Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mikä on erasmus+ -ohjelman rakenne?

Erasmus+ -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi siinä on tarkoitus toteuttaa seuraavat toimet kaudella 2021–2027:

Avaintoimi 1: henkilöiden liikkuvuus

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

 • Oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus: Koulujen oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille ja nuorille sekä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, urheiluvalmentajille ja oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia hankkia oppimiskokemuksia ja/tai ammatillista kokemusta ulkomailla.
 • Nuorten osallistumishankkeet: Tämä toimi muodostuu epävirallisten nuorten ryhmien ja/tai nuorisoalan organisaatioiden toteuttamista nuorten johtamista paikallisista ja transnationaalisista aloitteista, joilla autetaan nuoria sitoutumaan ja oppimaan osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, lisätään tietoisuutta Euroopan unionin yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista, tuodaan nuoria ja päättäjiä yhteen paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla sekä edistetään Euroopan unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
 • DiscoverEU-toiminta: Tällä toimella tarjotaan 18-vuotiaille mahdollisuus tehdä yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa. DiscoverEU on epävirallista koulutusta koskeva toiminto, jolla pyritään edistämään tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta ja auttamaan nuoria tutustumaan sen moninaisuuteen. Sillä pyritään myös tarjoamaan nuorille heidän tulevaisuutensa kannalta arvokkaita taitoja ja osaamista sekä innostamaan heitä erityisesti kestävään matkustamiseen ja yleisesti ympäristötietoisuuteen. DiscoverEU sisältää yleisen toimen, johon nuoret voivat hakea suoraan Euroopan nuorisoportaalissa, sekä osallisuutta koskevan toimen. DiscoverEU-osallisuustoimi on kohdennettu nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta helpotetaan heidän osallistumistaan DiscoverEU-toimintaan tasavertaisesti heidän ikätoveriensa kanssa.
 • Ohjelmassa tarjotaan liikkuvuustoiminnon ulkomailla toteuttaville osallistujille kieltenopiskelumahdollisuuksia. Kielivalmennustukea annetaan ensisijaisesti Erasmus+ -ohjelman verkkokielivalmennusvälineellä (Erasmus+ Online Language Support, OLS), koska verkko tarjoaa helpon ja joustavan tavan kieltenopiskeluun. Erityisissä tapauksissa, joissa verkko-oppiminen ei ole paras väline kohderyhmän tavoittamiseksi, tarjotaan täydentäviä kielellisen tuen muotoja.
 • Virtuaalivaihto korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: Nämä ovat verkossa toteutettavia ihmisten välisiä toimia, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden, EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kansalaisten välillä. Ne toteutetaan pienissä ryhmissä, ja niitä ohjaa aina koulutettu fasilitaattori.

Avaintoimi 2 – organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

Yhteistyöhankkeet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Kumppanuushankkeet: Kumppanuushankkeiden ensisijaisena tavoitteena on antaa organisaatioille mahdollisuus parantaa toimintojensa laatua ja tarkoituksenmukaisuutta, kehittää ja vahvistaa kumppaniverkostojaan, lisätä valmiuksiaan toimia yhdessä ohjelmamaiden välisellä tasolla, vahvistaa toimintojensa kansainvälistymistä, vaihtaa ja kehittää uusia käytäntöjä ja menetelmiä sekä jakaa ja vertailla ideoita.
 • Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: Tällä toimella on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät tukimäärät ovat pienempiä, tuen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toimella pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatiot ja ohjelman uudet toimijat sekä organisaatiot, joilla on vähemmän kokemusta, ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat.

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Eurooppalaiset yliopistot: Tällä toiminnolla tuetaan korkeakoulujen alhaalta ylöspäin suuntautuvien verkostojen syntymistä, joilla rajat ylittävä yhteistyö saatetaan uudelle tasolle laatimalla huippuluokan koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevia yhteisiä pitkän aikavälin strategioita yhteisen näkemyksen ja yhteisten arvojen pohjalta.
 • Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt: Tällä aloitteella tuetaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa huippuosaamiseen. Useiden erilaisten paikallisten sidosryhmien osallistumisen avulla ammatilliset oppilaitokset pystyvät nopeasti sovittamaan tarjontansa muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Ne toimivat tietyssä paikallisessa kontekstissa ja luovat osaamisen ekosysteemejä innovointia, alueellista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta varten tehden samalla yhteistyötä muissa maissa toimivien ammatillisen koulutuksen huippuyksikköjen kanssa kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta. Ne tarjoavat mahdollisuuksia nuorten peruskoulutukseen sekä aikuisten täydennys- ja uudelleenkoulutukseen joustavan ja oikea-aikaisen koulutustarjonnan avulla, joka vastaa dynaamisten työmarkkinoiden tarpeita vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä.
 • Erasmus+ Teacher Academies -toiminto: Tämän toiminnon yleisenä tavoitteena on luoda opettajien koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia, joista muodostetaan Erasmus+ Teacher Academies ‑toimijoita kehittämään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutukseen. Teacher Academies ‑toimijat edistävät monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehittävät opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistävät eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.
 • Erasmus Mundus -toiminto: Tällä toiminnolla pyritään edistämään korkeakoulujen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä Euroopassa sijaitsevien korkeakoulujen yhteisesti tarjoamilla ja tunnustamilla maisteriohjelmilla, jotka ovat avoimia maailman muiden maiden korkeakouluille.

Innovaatiokumppanuudet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Innovaatioyhteenliittymät: Tällä toimella pyritään edistämään korkea- ja ammattikoulutuksen, elinkeinoelämän ja tutkimustoiminnan – niin kutsutun osaamiskolmion – keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla edistetään koulutusjärjestelmien innovointia ja modernisointia, jotta nämä voivat tunnistaa ja antaa työmarkkinoiden tulevaa kysyntää vastaavat taidot, tiedot ja pätevyydet Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta strategisilla aloilla.
 • Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet: Tällä toiminnolla pyritään edistämään innovointia, luovuutta ja osallistumista sekä yhteiskunnallista koulutuksen eri aloilla. Sillä tuetaan EU:n keskeisiin painopisteisiin perustuvia tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita, joita on mahdollista ottaa käyttöön muualla ja jotka voivat antaa panoksen koulutusalan järjestelmien parantamiseksi sekä innovoida merkittävästi menetelmiä ja käytäntöjä kaiken tyyppisissä oppimisen ja aktiivisen osallistumisen ympäristöissä Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hyväksi.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet, joita ovat muun muassa seuraavat: 

 • Kapasiteetinvahvistamishankkeet korkeakoulutuksen alalla: Tällä toiminnolla tuetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta, laatua, nykyaikaistamista ja saatavuutta kestävää sosioekonomista kehitystä edistävinä tekijöinä.
 • Kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatillisen koulutuksen alalla: Tällä ammatillisen koulutuksen alalla toteutettavalla toiminnolla tuetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta, saatavuutta ja kykyä vastata tarpeisiin kestävän sosioekonomisen kehityksen edistäjinä.
 • Kapasiteetinvahvistamishankkeet nuorisoalalla: Tällä toiminnolla tuetaan nuorisoalan yhteistyötä ja vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioiden välillä. Se kattaa epäviralliseen oppimiseen liittyvää toimintaa, ja siinä keskitytään vahvistamaan nuorten kanssa virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella työskentelevien organisaatioiden valmiuksia ja samalla varmistamaan nuorten aktiivinen osallistuminen.
 • Kapasiteetinvahvistamishankkeet liikunta- ja urheilualalla: Tällä toimella tuetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden liikunta- ja urheilualalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niiden tarkoituksena on tukea urheilutoimintaa ja -politiikkaa ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa arvojen edistämisen välineenä sekä koulutusvälineenä yksilöiden henkilökohtaisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi ja yhtenäisempien yhteisöjen luomiseksi.

Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat: Tällä toimella tuetaan sellaisten voittoa tavoittelemattomien urheilutapahtumien valmistelua, järjestämistä ja seurantaa, joita urheilun alalla toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai julkisyhteisöt järjestävät yhdessä tai useassa maassa. Näillä tapahtumilla pyritään parantamaan Erasmus+ -ohjelman urheilutoimien näkyvyyttä sekä lisäämään tietoisuutta urheilun roolista sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja terveyttä parantavan liikunnan edistämisessä.

Verkkoalustat, kuten eTwinning, aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (EPALE), School Education Gateway ‑portaali ja Euroopan nuorisoportaali, tarjoavat virtuaalisia yhteistyötiloja, kumppaninhakutietokantoja, käytäntöyhteisöjä ja muita verkkopalveluja opettajille, kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, päättäjille ja muille toimijoille sekä koulujen oppilaille, nuorille ja aikuisopiskelijoille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Avaintoimi 3 – tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

European Youth Together on ruohonjuuritason nuorisojärjestöille ja suuremmille järjestöille kohdennettu toiminto, jolla tuetaan rajat ylittäviä kumppanuuksia. Tähän toimintoon sisältyvällä toiminnalla olisi pyrittävä tavoittamaan nuoria laajemmin, jotta voitaisiin varmistaa näkemysten monimuotoisuus ja tavoittaa erilaisia nuoria nuorisojärjestöissä ja niiden ulkopuolella, muun muassa nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Siinä olisi käytettävä useita perinteisiä ja digitaalisia kanavia ja sillä olisi helpotettava kumppanuuksien ja verkostojen kehittämistä, mikä mahdollistaa ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen ja nuorisoliikkeiden osallistumisen ja pääsyn toimeen.

Sen lisäksi tämä avaintoimi kattaa seuraavat toiminnot:

 • Toimet, joilla valmistellaan ja tuetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamista, korkeakoulutusta, ammattikoulutusta, kouluja ja aikuisoppimista koskevat alakohtaiset ohjelmat mukaan lukien, ja helpotetaan erityisesti avointen koordinointimenetelmien hallinnointia ja toimintaa.
 • Eurooppalaiset kokeiluhankkeet, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy luotettaviin arviointimenetelmiin perustuvia poliittisten aloitteiden kenttäkokeita useissa maissa. EU:n nuorisostrategian mukaisesti rahoitustukea myönnetään myös kunkin kansallisen viranomaisen EU:n nuorisodialogin puitteissa nimeämien kansallisten työryhmien toimintaa edistäville rakenteille.
 • Toimet, joilla pyritään keräämään näyttöä ja tietoa koulutus-, nuoriso- ja urheilualan järjestelmistä ja toimintapolitiikoista kansallisella ja EU-tasolla perustellun päätöksenteon helpottamiseksi. Näytön kerääminen ja analysointi toteutetaan EU:n laajuisilla tai kansainvälisillä kysely- ja muilla tutkimuksilla sekä temaattisen ja maakohtaisen asiantuntemuksen avulla.
 • Samoin tuetaan toimia, joilla helpotetaan taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja tunnistamista sekä opintosuoritusten siirtoa laadunvarmistuksen tehostamiseksi sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen, taitojen hallinnan ja neuvonnan tukemiseksi. Tähän alaan sisältyy myös tuki kansallisen ja EU:n tason elimille ja verkostoille, jotka helpottavat Euroopan laajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

Toimet, joilla edistetään toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella esimerkiksi konferensseilla, tapahtumilla ja muilla toimilla, joihin osallistuu koulutus-, nuoriso- ja urheilualan päättäjiä, toimijoita ja muita sidosryhmiä, tietoisuuden lisäämiseksi asiaan liittyvistä EU:n toimintapoliittisista ohjelmista ja Euroopan tunnetuksi tekemiseksi erinomaisena opiskelu- ja tutkimuspaikkana.

 • Yhteistyö sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden asiantuntemusta ja analysointivalmiuksia arvostetaan laajalti (esimerkiksi OECD ja Euroopan neuvosto), koulutus-, nuoriso- ja urheilupolitiikan vaikuttavuuden ja lisäarvon vahvistamiseksi.

Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan seuraavia toimintoja:

 • Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla: Näillä toiminnoilla tuetaan korkeakouluja Euroopassa ja muualla, ja tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tiedemaailman ja päättäjien välistä poliittista keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU:n poliittisista painopisteistä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimiin: Jean Monnet -moduulit: Jean Monnet -moduulit ovat lyhyitä opintokokonaisuuksia yhdessä tai useammassa Eurooppa-opintojen oppiaineessa. Jean Monnet -professuurit: Jean Monnet -professuurit ovat yksittäisille Eurooppa-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille tarkoitettuja pidempiä opetusvirkoja. Jean Monnet -osaamiskeskukset: Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat keskuksia, jotka keräävät Eurooppa-opintojen eri oppiaineiden korkean tason asiantuntijoiden tietämystä ja kehittävät ohjelmamaiden välistä toimintaa muissa maissa sijaitsevien akateemisten laitosten kanssa ja luovat näihin rakenteellisia yhteyksiä.
 • Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla: Näillä toiminnoilla edistetään tietämystä Euroopan unionista EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Niillä on tarkoitus luoda koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia kehittää ja tarjota sisältöä oppijoille sekä opettajien koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia tukea opettajia menetelmillä ja ajantasaisella tiedolla Euroopan unionia koskevista kysymyksistä. Lisäksi pyritään edistämään keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU:hun liittyvien asioiden oppimisesta koulujen ja ammatillisen koulutuksen edustajien ja sidosryhmien välillä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimiin: opettajankoulutus: suunnitellaan ja tarjotaan EU-aiheita koskevia jäsenneltyjä koulutusehdotuksia opettajille sekä Opi EU:sta -toiminto: aloitteen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä EU:sta yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa (ISCED-tasot 1–4).
 • Jean Monnet -toimintapoliittinen keskustelu: Korkeakoulutuksen alan Jean Monnet -verkostot keräävät ja jakavat johonkin komission painopisteeseen liittyvän erityisen aiheen mukaisesti tutkimustuloksia, kurssien sisältöjä ja kokemuksia ja tuotoksia (kuten tutkimuksia, artikkeleja ja kurssien sisältöjä) ja keskustelevat niistä kumppanien kesken. Muiden koulutussektorien verkostot, hyvien käytäntöjen vaihto ja yhteisopetuskokemukset tietyssä maaryhmässä.
 • Jean Monnet -tuki laitoksille ja järjestöille: Tällä toiminnolla tuetaan laitoksia ja järjestöjä, jotka edistävät Euroopan etua ja tarjoavat unionille sekä sen jäsenvaltioille ja kansalaisille laadukkaita palveluja tiettyjen ensisijaisten oppiaineiden aloilla. Näiden laitosten ja järjestöjen tärkeimpiä toimia ja ulottuvuuksia ovat tutkimus, muun muassa tietojen kerääminen ja analysointi tulevien toimintapolitiikkojen laatimiseksi, paikan päällä ja verkossa annettava opetus kansainvälisten organisaatioiden tuleville työntekijöille ja virkamiehille erityisesti oikeudellisilla ja johtamisen aloilla, EU:n ensisijaisia kysymyksiä koskevien tapahtumien järjestäminen sekä erityisten tulosten ja yleisen tiedon levittäminen suurelle yleisölle.