Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Milline on programmi „Erasmus+“ ülesehitus?

Programmi „Erasmus+“ eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud alljärgnevalt kirjeldatud meetmete võtmine ajavahemikul 2021–2027.

1. Põhimeede: üksikisikute õpiränne

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

 • Õppijate ja töötajate õpiränne: õpilastele, üliõpilastele, praktikantidele ja noortele ning õppejõududele, õpetajatele, koolitajatele, noorsootöötajatele, sporditreeneritele, haridusasutuste töötajatele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele pakutavad võimalused saada teises riigis õppimise ja/või töötamise kogemus.
 • Noorte osalustegevus: noorte juhitavad kohalikud ja riikidevahelised algatused, mille eesotsas on mitteametlikud noorterühmad ja/või noorteorganisatsioonid ning mille eesmärk on innustada noori tundma huvi demokraatia vastu ja õppima demokraatlikus elus osalema, suurendades teadlikkust Euroopa Liidu ühistest väärtustest ja põhiõigustest, viies noori kokku otsusetegijatega kohalikul, riigi ja liidu tasandil ning aidates kaasa Euroopa Liidu ühiste eesmärkide saavutamisele.
 • Tegevus algatuse „DiscoverEU“ raames: meede, mille raames pakutakse 18 aasta vanustele noortele ainulaadset võimalust reisida teatava lühikese perioodi jooksul Euroopas (kas üksi või koos grupiga) ning osaleda samal ajal informaalses õppes eesmärgiga arendada noortes Euroopa Liitu kuulumise tunnet ning võimaldada neil avastada Euroopa kultuurilist mitmekesisust.
 • Programmi raames pakutakse keeleõppevõimalusi välismaal õpirändega seotud tegevuses osalevatele inimestele. Keeletuge pakutakse peamiselt programmi „Erasmus+“ veebipõhise keeletoe vahendi kaudu (mis on vastavalt vajadusele kohandatud konkreetsele valdkonnale), arvestades, et e-õppel on keeleõppe puhul juurdepääsu ja paindlikkuse seisukohast oma eelised. Juhtudel, kui veebipõhine õpe ei ole kõige sobivam vahend sihtrühmani jõudmiseks, pakutakse keeletuge muus vormis.

2. Põhimeede: organisatsioonide ja asutuste koostöö

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

Partnerluste loomine koostööks, sealhulgas:

 • koostööpartnerlused – koostööpartnerluste põhieesmärk on võimaldada organisatsioonidel parandada oma tegevuste kvaliteeti ja asjakohasust, kujundada välja partnerlusvõrgustikud ja neid tugevdada, suurendada riikidevahelise koostöö suutlikkust, edendades oma tegevuse rahvusvahelistumist, töötades välja ja vahetades uusi tavasid ja meetodeid ning jagades ja arutades ideid.
 • Väikepartnerlused – selle meetme eesmärk on hõlbustada programmile juurdepääsu kooli- ja täiskasvanuhariduse, kutsehariduse ja -õppe ning noorte- ja spordivaldkonna väiksemate osalejate ja selliste üksikisikute puhul, kelleni on keeruline jõuda. Võrreldes koostööpartnerlustega on organisatsioonidele antavad toetused väiksemad, projektide kestus lühem ning haldusnõuded lihtsamad. Meetme eesmärk on toetada rohujuure tasandi organisatsioone ja programmi uusi tulijaid, et vähendada väiksema organisatsioonisuutlikkusega üksuste osalemist takistavaid tõkkeid.

Tipptaset arendavate partnerluste loomine, sealhulgas:

 • Euroopa ülikoolide algatus – meetmega toetatakse kõrgkoolide alt ülespoole võrgustike loomist ja viiakse piiriülene koostöö seeläbi järgmisele tasandile, töötades välja tipptasemel hariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni pikaajalised ühisstrateegiad, mis põhinevad ühisel visioonil ja jagatud väärtustel;
 • kutsehariduse tipptaseme keskused – selle algatusega toetatakse kutsehariduse tipptaseme keskuste riikidevaheliste platvormide väljatöötamist, mis on tihedalt seotud kohalike ja piirkondlike majanduskasvu, innovatsiooni ja konkurentsivõime strateegiatega, toetades seejuures üldisi struktuurimuutusi ja majanduspoliitikat Euroopa Liidus;
 • programmi „Erasmus+“ algatus „Teacher Academy“: meetme üldeesmärk on luua õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvaid asutusi koondavad Euroopa partnerlused, et moodustada programmi „Erasmus+“ nn õpetajate akadeemiad, mille raames arendatakse Euroopa ja rahvusvahelist mõõdet õpetajate hariduses, edendatakse mitmekeelsust ja kultuurilist mitmekesisust, arendatakse õpetajate haridust kooskõlas ELi hariduspoliitikas kindlaksmääratud prioriteetidega ning aidatakse kaasa Euroopa haridusruumi eesmärkide saavutamisele;
 • Erasmus Munduse meetmed: selle meetme eesmärk on soodustada kõrgkoolide tipptaseme saavutamist ja ülemaailmset rahvusvahelistumist (magistri-)õppeprogrammide abil, mida rakendavad ja tunnustavad vastastikku Euroopas asutatud kõrgkoolid ja mis on avatud teistes riikides tegutsevatele asutustele.

Innovatsioonipartnerluste loomine, sealhulgas:

 • innovatsiooniliidud – meetme eesmärk on edendada kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, ettevõtluse ja teadusuuringute valdkonna oluliste osalejate (teadmiste kolmnurk) strateegilist koostööd, et soodustada haridus- ja koolitussüsteemide innovatsiooni ja moderniseerimist, võimaldades kindlaks teha ja pakkuda selliseid oskusi, teadmisi ja pädevusi, mida on tulevikus vaja tööturu nõudluse katmiseks Euroopa kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime seisukohast olulistes valdkondades;
 • tulevikku suunatud projektid – selle meetme eesmärk on edendada innovatsiooni, loovust ja e-osalust, samuti sotsiaalset ettevõtlust mitmesugustes hariduse, koolituse, noorte ja spordiga seotud valdkondades. Sellega toetatakse Euroopa peamistest prioriteetidest lähtuvaid tulevikku suunatud ideid, millel on potentsiaal muutuda üldkasutatavaks, edendada haridus- ja koolitussüsteeme ning noorte ja spordiga seotud süsteeme ning märkimisväärselt uuendada meetodeid ja tavasid eri liiki õpi- ja aktiivse osaluse keskkondades Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuse heaks.

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas – selle meetmega toetatakse programmi- ja partnerriikide organisatsioonide koostööd ja vahetusprojekte noortevaldkonnas; see hõlmab mitteformaalset õppetegevust eesmärgiga suurendada noortega töötavate organisatsioonide suutlikkust väljaspool formaalõpet, tagades seejuures noorte aktiivse osaluse.

Mittetulunduslikud spordiüritused – meetmega toetatakse mittetulunduslike spordiürituste ettevalmistamist, korraldamist ja järelmeetmeid; neid üritusi korraldavad spordivaldkonnas tegutsevad mittetulundusühendused või avalik-õiguslikud asutused ühes või mitmes riigis, et suurendada programmi „Erasmus+“ spordimeetmete nähtavust ning teadlikkust spordi olulisusest sotsiaalse kaasamise, võrdsete võimaluste ja tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamisel.

Sellised veebiplatvormid nagu eTwinning, Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE), School Education Gateway (SEG) ja Euroopa Noorteportaal annavad õpetajatele, koolitajatele, noorsootöötajatele, poliitikakujundajatele ja teistele kõnealustes valdkondades tegutsejatele, samuti õpilastele, noortele ja täiskasvanud õppijatele nii Euroopas kui ka mujal võimaluse teha virtuaalset koostööd, otsida andmebaasidest partnereid, osaleda praktikakogukondades ja kasutada muid veebipõhiseid teenuseid.

3. Põhimeede: toetus poliitika arendamiseks ja koostööks

Selle põhimeetme raames toetatakse järgmist tegevust.

Algatus „Euroopa noored üheskoos“, mis on suunatud rohujuuretasandi noorteorganisatsioonidele, kes soovivad luua piiriüleseid partnerlussuhteid, et lisada oma tegevusele Euroopa mõõde. Eesmärk on innustada taotlust esitama organisatsioone, kes ei ole Euroopa tasandil veel tugevalt kanda kinnitanud.

Peale selle hõlmab see põhimeede järgmisi meetmeid.

 • Meetmed eesmärgiga töötada välja ELi poliitiline hariduse, koolituse, noorte ja spordi tegevuskava, mis hõlmab kõrgharidust, kutseharidust ja -õpet, koole ja täiskasvanuõpet käsitlevaid valdkondlikke tegevuskavasid, ja toetada selle elluviimist, eeskätt hõlbustades avatud koordinatsiooni meetodite haldamist ja toimimist.
 • Euroopa eksperimentaalsete poliitikameetmete elluviimine, mida juhivad kõrgetasemelised avaliku sektori asutused; need meetmed hõlmavad paljudes riikides kohapeal toimuvat usaldusväärsetele hindamismeetoditele tuginevat poliitikameetmete katsetamist. Kooskõlas ELi noortestrateegiaga antakse rahalist toetust ka üksustele riiklikus töörühmas, mille iga riigi ametiasutus on riigi tasandil määranud tegelema ELi noortedialoogiga.
 • Meetmed eesmärgiga koguda tõendeid ja teadmisi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordisüsteemide ja -poliitika kohta riigi ja Euroopa tasandil ning lõppkokkuvõttes soodustada läbimõeldud poliitikakujundamist. Tõendite kogumiseks ja analüüsimiseks kasutatakse kogu ELi hõlmavaid või rahvusvahelisi küsitlusi ja uuringuid, samuti valdkondlikke ja riigispetsiifilisi eksperditeadmisi.
 • Meetmed, millega suurendatakse oskuste ja kvalifikatsioonide läbipaistvust ja hõlbustatakse nende tunnustamist ning ka ainepunktide ülekandmist, et edendada kvaliteedi tagamist ning toetada mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimist, oskuste juhtimist ja nõustamist. See valdkond hõlmab ka toetust sellistele riigi ja Euroopa tasandi asutustele ja võrgustikele, kes soodustavad üleeuroopalisi vahetusi ning paindlike õppimisvõimaluste loomist hariduse, koolituse ja noortega seotud eri valdkondade vahel ning formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe keskkondades.

Meetmed, millega toetatakse poliitikadialoogi sidusrühmadega Euroopa Liidust ja mujalt, näiteks konverentside, ürituste ja muu tegevuse abil, millesse kaasatakse haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna poliitikakujundajad, nendes valdkondades tegutsejad ning teised sidusrühmad, et suurendada teadlikkust asjaomastest Euroopa poliitilistest tegevuskavadest ning turustada Euroopat kui suurepärast õppe- ja teadustöö sihtkohta.

 • Koostöö tunnustatud pädevuse ja analüüsivõimega rahvusvaheliste organisatsioonidega (OECD ja Euroopa Nõukogu), et tugevdada haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas poliitika mõju ja lisaväärtust.

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ meetmetega toetatakse alljärgnevat tegevust.

 • Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: nende meetmetega toetatakse kõrgkoole nii Euroopas kui ka mujal, et edendada Euroopa lõimumist käsitlevate teemade õpetamist ja uurimist ning liidu poliitikaprioriteetidele keskenduvat poliitilist mõttevahetust ja vahetusprojekte teadusringkonna ja poliitikakujundajatega. Täpsemalt toetatakse järgmisi meetmeid: Jean Monnet’ moodulid (lühiajalised õppeprogrammid ühel või mitmel Euroopa Liidu uuringute erialal); Jean Monnet’ õppetoolid (Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud pikaajalisemad ametikohad ülikoolide õppejõududele); Jean Monnet’ tippkeskused (Euroopa uuringute mitmesuguste erialade kõrgetasemeliste ekspertide teadmisi koondavad teabekeskused, kus töötatakse välja riikidevahelisi tegevusi ja luuakse struktuurseid sidemeid teiste riikide akadeemiliste asutustega).
 • Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: nende meetmetega edendatakse Euroopa Liidu alaste teadmiste omandamist programmiriikide koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes. Meetmete eesmärk on pakkuda võimalusi haridusteenuste osutajatele (et nad saaksid töötada välja ja pakkuda õppesisu) ja õpetajakoolituse pakkujatele (et nad saaksid õpetajatele edasi anda metodoloogiat ja ajakohaseid teadmisi seoses Euroopa Liidu küsimustega), samuti edendada koolide ning kutsehariduse ja -õppe valdkonna esindajate ja sidusrühmade arutelu ja vahetusprojekte, et soodustada Euroopa Liidu teemade omandamist. Täpsemalt toetatakse järgmisi meetmeid: õpetajakoolitus (õpetajatele ELi-teemalise struktureeritud koolituse väljatöötamine ja pakkumine); võrgustikud (heade tavade vahetamine ja koostöise õpetamise kogemuste omandamine teatavas riikide rühmas).
 • Toetus määratud asutustele: selle meetmega toetatakse Euroopa huvides tegutsevaid määratud asutusi, kes osutavad liidule, liikmesriikidele ja kodanikele kvaliteetseid teenuseid konkreetsetes prioriteetsetes teemavaldkondades. Nende asutuste põhi- ja teavitustegevus hõlmab järgmist: teadusuuringud, sealhulgas andmete kogumine ja analüüs edasiseks poliitikakujundamiseks, rahvusvaheliste organisatsioonide tulevaste (eeskätt õigus- ja juhtimisvaldkonna) töötajate ja ametnike kohapealne ja veebipõhine õpetamine, liidu prioriteetsete küsimustega seotud ürituste korraldamine ning konkreetsete tulemuste ja üldise teabe levitamine laiema üldsuse seas.