Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hvordan er Erasmus+ struktureret?

For at nå målsætningerne for Erasmus+-programmet gennemføres følgende nøgletiltag i perioden 2021-2027:

Nøgletiltag 1 — Enkeltpersoners Mobilitet

Dette nøgletiltag støtter:

 • Lærendes og personales mobilitet: muligheder for, at elever, studerende, voksenstuderende, praktikanter og unge samt professorer, lærere, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og personale i uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer kan tage en uddannelse og/eller opnå faglig erfaring i et andet land
 • Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse: ungdomsledede lokale og tværnationale initiativer, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som har til formål at hjælpe unge med at engagere sig og lære at deltage i det demokratiske liv, udbrede kendskabet til EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder, hvor unge og beslutningstagere samles på lokalt, nationalt og europæisk plan og bidrager til EU's fælles mål
 • Mobilitet for idrætsledere: Medarbejdere i idrætsorganisationer, primært inden for breddeidræt, tilbydes mulighed for at forbedre deres kompetencer og kvalifikationer og tilegne sig nye færdigheder gennem læringsmobilitet ved at tilbringe en periode i udlandet, så de derved bidrager til kapacitetsopbygning i og udvikling af idrætsorganisationer. Dette tiltag støtter den faglige udvikling af trænere og andet personale (både lønnet personale og frivillige) inden for breddeidræt. Medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt, herunder medarbejdere, der er engageret i tosporede idræts- og ikkeidrætsrelaterede karrierer, kan også øge læringseffekten og videnoverførslen for medarbejdere og organisationer inden for breddeidrætten. Muligheder for læringsmobilitet for medarbejdere inden for idræt, der ikke er breddeidræt, kan støttes, hvis sådanne medarbejderes deltagelse kan være til gavn for breddeidrætten.
 • OpdagEU: dette tiltag giver 18-årige mulighed for individuelt eller i en gruppe at få en kortvarig oplevelse, hvor de rejser gennem Europa. Som en uformel læringsaktivitet har DiscoverEU til formål at fremme deltagernes tilhørsforhold til EU og give dem mulighed for at udforske den kulturelle mangfoldighed i Europa. Tiltaget har også til formål at bibringe unge færdigheder og kompetencer, som de kan udnytte i deres tilværelse, og at inspirere dem til at rejse på en bæredygtig måde og til generelt at være miljøbevidste. DiscoverEU omfatter et generelt tiltag, hvor unge kan ansøge direkte på Den Europæiske Ungdomsportal, og et inklusionstiltag. Inklusionstiltaget DiscoverEU er rettet mod unge med færre muligheder og har til formål at sætte dem i stand til at deltage i DiscoverEU på lige fod med andre unge.
 • Programmet tilbyder støtte til sprogindlæring til deltagere, der gennemfører en mobilitetsaktivitet i udlandet. Denne støtte tilbydes primært via Erasmus+ Online Language Support (OLS), som efter behov kan tilpasses de enkelte sektorer, da e-læring giver lettere adgang og større fleksibilitet i sprogindlæringen. I særlige tilfælde, dvs. når e-læring ikke er det bedste redskab til at nå målgruppen, tilbydes der yderligere former for sprogstøtte.
 • Virtuelle udvekslinger inden for de videregående uddannelser og for unge: dette tiltag giver mulighed for at tilrettelægge mellemfolkelige aktiviteter, der fremmer interkulturel dialog og udvikling af bløde færdigheder mellem personer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, EU's medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet. De finder sted i mindre grupper og modereres altid af en uddannet formidler.

Nøgletiltag 2 — Samarbejde mellem organisationer og institutioner

Dette nøgletiltag støtter:

Partnerskaber med henblik på samarbejde, herunder:

 • Samarbejdspartnerskaber: Det primære mål med samarbejdspartnerskaber er at sætte organisationer i stand til at forbedre kvaliteten og relevansen af deres aktiviteter, at udvikle og styrke deres netværk af partnere og at øge deres kapacitet til at arbejde sammen på tværnationalt niveau ved at sætte skub i internationaliseringen af deres aktiviteter, ved at udveksle eller udvikle nye praksisser og metoder og ved at dele og undersøge idéer;
 • Mindre partnerskaber: Dette tiltag sigter mod at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger dette tiltag at nå ud til græsrodsorganisationer, førstegangsdeltagere i programmet og mindre erfarne organisationer ved at reducere adgangsbarriererne til programmet for organisationer med mindre organisatorisk kapacitet.

Ekspertisepartnerskaber, herunder:

 • Europauniversiteter: Dette tiltag støtter udviklingen af bottom up-alliancer mellem videregående uddannelsesinstitutioner, som vil bringe det grænseoverskridende samarbejde op på det næste ambitionsniveau gennem udviklingen af fælles langsigtede strategier for uddannelse, forskning og innovation af høj kvalitet baseret på en fælles vision og fælles værdier.
 • Erhvervsekspertisecentre Dette tiltag støtter en bottom up-tilgang til erhvervsekspertise, som inddrager et bredt spektrum af lokale interessenter og sætter erhvervsuddannelsesinstitutioner i stand til hurtigt at tilpasse udbuddet af færdigheder til skiftende økonomiske og sociale behov. De arbejder i en given lokal sammenhæng, hvor de skaber færdighedsøkosystemer, som bidrager til innovation, regional udvikling og social inklusion, samtidig med at de samarbejder med erhvervsekspertisecentre i andre lande gennem internationale samarbejdsnetværk.  Dette tiltag tilbyder grunduddannelse til unge og videreuddannelse og omskoling af voksne gennem fleksible og aktuelle uddannelsestilbud, der opfylder behovene på et dynamisk arbejdsmarked, og som har fokus på den grønne og den digitale omstilling.
 • Erasmus+-lærerakademier: Det overordnede mål med dette tiltag er at etablere europæiske partnerskaber mellem læreruddannelsesinstitutioner med det formål at oprette Erasmus+-lærerakademier, som kan udvikle et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelse. Akademierne vil omfatte flersprogethed og kulturel mangfoldighed, udvikle læreruddannelsen i overensstemmelse med EU's uddannelsespolitiske prioriteter og bidrage til målene for det europæiske uddannelsesområde.
 • Erasmus Mundus-tiltag: Dette tiltag har til formål at fremme ekspertise og internationalisering af videregående uddannelsesinstitutioner via uddannelsesprogrammer — på masterniveau — der leveres og anerkendes i fællesskab af videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, og som er åbne for andre lande i verden.

Innovationspartnerskaber, herunder:

 • Innovationsalliancer: Dette tiltag har til formål at fremme det strategiske mellem nøgleaktører inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, erhvervslivet og forskning — "videntrekanten" — for at skabe innovation og modernisering af uddannelsessystemerne og for at kortlægge og tilvejebringe den kombination af færdigheder, viden og kompetencer, der kræves for at matche den fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet inden for sektorer og områder, der er af strategisk betydning for Europas bæredygtige vækst og konkurrenceevne.
 • Fremadskuende projekter: Dette tiltag har til formål at skabe innovation, kreativitet og deltagelse samt socialt iværksætteri inden for forskellige uddannelsesområder. Det vil støtte fremadskuende idéer baseret på centrale europæiske prioriteter, som har potentiale til at blive mainstreamet i og til at forbedre uddannelsessystemerne, og som kan have en betydelig innovativ virkning med hensyn til metoder og praksis, der kan anvendes i alle miljøer for læring og aktiv deltagelse med fokus på Europas sociale samhørighed.

Kapacitetsopbygningsprojekter: 

 • Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse: Dette tiltag støtter internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer med aktiviteter på området for videregående uddannelse i EU's medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, og tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De har til formål at støtte relevansen, kvaliteten, moderniseringen og tilgængeligheden af videregående uddannelse i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som en drivkraft for bæredygtig socioøkonomisk udvikling.
 • Kapacitetsopbygning på området for erhvervsrettet uddannelse: Dette tiltag støtter internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer med aktiviteter inden for erhvervsuddannelse i EU's medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, og tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De har til formål at støtte relevansen, tilgængeligheden og egnetheden af erhvervsuddannelsesinstitutioner og -systemer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som en drivkraft for bæredygtig socioøkonomisk udvikling.
 • Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet: Dette tiltag støtter samarbejde og udveksling på ungdomsområdet mellem organisationer i EU-medlemsstater, tredjelande, der er associeret med programmet, og tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og omfatter ikkeformelle læringsaktiviteter med fokus på at øge kapaciteten hos organisationer, der arbejder med unge uden for formel læring, samtidig med at de unges aktive deltagelse sikres.
 • Kapacitetsopbygningsprojekter på idrætsområdet: Dette tiltag støtter internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer med aktiviteter på idrætsområdet i EU's medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, og tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De har til formål at støtte idrætsaktiviteter og -politikker i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som et middel til at fremme værdier og som et uddannelsesværktøj til at fremme enkeltpersoners personlige og sociale udvikling og skabe mere sammenhængende samfund.

Almennyttige idrætsarrangementer: Dette tiltag vil støtte forberedelse, organisation og opfølgning af almennyttige idrætsarrangementer, der afholdes i et land eller flere lande af almennyttige organisationer eller offentlige organer inden for idræt. Formålet med disse arrangementer skal være at øge synligheden af idrætstiltagene under Erasmus+ og udbrede kendskabet til idrættens betydning for fremme af social inklusion, lige muligheder og sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.

Onlineplatforme som f.eks. platformen for europæisk skoleuddannelse (herunder eTwinning), den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) og Den Europæiske Ungdomsportal tilbyder virtuelle samarbejdsfora, databaser til søgning efter partnere, praksisfællesskaber og andre onlinetjenester til undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, politikere og andre aktører samt til elever, unge og voksenstuderende i og uden for Europa.

Nøgletiltag 3 — Støtte til politikudvikling og politisk samarbejde

Dette nøgletiltag støtter:

Europas ungdom sammen-tiltaget er målrettet mod ungdomsorganisationer på græsrodsniveau og større organisationer og støtter grænseoverskridende partnerskaber. Aktiviteter under dette tiltag bør bidrage til at udvide det opsøgende arbejde over for unge for at sikre en mangfoldighed af stemmer og nå ud til unge i og uden for ungdomsorganisationer, herunder unge med færre muligheder. De bør inddrage forskellige traditionelle og digitale kanaler og fremme udviklingen af partnerskaber og netværk, som støtter græsrodsorganisationers og ungdomsbevægelsers muligheder for at deltage og få adgang.

Dette nøgletiltag dækker desuden:

 • Tiltag, der har til formål at forberede og støtte gennemførelsen af EU's politiske dagsorden for uddannelse, ungdom og idræt, herunder sektordagsordener for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoler og voksenuddannelse, navnlig ved at lette forvaltningen og funktionen af de åbne koordinationsmetoder.
 • Gennemførelse af europæiske politiske eksperimenter, der ledes af offentlige myndigheder på højt plan og involverer praktiske forsøg med politiske foranstaltninger i flere lande baseret på forsvarlige evalueringsmetoder. I overensstemmelse med EU-strategien for unge ydes der også finansiel støtte til de strukturer, der animerer den nationale arbejdsgruppe, der er udpeget af hver national myndighed inden for rammerne af ungdomsdialogen i EU på nationalt plan.
 • Tiltag, der har til formål at indsamle dokumentation og viden om uddannelses-, ungdoms- og idrætssystemer og -politikker på nationalt og europæisk plan med henblik på at lette begrundet politikudformning. Indsamling og analyse af dokumentation vil ske gennem EU-dækkende eller internationale undersøgelser samt tematisk og landespecifik ekspertise.
 • Tiltag, som letter gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af meritter, med henblik på at fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikkeformel og uformel læring samt forvaltning af og vejledning i færdigheder. Dette område omfatter også støtte til nationale og europæiske organer eller netværk, som letter tværeuropæisk udveksling og udvikling af fleksible læringsforløb inden for uddannelse og ungdomsarbejde og på tværs af formelle, ikkeformelle og uformelle læringsmiljøer.

Tiltag, der skaber politisk dialog med interessenter i og uden for EU, gennem f.eks. konferencer, arrangementer og andre aktiviteter, der involverer politiske beslutningstagere og andre interessenter inden for uddannelse, ungdom og idræt, med det formål at udbrede kendskabet til de relevante europæiske politiske dagsordener og fremme Europa som et studie- og forskningsområde på højeste niveau.

 • Samarbejde med internationale organisationer med anerkendt ekspertise og analytisk kapacitet (såsom OECD og Europarådet) med henblik på at øge indvirkningen og merværdien af politikker på området for uddannelse, ungdom og sport.

Jean Monnet-Tiltag

Jean Monnet-tiltagene støtter:

 • Jean Monnet-tiltaget vedrørende videregående uddannelse: Dette tiltag hjælper videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa med at fremme undervisning og forskning i europæisk integration og fremme politiske drøftelser og udvekslinger, som involverer den akademiske verden og politiske beslutningstagere, om EU's politiske prioriteter. Følgende deltiltag støttes: Jean Monnet-moduler: kortvarige undervisningsprogrammer i et eller flere fag inden for EU-studier. Jean Monnet-professorater: længerevarende underviserstillinger med speciale i EU-studier til individuelle universitetsprofessorer. Jean Monnet-ekspertisecentre: kontaktpunkter, der samler viden fra eksperter på højt niveau i forskellige fag inden for EU-studier, og som udvikling af tværnationale aktiviteter og strukturelle forbindelser med akademiske institutioner i andre lande.
 • Jean Monnet-tiltaget vedrørende andre uddannelsesområder: Dette tiltag fremmer kendskabet til EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner i EU's medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet. Det har til formål at skabe muligheder, som uddannelsesudbydere kan udnytte for at udvikle og levere indhold til lærende, som læreruddannelsesinstitutioner kan udnytte for at støtte lærere med metoder og ajourført viden om EU-spørgsmål, og som kan fremme debat og udvekslinger mellem repræsentanter for skoler og erhvervsuddannelser og interessenter om læring om EU-emner. Følgende deltiltag støttes: Læreruddannelse: udforme og tilbyde strukturerede forslag til undervisning i EU-emner til lærere. Learning EU-initiativet: fremme bedre forståelse på niveauerne for almen uddannelse og grundlæggende erhvervsuddannelse (ISCED 1-4).
 • Jean Monnet — politisk debat: Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse vil i overensstemmelse med et specifikt tema, der er knyttet til en af Kommissionens prioriteter, vil blandt partnerne indsamle, dele og drøfte forskningsresultater, kursusindhold og erfaringer samt produkter (studier, artikel, kursusindhold osv.). Netværk inden for andre uddannelsesområder vil udveksle god praksis og gennemføre fællesundervisning inden for en gruppe lande.
 • Støtte til udvalgte institutioner: Tiltaget støtter institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse, som giver EU, medlemsstaterne og borgerne adgang til tjenester af høj kvalitet inden for bestemte prioriterede områder. Disse institutioners primære aktiviteter og opsøgende arbejde omfatter forskning, herunder indsamling og analyse af data til brug for fremtidige politikker, undervisning på stedet og online til fremtidige medarbejdere i internationale organisationer og embedsmænd, navnlig inden for jura og forvaltning, tilrettelæggelse af arrangementer om EU's prioriteter og formidling af konkrete resultater og generelle oplysninger til offentligheden.