Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Hvordan er Erasmus+ struktureret?

For at nå målsætningerne for Erasmus+-programmet gennemføres følgende aktioner i perioden 2021-2027:

Nøgleaktion 1 — enkeltpersoners mobilitet

Denne nøgleaktion støtter:

 • Lærendes og personales mobilitet: muligheder for, at elever, studerende, praktikanter og unge samt professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og personale i uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer kan tage en uddannelse og/eller opnå faglig erfaring i et andet land
 • Aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse: ungdomsledede lokale og tværnationale initiativer, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som har til formål at hjælpe unge med at engagere sig og lære at deltage i det demokratiske liv, øge bevidstheden om EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder, hvor unge og beslutningstagere samles på lokalt, nationalt og europæisk plan og bidrager til EU's fælles mål
 • DiscoverEU-aktiviteter: aktion, der giver 18-årige mulighed for individuelt eller i en gruppe at få en kortvarig førstegangsoplevelse, hvor de rejser gennem Europa inden for rammerne af en uformel uddannelsesaktivitet, som har til formål at fremme deres følelse af at tilhøre Den Europæiske Union, og opdager EU's kulturelle mangfoldighed.
 • Programmet tilbyder støtte til sprogindlæring til deltagere, der gennemfører en mobilitetsaktivitet i udlandet. Denne støtte tilbydes primært via Erasmus+ Online Language Support (OLS), som efter behov kan tilpasses de enkelte sektorer, da e-læring giver lettere adgang og større fleksibilitet i sprogindlæringen. I særlige tilfælde, dvs. når e-læring ikke er det bedste redskab til at nå målgruppen, tilbydes der yderligere former for sprogstøtte.

Nøgleaktion 2 — samarbejde mellem organisationer og institutioner

Denne nøgleaktion støtter:

Partnerskaber med henblik på samarbejde, herunder:

 • Samarbejdspartnerskaber: Det primære mål med samarbejdspartnerskaber er at sætte organisationer i stand til at forbedre kvaliteten og relevansen af deres aktiviteter, at udvikle og styrke deres netværk af partnere og at øge deres kapacitet til at arbejde sammen på tværnationalt niveau ved at sætte skub i internationaliseringen af deres aktiviteter, ved at udveksle eller udvikle nye praksisser og metoder og ved at dele og undersøge idéer.
 • Mindre partnerskaber: Denne aktion har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger denne aktion at nå ud til græsrodsorganisationer og førstegangsdeltagere i Erasmus+-programmet ved at reducere adgangsbarriererne til programmet for organisationer med mindre organisatorisk kapacitet.

Ekspertisepartnerskaber, herunder:

 • Europauniversiteter: Denne aktion støtter udviklingen af bottom up-netværk mellem videregående uddannelsesinstitutioner, som vil bringe det grænseoverskridende samarbejde op på det næste ambitionsniveau gennem udviklingen af fælles langsigtede strategier for uddannelse, forskning og innovation af høj kvalitet baseret på en fælles vision og fælles værdier.
 • Erhvervsekspertisecentre: Dette initiativ støtter udviklingen af tværnationale platforme af erhvervsekspertisecentre, som er tæt integreret i lokale og regionale strategier for vækst, innovation og konkurrenceevne, samtidig med at der ydes støtte til generelle strukturelle ændringer og økonomiske politikker i EU.
 • Erasmus+-lærerakademier: Det overordnede mål med denne aktion er at etablere europæiske partnerskaber mellem læreruddannelsesinstitutioner med det formål at oprette Erasmus+-lærerakademier, som kan udvikle et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelse. Disse akademier vil omfatte flersprogethed og kulturel mangfoldighed, udvikle læreruddannelsen i overensstemmelse med EU's uddannelsespolitiske prioriteter og bidrage til målene for det europæiske uddannelsesområde.
 • Erasmus Mundus-aktion: Denne aktion har til formål at fremme ekspertise og internationalisering af videregående uddannelsesinstitutioner via uddannelsesprogrammer — på masterniveau — der leveres og anerkendes i fællesskab af videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, og som er åbne for andre lande i verden.

Innovationspartnerskaber, herunder:

 • Innovationsalliancer: Denne aktion har til formål at fremme det strategiske mellem nøgleaktører inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, erhvervslivet og forskning — "videntrekanten" — for at skabe innovation og modernisering af uddannelsessystemerne og for at kortlægge og tilvejebringe den kombination af færdigheder, viden og kompetencer, der kræves for at matche den fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet inden for sektorer og områder, der er af strategisk betydning for Europas bæredygtige vækst og konkurrenceevne.
 • Fremadskuende projekter: Denne aktion har til formål at skabe innovation, kreativitet og e-deltagelse samt socialt iværksætteri inden for forskellige områder af uddannelse, ungdom og idræt. Den vil støtte fremadskuende idéer baseret på centrale europæiske prioriteter, som har potentiale til at blive integreret i og kan forbedre systemerne for uddannelse, ungdom og idræt, og som kan have en betydelig innovativ virkning med hensyn til metoder og praksis, der kan anvendes i alle miljøer for læring og aktiv deltagelse med fokus på Europas sociale samhørighed.

Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet: Denne aktion støtter samarbejde og udveksling på ungdomsområdet mellem organisationer i program- og partnerlande og omfatter ikkeformelle læringsaktiviteter med fokus på at øge kapaciteten hos organisationer, der arbejder med unge uden for formel læring, samtidig med at de unges aktive deltagelse sikres.

Almennyttige idrætsarrangementer: Denne aktion vil støtte forberedelse, organisation og opfølgning af almennyttige idrætsarrangementer, der afholdes i et land eller flere lande af almennyttige organisationer eller offentlige organer inden for idræt. Formålet med disse arrangementer skal være at øge synligheden af idrætsaktionerne under Erasmus+ og øge bevidstheden om idrættens betydning for fremme af social inklusion, lige muligheder og sundhedsfremmende fysiske aktiviteter.

Onlineplatforme som f.eks. eTwinning, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE), School Education Gateway (SEG) og Den Europæiske Ungdomsportal tilbyder virtuelle samarbejdsfora, databaser til søgning efter partnere, praksisfællesskaber og andre onlinetjenester til undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, politikere og andre aktører samt til elever, unge og studerende på voksenuddannelser i og uden for Europa.

Nøgleaktion 3 — støtte til politikudvikling og politisk samarbejde

Denne nøgleaktion støtter:

Europas ungdom sammen-aktionen, som er målrettet mod ungdomsorganisationer på græsrodsniveau, der ønsker at etablere grænseoverskridende partnerskaber, dvs. som ønsker at føje en europæisk dimension til deres aktiviteter. Formålet er at tilskynde til nye ansøgninger fra organisationer, som ikke allerede er veletablerede på europæisk plan.

Denne nøgleaktion dækker desuden:

 • Aktioner, der har til formål at forberede og støtte gennemførelsen af EU's politiske dagsorden for uddannelse, ungdom og idræt, herunder sektordagsordener for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skoler og voksenuddannelse, navnlig ved at lette forvaltningen og funktionen af den åbne koordinationsmetode.
 • Gennemførelse af europæiske politiske eksperimenter, der ledes af offentlige myndigheder på højt plan og involverer praktiske forsøg med politiske foranstaltninger i flere lande baseret på forsvarlige evalueringsmetoder. I overensstemmelse med EU-strategien for unge ydes der også finansiel støtte til de strukturer, der animerer den nationale arbejdsgruppe, der er udpeget af hver national myndighed inden for rammerne af ungdomsdialogen i EU på nationalt plan.
 • Aktioner, der har til formål at indsamle dokumentation og viden om uddannelses-, ungdoms- og idrætssystemer og -politikker på nationalt og europæisk plan med henblik på at lette begrundet politikudformning. Indsamling og analyse af dokumentation vil ske gennem EU-dækkende eller internationale undersøgelser samt tematisk og landespecifik ekspertise.
 • Aktioner, som letter gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af meritter, med henblik på at fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikkeformel og uformel læring samt forvaltning af og vejledning i færdigheder. Dette område omfatter også støtte til nationale og europæiske organer eller netværk, som letter tværeuropæisk udveksling og udvikling af fleksible læringsforløb inden for uddannelse og ungdomsarbejde og på tværs af formelle, ikkeformelle og uformelle læringsmiljøer.

Aktioner, der skaber politisk dialog med interessenter i og uden for EU, gennem f.eks. konferencer, arrangementer og andre aktiviteter, der involverer politiske beslutningstagere og andre interessenter inden for uddannelse, ungdom og idræt, med det formål at øget bevidstheden om de relevante europæiske politiske dagsordener og fremme Europa som et studie- og forskningsområde på højeste niveau.

 • Samarbejde med internationale organisationer med anerkendt ekspertise og analytisk kapacitet (såsom OECD og Europarådet) med henblik på at øge indvirkningen og merværdien af politikker på området for uddannelse, unge og sport.

Jean monnet-aktioner

Jean Monnet-aktionerne støtter:

 • Jean Monnet-aktionen vedrørende videregående uddannelse: Denne aktion hjælper videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa med at fremme undervisning og forskning i europæisk integration og fremme politiske drøftelser og udvekslinger, som involverer den akademiske verden og politiske beslutningstagere, om EU's politiske prioriteter. Følgende delaktioner støttes: Jean Monnet-moduler: kortvarige undervisningsprogrammer i et eller fag inden for EU-studier. Jean Monnet-professorater: længerevarende underviserstillinger med speciale i EU-studier til individuelle universitetsprofessorer. Jean Monnet-ekspertisecentre: fokuscentre, der samler viden fra eksperter på højt niveau i forskellige fag inden for EU-studier, og som udvikling af tværnationale aktiviteter og strukturelle forbindelser med akademiske institutioner i andre lande.
 • Jean Monnet-aktionen vedrørende andre uddannelsesområder: Denne aktion fremmer kendskabet til EU i skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner i programlandene. Den har til formål at skabe mulighed, som uddannelsesudbydere kan udnytte for at udvikle og levere indhold til lærende, som læreruddannelsesinstitutioner kan udnytte for at støtte lærere med metoder og ajourført viden om EU-spørgsmål, og som kan fremme debat og udvekslinger mellem repræsentanter for skoler og erhvervsuddannelser og interessenter om læring om EU-emner. Følgende delaktioner støttes: Læreruddannelse: udforme og tilbyde strukturerede forslag til undervisning i EU-emner til lærere. Net: udveksle god praksis og opleve fællesundervisning inden for en gruppe lande.  
 • Støtte til udvalgte institutioner: Aktionen støtter institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse, som giver EU, medlemsstaterne og borgerne adgang til kvaliteter af høj kvalitet inden for bestemte prioriterede områder. Disse institutioners primære aktiviteter og opsøgende arbejde omfatter forskning, herunder indsamling og analyse af data til brug for fremtidige politikker, undervisning på stedet og online til fremtidige medarbejdere i internationale organisationer og embedsmænd, navnlig inden for jura og forvaltning, tilrettelæggelse af arrangementer om EU's prioriteter og formidling af konkrete resultater og generelle oplysninger til offentligheden.