Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Care este structura programului Erasmus+?

Pentru a-și atinge obiectivele, programul Erasmus+ prevede punerea în aplicare a următoarelor acțiuni în perioada 2021-2027:

ACȚIUNEA-CHEIE 1 – MOBILITATEA PERSOANELOR

Această acțiune-cheie sprijină:

 • Mobilitatea cursanților și a personalului : oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru elevi, studenți, stagiari și tineri, precum și pentru cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, personalul din instituțiile de învățământ și din organizațiile societății civile;
 • Activitățile de participare a tinerilor: inițiative locale și transnaționale conduse de tineri, gestionate de grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret, pentru a ajuta tinerii să se implice și să învețe să participe la viața democratică, sporind nivelul de sensibilizare cu privire la valorile comune și la drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, facilitând întâlnirile dintre tineri și factorii de decizie la nivel local, național și european și contribuind la obiectivele comune ale Uniunii Europene.
 • Activitățile DiscoverEU: o acțiune care oferă tinerilor cu vârsta de 18 ani șansa de a avea o primă experiență pe termen scurt, individuală sau în grup, de călătorie prin Europa în cadrul unei activități educaționale informale menite să le dezvolte sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și să îi ajute să descopere diversitatea culturală a acesteia.
 • Programul oferă oportunități pentru învățarea limbilor străine participanților care desfășoară o activitate de mobilitate în străinătate. Acest sprijin va fi oferit în principal prin intermediul platformei de sprijin lingvistic online (OLS) a programului Erasmus+, adaptată în funcție de necesitățile sectoarelor individuale, întrucât învățarea online oferă avantaje în materie de acces și flexibilitate pentru învățarea limbilor străine. În anumite cazuri, adică atunci când învățarea online nu este cel mai bun instrument pentru a răspunde necesităților grupului-țintă, vor fi oferite forme suplimentare de sprijin lingvistic.

ACȚIUNEA-CHEIE 2 – COOPERAREA ÎNTRE ORGANIZAȚII ȘI INSTITUȚII

Această acțiune-cheie sprijină:

Parteneriatele pentru cooperare, inclusiv:

 • Parteneriatele de cooperare: Obiectivul principal al parteneriatelor de cooperare este de a permite organizațiilor să sporească relevanța și calitatea activităților lor, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își sporească capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, stimulând internaționalizarea activităților lor prin schimbul sau elaborarea de noi practici și metode, precum și prin partajarea și confruntarea ideilor.
 • Parteneriatele la scară mică: această acțiune vizează extinderea accesului la program pentru actorii la scară mică și pentru persoanele care au un acces dificil la învățământul școlar, la învățământului pentru adulți, la educația și formarea profesională, la activitățile de tineret și la sport. Prin acordarea unor granturi mai reduse organizațiilor, pe o durată mai scurtă de timp și cu cerințe administrative mai simple în comparație cu parteneriatele de cooperare, această acțiune urmărește să se adreseze organizațiilor de bază, organizațiilor nou-venite în cadrul programului și organizațiilor cu mai puțină experiență, reducând barierele la intrare în program pentru organizațiile cu capacitate organizațională mai mică.

Parteneriatele pentru excelență, inclusiv:

 • Universitățile europene: această acțiune sprijină emergența rețelelor ascendente ale instituțiilor de învățământ superior, care va conduce cooperarea transfrontalieră la următorul nivel de ambiție, prin elaborarea de strategii comune pe termen lung pentru educație, cercetare și inovare de înaltă calitate, bazate pe o viziune și pe valori comune.
 • Centrele de excelență profesională: această inițiativă sprijină dezvoltarea unor platforme transnaționale ale centrelor de excelență profesională, bine integrate în strategiile locale și regionale pentru creștere economică, inovare și competitivitate, sprijinind în același timp schimbările structurale generale și politicile economice din Uniunea Europeană.
 • Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice (Erasmus+ Teacher Academies): obiectivul general al acestei acțiuni este de a crea parteneriate europene între furnizorii de învățământ pedagogic pentru a înființa academii Erasmus+ pentru cadrele didactice, care vor dezvolta o perspectivă europeană și internațională în domeniul învățământului pedagogic. Aceste academii vor adopta multilingvismul și diversitatea culturală, vor dezvolta învățământul pedagogic în conformitate cu prioritățile politicii educaționale a UE și vor contribui la obiectivele Spațiului european al educației.
 • Acțiunea Erasmus Mundus: această acțiune vizează încurajarea excelenței și internaționalizarea la nivel mondial a instituțiilor de învățământ superior prin intermediul unor programe de studii – la nivel de masterat – furnizate în comun și recunoscute în comun de instituțiile de învățământ superior din Europa și deschise instituțiilor din alte țări ale lumii.

Parteneriatele pentru inovare, inclusiv:

 • Alianțele pentru inovare: această acțiune vizează încurajarea cooperării strategice dintre actorii-cheie din sectorul învățământului superior și al educației și formării profesionale, din sectorul întreprinderilor și din cel al cercetării – „triunghiul cunoașterii” –, pentru a încuraja inovarea și modernizarea sistemelor de educație și formare în ceea ce privește identificarea și furnizarea setului potrivit de aptitudini, cunoștințe și competențe pentru a satisface cererea viitoare de pe piața muncii în sectoarele și domeniile strategice pentru creșterea durabilă și pentru competitivitatea Europei.
 • Proiectele orientate spre viitor: această acțiune va urmări să încurajeze inovarea, creativitatea, participarea online și antreprenoriatul social în diferite domenii ale educației, formării, tineretului și sportului. Ea va sprijini ideile orientate spre viitor, bazate pe priorități-cheie europene, și care au potențialul de a fi difuzate la scară largă și de a contribui la îmbunătățirea sistemelor din domeniul educației și formării, al tineretului și al sportului, precum și de a exercita un efect inovator semnificativ, în ceea ce privește metodele și practicile, asupra tuturor tipurilor de învățare și asupra cadrelor de participare activă pentru coeziunea socială a Europei.

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului: această acțiune sprijină cooperarea și schimburile în domeniul tineretului dintre organizații din țările participante la program și organizații din țările partenere, acoperind activități de învățare nonformală cu accent pe creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara sistemelor formale de învățământ și asigurând totodată participarea activă a tinerilor.

Evenimentele sportive non-profit: această acțiune va sprijini pregătirea, organizarea și monitorizarea unor evenimente sportive non-profit, organizate fie într-o singură țară, fie în mai multe țări de către organizații non-profit sau de către organisme publice active în domeniul sportului. Aceste evenimente vor avea drept obiectiv sporirea vizibilității acțiunilor Erasmus+ în domeniul sportului, precum și sensibilizarea cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activităților fizice care întăresc sănătatea.

Platformele digitale, precum eTwinning, Platforma electronică pentru educația adulților în Europa (EPALE), platforma School Education Gateway (SEG) și Portalul european pentru tineret, vor oferi spații virtuale de colaborare, baze de date pentru găsirea de parteneri, comunități de practică și alte servicii online pentru cadrele didactice, pentru formatori, pentru lucrătorii de tineret, factorii de decizie și alți practicieni, precum și pentru elevi, tineri și cursanți adulți din Europa și din afara ei.

ACȚIUNEA-CHEIE 3 – SPRIJIN PENTRU ELABORAREA DE POLITICI ȘI PENTRU COOPERARE

Această acțiune-cheie sprijină:

Acțiunea „Tineretul european împreună”, care vizează organizațiile de tineret de la nivel local care doresc să stabilească parteneriate transfrontaliere, cu alte cuvinte care doresc să adauge activităților lor o dimensiune europeană. Scopul este de a încuraja noi cereri din partea unor organizații care nu sunt încă bine stabilite la nivel european.

În plus, această acțiune-cheie include:

 • Acțiuni care vizează pregătirea și sprijinirea punerii în aplicare a agendei de politici a UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, inclusiv a agendelor sectoriale pentru învățământul superior, pentru educația și formarea profesională, pentru școli și învățământul pentru adulți, în special prin facilitarea guvernanței și a funcționării metodelor deschise de coordonare.
 • Realizarea de experimentări în materie de politici europene, conduse de autorități publice de nivel înalt, care implică efectuarea de studii pe teren cu privire la măsurile de politică în mai multe țări, pe baza unor metode de evaluare sigure. În conformitate cu Strategia UE pentru tineret, se va acorda, de asemenea, sprijin financiar structurilor care animă grupul de lucru național desemnat de fiecare autoritate națională în cadrul dialogului UE cu tinerii la nivel național.
 • Acțiuni care vizează colectarea de dovezi și cunoștințe cu privire la sistemele și politicile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului la nivel național și european, pentru a facilita elaborarea temeinică a politicilor. Colectarea și analiza dovezilor vor fi realizate prin anchete statistice și studii la nivelul UE sau la nivel internațional, precum și prin expertiză tematică și specifică fiecărei țări.
 • Acțiuni care facilitează transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor, precum și transferul de credite, pentru a stimula asigurarea calității, pentru a sprijini validarea învățării nonformale și informale, gestionarea și orientarea competențelor. Acest domeniu va include, de asemenea, sprijinul acordat organismelor sau rețelelor naționale și europene, care facilitează schimburile transeuropene, precum și dezvoltarea unor parcursuri flexibile de învățare între diferite sectoare ale educației, formării și tineretului și între cadrele de învățare formală, nonformală și informală.

Acțiunile care încurajează dialogul în materie de politici cu părțile interesate din Uniunea Europeană și din afara acesteia, de exemplu, prin conferințe, evenimente și alte activități care implică factorii de decizie, practicienii și alte părți interesate din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, pentru a sensibiliza cu privire la agendele de politici europene relevante și pentru a promova Europa ca o destinație excelentă pentru studiu și cercetare.

 • Cooperarea cu organizațiile internaționale cu expertiză și capacitate analitică recunoscute la scară largă (cum ar fi OCDE și Consiliul Europei), pentru a consolida impactul și valoarea adăugată a politicilor în domeniile educației, formării și tineretului;

ACȚIUNILE JEAN MONNET

Acțiunile Jean Monnet vor sprijini:

 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior: această acțiune sprijină instituțiile de învățământ superior din Europa și din afara acesteia cu scopul de a promova predarea și cercetarea în domeniul integrării europene, dar și dezbaterile și schimburile strategice, cu participarea mediului academic și a factorilor de decizie, pe tema priorităților de politică ale Uniunii. Sunt sprijinite următoarele subacțiuni: Modulele Jean Monnet: programe de predare scurte în cadrul uneia sau mai multor discipline din domeniul studiilor privind Uniunea Europeană; Catedrele Jean Monnet: posturi didactice cu o durată mai îndelungată, cu specializare în studii privind Uniunea Europeană, destinate profesorilor universitari individuali; Centrele de excelență Jean Monnet: puncte focale care colectează cunoștințele experților de nivel înalt în diferitele discipline din domeniul studiilor europene și care dezvoltă activități transnaționale și legături structurale cu instituțiile universitare din alte țări;
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării: această acțiune promovează cunoașterea Uniunii Europene în școli și în institutele de educație și formare profesională (EFP) din țările participante la program. Scopul său este de a le oferi furnizorilor de educație oportunități de a elabora și a furniza conținut cursanților și furnizorilor de învățământ pedagogic, cu scopul de a sprijini cadrele didactice punându-le la dispoziție metodologii și cunoștințe actualizate privind aspecte legate de Uniunea Europeană, precum și de a promova dezbateri și schimburi între reprezentanții școlilor și ai EFP și părțile interesate cu privire la învățarea pe teme legate de Uniunea Europeană. Sunt sprijinite următoarele subacțiuni: Învățământul pedagogic: concepe și oferă cadrelor didactice propuneri de formare structurată pe teme legate de UE; Rețelele: schimb de bune practici și experiența predării în echipă în cadrul unui grup de țări.
 • Sprijin pentru instituțiile desemnate: acțiunea sprijină instituțiile care urmăresc un obiectiv de interes european, oferind Uniunii, statelor membre ale acesteia și cetățenilor săi servicii de înaltă calitate în domenii prioritare specifice. Activitățile principale și activitățile de comunicare ale acestor instituții implică cercetarea, inclusiv colectarea și analiza de date pentru pregătirea viitoarelor politici, predarea in situ și online pentru viitorul personal al organizațiilor internaționale și pentru funcționarii publici, în special în domeniul juridic și managerial, organizarea de evenimente legate de aspecte prioritare pentru Uniune și diseminarea rezultatelor specifice și a informațiilor generale pentru publicul larg.