Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Inițiativele „Cunoașterea UE” în alte domenii ale educației și formării

Inițiativele „Cunoașterea UE” vor sprijini școlile și instituțiile de educație și formare profesională (EFP), ISCED 1-4, permițându-le să furnizeze conținut specific pe teme legate de UE (printre altele, democrația, istoria UE, modul în care funcționează UE, diversitatea culturală). Aceste activități de predare ar trebui să se desfășoare în cursul anului școlar și ar putea include săptămâni de proiect, vizite de studiu și alte activități imersive.

Activitățile vor fi oferite de școli și de instituții de educație și formare profesională (ISCED 1-4). Acestea pot concepe și furniza conținut pe teme legate de UE și pot crea experiențe de învățare individual sau cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior sau al altor organizații relevante (ONG-uri, asociații etc.). Activitățile organizate în cadrul acestei secțiuni vor stimula învățarea cu privire la Uniunea Europeană în moduri care să inspire. Acestea îi vor ajuta pe studenți să își consolideze sentimentul de apartenență la UE, cunoștințele cu privire la impactul pe care aceasta îl are asupra vieții lor și înțelegerea mecanismelor și a politicilor UE.

Obiectivele acțiunii

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vor promova introducerea unei perspective a Uniunii Europene în cultura educațională a școlilor și a instituțiilor de educație și formare profesională (ISCED 1-4) și vor contribui la consolidarea identității europene și a cetățeniei active în rândul elevilor și al cadrelor didactice,

 • în scopul capacitării cadrelor didactice pentru a preda teme legate de UE prin utilizarea unor metode de implicare și pentru a le prezenta cursanților lor date și informații privind Uniunea Europeană;
 • în scopul îmbunătățirii rezultatelor învățării în ceea ce privește aspecte legate de UE;
 • în scopul consolidării cunoștințelor cu privire la UE în cadrul școlilor (ISCED 1-4);
 • în scopul suscitării interesului pentru Uniunea Europeană și al constituirii unei baze pentru creșterea gradului de participare al elevilor și studenților la procesul democratic și pentru a-i ajuta să devină cetățeni activi.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE”?

Criterii de eligibilitate

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții trebuie să fie:

 • o școală sau o instituție de educație și formare profesională (EFP) (ISCED 1 - 4);
 • stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Componența consorțiului

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici (beneficiarii unici).

Activități eligibile

O inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE” trebuie să se desfășoare pe parcursul unei perioade de cel puțin 40 de ore de predare per an școlar, timp de trei ani consecutivi, și să abordeze teme legate de UE.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Crearea unui proiect

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vizează în mod specific școlile și instituțiile de educație și formare profesională (EFP) (ISCED 1-4). Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE trebuie să ia una sau mai multe dintre următoarele forme:

 • activități de predare pe teme legate de Uniunea Europeană, incluse oficial în programa de învățământ (predarea uneia sau a mai multor materii existente);
 • experiențe de învățare pe teme privind Uniunea Europeană care vin în completarea cursurilor deja existente: printre altele, învățare colaborativă, predare în comun;
 • seminare extrașcolare, vizite de studiu, alte tipuri de experiențe legate de UE care implică alte organizații.

În scopul acțiunii, o oră de predare este considerată o oră de experiență de învățare în contextul activităților școlare sau al activităților de educație și formare profesională. Aceasta poate fi o formă de învățare în clasă sau în afara clasei (ateliere, reuniuni cu experți, vizite de studiu), dar trebuie să fie legată de rezultatele concrete ale învățării și de studiile privind UE/valorile UE.

Impactul preconizat

Cantitativ

 • un număr mai mare de școli și de instituții de educație și formare profesională (ISCED 1-4) care să predea teme legate de Uniunea Europeană per stat membru al UE sau țară terță asociată la program;
 • un număr mai mare de cursuri în școlile și instituțiile de educație și formare profesională (ISCED 1-4) implicate în experiențe de învățare pe teme legate de Uniunea Europeană;
 • creșterea numărului de domenii tematice esențiale sau de activități extrașcolare, acolo unde temele legate de Uniunea Europeană sunt predate în școli și instituții de educație și formare profesională (ISCED 1-4) pentru fiecare stat membru al UE sau țară terță asociată la program;
 • un număr mai mare de cadre didactice implicate în îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la UE.

Calitativ

În ceea ce privește participanții implicați direct în acțiuni, inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vor produce efecte pozitive și de lungă durată asupra școlilor și asupra instituțiilor de educație și formare profesională (ISCED 1-4), precum și asupra cursanților și cadrelor didactice, inclusiv prin:

 • creșterea calității metodelor inovatoare de predare și învățare cu privire la UE, acordând o atenție deosebită priorităților UE1 ;
 • o creștere a oportunităților pentru personalul didactic în ceea ce privește dezvoltarea profesională;
 • rezultate mai bune ale învățării cu privire la UE în rândul elevilor, care vor fi mai bine pregătiți să cunoască și să înțeleagă modul de funcționare al UE, istoria, valorile și obiectivele acesteia, precum și instituțiile UE și procesele decizionale care influențează viața de zi cu zi a tinerilor europeni;
 • consolidarea gândirii critice cu privire la UE prin oferirea de date și de cunoștințe în sălile de clasă și prin intermediul altor activități școlare, cum ar fi vizite de studiu, schimburi, proiecte, pentru a ilustra importanța cetățeniei UE și a drepturilor în UE.

În ceea ce privește organizațiile participante, inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” vor genera o dinamică nouă și:

 • le vor spori și sistematiza capacitatea de a preda subiecte legate de Uniunea Europeană într-o abordare multidisciplinară;
 • vor atrage un număr mai mare de cursanți și de profesori noi, interesați să dobândească date și cunoștințe cu privire la UE.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Propunerea trebuie să demonstreze relevanța în raport cu obiectivele acestei acțiuni și, printre altele, relevanța va depinde de:

 • tipul și numărul subiectelor UE propuse pentru proiect;
 • elementele inovatoare și creative din cadrul propunerii;
 • utilizarea metodologiei digitale – acolo unde este posibil;
 • noi metodologii de predare și învățare pentru a spori gradul de atractivitate al subiectelor legate de Uniunea Europeană în rândul elevilor și studenților și pentru a le adapta mai bine la nevoile acestora.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

În ceea ce privește calitatea, propunerea ar trebui să includă:

 • calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse;
 • metodologiile de predare utilizate, inclusiv cursuri colective, seminare, activități de tutorat, învățare la distanță, dar nu și instruire individuală;
 • dovezi privind claritatea și conținutul programului de lucru propus, în toate etapele sale (elaborare, punere în aplicare, evaluare și monitorizare).

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare  (punctaj maxim 25 de puncte)

Propunerea de proiect ar trebui să includă:

 • dovada unui angajament clar al conducerii școlilor/instituțiilor de educație și formare profesională;
 • dovada unui angajament clar de sprijinire a cadrelor didactice în ceea ce privește atât elaborarea conținutului, cât și activitățile lor de predare;
 • dovezi privind monitorizarea activităților și vizibilitatea rezultatelor obținute de personalul implicat în această inițiativă;
 • dovada implicării unor membri ai personalului cu aptitudini pedagogice relevante.

Impact, diseminare și durabilitate (punctaj maxim 25 de puncte)

Propunerea de proiect ar trebui să includă:

 • dovada unor măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia;
 • o descriere clară a strategiei de diseminare la nivelul instituției și în afara acesteia;
 • o explicație a impactului preconizat asupra școlilor și a instituțiilor de educație și formare profesională (ISCED 1-4), precum și asupra elevilor, studenților și cadrelor didactice care beneficiază de pe urma activităților.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo din cadrul aceleiași teme li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Această schemă de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile. Valoarea maximă a grantului UE per proiect este de 30 000 EUR.

Contribuțiile forfetare vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Solicitanții trebuie să solicite cuantumul prestabilit al sumei forfetare unice, corespunzător țării lor, indicat în tabelul de mai jos. Trebuie avut în vedere faptul că suma forfetară pentru fiecare țară reflectă numărul total de ore de predare pe o perioadă de 3 ani. Sumele din tabel reprezintă contribuția finală a UE la o rată de cofinanțare de 80 %.

Inițiativele „Cunoașterea UE”

Țări/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 40 de ore/an)

între 120 și 150 de ore de predare

între 151 și 180 de ore de predare

între 181 și 210 ore de predare

între 211 și 240 de ore de predare

≥241 de ore de predare

Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Serbia 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turcia, Croația, Letonia 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Ungaria, Polonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Slovacia 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugalia, Grecia, Slovenia, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Cipru, Islanda, Spania, Italia 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Irlanda, Franța, Finlanda 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Norvegia 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet