednostno razvrščeni glede na število točk, dodeljenih pri merilu za dodelitev „Ustreznost“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“. Kadar je to število točk pri predlogih enako, bodo prednostno razvrščeni na podlagi števila točk za merilo „Učinek“.

Če s tem ni mogoče določiti prednosti, se lahko nadaljnja prednostna razvrstitev opravi glede na celotni portfelj projektov ter ustvarjanje pozitivnih sinergij med projekti ali druge dejavnike, povezane s cilji razpisa. Ti dejavniki bodo dokumentirani v poročilu izbirne komisije.

Pričakovani učinek

Pobude za učenje o EU Jean Monnet bodo imele predvidoma pozitivne in dolgotrajne učinke na šole in ponudnike PIU ter na udeležence njihovih aktivnosti, zlasti učitelje, učence, dijake in študente.

Učinek pobud za učenje o EU Jean Monnet se meri s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki (glej spodnjo preglednico), povezanimi s cilji ukrepa, ki so opisani v uvodnem poglavju „Cilji ukrepa“.

Prijavitelji se spodbujajo, naj v svojih prijavah uporabljajo naslednje kazalnike in določijo njihove ciljne vrednosti:

Cilji

Večje število razredov v šolah in institucijah PIU (ravni ISCED 1–4), ki so vključeni v učne izkušnje na področju tem v zvezi z Evropsko unijo.

Kazalniki

Število razredov in učencev, dijakov ali študentov, vključenih v ukrep (razčlenjeno po spolu).

Cilji

Večje število ključnih tematskih področij ali izvenšolskih aktivnosti, kjer se v šolah in institucijah PIU (raven ISCED 1–4) poučuje o EU, za vsako državo članico EU ali tretjo državo, pridruženo programu.

Kazalniki

Število in vrsta tematskih področij in prireditev, na katerih se poučuje o EU.

Cilji

Večje število učiteljev, ki sodelujejo pri izboljšanju pismenosti na področju EU.

Kazalniki

Število učiteljev, vključenih v ukrep (razčlenjeno po spolu).

Cilji

Večja kakovost inovativnih metod poučevanja in učenja EU s posebnim poudarkom na prednostnih nalogah EU.

Kazalniki

Število projektov, ki vključujejo inovativne metode.

Cilji

Boljši učni rezultati učencev in dijakov/študentov v zvezi z EU, ki bolje poznajo in razumejo EU, njeno zgodovino, vrednote, cilje in institucije ter postopke odločanja, ki vplivajo na vsakodnevno življenje mladih Evropejcev.

Kazalniki

Odstotna stopnja uspešnosti pri preizkusu znanja o EU (razčlenjeno po spolu).

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Za ta ukrep se uporablja model financiranja s pavšalnimi zneski. Shema financiranja bi omogočila osredotočenost na izložke in ne na vložke, zato bi bil poudarek na kakovosti in stopnji doseganja merljivih ciljev.

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU na projekt je 35 000 EUR.

S prispevki v pavšalnem znesku se bodo krili stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, stroški opreme in oddaje naročil podizvajalcem ter drugi stroški (razširjanje informacij, objave, prevodi).

Prijavitelji morajo zaprositi za vnaprej določen znesek enkratnega pavšalnega zneska, ki ustreza državi, kot je navedeno v spodnji preglednici. Opozoriti je treba, da pavšalni znesek na državo odraža skupno število učnih ur v treh letih. Zneski v preglednici predstavljajo končne prispevke EU, saj je upoštevano 80-odstotno sofinanciranje.

Pobude za Učenje o EU:

Države/št. učnih ur v triletnem obdobju (najmanj 40 ur/leto) 120-150 učnih ur 151–180 učnih ur 181–210 
učnih ur
211–240 učnih ur ≥241 
učnih ur
Bolgarija, Romunija, Severna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turčija, Hrvaška, Latvija 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Madžarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovaška 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugalska, Grčija, Slovenija, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Ciper, Islandija, Španija, Italija 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irska, Francija, Finska 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgija, Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Norveška 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet