Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Opi EU:sta -toiminto muilla koulutussektoreilla

Opi EU:sta -toiminto tukee kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4) erityisen sisällön tarjoamisessa EU:hun liittyvistä aiheista (kuten demokratiasta, EU:n historiasta, EU:n toiminnasta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta). Opetustoiminnan olisi tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voisi kuulua projektiviikkoja, opintokäyntejä ja muuta immersiivistä toimintaa.

Toimintaa järjestävät koulut ja ammatilliset oppilaitokset (ISCED-tasot 1–4). Ne voivat suunnitella ja tarjota EU-asioita koskevaa sisältöä ja luoda oppimiskokemuksia itse tai korkeakoulujen tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden (kuten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten) tuella. Tämän osion mukaisesti järjestettävällä toiminnalla tehostetaan oppimista Euroopan unionista innostavilla opetusmenetelmillä. Ne auttavat vahvistamaan opiskelijoiden EU:hun kuulumisen tunnetta, sen vaikutusta heidän elämäänsä ja heidän ymmärrystään EU:n mekanismeista ja toimintapolitiikoista.

Toiminnon Tavoitteet

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnolla edistetään Euroopan unionia koskevan näkökulman sisällyttämistä koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) koulutuskulttuuriin ja edistetään eurooppalaisen identiteetin ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistamista opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.  

 • Annetaan opettajille valmiudet antaa EU:ta koskevaa opetusta osallistavilla menetelmillä ja välittää Euroopan unionia koskevia tietoja ja tietämystä oppijoille.
 • Parannetaan EU-asioita koskevia oppimistuloksia.
 • Vahvistetaan EU-asioiden tuntemusta kouluissa (ISCED-tasot 1–4).
 • Lisätään kiinnostusta Euroopan unionia kohtaan sekä luodaan perusta oppilaiden ja opiskelijoiden demokraattisiin prosesseihin osallistumisen lisäämiselle ja annetaan heille paremmat valmiudet kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opi EU:sta” -toimintoa?

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakijan on oltava

 • koulu tai ammatillinen oppilaitos (ISCED-tasot 1–4)
 • joka sijaitsee jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.      

Konsortion kokoonpano

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia (yksittäiset edunsaajat).

Tukikelpoinen toiminta

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnossa on annettava vähintään 40 opetustuntia lukuvuodessa kolmen peräkkäisen vuoden ajan EU:hun liittyvistä aiheista.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminto koskee erityisesti kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4). Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnon on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 • opetussuunnitelmiin virallisesti sisältyvä opetus Euroopan unioniin liittyvistä aiheista (yhden tai useamman olemassa olevan oppiaineen opetus)
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista: yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisopetus muiden oppiaineiden kanssa
 • opetussuunnitelman ulkopuoliset seminaarit, opintovierailut, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita organisaatioita.

Tässä toiminnossa opetustunti ymmärretään tunnin kestäväksi oppimiskokemukseksi kouluopetuksen tai ammatillisen koulutuksen toiminnan yhteydessä. Se voidaan toteuttaa luokka- tai muuna opetuksena (kuten työpajoina, asiantuntijoiden tapaamisina, opintovierailuina), mutta sillä on oltava yhteys konkreettisiin oppimistuloksiin ja EU-opintoihin / EU:n arvoihin.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä opettavien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) määrän lisääntyminen kussakin EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.
 • Euroopan unioniin liittyviä aiheita koskeviin oppimiskokemuksiin osallistuvien koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) luokkien määrän lisääntyminen.
 • Keskeisten oppiaineiden tai opetussuunnitelmien ulkopuolisen toiminnan, joissa opetetaan EU-aiheita, lisääntyminen kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (ISCED-tasot 1–4).
 • EU-asioiden tuntemuksen parantamiseen osallistuvien opettajien määrän lisääntyminen.

Laadulliset vaikutukset

Toimintaan suoraan osallistuvien osallistujien osalta Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnolla tuotetaan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) oppijoille ja opettajille muun muassa seuraavasti:

 • Parannetaan EU-asioita koskevien innovatiivisten opetus- ja oppimismenetelmien laatua kiinnittäen erityistä huomiota EU:n painopisteisiin1 .
 • Lisätään opetushenkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.
 • Opiskelijoiden EU:ta koskevat oppimistulokset parantuvat, kun he saavat paremmat tiedot EU:sta, sen historiasta, arvoista, tavoitteista sekä toimielimistä ja päätöksentekoprosesseista, jotka vaikuttavat nuorten eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään, ja ymmärtävät niitä paremmin.
 • EU-asioita koskevaa kriittistä ajattelua vahvistetaan välittämällä tosiseikkoja ja tietoa luokkaopetuksessa ja koulujen muussa toiminnassa, kuten opintokäynneillä, vaihdoissa ja projektitöissä, EU:n kansalaisuuden ja oikeuksien merkityksen havainnollistamiseksi.

Osallistujaorganisaatioiden osalta Jean Monnet ”opi EU:sta” -toiminnolla edistetään uutta dynamiikkaa sekä

 • lisätään ja systematisoidaan niiden valmiuksia opettaa EU-aiheita monialaisella lähestymistavalla
 • houkutellaan enemmän ja uusia opettajia ja oppijoita, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan tietoa EU:sta.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa on osoitettava hankkeen merkitys tämän toiminnon tavoitteiden kannalta, ja sen merkitys arvioidaan muun muassa seuraavin perustein:

 • hankkeessa ehdotettujen EU-aiheiden tyyppi ja lukumäärä
 • hanke-ehdotuksen innovatiivisuus ja luovuus
 • digitaalisten menetelmien käyttö – mahdollisuuksien mukaan
 • uudet opetus- ja oppimismenetelmät EU-aiheiden tekemiseksi oppilaiden ja opiskelijoiden kannalta houkuttelevammiksi ja heille sopivammiksi.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu - (enintään 25 pistettä)

Laadun osalta hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä seuraavat seikat:

 • ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus
 • käytettävät opetusmenetelmät, kuten ryhmäluennot, seminaarit, pienryhmäohjaus, etäopetus, mutta ei henkilökohtainen opetus
 • näyttö siitä, että ehdotettu työohjelma on selkeä ja kattava kaikissa vaiheissaan (valmistelu, toteutus, arviointi ja jatkotoimet).

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä siitä, että koulun tai ammatillisen oppilaitoksen johto on sitoutunut hankkeeseen selkeästi
 • näyttöä selkeästä sitoutumisesta opettajien tukemiseen sisällön valmistelussa ja opetustoiminnassa
 • näyttöä toiminnan seurannasta ja tähän aloitteeseen osallistuvan henkilöstön saavuttamien tulosten näkyvyydestä
 • näyttöä siitä, että mukana on henkilöstöä, jolla on asianmukaiset pedagogiset taidot.

Vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja kestävyys - (enintään 25 pistettä)

Hanke-ehdotuksessa olisi esitettävä

 • näyttöä toimenpiteistä ja resursseista, joilla varmistetaan, että tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin
 • selkeä kuvaus levitysstrategiasta, jolla tuloksia levitetään oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella
 • selvitys odotetusta vaikutuksesta toiminnasta hyötyviin kouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin (ISCED-tasot 1–4), oppilaisiin, opiskelijoihin ja opettajiin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta. EU-avustuksen enimmäismäärä on 30 000 euroa hanketta kohden.

Kertakorvaukseen perustuvat rahoitusosuudet kattavat henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannukset, laite- ja alihankintakustannukset sekä muita kustannuksia (tulostenlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hakijoiden on haettava kyseessä olevalle maalle ennalta määriteltyä kertakorvauksen määrää, joka esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Huomaa, että maakohtaisessa kertakorvauksessa otetaan huomioon opetustuntien kokonaismäärä kolmen vuoden aikana. Taulukossa esitetyt määrät ovat EU:n lopullinen rahoitusosuus, kun yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia.

Opi EU:sta -toiminto

Maat / opetustunnit kolmen vuoden aikana (vähintään 40 tuntia/vuosi) 120–150 opetustuntia 151–180 opetustuntia 181–210 opetustuntia 211–240 opetustuntia ≥241 opetustuntia
Bulgaria, Romania, Pohjois-Makedonia, Liechtenstein, Serbia 10.250 euroa 12.000 euroa 13.500 euroa 17.000 euroa 19.750 euroa
Turkki, Kroatia, Latvia 12.000 euroa 14.750 euroa 17.500 euroa 20.000 euroa 22.750 euroa
Unkari, Puola, Liettua, Tšekki, Viro, Slovakia 13.500 euroa 16.500 euroa 19.750 euroa 22.750 euroa 26.000 euroa
Portugali, Kreikka, Slovenia, Malta 17.000 euroa 20.500 euroa 24.000 euroa 27.750 euroa 30.000 euroa
Kypros, Islanti, Espanja, Italia 19.750 euroa 24.500 euroa 29.000 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa
Irlanti, Ranska, Suomi 23.250 euroa 28.500 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa
Belgia, Tanska, Saksa, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Ruotsi, Norja 25.000 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa 30.000 euroa
Tagged in:  Jean Monnet