Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Opi eu:sta -toiminto muilla koulutussektoreilla

Opi EU:sta -toiminnolla tuetaan kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4) tarjoamaan erityistä sisältöä EU:hun liittyvistä aiheista (kuten demokratiasta, EU:n historiasta, EU:n toiminnasta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta). Opetustoiminnan olisi tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voisi kuulua projektiviikkoja, opintokäyntejä ja muita immersiivisiä toimintoja.

Toimintoja järjestävät koulut ja ammatilliset oppilaitokset (ISCED-tasot 1–4). Ne voivat suunnitella ja tarjota EU-asioita koskevaa sisältöä ja luoda oppimiskokemuksia itse tai korkeakoulujen tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden (kuten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten) tuella. Tässä osiossa järjestettävillä toiminnoilla tehostetaan oppimista Euroopan unionista innostavilla opetusmenetelmillä. Ne auttavat vahvistamaan opiskelijoiden EU:hun kuulumisen tunnetta, sen vaikutusta heidän elämäänsä ja heidän ymmärrystään EU:n mekanismeista ja toimintapolitiikoista.

Toiminnon tavoitteet

Jean Monnet ”opi EU:sta toiminnolla” edistetään Euroopan unionia koskevan näkökulman sisällyttämistä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) koulutuskulttuuriin ja edistetään eurooppalaisen identiteetin ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistamista opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.  

 • Annetaan opettajille mahdollisuus antaa EU:ta koskevaa opetusta osallistavilla menetelmillä ja välittää Euroopan unionia koskevia tietoja ja tietämystä oppijoille.
 • Parannetaan EU-asioita koskevia oppimistuloksia.
 • Vahvistetaan EU-asioihin liittyvää lukutaitoa kouluissa (ISCED-tasot 1–4).
 • Luodaan kiinnostusta Euroopan unionia kohtaan sekä perusta oppilaiden ja opiskelijoiden demokraattiseen prosessiin osallistumisen lisäämiseksi ja annetaan heille paremmat valmiudet kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opi Eu:sta -toimintoa”?

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Yksi koulu tai ammatillinen oppilaitos

(ISCED-tasot 1–4), joka sijaitsee jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Jean Monnet ”opi EU:sta -toiminnossa” on annettava vähintään 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen peräkkäisen vuoden ajan EU:hun liittyvistä aiheista.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Jean Monnet ”opi EU:sta -toiminto” koskee erityisesti kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4). Jean Monnet ”opi EU:sta -toiminnon” on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 • opetussuunnitelmiin virallisesti sisältyvä opetus Euroopan unioniin liittyvistä aiheista (yhden tai useamman olemassa olevan oppiaineen opetus)
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisopetus muiden oppiaineiden kanssa
 • opetussuunnitelman ulkopuoliset seminaarit, opintovierailut, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita organisaatioita.

Tässä toiminnossa opetustunnilla ymmärretään tunnin kestäväksi oppimiskokemukseksi kouluopetuksen tai ammatillisen koulutuksen toiminnan yhteydessä. Se voidaan toteuttaa luokka- tai muuna opetuksena (kuten työpajoina, asiantuntijoiden tapaamisina, opintovierailuina), mutta sillä on oltava yhteys konkreettisiin oppimistuloksiin ja EU-opintoihin / EU:n arvoihin.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä opettavien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) määrän lisääntyminen kussakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.
 • Euroopan unioniin liittyviä aiheita koskeviin oppimiskokemuksiin osallistuvien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) luokkien määrän lisääntyminen kussakin ohjelmamaassa.
 • Keskeisten oppiaineiden tai opetussuunnitelmien ulkopuolisen toiminnan, joissa opetetaan EU-aiheita, lisääntyminen kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (ISCED-tasot 1–4).
 • EU-asioihin liittyvän lukutaidon parantamiseen osallistuvien opettajien määrän lisääntyminen.

Laadulliset vaikutukset

Toimintoihin suoraan osallistuvien osallistujien osalta Jean Monnet ”opi EU:sta -toiminnolla” tuotetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) oppijoille ja opettajille muun muassa seuraavasti:

 • Parannetaan EU-asioita koskevien innovatiivisten opetus- ja oppimismenetelmien laatua kiinnittäen erityistä huomiota EU:n painopisteisiin1 .
 • Lisätään opetushenkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.
 • Opiskelijoiden EU:ta koskevat oppimistulokset parantuvat, kun he saavat paremmat tiedot EU:sta, sen historiasta, arvoista, tavoitteista sekä toimielimistä ja päätöksentekoprosesseista, jotka vaikuttavat nuorten eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään, ja ymmärtävät niitä paremmin.
 • EU-asioita koskevaa kriittistä ajattelua vahvistetaan välittämällä tosiseikkoja ja tietoa luokkaopetuksessa ja koulujen muissa toiminnoissa, kuten opintokäynneillä, vaihdoissa ja projektitöissä, EU:n kansalaisuuden ja oikeuksien merkityksen havainnollistamiseksi.

Osallistujaorganisaatioiden osalta Jean Monnet ”opi EU:sta -toiminolla” edistetään uutta dynamiikkaa sekä

 • lisätään ja systematisoidaan niiden valmiuksia opettaa EU-aiheita monialaisella lähestymistavalla
 • houkutellaan enemmän ja uusia opettajia ja oppijoita, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan tietämystä EU:sta.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein (noudattakaa luetelmakohtien rakennetta kunkin perusteen osalta):

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa on osoitettava hankkeen merkitys tämän toiminnon tavoitteiden kannalta, ja sen merkitys arvioidaan muun muassa seuraavin perustein:

 • hankkeessa ehdotettujen EU-aiheiden tyyppi ja lukumäärä
 • hanke-ehdotuksen innovatiivisuus ja luovuus
 • digitaalisten menetelmien käyttö – mahdollisuuksien mukaan
 • uudet opetus- ja oppimismenetelmät EU-aiheiden tekemiseksi oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta houkuttelevammiksi ja heille sopivammiksi.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

Laadun osalta hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä seuraavat seikat:

 • ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus
 • käytettävät opetusmenetelmät, kuten ryhmäluennot, seminaarit, pienryhmäohjaus, etäopetus, mutta ei henkilökohtainen opetus
 • näyttö siitä, että ehdotettu työohjelma on selkeä ja kattava kaikissa vaiheissaan (valmistelu, toteutus, arviointi ja jatkotoimet).

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu  (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä siitä, että koulun tai ammatillisen oppilaitoksen johto on sitoutunut hankkeeseen selkeästi
 • näyttöä selkeästä sitoutumisesta opettajien tukemiseen sisällön valmistelussa ja opetustoiminnassa
 • näyttöä toimintojen seurannasta ja tähän aloitteeseen osallistuvan henkilöstön saavuttamien tulosten näkyvyydestä
 • näyttöä siitä, että mukana on henkilöstöä, jolla on asianmukaiset pedagogiset taidot.

Vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja kestävyys (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä toimenpiteistä ja resursseista, joilla varmistetaan, että tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin
 • selkeä kuvaus levitysstrategiasta, jolla tuloksia levitetään oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella
 • selvitys odotetusta vaikutuksesta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) toiminnoista hyötyviin oppilaisiin, opiskelijoihin ja opettajiin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Tämän rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta. EU-avustus on enintään 30 000 euroa hanketta kohden.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hakijoiden on haettava kyseessä olevalle maalle ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Huomaa, että maakohtaisessa kertakorvauksessa otetaan huomioon opetustuntien kokonaismäärä kolmen vuoden aikana. Taulukossa esitetyt määrät ovat EU:n lopullinen rahoitusosuus, kun yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia.

Opi EU:sta -toiminto:

Maat / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)

120–150 opetustuntia

151–180 opetustuntia

180–210 opetustuntia

211–240 opetustuntia

≥ 241 opetustuntia

 

Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia

10 250 euroa

12 500 euroa

14 750 euroa

17 000 euroa

19 250 euroa

Turkki, Kroatia, Latvia

12 000 euroa

14 750 euroa

17 500 euroa

20 000 euroa

22 750 euroa

Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia

13 500 euroa

16 500 euroa

19 750 euroa

22 750 euroa

26 000 euroa

Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta

17 000 euroa

20 500 euroa

24 000 euroa

27 750 euroa

30 000 euroa

Kypros, Islanti, Espanja, Italia

19 750 euroa

24 500 euroa

29 000 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

Irlanti, Ranska, Suomi

23 250 euroa

28 500 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja

25 000 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

30 000 euroa

Tagged in:  Jean Monnet