Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2023 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Πρωτοβουλιες «μαθαινοντας για την ΕΕ» σε αλλους τομεις της εκπαιδευσης και καταρτισης

Οι πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» θα στηρίξουν τα σχολεία και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ISCED 1-4, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν ειδικό περιεχόμενο για θέματα που βασίζονται στην ΕΕ (δημοκρατία, ιστορία της ΕΕ, πώς λειτουργεί η ΕΕ, πολιτιστική πολυμορφία —μεταξύ άλλων). Οι δραστηριότητες θα πρέπει να διδάσκονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εβδομάδες σχεδίων, επισκέψεις μελέτης και άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες θα προσφέρονται από σχολεία και ιδρύματα ΕΕΚ (ISCED 1-4). Μπορούν να σχεδιάζουν και να παρέχουν περιεχόμενο για θέματα της ΕΕ και να δημιουργούν τα ίδια μαθησιακές εμπειρίες ή με την υποστήριξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων σχετικών οργανισμών (ΜΚΟ, ενώσεις κ.λπ.). Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται βάσει της παρούσας ενότητας θα ενισχύουν τη μάθηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπους που εμπνέουν. Θα βοηθήσουν τους φοιτητές να ενισχύσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ΕΕ, τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή τους και την κατανόηση των μηχανισμών και των πολιτικών της ΕΕ.

Στοχοι της δρασης

Οι πρωτοβουλίες Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» θα βοηθήσουν να εισαχθεί η διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαιδευτική κουλτούρα των σχολείων και των ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4) και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

 • Η παροχή της δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν σχετικά με την ΕΕ χρησιμοποιώντας μεθόδους συμμετοχής και να παρέχουν στους εκπαιδευόμενούς τους στοιχεία και γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε θέματα ΕΕ·
 • Η ενίσχυση του γραμματισμού σχετικά με την ΕΕ στα σχολεία (ISCED 1- 4)·
 • Η δημιουργία ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το να αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών και των φοιτητών στη δημοκρατική διαδικασία και τον καλύτερο εφοδιασμό τους ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για πρωτοβουλιες Jean Monnet «Μαθαινοντας Για Την Εε»;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • σχολείο ή ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (ISCED 1-4)·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.   

Σύνθεση της κοινοπραξίας  

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από ενιαίους αιτούντες (ενιαίοι δικαιούχοι).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Κάθε πρωτοβουλία Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» πρέπει να υλοποιείται για τουλάχιστον 40 διδακτικές ώρες ανά σχολικό έτος για τρία συναπτά έτη και να αφορά θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οργανωση σχεδιου

Οι πρωτοβουλίες Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» απευθύνονται ειδικά στα σχολεία και στα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (ISCED 1–4). Οι πρωτοβουλίες Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» πρέπει να έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:

 • διδασκαλία θεμάτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία εντάσσονται επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών (διδασκαλία σε ένα ή περισσότερα υφιστάμενα μαθήματα)
 • εμπειρίες μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμπληρώνουν ήδη υφιστάμενα μαθήματα: συνεργατική μάθηση, συνδιδασκαλία, μεταξύ άλλων θεμάτων
 • σεμινάρια εκτός του προγράμματος σπουδών, επισκέψεις μελέτης, άλλα είδη εμπειριών που αφορούν την ΕΕ και στις οποίες συμμετέχουν άλλοι οργανισμοί

Για τους σκοπούς της δράσης, ως ώρα διδασκαλίας νοείται η ώρα μαθησιακής εμπειρίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχολείου ή της ΕΕΚ. Μπορεί να είναι μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας ή εκτός αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. εργαστήρια, συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, επισκέψεις μελέτης), αλλά πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και με τις ευρωπαϊκές σπουδές/αξίες της ΕΕ.

Αναμενομενος αντικτυπος

Ποσοτικός

 • αυξανόμενος αριθμός σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1 –4) που διδάσκουν θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • αυξανόμενος αριθμός τάξεων στα σχολεία και ΕΕΚ (ISCED 1 –4) που συμμετέχουν σε μαθησιακές εμπειρίες σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αυξανόμενος αριθμός βασικών θεματικών τομέων ή εξωσχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και τα ιδρύματα ΕΕΚ (ISCED 1 –4) στους οποίους / κατά τις οποίες διδάσκεται η ΕΕ για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
 • αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη βελτίωση του γραμματισμού σχετικά με την ΕΕ

Ποιοτικός

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες που εμπλέκονται άμεσα στις δράσεις, οι πρωτοβουλίες Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα στα σχολεία και τα ιδρύματα ΕΕΚ (ISCED 1-4), για τους εκπαιδευομένους και τους εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:

 • αυξάνοντας την ποιότητα των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες της ΕΕ1 ·
 • αυξάνοντας τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για το διδακτικό προσωπικό·
 • βελτιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών σχετικά με την ΕΕ, εφοδιάζοντάς τους με καλύτερες γνώσεις και κατανόηση της ΕΕ, της ιστορίας, των αξιών, των στόχων της, καθώς και των θεσμικών οργάνων, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των νέων Ευρωπαίων·
 • ενισχύοντας την κριτική σκέψη σχετικά με την ΕΕ μέσω της παροχής στοιχείων και γνώσεων σε περιβάλλον τάξης και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις μελέτης, ανταλλαγές, σχέδια, για να καταδειχθεί η σημασία της ιθαγένειας και των δικαιωμάτων της ΕΕ.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, οι πρωτοβουλίες Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» θα δώσουν μια νέα δυναμική και:

 • θα αυξήσουν και θα συστηματοποιήσουν την ικανότητά τους να διδάσκουν θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διεπιστημονική προσέγγιση
 • θα προσελκύσουν περισσότερους και νέους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία και γνώσεις σχετικά με την Ένωση

Κριτηρια χορηγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Η πρόταση πρέπει να καταδεικνύει τη συνάφεια με τους στόχους της παρούσας δράσης και, μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η συνάφεια, μέσω:

 • του είδους και του αριθμού των προτεινόμενων θεμάτων που αφορούν την ΕΕ για το σχέδιο
 • καινοτομίας και δημιουργικότητας στην πρόταση
 • της χρήσης ψηφιακής μεθοδολογίας — όπου είναι δυνατόν
 • νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης ώστε τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστούν πιο ελκυστικά και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των μαθητών και των φοιτητών

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25)

Όσον αφορά την ποιότητα, η πρόταση θα πρέπει να παρουσιάζει:

 • την ποιότητα και τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας
 • τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων, μαθημάτων, εξ αποστάσεως μάθησης αλλά όχι ατομικής διδασκαλίας
 • αποδεικτικά στοιχεία της σαφήνειας και της ουσίας του προτεινόμενου προγράμματος εργασίας σε όλες τις φάσεις του (προετοιμασία, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση)

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25)

Η πρόταση σχεδίου θα πρέπει να παρέχει:

 • αποδεικτικά στοιχεία της σαφούς δέσμευσης από την πλευρά της διοίκησης του σχολείου / ιδρύματος ΕΕΚ
 • αποδεικτικά στοιχεία της σαφούς δέσμευσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών όσον αφορά την προετοιμασία του περιεχομένου καθώς και τις διδακτικές τους δραστηριότητες
 • αποδεικτικά στοιχεία της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και της προβολής των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από το προσωπικό που συμμετέχει στην παρούσα πρωτοβουλία
 • αποδεικτικά στοιχεία της συμμετοχής μελών του προσωπικού με συναφείς παιδαγωγικές δεξιότητες

Αντίκτυπος, διάδοση και βιωσιμότητα (μέγιστη βαθμολογία: 25)

Η πρόταση σχεδίου θα πρέπει να παρέχει:

 • αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη των κατάλληλων μέτρων και πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του
 • σαφή περιγραφή της στρατηγικής διάδοσης εντός και εκτός του ιδρύματος
 • επεξήγηση του αναμενόμενου αντικτύπου στα σχολεία και τα ιδρύματα ΕΕΚ (ISCED 1 –4), στους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς που επωφελούνται από τις δραστηριότητες

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Σε περίπτωση ex aequo σε προτάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα, θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω προτάσεις για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων. Η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 30 000 EUR.

Οι συνεισφορές κατ’ αποκοπήν ποσών θα καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι αιτούντες πρέπει να ζητήσουν το προκαθορισμένο ποσό του ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού που αντιστοιχεί στη χώρα, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. Επισημαίνεται ότι το κατ’ αποκοπήν ποσό ανά χώρα αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών σε διάστημα 3 ετών. Τα ποσά του πίνακα αντιπροσωπεύουν την τελική συνεισφορά της ΕΕ σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 %.

 Πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας για την ΕΕ»

Χώρες / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 40 ώρες/έτος)

120-150

διδακτικές ώρες

151-180

διδακτικές ώρες

181-210 

διδακτικές ώρες

211-240

διδακτικές ώρες

241 

διδακτικές ώρες

Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Λιχτενστάιν, Σερβία

10 250

EUR

12 500

EUR

14 750

EUR

17 000

EUR

19 250

EUR

Τουρκία, Κροατία, Λετονία

12 000

EUR

14 750

EUR

17 500

EUR

20 000

EUR

22 750

EUR

Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Σλοβακία

13 500

EUR

16 500

EUR

19 750

EUR

22 750

EUR

26 000

EUR

Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα

17 000

EUR

20 500

EUR

24 000

EUR

27 750

EUR

30 000

EUR

Κύπρος, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία

19 750

EUR

24 500

EUR

29 000

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

Ιρλανδία, Γαλλία, Φινλανδία

23 250

EUR

28 500

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία

25 000

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

30 000

EUR

Tagged in:  Jean Monnet