Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Learning Eu-initiativer på andre uddannelsesområder

Learning EU-initiativer vil støtte skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) ved at sætte dem i stand til at tilbyde specifikt indhold om EU-emner (demokrati, EU's historie, hvordan EU fungerer, kulturel mangfoldighed osv.). Eleverne bør undervises i emnerne i løbet af skoleåret, og aktiviteterne kan omfatte projektuger, studiebesøg og andre dybdegående aktiviteter.

Aktiviteterne vil blive tilbudt af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4). De kan udforme og levere indhold om EU-spørgsmål og selv udvikle læringserfaringer, eller de kan få støtte af videregående uddannelsesinstitutioner eller andre relevante organisationer (NGO'er, sammenslutninger osv.). De aktiviteter, der tilrettelægges i denne kategori, vil forbedre undervisningen i EU-spørgsmål på en inspirerende måde. De vil styrke de studerendes tilhørsforhold til EU, give dem et indtryk af EU's betydning for deres liv og øge deres forståelse af EU's mekanismer og politikker.

Tiltagets mål

Jean Monnet Learning EU-initiativer vil fremme indførelsen af en EU-vinkel i uddannelseskulturen på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1—4) og bidrage til at styrke den europæiske identitet og det europæiske aktive medborgerskab blandt studerende og undervisere:  

De vigtigste målsætninger er især:

 • flere skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), der underviser i EU-spørgsmål, efter EU-medlemsstat eller tredjeland, der er associeret med programmet
 • flere klasser i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), der deltager i læringserfaringer om EU-emner
 • flere centrale fagområder eller andre aktiviteter, hvor der undervises i EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), for hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet
 • flere undervisere, der har fokus på at forbedre kendskabet til EU
 • højnet kvalitet af innovative metoder til EU-undervisning og -læring med særlig vægt på EU's prioriteter
 • forbedret læring om EU for studerende, som får bedre viden om og forståelse af EU og EU's historie, værdier, mål, institutioner og beslutningsprocesser, som påvirker de unge europæeres dagligdag og øget aktivt medborgerskab blandt studerende og lærere.

Planlægning af et projekt

Jean Monnet Learning EU-initiativer er specifikt målrettet mod skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4).

Jean Monnet Learning EU-initiativer skal omfatte et af følgende:

 • undervisning i EU-emner, som er officielt forankret i undervisningsplanerne (undervisning i et eller flere eksisterende fag)
 • læringserfaringer om EU-emner, som supplerer allerede eksisterende kurser: samarbejdsbaseret læring, fællesundervisning, blandt andre emner
 • seminarer, studiebesøg, andre former for EU-erfaring med deltagelse af andre organisationer.

I forbindelse med tiltaget forstås en undervisningstime som en times læringserfaring på en skole eller erhvervsuddannelsesinstitution. Det kan ske i eller uden for klasseværelset (dvs. workshops, møder med eksperter eller studiebesøg), men skal kædes sammen med konkrete læringsresultater og EU-studier/EU-værdier.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om jean monnet learning eu-initiativer?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede deltagende organisationer(Hvem kan ansøge?)

For at være tilskudsberettigede skal ansøgerne (tilskudsmodtagere og tilknyttede enheder, hvis det er relevant) være:

 • en skole eller en erhvervsuddannelsesinstitution (ISCED 1-4)
 • etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres.   

Tilskudsberettigede aktiviteter

Et Jean Monnet Learning EU-initiativ skal omfatte mindst 40 timers undervisning i EU-baserede emner pr. skoleår i tre på hinanden følgende år.

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring af tilskudsaftalen).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 1. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Hvordan ansøger man?

Oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

Projektets relevans (højst 25 point)

Forslaget skal påvise dets relevans i forhold til tiltagets mål. Relevans vil bl.a. blive vurderes ud fra:

 • typen og antallet af EU-fag, der foreslås i forbindelse med projektet
 • innovation og kreativitet i forslaget
 • brug af digitale metoder, hvor det er muligt
 • nye undervisnings- og læringsmetoder for at gøre EU-emner mere attraktive og tilpasse dem til elevernes og de studerendes behov.

Forslaget er relevant for respekt for og fremme af fælles EU-værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne samt bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

Med hensyn til kvalitet bør forslaget beskrive:

 • den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed
 • de anvendte undervisningsmetoder, herunder gruppeundervisning, seminarer, tutorials og fjernundervisning, men ikke individuel undervisning
 • dokumentationen for klarheden og fuldstændigheden i det foreslåede arbejdsprogram i alle dets faser (forberedelse, gennemførelse, evaluering og opfølgning).

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

Projektforslaget bør indeholde:

 • dokumentation for klart engagement fra skolens eller erhvervsuddannelsesudbyderens ledelse
 • dokumentation for klart engagement til støtte for underviserne, når de skal forberede indhold, og i løbet af deres undervisningsaktiviteter
 • dokumentation for overvågning af aktiviteter og synlighed af de resultater, der opnås af det personale, der er involveret i dette initiativ
 • dokumentation for inddragelse af personale med relevante pædagogiske færdigheder.

Virkning (højst 25 point)

Projektforslaget bør indeholde:

 • dokumentation for de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at resultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid
 • en klar beskrivelse af formidlingsstrategien i og uden for institutionen
 • forklaring af den forventede virkning på skolerne og erhvervsuddannelsesinstitutionerne (ISCED 1-4) og på de elever, de studerende og undervisere, der deltager i aktiviteterne.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. Desuden skal de opnå mindst 15 point i hver af de kategorier af tildelingskriterier, der er nævnt ovenfor.

I tilfælde af ens pointtal mellem projekter prioriteres projekter, der har opnået højest pointtal under kriteriet "Relevans". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse". Hvis disse pointtal er ens, vil prioriteten blive baseret på deres pointtal for kriteriet "Indvirkning".

Hvis dette ikke gør det muligt at fastlægge prioriteten, kan der foretages en yderligere prioritering ved at overveje den samlede projektportefølje og opnåelsen af positive synergier mellem projekter eller andre faktorer i forbindelse med indkaldelsens mål. Disse faktorer vil blive dokumenteret i panelets rapport.

Forventet virkning

Jean Monnet-læringsinitiativerne forventes at få positive og langvarige virkninger for både skoler og erhvervsuddannelsesudbydere og for deltagerne i deres aktiviteter, navnlig lærere og studerende.

Virkningen af Jean Monnet Learning EU-initiativerne måles ved hjælp af kvantitative og kvalitative indikatorer (se tabellen nedenfor), der er knyttet til tiltagets mål, som er beskrevet i indledningen "Tiltagets mål".

Ansøgerne opfordres til at anvende følgende indikatorer i deres ansøgninger og til at fastsætte deres målværdier:

Mål

Flere klasser i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) deltager i læringserfaringer om EU-emner

Indikatorer

Antal klasser og studerende, der er involveret i tiltaget (opdelt efter køn)

Mål

Flere centrale fagområder eller andre aktiviteter, hvor der undervises i EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), for hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet

Indikatorer

Antallet og typen af emneområder og arrangementer, hvor der undervises i EU

Mål

Flere undervisere, der har fokus på at forbedre kendskabet til EU

Indikatorer

Antal lærere, der er involveret i tiltaget (opdelt efter køn)

Mål

Højnet kvalitet af innovative metoder til EU-undervisning og -læring med særlig vægt på EU's prioriteter

Indikatorer

Antal projekter, der integrerer innovative metoder

Mål

Forbedret læring om EU for studerende, som får bedre viden om og forståelse af EU og EU's historie, værdier, mål, institutioner og beslutningsprocesser, som påvirker de unge europæeres dagligdag

Indikatorer

Procentdel af succesraten i læringstesten om EU (opdelt efter køn)

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Denne finansieringsordning vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Det maksimale EU-bidrag til hvert projekt er på 35 000 EUR.

Det faste beløb dækker personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Ansøgerne skal ansøge om det fastsatte faste beløb, der er anført for det pågældende land i tabellerne nedenfor. Bemærk, at det samlede faste beløb pr. land svarer til det samlede antal undervisningstimer i en periode på tre år. Beløbene i tabellen er det endelige EU-bidrag ved en samfinansiering på 80 %.

Learning EU-initiativer:

Lande/undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år)

120-150 undervisningstimer

151-180 undervisningstimer

181-210
undervisningstimer

211-240 undervisningstimer

≥241
undervisningstimer

Bulgarien, Liechtenstein, Nordmakedonien, Rumænien og Serbien 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Tyrkiet, Kroatien og Letland 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Cypern, Island, Spanien og Italien 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Irland, Frankrig og Finland 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet