Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Opi EU:sta -toiminto muilla koulutussektoreilla

Opi EU:sta -toiminto tukee kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4) erityisen sisällön tarjoamisessa EU:hun liittyvistä aiheista (kuten demokratiasta, EU:n historiasta, EU:n toiminnasta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta). Opetustoiminnan olisi tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voisi kuulua projektiviikkoja, opintokäyntejä ja muuta immersiivistä toimintaa.

Toimintaa järjestävät koulut ja ammatilliset oppilaitokset (ISCED-tasot 1–4). Ne voivat suunnitella ja tarjota EU-asioita koskevaa sisältöä ja luoda oppimiskokemuksia itse tai korkeakoulujen tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden (kuten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten) tuella. Tämän osion mukaisesti järjestettävällä toiminnalla tehostetaan oppimista Euroopan unionista innostavilla opetusmenetelmillä. Ne auttavat vahvistamaan opiskelijoiden EU:hun kuulumisen tunnetta, sen vaikutusta heidän elämäänsä ja heidän ymmärrystään EU:n mekanismeista ja toimintapolitiikoista.

Toiminnon Tavoitteet

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnolla edistetään Euroopan unionia koskevan näkökulman sisällyttämistä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) koulutuskulttuuriin ja edistetään eurooppalaisen identiteetin ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistamista opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.  

Keskeisinä tavoitteina on ennen kaikkea

 • lisätä Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä opettavien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) määrää kussakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa
 • lisätä Euroopan unioniin liittyviä aiheita koskeviin oppimiskokemuksiin osallistuvien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) luokkien määrää
 • lisätä keskeisten oppiaineiden tai opetussuunnitelmien ulkopuolisen toiminnan, joissa opetetaan EU-aiheita, määrää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (ISCED-tasot 1–4)
 • lisätä EU-asioiden tuntemuksen parantamiseen osallistuvien opettajien määrää
 • parantaa EU-asioita koskevien innovatiivisten opetus- ja oppimismenetelmien laatua kiinnittäen erityistä huomiota EU:n painopistetavoitteisiin
 • parantaa opiskelijoiden EU:ta koskevia oppimistuloksia siten, että heillä on enemmän tietoa ja ymmärrystä EU:sta, sen historiasta, arvoista, tavoitteista sekä toimielimistä ja päätöksentekoprosesseista, jotka vaikuttavat nuorten eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään, sekä lisätä aktiivista kansalaisuutta opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminto koskee erityisesti kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4).

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnon on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 • Euroopan unioniin liittyviä aiheita koskeva opetus sisältyy (yhden tai useamman olemassa olevan oppiaineen) virallisiin opetussuunnitelmiin
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista: yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisopetus muiden oppiaineiden kanssa
 • opetussuunnitelman ulkopuoliset seminaarit, opintovierailut, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita organisaatioita.

Tässä toiminnossa opetustunti ymmärretään tunnin kestäväksi oppimiskokemukseksi kouluopetukseen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän toiminnan yhteydessä. Se voidaan toteuttaa luokka- tai muuna opetuksena (kuten työpajoina, asiantuntijoiden tapaamisina, opintovierailuina), mutta sillä on oltava yhteys konkreettisiin oppimistuloksiin ja EU-opintoihin / EU:n arvoihin.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opi EU:sta” -toimintoa?

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt, tapauksen mukaan) ovat

 • kouluja tai ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4)
 • sijoittautuneita johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan.

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia.       

Tukikelpoinen toiminta

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnossa on annettava vähintään 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen peräkkäisen vuoden ajan EU:hun liittyvistä aiheista.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla avustussopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa on osoitettava hankkeen merkitys tämän toiminnon tavoitteiden kannalta, ja sen merkitys arvioidaan muun muassa seuraavin perustein:

 • hankkeessa ehdotettujen EU-aiheiden tyyppi ja lukumäärä
 • hanke-ehdotuksen innovatiivisuus ja luovuus
 • digitaalisten menetelmien käyttö – mahdollisuuksien mukaan
 • uudet opetus- ja oppimismenetelmät EU-aiheiden tekemiseksi oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta houkuttelevammiksi ja heille sopivammiksi.

Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu - (enintään 25 pistettä)

Laadun osalta hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä seuraavat seikat:

 • ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus
 • käytettävät opetusmenetelmät, kuten ryhmäluennot, seminaarit, pienryhmäohjaus, etäopetus, mutta ei henkilökohtainen opetus
 • näyttö siitä, että ehdotettu työohjelma on selkeä ja kattava kaikissa vaiheissaan (valmistelu, toteutus, arviointi ja jatkotoimet).

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä siitä, että koulun tai ammatillisen oppilaitoksen johto on sitoutunut hankkeeseen selkeästi
 • näyttöä selkeästä sitoutumisesta opettajien tukemiseen sisällön valmistelussa ja opetustoiminnassa
 • näyttöä toiminnan seurannasta ja tähän aloitteeseen osallistuvan henkilöstön saavuttamien tulosten näkyvyydestä
 • näyttöä siitä, että mukana on henkilöstöä, jolla on asianmukaiset pedagogiset taidot.

Vaikuttavuus - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä toimenpiteistä ja resursseista, joilla varmistetaan, että tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin
 • selkeä kuvaus levitysstrategiasta, jolla tuloksia levitetään oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella
 • selvitys odotetusta vaikutuksesta toiminnasta hyötyviin kouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin (ISCED-tasot 1–4), oppilaisiin, opiskelijoihin ja opettajiin.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään 15 pistettä jokaisessa edellä mainituista arviointikriteerien luokista.

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella.

Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Odotettu vaikutus

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnon liittyvän hankkeen odotetaan tuottavan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä kouluille että ammatillisen koulutuksen järjestäjille samoin kuin niiden toimintaan osallistuville, erityisesti opettajille ja opiskelijoille.

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnon vaikutusta mitataan määrällisillä ja laadullisilla indikaattoreilla (ks. jäljempänä oleva taulukko), jotka liittyvät johdanto-osan kohdassa ”Toiminnon tavoitteet” kuvailtuihin toiminnolle asetettuihin tavoitteisiin.

Hakijoita kannustetaan käyttämään hakemuksissaan seuraavia indikaattoreita ja asettamaan niitä koskevat tavoitearvot:

Tavoitteet

Lisätään Euroopan unioniin liittyviä aiheita koskeviin oppimiskokemuksiin osallistuvien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) luokkien määrää.

Indikaattorit

Toimintoon osallistuvien luokkien ja opiskelijoiden lukumäärä (jaoteltuna sukupuolen mukaan).

Tavoitteet

Lisätään keskeisten oppiaineiden tai opetussuunnitelmien ulkopuolisen toiminnan, joissa opetetaan EU-aiheita, määrää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (ISCED-tasot 1–4).

Indikaattorit

Niiden aihealueiden lukumäärä ja tyyppi, joiden yhteydessä opetetaan EU-aiheita.

Tavoitteet

Lisätään EU-asioiden tuntemuksen parantamiseen osallistuvien opettajien määrää.

Indikaattorit

Toimintoon osallistuvien lopettajien lukumäärä (jaoteltuna sukupuolen mukaan).

Tavoitteet

Parannetaan EU-asioita koskevien innovatiivisten opetus- ja oppimismenetelmien laatua kiinnittäen erityistä huomiota EU:n painopistetavoitteisiin.

Indikaattorit

Niiden hankkeiden lukumäärä, joihin sisältyy innovatiivisten menetelmien käyttö.

Tavoitteet

Parannetaan opiskelijoiden EU:ta koskevia oppimistuloksia siten, että heillä on enemmän tietoa ja ymmärrystä EU:sta, sen historiasta, arvoista, tavoitteista sekä toimielimistä ja päätöksentekoprosesseista, jotka vaikuttavat nuorten eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään.

Indikaattorit

Onnistumisprosentti EU:ta koskevan oppimisen arviointikokeissa (jaoteltuna sukupuolen mukaan).

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

EU-avustuksen enimmäismäärä on 35 000 euroa hanketta kohden.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hakijoiden on haettava kyseessä olevalle maalle ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Huomaa, että maakohtaisessa kertakorvauksessa otetaan huomioon opetustuntien kokonaismäärä kolmen vuoden aikana. Taulukossa esitetyt määrät ovat EU:n lopullinen rahoitusosuus, kun yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia.

Opi EU:sta -toiminto

Maat / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi)  120–150 opetustuntia 151–180 opetustuntia 181–210
opetustuntia
211–240 opetustuntia ≥241 
opetustuntia
Bulgaria,Romania, PohjoisMakedonia, Liechtenstein, Serbia 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turkki, Kroatia, Latvia 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Kypros, Islanti, Espanja, Italia 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irlanti, Ranska, Suomi 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgia, Tanska, Saksa,Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet