Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Kakšna je struktura programa Erasmus+?

Program Erasmus+ za doseganje ciljev predvideva izvajanje naslednjih ukrepov v obdobju 2021–2027:

KLJUČNI UKREP 1 – MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Ta ključni ukrep podpira:

 • mobilnost učečih se in osebja: priložnosti za učence, dijake, študente, praktikante in mlade ter za profesorje, učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce, športne trenerje, osebje izobraževalnih institucij in organizacije civilne družbe za učenje in/ali pridobitev strokovnih izkušenj v drugi državi;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih: lokalne in transnacionalne pobude, ki jih vodijo neformalne skupine mladih in/ali mladinske organizacije za pomoč mladim pri vključevanju in učenju sodelovanja v demokratičnem življenju, ozaveščanje o skupnih vrednotah in temeljnih pravicah Evropske unije, združevanje mladih in nosilcev odločanja na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter prispevanje k skupnim ciljem Evropske unije;
 • aktivnosti pobude DiscoverEU: ukrep, ki 18-letnikom ponuja priložnost, da se odpravijo na prvo, krajše individualno ali skupinsko potovanje po Evropi v okviru neformalne izobraževalne aktivnosti, namenjene spodbujanju njihovega občutka pripadnosti Evropski uniji in odkrivanju njene kulturne raznolikosti;
 • v okviru programa so udeležencem aktivnosti mobilnosti v tujini na voljo priložnosti za učenje jezikov. Ta podpora bo na voljo predvsem prek orodja za spletno jezikovno podporo Erasmus+, ki bo po potrebi prilagojena posameznim sektorjem, saj ima e-učenje jezikov prednosti v smislu dostopa in prilagodljivosti. V nekaterih primerih, torej kadar spletno učenje ni najboljše orodje za doseganje ciljne skupine, bodo na voljo dodatne oblike jezikovne podpore.

KLJUČNI UKREP 2 – SODELOVANJE MED ORGANIZACIJAMI IN INSTITUCIJAMI

Ta ključni ukrep podpira:

partnerstva za sodelovanje, vključno s:

 • sodelovalnimi partnerstvi: glavni cilj sodelovalnih partnerstev je organizacijam omogočiti izboljšanje kakovosti in ustreznosti aktivnosti, razviti in okrepiti mreže partnerjev ter povečati zmogljivost za skupno delovanje na transnacionalni ravni s spodbujanjem internacionalizacije aktivnosti ter izmenjavo ali razvojem novih praks in metod ter izmenjavo in primerjanjem idej;
 • manjšimi partnerstvi: ta ukrep je namenjen razširitvi dostopa do programa za manjše akterje in težko dosegljive posameznike na področju šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Cilj tega ukrepa, ki v primerjavi s sodelovalnimi partnerstvi vključuje dodelitev manjših zneskov nepovratnih sredstev organizacijam, traja manj časa in vključuje enostavnejše upravne zahteve, je doseči lokalne organizacije, nove udeležence programa in manj izkušene organizacije ter tako zmanjšati ovire za vstop v program za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo.

partnerstva za odličnost, vključno z:

 • Evropskimi univerzami: ta ukrep podpira nastanek mrež, v katere se bodo po pristopu od spodaj navzgor povezovale visokošolske institucije, s čimer bo čezmejno sodelovanje doseglo naslednjo raven ambicioznosti z razvojem skupnih dolgoročnih strategij za najkakovostnejše izobraževanje, raziskave in inovacije na podlagi skupne vizije in skupnih vrednot;
 • centri poklicne odličnosti: ta pobuda podpira razvoj transnacionalnih platform centrov poklicne odličnosti, ki so tesno vključeni v lokalne in regionalne strategije za rast, inovativnost in konkurenčnost ter hkrati podpirajo splošne strukturne spremembe in ekonomske politike v Evropski uniji;
 • učiteljskimi akademijami Erasmus+: splošni cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+, ki bodo oblikovale evropsko in mednarodno smer razvoja izobraževanja učiteljev. Te akademije bodo vključevale večjezičnost in kulturno raznolikost, razvijale izobraževanje učiteljev v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju politike izobraževanja in prispevale k ciljem evropskega izobraževalnega prostora;
 • ukrepom Erasmus Mundus: ta ukrep je namenjen spodbujanju odličnosti in internacionalizacije visokošolskih institucij po vsem svetu prek študijskih programov – na ravni magistrskega študija –, ki jih skupaj izvajajo in priznavajo visokošolske institucije s sedežem v Evropi ter so odprti za institucije v drugih državah sveta;

partnerstva za inovacije, vključno s:

 • koalicijami za inovacije: ta ukrep je namenjen spodbujanju strateškega sodelovanja med ključnimi akterji v visokošolskem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju, podjetjih in na področju raziskovanja – tj. „trikotnik znanja“ – za spodbujanje inovacij in posodobitve sistemov izobraževanja in usposabljanja na področju opredelitve in ponudbe ustreznega sklopa spretnosti, znanja in kompetenc, ki ustrezajo prihodnjemu povpraševanju na trgu dela v sektorjih in na področjih, ki so strateški za trajnostno rast in konkurenčnost Evrope;
 • v prihodnost usmerjenimi projekti: namen tega ukrepa bo spodbujati inovacije, ustvarjalnost in e-sodelovanje ter socialno podjetništvo na različnih področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Podpiral bo v prihodnost usmerjene ideje, ki temeljijo na ključnih evropskih prednostnih nalogah, se lahko vključijo v splošno uporabo in prispevajo k izboljšanju sistemov izobraževanja in usposabljanja in sistemov na področju mladine in športa ter lahko imajo pomemben inovativni učinek v smislu metod in praks v vseh vrstah okolij učenja in aktivne udeležbe za socialno kohezijo Evrope;

projekte za krepitev zmogljivosti na področju mladine: ta ukrep podpira sodelovanje in izmenjave na področju mladine med organizacijami programa in organizacijami iz partnerskih držav ter zajema dejavnosti neformalnega učenja, pri čemer je poudarek na povečanju zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi zunaj okvira formalnega učenja, in hkratnem zagotavljanju aktivne udeležbe mladih;

neprofitne športne prireditve: ta ukrep bo podpiral pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje neprofitnih športnih prireditev, ki jih v eni ali več državah organizirajo neprofitne organizacije ali javni organi, aktivni na področju športa. Namen teh dogodkov bo povečati prepoznavnost ukrepov programa Erasmus+ na področju športa ter ozaveščati o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesnih dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje.

Spletne platforme, kot so eTwinning, Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE), School Education Gateway (SEG) in evropski mladinski portal, bodo ponujale virtualne možnosti sodelovanja, podatkovne zbirke za iskanje partnerjev, izkustvene skupnosti in druge spletne storitve za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce, oblikovalce politik in druge delavce v stroki ter za učence, dijake, študente, mlade in učeče se odrasle v Evropi in drugod po svetu.

KLJUČNI UKREP 3 – PODPORA RAZVOJU POLITIK IN SODELOVANJU

Ta ključni ukrep podpira:

ukrep Evropska mladina skupaj, ki je namenjen mladinskim organizacijam na lokalni ravni, ki želijo vzpostaviti partnerstva prek meja, tj. ki želijo svojim aktivnostim dodati evropsko razsežnost. Namen je spodbuditi nove prijavitelje iz organizacij, ki na evropski ravni še niso dobro uveljavljene.

Poleg tega ta ključni ukrep zajema:

 • ukrepe, usmerjene v pripravo in podporo izvajanju programov politik EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, vključno s sektorskimi programi za visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, šole ter izobraževanje odraslih, zlasti z olajšanjem upravljanja in delovanja odprtih metod koordinacije;
 • eksperimentiranje na področju evropske politike pod vodstvom javnih organov na visoki ravni in z vključevanjem terenskih poskusov ukrepov politike v več državah na podlagi zanesljivih metod ocenjevanja. V skladu s strategijo EU za mlade bo finančna podpora zagotovljena tudi strukturam, odgovornim za delovanje nacionalne delovne skupine, ki jo vsak nacionalni organ določi v okviru mladinskega dialoga EU na nacionalni ravni;
 • ukrepe, namenjene zbiranju dokazov in znanja o sistemih in politikah na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na nacionalni in evropski ravni, da bi se olajšalo utemeljeno oblikovanje politik. Dokazi se bodo zbirali in analizirali prek vseevropskih ali mednarodnih raziskav in študij ter tematskega in s posameznimi državami povezanega strokovnega znanja;
 • ukrepe, ki lajšajo preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij ter prenos kreditnih točk za spodbujanje zagotavljanja kakovosti ter podpiranje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, upravljanja spretnosti in usmerjanja. To področje bo vključevalo tudi podporo organom ali mrežam na nacionalni in evropski ravni, ki lajšajo izmenjave po vsej Evropi, ter razvoj fleksibilnih učnih poti med različnimi področji izobraževanja, usposabljanja in mladine ter med okolji formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja;

ukrepe, ki spodbujajo dialog o politikah z deležniki v Evropski uniji in zunaj nje, na primer s konferencami, dogodki in drugimi aktivnostmi, pri katerih sodelujejo oblikovalci politik, strokovni delavci in drugi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, za ozaveščanje o zadevnih evropskih programih politik in promoviranje Evrope kot odlične študijske in raziskovalne destinacije;

 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s splošno priznanim strokovnim znanjem in analitičnimi zmogljivostmi (npr. OECD in Svet Evrope) za krepitev učinka in dodane vrednosti politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine in športa.

UKREPI JEAN MONNET

Ukrepi Jean Monnet bodo podpirali:

 • ukrep Jean Monnet na področju visokošolskega izobraževanja: ta ukrep podpira visokošolske institucije v Evropi in zunaj nje pri spodbujanju poučevanja in raziskav o evropskem povezovanju ter strateških razprav in izmenjav z akademsko skupnostjo in oblikovalci politik v zvezi s prednostnimi nalogami politike Unije. Podprti so naslednji podukrepi: moduli Jean Monnet: kratki učni programi na področju ene ali več disciplin evropskih študij; katedre Jean Monnet: pedagoška mesta s specializacijo v evropskih študijah za daljše obdobje za posamezne univerzitetne profesorje; centri odličnosti Jean Monnet: središča, ki zbirajo znanje strokovnjakov na visoki ravni na področju različnih disciplin evropskih študij ter razvijajo transnacionalne aktivnosti in strukturne povezave z akademskimi institucijami v drugih državah;
 • ukrep Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja: ta ukrep spodbuja znanje o Evropski uniji v šolah ter ustanovah za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) v državah programa. Njegov namen je ponudnikom izobraževanja ponujati priložnosti za razvoj in zagotavljanje vsebine za učeče se, ponudnikom usposabljanja za učitelje pa priložnosti za podpiranje učiteljev z metodologijami in posodobljenim znanjem o vprašanjih Evropske unije, namenjen pa je tudi spodbujanju razprave in izmenjav med predstavniki šol in ustanov PIU ter deležniki o učenju o temah v zvezi z Evropsko unijo. Podprti so naslednji podukrepi: usposabljanje učiteljev: oblikovanje strukturiranih predlogov za usposabljanje o temah v zvezi z EU in ponujanje teh predlogov učiteljem; mreže: izmenjava dobrih praks in izkušnja skupnega poučevanja v skupini držav;
 • podporo določenim institucijam: ukrep podpira institucije, ki sledijo cilju v evropskem interesu, pri čemer Uniji, njenim državam članicam in njenim državljanom zagotavljajo visokokakovostne storitve na posebnih prednostnih tematskih področjih. Glavne aktivnosti in ozaveščanje s strani teh institucij zajemajo raziskave, vključno z zbiranjem in analiziranjem podatkov za pripravo prihodnjih politik, poučevanje na kraju samem in na spletu za prihodnje osebje mednarodnih organizacij in javne uslužbence, zlasti na pravnih področjih in področjih upravljanja, organizacijo dogodkov v zvezi s prednostnimi vprašanji za Unijo ter razširjanje posebnih rezultatov in splošnih informacij za širšo javnost.