Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Learning EU-initiativer på andre uddannelsesområder

Learning EU-initiativer vil støtte skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) ved at sætte dem i stand til at tilbyde specifikt indhold om EU-emner (demokrati, EU's historie, hvordan EU fungerer, kulturel mangfoldighed osv.). Eleverne bør undervises i emnerne i løbet af skoleåret, og aktiviteterne kan omfatte projektuger, studiebesøg og andre dybdegående aktiviteter.

Aktiviteterne vil blive tilbudt af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4). De kan udforme og levere indhold om EU-spørgsmål og selv udvikle læringserfaringer, eller de kan få støtte af videregående uddannelsesinstitutioner eller andre relevante organisationer (NGO'er, sammenslutninger osv.). De aktiviteter, der tilrettelægges i denne kategori, vil forbedre undervisningen i EU-spørgsmål på en inspirerende måde. De vil styrke de studerendes tilhørsforhold til EU, give dem et indtryk af EU's betydning for deres liv og øge deres forståelse af EU's mekanismer og politikker.

Tiltagets Mål

Jean Monnet Learning EU-initiativer vil fremme indførelsen af en EU-vinkel i uddannelseskulturen på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1—4) og bidrage til at styrke den europæiske identitet og det europæiske aktive medborgerskab blandt studerende og undervisere:  

 • at sætte undervisere i stand til at undervise om EU med engagerede metoder og bibringe deres elever fakta og viden om EU
 • at forbedre læringen om EU-forhold
 • at styrke EU-kendskabet i skoler (ISCED 1-4)
 • at skabe interesse for EU, danne grundlag for elevers og studerendes øgede deltagelse i den demokratiske proces og give dem bedre muligheder for at blive aktive borgere.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om Jean Monnet learning EU-initiativer?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

Ansøgerne skal være:

 • en skole eller en erhvervsuddannelsesinstitution (ISCED 1-4)
 • etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.      

Konsortiets sammensætning

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres (enemodtagere).

Tilskudsberettigede aktiviteter

Et Jean Monnet Learning EU-initiativ skal omfatte mindst 40 timers undervisning i EU-baserede emner pr. skoleår i tre på hinanden følgende år.

Projektets varighed

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 14. februar kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Planlægning af et projekt

Jean Monnet Learning EU-initiativer er specifikt målrettet mod skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4). Jean Monnet Learning EU-initiativer skal omfatte et af følgende:

 • undervisning i EU-emner, som er officielt forankret i undervisningsplanerne (undervisning i et eller flere eksisterende fag)
 • læringserfaringer om EU-emner, som supplerer allerede eksisterende kurser: samarbejdsbaseret læring, fællesundervisning mv.
 • seminarer, studiebesøg, andre former for EU-erfaring med deltagelse af andre organisationer.

I forbindelse med tiltaget forstås en undervisningstime som en times læringserfaring på en skole eller erhvervsuddannelsesinstitution. Det kan ske i eller uden for klasseværelset (dvs. workshops, møder med eksperter eller studiebesøg), men skal kædes sammen med konkrete læringsresultater og EU-studier/EU-værdier.

Forventet virkning

Kvantitativ

 • Flere skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), der underviser i EU-spørgsmål, efter EU-medlemsstat eller tredjeland, der er associeret med programmet.
 • Flere klasser i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) deltager i læringserfaringer om EU-emner
 • Flere centrale fagområder eller andre aktiviteter, hvor der undervises i EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), for hver EU-medlemsstat eller hvert tredjeland, der er associeret med programmet
 • Flere undervisere, der har fokus på at forbedre kendskabet til EU

Kvalitativ

Med hensyn til de deltagere, der er direkte involveret i tiltagene, vil Jean Monnet Learning EU-initiativerne have positive og langvarige virkninger på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) for både lærende og undervisere, herunder gennem:

 • højnet kvalitet af innovative metoder til EU-undervisning og -læring med særlig vægt på EU's prioriteter1
 • flere muligheder for faglig udvikling for undervisningspersonalet
 • forbedret læring om EU for studerende, som får bedre viden om og forståelse af EU og EU's historie, værdier, mål, institutioner og beslutningsprocesser, som påvirker de unge europæeres dagligdag
 • styrket kritisk tænkning om EU gennem levering af fakta og viden i klasseværelserne og i forbindelse med andre undervisningsaktiviteter som f.eks. studiebesøg, udvekslinger og projekter, som kan illustrere betydningen af EU-borgerskab og -rettigheder.

Med hensyn til de deltagende organisationer vil Jean Monnet Learning EU-initiativerne skabe en ny dynamik og:

 • øge og systematisere deres kapacitet til at undervise i EU-spørgsmål med en tværfaglig tilgang
 • tiltrække flere og nye undervisere og lærende, der er interesserede i at få fakta og viden om EU.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

Projektets relevans - (højst 25 point)

Forslaget skal påvise dets relevans i forhold til tiltagets mål. Relevans vil bl.a. blive vurderes ud fra:

 • typen og antallet af EU-fag, der foreslås i forbindelse med projektet
 • innovation og kreativitet i forslaget
 • brug af digitale metoder, hvor det er muligt
 • nye undervisnings- og læringsmetoder for at gøre EU-emner mere attraktive og tilpasse dem til elevernes og de studerendes behov.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse - (højst 25 point)

Med hensyn til kvalitet bør forslaget beskrive:

 • den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed
 • de anvendte undervisningsmetoder, herunder gruppeundervisning, seminarer, tutorials og fjernundervisning, men ikke individuel undervisning
 • dokumentationen for klarheden og fuldstændigheden i det foreslåede arbejdsprogram i alle dets faser (forberedelse, gennemførelse, evaluering og opfølgning).

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne  (højst 25 point)

Projektforslaget bør indeholde:

 • dokumentation for klart engagement fra skolens eller erhvervsuddannelsesudbyderens ledelse
 • dokumentation for klart engagement til støtte for underviserne, når de skal forberede indhold, og i løbet af deres undervisningsaktiviteter
 • dokumentation for overvågning af aktiviteter og synlighed af de resultater, der opnås af det personale, der er involveret i dette initiativ
 • dokumentation for inddragelse af personale med relevante pædagogiske færdigheder.

Virkning, formidling og bæredygtighed - (højst 25 point)

Projektforslaget bør indeholde:

 • dokumentation for de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at resultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid
 • en klar beskrivelse af formidlingsstrategien i og uden for institutionen
 • forklaring af den forventede virkning på skolerne og erhvervsuddannelsesinstitutionerne (ISCED 1-4) og på de elever, de studerende og undervisere, der deltager i aktiviteterne.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Denne finansieringsordning vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål. Det maksimale EU-bidrag til hvert projekt er på 30 000 EUR.

Det faste beløb dækker personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Ansøgerne skal ansøge om det fastsatte faste beløb, der er anført for det pågældende land i tabellerne nedenfor. Bemærk, at det samlede faste beløb pr. land svarer til det samlede antal undervisningstimer i en periode på tre år. Beløbene i tabellen er det endelige EU-bidrag ved en samfinansiering på 80 %.

Learning EU-initiativer

Lande/ undervisningstimer i perioden på tre år (mindst 40 timer/år) 120-150 undervisningstimer 151-180 undervisningstimer 181-210 undervisningstimer >211-240 undervisningstimer ≤ 241 undervisningstimer
Bulgarien, Rumænien, Nordmakedonien, Liechtenstein og Serbien 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Tyrkiet, Kroatien og Letland 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Ungarn, Polen, Litauen, Tjekkiet, Estland og Slovakiet 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugal, Grækenland, Slovenien og Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Cypern, Island, Spanien og Italien 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Irland, Frankrig og Finland 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Belgien, Danmark, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet