Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Milline on Programmi „Erasmus+“ ülesehitus?

Programmi „Erasmus+“ eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud alljärgnevalt kirjeldatud põhimeetmete võtmine ajavahemikul 2021–2027.

1. Põhimeede: Üksikisikute õpiränne

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

 • Õppijate ja töötajate õpiränne: õpilastele, üliõpilastele, täiskasvanud õppijatele, praktikantidele ja noortele ning õppejõududele, õpetajatele, koolitajatele, haridustöötajatele, noorsootöötajatele, spordivaldkonna töötajatele, haridusasutuste töötajatele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele pakutavad võimalused saada teises riigis õppimise ja/või töötamise kogemus.
 • Noorte osalustegevus: noorte juhitavad kohalikud ja riikidevahelised algatused, mille eesotsas on mitteametlikud noorterühmad ja/või noorteorganisatsioonid ning mille eesmärk on innustada noori tundma huvi demokraatia vastu ja õppima demokraatlikus elus osalema, suurendades teadlikkust Euroopa Liidu ühistest väärtustest ja põhiõigustest, viies noori kokku poliitikakujundajatega kohalikul, riigi ja liidu tasandil ning aidates kaasa Euroopa Liidu ühiste eesmärkide saavutamisele.
 • Spordivaldkonna töötajate õpiränne: spordiorganisatsioonide töötajatele, eelkõige rahvaspordi valdkonnas, antakse võimalus täiendada oma pädevust ja kvalifikatsiooni ning omandada uusi oskusi õpirände abil ja viibides teatava aja välismaal, aidates sellega edendada spordiorganisatsioonide suutlikkust ning arengut. Meetmega toetatakse treenerite ja teiste rahvaspordi valdkonna töötajate (nii palgatöötajad kui ka vabatahtlikud) kutsealast arengut. Sporditöötajad, kes ei tegutse rahvaspordi valdkonnas, sealhulgas need, kellel on topeltkarjäär spordi- ja muus valdkonnas, võivad samuti suurendada rahvaspordi valdkonna töötajate ja organisatsioonide mõju õppimisele ja teadmussiiret. Nende sporditöötajate õpirände võimalusi, kes ei tegutse rahvaspordi valdkonnas, võib toetada siis, kui selliste töötajate osalemine võib rahvaspordile kasu tuua.
 • DiscoverEU-reisipass: meetme raames pakutakse 18 aasta vanustele noortele võimalust reisida teatava lühikese perioodi jooksul Euroopas kas üksi või koos grupiga. Algatus „DiscoverEU“ põhineb informaalsel õppel, mille eesmärk on arendada noortes Euroopa Liitu kuulumise tunnet ning võimaldada neil avastada Euroopa kultuurilist mitmekesisust. Samuti pakutakse noortele võimalust omandada oskusi ja pädevusi edasiseks eluks. Noori innustatakse eelistama kestlikke reisimisviise ning edendatakse keskkonnateadlikkust üldisemalt. Algatus „DiscoverEU“ hõlmab üldmeedet, mille raames noored saavad esitada taotluse otse Euroopa Noorteportaalis, ning ka kaasamismeedet. Kaasamismeetmega püütakse algatuses „DiscoverEU“ jõuda vähemate võimalustega noorteni, et anda neile võimalus osaleda algatuses samamoodi nagu teevad seda eakaaslased.
 • Programmi raames pakutakse keeleõppevõimalusi välismaal õpirändega seotud tegevuses osalevatele inimestele. Keeletuge pakutakse peamiselt programmi „Erasmus+“ veebipõhise keeletoe vahendi kaudu (mis on vastavalt vajadusele kohandatud konkreetsele valdkonnale), arvestades, et e-õppel on keeleõppe puhul juurdepääsu ja paindlikkuse seisukohast oma eelised. Juhtudel, kui veebipõhine õpe ei ole kõige sobivam vahend sihtrühmani jõudmiseks, pakutakse keeletuge muus vormis.
 • Virtuaalsed vahetused kõrghariduse ja noortevaldkonnas: selle meetme raames antakse võimalus korraldada veebipõhiselt tegevusi, mis võimaldavad inimestevahelist suhtlemist ja millega edendatakse kultuuridevahelist dialoogi ning võimaldatakse üksikisikutel programmivälistest kolmandatest riikidest, ELi liikmesriikidest või programmiga liitunud kolmandatest riikidest arendada pehmeid oskusi. Tegevus toimub väikestes rühmades ning kõiki seansse juhatab koolitatud juhendaja.

2. Põhimeede: Organisatsioonide ja asutuste koostöö

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

Partnerluste loomine koostööks, sealhulgas:

 • koostööpartnerlused: koostööpartnerluste põhieesmärk on võimaldada organisatsioonidel parandada oma tegevuste kvaliteeti ja asjakohasust, kujundada välja partnerlusvõrgustikud ja neid tugevdada, suurendada riikidevahelise koostöö suutlikkust, edendades oma tegevuse rahvusvahelistumist, töötades välja ja vahetades uusi tavasid ja meetodeid ning jagades ja arutades ideid;
 • väikepartnerlused: meetme eesmärk on hõlbustada programmile juurdepääsu kooli- ja täiskasvanuhariduse, kutsehariduse ja -õppe ning noorte- ja spordivaldkonna väiksemate osalejate ja selliste üksikisikute puhul, kelleni on keeruline jõuda. Võrreldes koostööpartnerlustega on organisatsioonidele antavad toetused väiksemad, projektide kestus lühem ning haldusnõuded lihtsamad. Meetme eesmärk on toetada rohujuure tasandi organisatsioone, programmi uusi osalejaid ja väiksemate kogemustega organisatsioone, et vähendada tõkkeid, mis takistavad väiksema organisatsioonisuutlikkusega üksuste osalemist programmis.

Tipptaset arendavad partnerlused, sealhulgas:

 • Euroopa ülikoolide algatus: meetmega toetatakse kõrgkoolide alt ülespoole liitude loomist ja viiakse piiriülene koostöö seeläbi järgmisele tasandile, töötades välja tipptasemel hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni pikaajalised ühisstrateegiad, mis põhinevad ühisel visioonil ja jagatud väärtustel;
 • kutsehariduse tipptaseme keskused: meetmega toetatakse kutsehariduse tipptaseme alt ülespoole lähenemisviisi, mis hõlmab mitmesuguseid kohalikke sidusrühmi ning võimaldab kutseharidus- ja -õppeasutustel kiiresti kohandada oskuste pakkumist majanduse ja ühiskonna muutuvate vajadustega. Keskused tegutsevad konkreetses kohalikus kontekstis, kus need moodustavad innovatsiooni, regionaalarengut ja sotsiaalset kaasatust edendavaid oskuste ökosüsteeme, samuti teevad need rahvusvaheliste koostöövõrgustike kaudu koostööd teistes riikides asuvate kutsehariduse tipptaseme keskustega.  Selle meetme raames pakutakse noortele esmaõppevõimalusi ning täiskasvanutele täiendus- ja ümberõppevõimalusi, kusjuures koolituse pakkumisel lähtutakse paindlikkusest, õigeaegsusest ning muutuva tööturu vajadustest, sealhulgas rohe- ja digipöörde kontekstis.
 • Erasmus+ algatus „Teacher Academy“: meetme üldeesmärk on luua õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvaid asutusi koondavad Euroopa partnerlused, et seada sisse programmi „Erasmus+“ Teacher Academy projektid, mille raames arendatakse Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses; edendatakse mitmekeelsust ja kultuurilist mitmekesisust, arendatakse õpetajate haridust kooskõlas ELi hariduspoliitikas kindlaksmääratud prioriteetidega ning aidatakse kaasa Euroopa haridusruumi eesmärkide saavutamisele.
 • Erasmus Munduse meetmed: selle meetme eesmärk on soodustada kõrgkoolide tipptaseme saavutamist ja ülemaailmset rahvusvahelistumist (magistri-)õppeprogrammide abil, mida rakendavad ja tunnustavad vastastikku Euroopas asutatud kõrgkoolid ja mis on avatud teistes riikides tegutsevatele asutustele.

Innovatsioonipartnerlused, sealhulgas:

 • innovatsiooniliidud: meetme eesmärk on edendada kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, ettevõtluse ja teadusuuringute valdkonna oluliste osalejate (teadmiste kolmnurk) strateegilist koostööd, et soodustada haridus- ja koolitussüsteemide innovatsiooni ja moderniseerimist, võimaldades kindlaks teha ja pakkuda selliseid oskusi, teadmisi ja pädevusi, mida on tulevikus vaja tööturu nõudluse katmiseks Euroopa kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime seisukohast olulistes valdkondades;
 • tulevikku suunatud projektid: meetme eesmärk on edendada innovatsiooni, loovust ja osalust, samuti sotsiaalset ettevõtlust hariduse ja koolituse eri valdkondades. Sellega toetatakse Euroopa peamistest prioriteetidest lähtuvaid tulevikku suunatud ideid, millel on potentsiaal muutuda üldkasutatavaks, aidata edendada haridus- ja koolitussüsteeme ning samuti märkimisväärselt uuendada meetodeid ja tavasid eri liiki õpi- ja aktiivse osaluse keskkondades Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuse heaks.

Suutlikkuse suurendamise projektid, sealhulgas: 

 • projektid suutlikkuse suurendamiseks kõrghariduse valdkonnas: selle meetmega toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte, mis põhinevad ELi liikmesriikides või programmiga liitunud ja programmivälistes kolmandates riikides kõrghariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Projektide eesmärk on parandada kõrghariduse asjakohasust, kvaliteeti ja kättesaadavust ning toetada selle ajakohastamist programmivälistes kolmandates riikides, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut;
 • projektid suutlikkuse suurendamiseks kutsehariduse ja -õppe valdkonnas: selle kutsehariduse ja -õppe valdkonna meetmega toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte, mis põhinevad ELi liikmesriikides, programmiga liitunud ja programmivälistes kolmandates riikides kutsehariduse ja -õppe valdkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Projektide eesmärk on parandada kutseharidus- ja -õppeasutuste ning -süsteemide asjakohasust, juurdepääsetavust ja kohanemisvõimet programmivälistes kolmandates riikides, et soodustada kestlikku sotsiaal-majanduslikku arengut;
 • projektid suutlikkuse suurendamiseks noortevaldkonnas: selle meetmega toetatakse ELi liikmesriikide, programmiga liitunud ja programmiväliste kolmandate riikide organisatsioonide koostööd ja vahetustegevust noortevaldkonnas; see hõlmab mitteformaalset õppimist eesmärgiga suurendada noortega väljaspool formaalõpet töötavate organisatsioonide suutlikkust, tagades seejuures noorte aktiivse osaluse;
 • projektid suutlikkuse suurendamiseks spordivaldkonnas: selle meetmega toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte, mis põhinevad ELi liikmesriikides või programmiga liitunud ja programmivälistes kolmandates riikides spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Projektide eesmärk on toetada sporditegevust ja -poliitikat programmivälistes kolmandates riikides, et edendada väärtusi ning pakkuda õppevahendit, mis võimaldab soodustada üksikisikute isiklikku ja sotsiaalset arengut ning suurendada kogukondade ühtekuuluvust.

Mittetulunduslikud spordiüritused: meetmega toetatakse mittetulunduslike spordiürituste ettevalmistamist, korraldamist ja järelmeetmeid; neid üritusi korraldavad spordivaldkonnas tegutsevad mittetulundusühendused või avalik-õiguslikud asutused ühes või mitmes riigis, et suurendada programmi „Erasmus+“ spordimeetmete nähtavust ning teadlikkust spordi olulisusest sotsiaalse kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamisel.

Sellised veebiplatvormid nagu Euroopa koolihariduse platvorm (sh eTwinning), Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) ja Euroopa Noorteportaal annavad õpetajatele, koolitajatele, noorsootöötajatele, poliitikakujundajatele ja teistele kõnealustes valdkondades tegutsejatele, samuti õpilastele, noortele ja täiskasvanud õppijatele nii Euroopas kui ka mujal võimaluse teha virtuaalset koostööd, otsida andmebaasidest partnereid, osaleda praktikakogukondades ja kasutada muid veebipõhiseid teenuseid.

3. Põhimeede: Toetus poliitika arendamiseks ja koostööks

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

Algatus „Euroopa noored üheskoos“ on suunatud nii rohujuure tasandi noorteorganisatsioonidele kui ka suurematele organisatsioonidele ning sellega aidatakse luua piiriüleseid partnerlussuhteid. Selle meetme alla kuuluv tegevus peaks aitama kaasata noori, et tagada arvamuste mitmekesisus ning jõuda paljude erinevate noorteni nii noorteorganisatsioonides kui ka neist väljaspool, sealhulgas vähemate võimalustega noorteni. Tegevuses tuleks kasutada mitmesuguseid tavapäraseid ja digitaalseid kanaleid ning toetada partnerluste ja võrgustike loomist, et võimaldada rohujuure tasandi valitsusväliste organisatsioonide ja noorteliikumiste osalust ja juurdepääsu.

Peale selle hõlmab see põhimeede järgmisi meetmeid.

 • Meetmed eesmärgiga töötada välja ELi poliitiline hariduse, koolituse, noorte ja spordi tegevuskava, mis hõlmab kõrgharidust, kutseharidust ja -õpet, koole ja täiskasvanuõpet käsitlevaid valdkondlikke tegevuskavasid, ja toetada selle elluviimist, eeskätt hõlbustades avatud koordinatsiooni meetodite haldamist ja toimimist.
 • Euroopa poliitikaeksperimentide elluviimine, mida juhivad kõrgetasemelised avaliku sektori asutused ning mis hõlmavad paljudes riikides kohapeal toimuvat ja usaldusväärsetel hindamismeetoditel põhinevat poliitikameetmete katsetamist. Kooskõlas ELi noortestrateegiaga antakse rahalist toetust ka üksustele riiklikes töörühmades, mille iga riiklik asutus on riigi tasandil määranud tegelema ELi noortedialoogiga.
 • Meetmed eesmärgiga koguda tõendeid ja teadmisi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordisüsteemide ja -poliitika kohta riigi ja Euroopa tasandil ning lõppkokkuvõttes soodustada läbimõeldud poliitikakujundamist. Tõendite kogumiseks ja analüüsimiseks kasutatakse kogu ELi hõlmavaid või rahvusvahelisi küsitlusi ja uuringuid, samuti valdkondlikke ja riigispetsiifilisi eksperditeadmisi.
 • Meetmed, millega suurendatakse oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust ja hõlbustatakse nende tunnustamist ning ka ainepunktide ülekandmist, et edendada kvaliteedi tagamist ning toetada mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist, oskuste juhtimist ja nõustamist. See valdkond hõlmab ka toetust sellistele riigi ja Euroopa tasandi asutustele ja võrgustikele, kes aitavad kaasa üleeuroopaliste vahetuste toimimisele ning loovad paindlikke õppimisvõimalusi hariduse, koolituse ja noortega seotud eri valdkondade vahel ning formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe keskkondades.

Meetmed, millega toetatakse poliitikadialoogi Euroopa Liidus ja mujal asuvate sidusrühmadega, näiteks konverentside, ürituste ja muu tegevuse abil, millesse kaasatakse haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna poliitikakujundajad, nendes valdkondades tegutsejad ning teised sidusrühmad, et suurendada teadlikkust asjaomastest Euroopa poliitilistest tegevuskavadest ning tutvustada Euroopat kui suurepärast õppe- ja teadustöö sihtkohta.

 • Koostöö tunnustatud pädevuse ja analüüsivõimega rahvusvaheliste organisatsioonidega (OECD ja Euroopa Nõukogu), et tugevdada haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna poliitika mõju ja lisaväärtust.

Jean Monnet’ Meetmed

Jean Monnet’ meetmetega toetatakse järgmist tegevust.

 • Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: nende meetmetega toetatakse kõrgkoole nii Euroopas kui ka mujal, edendades Euroopa lõimumist käsitlevate teemade õpetamist ja uurimist ning liidu poliitikaprioriteetidele keskenduvat poliitilist mõttevahetust ja vahetusprojekte teadusringkonna ja poliitikakujundajatega. Täpsemalt toetatakse järgmisi meetmeid: Jean Monnet’ moodulid: lühiajalised õpetamisprogrammid ühel või mitmel Euroopa Liidu uuringute erialal; Jean Monnet’ õppetoolid: Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud pikaajalisemad ametikohad ülikoolide õppejõududele; Jean Monnet’ tippkeskused: Euroopa uuringute mitmesuguste erialade kõrgetasemeliste ekspertide teadmisi koondavad koordinatsioonikeskused, kus töötatakse välja riikidevahelisi tegevusi ja luuakse struktuurseid sidemeid teiste riikide akadeemiliste asutustega. 
 • Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: nende meetmetega edendatakse Euroopa Liidu alaste teadmiste omandamist ELi liikmesriikide ning programmiga liitunud kolmandate riikide koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes. Meetmete eesmärk on pakkuda võimalusi haridusteenuste osutajatele (et nad saaksid töötada välja ja pakkuda õpisisu) ja õpetajakoolituse pakkujatele (et nad saaksid õpetajatele edasi anda metodoloogiat ja ajakohaseid teadmisi seoses Euroopa Liidu küsimustega), samuti edendada koolide ning kutsehariduse ja -õppe valdkonna esindajate ja sidusrühmade arutelu ja vahetusprojekte, et soodustada Euroopa Liidu teemade omandamist. Täpsemalt toetatakse järgmisi meetmeid: õpetajakoolitus: ELi-teemalise struktureeritud koolituse väljatöötamine ja pakkumine õpetajatele; ELi käsitleva õppe algatus: teadmiste parandamiseks üldhariduses ja kutseõppes (ISCEDi 1.–4. aste);
 • Jean Monnet’ poliitiline mõttevahetus: Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikud, mis tegelevad komisjoni prioriteediga seotud konkreetse teemaga ning mille raames võrgustikupartnerid koguvad, jagavad ja arutavad uurimisjäreldusi, kursuste sisu, kogemusi ja teadustöö tulemusi (uuringud, artiklid, kursuste sisu jms). Hariduse ja koolituse muude valdkondade võrgustikud, heade tavade vahetamine ja koostöine õpetamine teatavas riikide rühmas.
 • Toetus määratud asutustele: selle meetmega toetatakse Euroopa huvides tegutsevaid määratud asutusi, kes osutavad liidule, liikmesriikidele ja kodanikele kvaliteetseid teenuseid konkreetsetes prioriteetsetes teemavaldkondades. Nende asutuste põhi- ja teavitustegevus hõlmab järgmist: teadusuuringud, sealhulgas andmete kogumine ja analüüs edasiseks poliitikakujundamiseks, rahvusvaheliste organisatsioonide tulevaste (eeskätt õigus- ja juhtimisvaldkonna) töötajate ja ametnike kohapealne ja veebipõhine õpetamine, liidu prioriteetsete küsimustega seotud ürituste korraldamine ning konkreetsete tulemuste ja üldise teabe levitamine laiema üldsuse seas.