Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kakšna je struktura Programa Erasmus+?

Program Erasmus+ za doseganje ciljev predvideva izvajanje naslednjih ključnih ukrepov v obdobju 2021–2027:

Ključni Ukrep 1 – Mobilnost Posameznikov

Ta ključni ukrep podpira:

 • mobilnost učečih se in osebja: priložnosti za učence, dijake, študente, učeče se odrasle, praktikante in mlade ter za profesorje, učitelje, trenerje, izobraževalce, mladinske delavce, športno osebje, osebje izobraževalnih institucij in organizacije civilne družbe za učenje in/ali pridobitev strokovnih izkušenj v drugi državi;
 • aktivnosti udejstvovanja mladih: lokalne in transnacionalne pobude, ki jih vodijo neformalne skupine mladih in/ali mladinske organizacije za pomoč mladim pri vključevanju in učenju sodelovanja v demokratičnem življenju, ozaveščanje o skupnih vrednotah in temeljnih pravicah Evropske unije, združevanje mladih in odločevalcev na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter prispevanje k skupnim ciljem Evropske unije;
 • mobilnost osebja na področju športa: osebje športnih organizacij, zlasti na področju množičnega športa, ima priložnost, da z učno mobilnostjo in tako, da nekaj časa preživi v tujini, izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nova znanja in spretnosti, s čimer prispeva h krepitvi zmogljivosti in razvoju športnih organizacij. Ta ukrep podpira poklicni razvoj trenerjev in drugega osebja (tako plačanega osebja kot prostovoljcev) v množičnem športu. Tudi osebje, ki ne deluje v množičnem športu, vključno s tistim z dvojno poklicno potjo na področju športa in zunaj njega, lahko poveča učni učinek in prenos znanja za športno osebje in organizacije na področju množičnega športa. Možnosti učne mobilnosti za osebje, ki se ne ukvarja z množičnim športom, se lahko podprejo, če lahko sodelovanje takega osebja koristi množičnemu športu;
 • pobudo DiscoverEU: ta ukrep osemnajstletnikom omogoča kratkotrajno samostojno ali skupinsko potovanje po vsej Evropi. Pobuda DiscoverEU je kot aktivnost priložnostnega učenja namenjena spodbujanju občutka pripadnosti udeležencev Evropski uniji in jim omogoča, da raziščejo njeno kulturno raznolikost. Prav tako želi mlade opremiti z znanji in kompetencami, dragocenimi za njihovo prihodnje življenje, ter jih tudi spodbuditi, da se udeležujejo zlasti trajnostnih potovanj in so na splošno okoljsko ozaveščeni. Pobuda DiscoverEU vključuje splošni ukrep, za katerega se lahko mladi prijavijo neposredno prek Evropskega mladinskega portala, in ukrep za vključevanje. Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU je namenjen mladim z manj priložnostmi, da se jim olajša sodelovanje v pobudi DiscoverEU pod enakimi pogoji kot njihovim vrstnikom;
 • v okviru programa so udeležencem aktivnosti mobilnosti v tujini na voljo priložnosti za učenje jezikov. Ta podpora bo na voljo predvsem prek orodja za spletno jezikovno podporo Erasmus+, ki bo po potrebi prilagojena posameznim sektorjem, saj ima e-učenje jezikov prednosti v smislu dostopa in prilagodljivosti. V nekaterih primerih, torej kadar spletno učenje ni najboljše orodje za doseganje ciljne skupine, bodo na voljo dodatne oblike jezikovne podpore;
 • virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih: ta ukrep omogoča organizacijo spletnih medosebnih aktivnosti, ki spodbujajo medkulturni dialog in razvoj mehkih veščin med posamezniki iz tretjih držav, ki niso pridružene programu, držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih programu. Potekajo v majhnih skupinah, ki jih vedno vodi usposobljeni olajševalec.

Ključni Ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Ta ključni ukrep podpira:

Partnerstva za Sodelovanje, vključno s:

 • sodelovalnimi partnerstvi: glavni cilj sodelovalnih partnerstev je organizacijam omogočiti izboljšanje kakovosti in ustreznosti aktivnosti, razviti in okrepiti mreže partnerjev ter povečati zmogljivost za skupno delovanje na transnacionalni ravni s spodbujanjem internacionalizacije aktivnosti ter izmenjavo ali razvojem novih praks in metod ter izmenjavo in primerjanjem idej;
 • manjšimi partnerstvi: ta ukrep je namenjen razširitvi dostopa do programa za manjše akterje in težko dosegljive posameznike na področju splošnega šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Cilj tega ukrepa, ki v primerjavi s sodelovalnimi partnerstvi vključuje dodelitev manjših zneskov nepovratnih sredstev organizacijam, traja manj časa in vključuje enostavnejše upravne zahteve, je doseči lokalne organizacije, nove udeležence programa in manj izkušene organizacije ter tako zmanjšati ovire za vstop v program za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo.

Partnerstva za Odličnost, vključno z:

 • Evropskimi univerzami: ta ukrep podpira nastanek zavezništev, v katera se bodo po pristopu od spodaj navzgor povezovale terciarne izobraževalne institucije, s čimer bo čezmejno sodelovanje doseglo naslednjo raven ambicioznosti z razvojem skupnih dolgoročnih strategij za najkakovostnejše izobraževanje, raziskave in inovacije na podlagi skupne vizije in skupnih vrednot;
 • centri poklicne odličnosti: ta ukrep podpira pristop od spodaj navzgor k poklicni odličnosti, ki vključuje širok razpon lokalnih deležnikov, kar institucijam PIU omogoča hitro prilagajanje zagotavljanja znanj in spretnosti spreminjajočim se ekonomskim in socialnim potrebam. Delujejo v danem lokalnem okolju ter ustvarjajo ekosisteme znanj in spretnosti za inovacije, regionalni razvoj in socialno vključenost, hkrati pa sodelujejo s centri poklicne odličnosti v drugih državam prek mednarodnih mrež sodelovanja. Zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih, in sicer s prožno in pravočasno ponudbo usposabljanja, ki ustreza potrebam dinamičnega trga dela, tudi v okviru zelenega in digitalnega prehoda;
 • učiteljskimi akademijami Erasmus+: splošni cilj tega ukrepa je vzpostaviti evropska partnerstva ponudnikov izobraževanja in usposabljanja za učitelje za ustanovitev učiteljskih akademij Erasmus+, ki bodo oblikovale evropsko in mednarodno smer razvoja izobraževanja učiteljev. Akademije bodo vključevale večjezičnost in kulturno raznolikost, razvijale izobraževanje učiteljev v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju politike izobraževanja in prispevale k ciljem evropskega izobraževalnega prostora;
 • ukrepom Erasmus Mundus: ta ukrep je namenjen spodbujanju odličnosti in internacionalizacije terciarnih izobraževalnih institucij po vsem svetu prek študijskih programov – na ravni magistrskega študija –, ki jih skupaj izvajajo in priznavajo terciarne izobraževalne institucije s sedežem v Evropi ter so odprti za institucije v drugih državah sveta.

Partnerstva za inovacije, vključno s:

 • koalicijami za inovacije: ta ukrep je namenjen spodbujanju strateškega sodelovanja med ključnimi akterji v terciarnem izobraževanju ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju, podjetjih in na področju raziskovanja – tj. „trikotnik znanja“ – za spodbujanje inovacij in posodobitve sistemov izobraževanja in usposabljanja na področju opredelitve in ponudbe ustreznega sklopa spretnosti, znanja in kompetenc, ki ustrezajo prihodnjemu povpraševanju na trgu dela v sektorjih in na področjih, ki so strateški za trajnostno rast in konkurenčnost Evrope;
 • v prihodnost usmerjenimi projekti: ta ukrep je namenjen spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in udeležbe ter socialnega podjetništva na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Podpiral bo v prihodnost usmerjene ideje, ki temeljijo na ključnih evropskih prednostnih nalogah, se lahko vključijo v splošno uporabo in prispevajo k izboljšanju sistemov izobraževanja in usposabljanja ter imajo lahko pomemben inovativni učinek v smislu metod in praks v vseh vrstah okolij učenja in aktivne udeležbe za socialno kohezijo Evrope.

Projekti za povečanje zmogljivosti, vključno s: 

 • projekti za povečanje zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja: ta ukrep podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, aktivnimi na področju terciarnega izobraževanja v državah članicah EU ali tretjih državah, pridruženih programu, in tretjih državah, ki niso pridružene programu. Njihov cilj je podpirati ustreznost, kakovost, posodobitev in dostopnost terciarnega izobraževanja v tretjih državah, ki niso pridružene programu, kot gonila trajnostnega socialno-ekonomskega razvoja;
 • projekti za povečanje zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja: ta ukrep na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, aktivnimi na področju PIU v državah članicah EU, tretjih državah, ki so pridružene programu, in tretjih državah, ki niso pridružene programu. Njihov cilj je podpirati ustreznost, dostopnost in odzivnost institucij in sistemov na področju PIU v tretjih državah, ki niso pridružene programu, kot gonila trajnostnega socialno-ekonomskega razvoja;
 • projekti za krepitev zmogljivosti na področju mladine: ta ukrep podpira sodelovanje in izmenjave na področju mladine iz organizacij iz držav članic EU, tretjih držav, pridruženih programu, in tretjih držav, ki niso pridružene programu, ter zajema dejavnosti neformalnega učenja, pri čemer je poudarek na povečanju zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi zunaj okvira formalnega učenja, in hkratnem zagotavljanju aktivne udeležbe mladih;
 • projekti za krepitev zmogljivosti na področju športa: ta ukrep bo podpiral projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, aktivnimi na področju športa v državah članicah EU, tretjih državah, pridruženih programu, in tretjih državah, ki niso pridružene programu. Njegov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike v tretjih državah, ki niso pridružene programu, kot gonilo za spodbujanje vrednot in izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter izgradnjo bolj povezanih skupnosti.

Neprofitne športne prireditve: ta ukrep bo podpiral pripravo, organizacijo in nadaljnje spremljanje neprofitnih športnih prireditev, ki jih v eni ali več državah organizirajo neprofitne organizacije ali javni organi, aktivni na področju športa. Namen teh dogodkov bo povečati prepoznavnost ukrepov programa Erasmus+ na področju športa ter ozaveščati o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesnih dejavnosti, ki izboljšujejo zdravje.

Spletne platforme, kot so evropska platforma za šolsko izobraževanje (vključno z eTwinning), Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) in evropski mladinski portal, bodo ponujale virtualne možnosti sodelovanja, podatkovne zbirke za iskanje partnerjev, izkustvene skupnosti in druge spletne storitve za učitelje, trenerje, mladinske delavce, oblikovalce politik in druge delavce v stroki ter za učence, dijake, študente, mlade in učeče se odrasle v Evropi in drugod po svetu.

Ključni Ukrep 3 – Podpora razvoju politik in sodelovanju

Ta ključni ukrep podpira:

Pobudo Evropska Mladina Skupaj, ki je usmerjena v mladinske organizacije na lokalni ravni in večje organizacije ter podpira čezmejna partnerstva. Aktivnosti v okviru te pobude bi morale prispevati k povečanju dosega mladih, da se zagotovi raznolikost mnenj ter doseže raznolik krog mladih v mladinskih organizacijah in zunaj njih, vključno z mladimi z manj priložnostmi. Vključevati bi morale različne tradicionalne in digitalne kanale ter olajšati razvoj partnerstev in mrež, ki bi omogočale udeležbo in dostop temeljnim nevladnim organizacijam in mladinskim gibanjem.

Poleg tega ta ključni ukrep zajema:

 • ukrepe, usmerjene v pripravo in podporo izvajanju programov politik EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, vključno s sektorskimi programi za terciarno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, šole ter izobraževanje odraslih, zlasti z olajšanjem upravljanja in delovanja odprtih metod koordinacije;
 • eksperimentiranje na področju evropske politike pod vodstvom javnih organov na visoki ravni in z vključevanjem terenskih poskusov ukrepov politike v več državah na podlagi zanesljivih metod ocenjevanja. V skladu s strategijo EU za mlade bo finančna podpora zagotovljena tudi strukturam, odgovornim za delovanje nacionalnih delovnih skupin, ki jih vsak nacionalni organ določi v okviru mladinskega dialoga EU na nacionalni ravni;
 • ukrepe, namenjene zbiranju dokazov in znanja o sistemih in politikah na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa na nacionalni in evropski ravni, da bi se olajšalo utemeljeno oblikovanje politik. Dokazi se bodo zbirali in analizirali prek vseevropskih ali mednarodnih raziskav in študij ter tematskega in s posameznimi državami povezanega strokovnega znanja;
 • ukrepe, ki lajšajo preglednost in priznavanje spretnosti in kvalifikacij ter prenos kreditnih točk za spodbujanje zagotavljanja kakovosti ter podpiranje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, upravljanja spretnosti in usmerjanja. To področje bo vključevalo tudi podporo organom ali mrežam na nacionalni in evropski ravni, ki lajšajo izmenjave po vsej Evropi, ter razvoj fleksibilnih učnih poti med različnimi področji izobraževanja, usposabljanja in mladine ter med okolji formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja;

Ukrepe, ki spodbujajo dialog o politikah z deležniki v Evropski uniji in zunaj nje, na primer s konferencami, dogodki in drugimi aktivnostmi, pri katerih sodelujejo oblikovalci politik, strokovni delavci in drugi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, za ozaveščanje o zadevnih evropskih programih politik in promoviranje Evrope kot odlične študijske in raziskovalne destinacije;

 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s splošno priznanim strokovnim znanjem in analitičnimi zmogljivostmi (npr. OECD in Svet Evrope) za krepitev učinka in dodane vrednosti politik na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine in športa.

Ukrepi Jean Monnet

Ukrepi Jean Monnet podpirajo:

 • Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja: ti ukrepi podpirajo terciarne izobraževalne institucije v Evropi in zunaj nje pri spodbujanju poučevanja in raziskav o evropskem povezovanju ter strateških razprav in izmenjav z akademsko skupnostjo in oblikovalci politik v zvezi s prednostnimi nalogami politike Unije. Podprti so naslednji podukrepi: moduli Jean Monnet: kratki učni programi na področju ene ali več disciplin evropskih študij; katedre Jean Monnet: pedagoška mesta s specializacijo v evropskih študijah za daljše obdobje za posamezne univerzitetne profesorje; centri odličnosti Jean Monnet: središča, ki zbirajo znanje strokovnjakov na visoki ravni na področju različnih disciplin evropskih študij ter razvijajo transnacionalne aktivnosti in strukturne povezave z akademskimi institucijami v drugih državah. 
 • Ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja: ti ukrepi spodbujajo znanje o Evropski uniji v šolah ter institucijah za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) v državah članicah in tretjih državah, pridruženih programu. Njihov namen je ponudnikom izobraževanja ponujati priložnosti za razvoj in zagotavljanje vsebine za učeče se, ponudnikom usposabljanja za učitelje pa priložnosti za podpiranje učiteljev z metodologijami in posodobljenim znanjem o vprašanjih Evropske unije, namenjeni pa so tudi spodbujanju razprave in izmenjav med predstavniki šol in ustanov PIU ter deležniki o učenju o temah v zvezi z Evropsko unijo. Podprti so naslednji podukrepi: usposabljanje učiteljev: oblikovanje strukturiranih predlogov za usposabljanje o temah v zvezi z EU in ponujanje teh predlogov učiteljem; pobuda za učenje o EU: spodbujanje boljšega razumevanja pri splošnem izobraževanju in poklicnem usposabljanju (na ravni ISCED 1–4).
 • Strateška razprava v okviru mreže Jean Monnet: mreže Jean Monnet v terciarnem izobraževanju bodo v skladu s posebno temo, povezano s prednostno nalogo Komisije, zbirale in izmenjevale ugotovitve raziskav, vsebino tečajev ter izkušnje in proizvode (študije, članke, vsebino tečajev itd.) ter o njih razpravljale s partnerji; mreže na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja – izmenjava dobrih praks in izkušenj pri skupnem poučevanju znotraj skupine držav.
 • Podpora določenim institucijam: ukrep podpira institucije, ki sledijo cilju v evropskem interesu, pri čemer Uniji, njenim državam članicam in njenim državljanom zagotavljajo visokokakovostne storitve na posebnih prednostnih tematskih področjih. Glavne aktivnosti in ozaveščanje s strani teh institucij zajemajo raziskave, vključno z zbiranjem in analiziranjem podatkov za pripravo prihodnjih politik, poučevanje na kraju samem in na spletu za prihodnje osebje mednarodnih organizacij in javne uslužbence, zlasti na pravnih področjih in področjih upravljanja, organizacijo dogodkov v zvezi s prednostnimi vprašanji za Unijo ter razširjanje posebnih rezultatov in splošnih informacij za širšo javnost.