Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Mikä on Erasmus+ -Ohjelman rakenne?

Erasmus+ -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi siinä on tarkoitus toteuttaa seuraavat avaintoimet kaudella 2021–2027:

 Avaintoimi 1: Yksilöliikkuvuus

Tämä avaintoimi tukee seuraavia toimintoja:

 • Oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus: Koulujen oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille ja nuorille sekä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, valmentajille ja oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia hankkia oppimiskokemuksia ja/tai ammatillista kokemusta ulkomailla.
 • Nuorten osallistumishankkeet: Nämä ovat epävirallisten nuorten ryhmien ja/tai nuorisoalan organisaatioiden toteuttamia nuorten johtamia paikallisia ja transnationaalisia aloitteita, joilla autetaan nuoria sitoutumaan ja oppimaan osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan, lisätään tietoisuutta Euroopan unionin yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista, tuodaan nuoria ja päättäjiä yhteen paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla sekä edistetään Euroopan unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
 • Valmentajien liikkuvuus: pääasiassa ruohonjuuritasolla toimivien liikunta- ja urheilualan organisaatioiden henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kehittää osaamistaan ja pätevyyttään ja hankkia uusia taitoja viettämällä oppimiseen liittyvän liikkuvuusjakson ulkomailla; näin edistetään liikunta- ja urheilualan organisaatioiden kapasiteetin vahvistamista ja kehittämistä. Tämä toiminto tukee ruohonjuuritason liikunta- ja urheiluvalmentajien ja muun (sekä palkatun että vapaaehtoisen) henkilöstön ammatillista kehittymistä. Muulla kuin ruohonjuuritasolla toimiva liikunta- ja urheilualan henkilöstö, mukaan lukien kaksoisuran urheilun piirissä ja urheilun ulkopuolella valinneet, voi myös tehostaa oppimisvaikutusta ja tiedon siirtoa ruohonjuuritason liikunta- ja urheilualan henkilöstölle ja -organisaatioille. Muulla kuin ruohonjuuritasolla toimivan liikunta- ja urheilualan henkilöstön mahdollisuuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen voidaan tukea, jos tällaisen henkilöstön osallistumisesta voi olla hyötyä ruohonjuuritason liikunnalle ja urheilulle.
 • DiscoverEU: Tällä toiminnolla tarjotaan 18-vuotiaille mahdollisuus tehdä yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa. DiscoverEU on epävirallisen oppimisen toiminto, jolla pyritään edistämään tunnetta Euroopan unioniin kuulumisesta ja auttamaan nuoria tutustumaan sen moninaisuuteen. Sillä pyritään myös tarjoamaan nuorille heidän tulevaisuutensa kannalta arvokkaita taitoja ja osaamista sekä innostamaan heitä erityisesti kestävään matkustamiseen ja yleisesti ympäristötietoisuuteen. DiscoverEU käsittää yleisen toiminnon, johon nuoret voivat hakea suoraan Euroopan nuorisoportaalissa, sekä DiscoverEU-osallisuustoimen. DiscoverEU-osallisuustoimi on kohdennettu nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, jotta helpotetaan heidän osallistumistaan DiscoverEU-toimintoon tasavertaisesti muiden ikätoveriensa kanssa.
 • Ohjelmassa tarjotaan liikkuvuustoimintaan ulkomailla osallistuville kieltenopiskelumahdollisuuksia. Kielivalmennustukea annetaan ensisijaisesti Erasmus+ -kielivalmennuspalvelussa (Online Language Support, OLS), mukautettuna tarpeen mukaan eri sektoreita varten, koska verkko tarjoaa helpon ja joustavan tavan kieltenopiskeluun. Erityisissä tapauksissa, joissa verkko-oppiminen ei ole paras väline kohderyhmän tavoittamiseksi, tarjotaan täydentäviä kielellisen tuen muotoja.
 • Virtuaalivaihto korkeakoulutus- ja nuorisoalalla: Nämä ovat verkossa toteutettavaa ihmisten välistä toimintaa, jolla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden, EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kansalaisten välillä. Ne toteutetaan pienissä ryhmissä, ja niitä ohjaa aina koulutettu fasilitaattori.

Avaintoimi 2 – Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Tämä avaintoimi tukee seuraavia toimintoja:

Yhteistyöhankkeet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Kumppanuushankkeet: Kumppanuushankkeiden ensisijaisena tavoitteena on antaa organisaatioille mahdollisuus parantaa toimintansa laatua ja tarkoituksenmukaisuutta, kehittää ja vahvistaa kumppaniverkostojaan, lisätä valmiuksiaan toimia yhdessä transnationaalisella tasolla, vahvistaa toimintansa kansainvälistymistä, vaihtaa ja kehittää uusia käytäntöjä ja menetelmiä sekä jakaa ja vertailla ideoita.
 • Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: Tällä toiminnolla on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toiminnolla pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatiot ja ohjelman uudet toimijat sekä organisaatiot, joilla on vähemmän kokemusta, ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat.

Huippuosaamiseen tähtäävät Kumppanuudet, joita ovat:

 • Eurooppalaiset yliopistot: Tämä toiminto tukee korkeakoulujen alhaalta ylöspäin suuntautuvien verkostojen syntymistä. Niiden avulla saatetaan rajat ylittävä yhteistyö uudelle tasolle laatimalla huippuluokan koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevia yhteisiä pitkän aikavälin strategioita yhteisen näkemyksen ja yhteisten arvojen pohjalta.
 • Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt: Tämä toiminto tukee alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa huippuosaamiseen. Useiden erilaisten paikallisten sidosryhmien osallistumisen avulla ammatilliset oppilaitokset pystyvät nopeasti sovittamaan tarjontansa muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Ne toimivat tietyssä paikallisessa kontekstissa ja luovat osaamisen ekosysteemejä innovointia, alueellista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta varten tehden samalla yhteistyötä muissa maissa toimivien ammatillisen koulutuksen huippuyksikköjen kanssa kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta. Ne tarjoavat mahdollisuuksia nuorten peruskoulutukseen sekä aikuisten täydennys- ja uudelleenkoulutukseen joustavan ja oikea-aikaisen koulutustarjonnan avulla, joka vastaa dynaamisten työmarkkinoiden tarpeita vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteydessä.
 • Erasmus+ Teacher Academies -toiminto: Tämän toiminnon yleisenä tavoitteena on luoda opettajien koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia ja perustaa Erasmus+ Teacher Academies -verkostoja, joilla kehitetään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutuksessa. Teacher Academies ‑toiminnolla edistetään monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.
 • Erasmus Mundus -toiminto: Tällä toiminnolla pyritään edistämään korkeakoulujen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä Euroopassa sijaitsevien korkeakoulujen yhteisesti tarjoamilla ja tunnustamilla maisteriohjelmilla, jotka ovat avoimia maailman muiden maiden korkeakouluille.

Innovaatiokumppanuudet, joita ovat:

 • Innovaatioyhteenliittymät: Tällä toiminnolla pyritään edistämään korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, elinkeinoelämän ja tutkimustoiminnan – niin kutsutun osaamiskolmion – keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla edistetään koulutusjärjestelmien innovointia ja modernisointia, jotta nämä voivat tunnistaa ja antaa työmarkkinoiden tulevaa kysyntää vastaavat taidot, tiedot ja pätevyydet Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta strategisilla aloilla.
 • Tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet: Tällä toiminnolla pyritään edistämään innovointia, luovuutta ja osallistumista sekä yhteiskunnallista yrittäjyyttä koulutuksen eri aloilla. Sillä tuetaan EU:n keskeisiin painopisteisiin perustuvia tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita, joita on mahdollista ottaa käyttöön muualla ja jotka voivat antaa panoksen koulutusalan järjestelmien parantamiseksi sekä uudistaa merkittävästi menetelmiä ja käytäntöjä kaiken tyyppisissä oppimisen ja aktiivisen osallistumisen ympäristöissä Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hyväksi.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet, joita ovat: 

 • Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet: Tämä toiminto tukee kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta, laatua, nykyaikaistamista ja saatavuutta kestävää sosioekonomista kehitystä edistävinä tekijöinä.
 • Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet: Tämä ammatillisen koulutuksen alalla toteutettava toiminto tukee kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta, saatavuutta ja kykyä vastata tarpeisiin kestävän sosioekonomisen kehityksen edistäjinä.
 • Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeet: Tämä toiminto tukee nuorisoalan yhteistyötä ja vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioiden välillä. Se kattaa epäviralliseen oppimiseen liittyvää toimintaa, ja siinä keskitytään vahvistamaan nuorten kanssa virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella työskentelevien organisaatioiden valmiuksia ja samalla varmistamaan nuorten aktiivinen osallistuminen.
 • Liikunta- ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet: Toiminto tukee kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden ja ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden liikunta- ja urheilualalla toimivien organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Niiden tarkoituksena on tukea liikunta- ja urheilualan toimintaa ja politiikkaa ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa arvojen edistämisen välineenä sekä koulutusvälineenä yksilöiden henkilökohtaisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi ja yhtenäisempien yhteisöjen luomiseksi.

Voittoa tavoittelemattomat liikunta- ja urheilutapahtumat: Tämä toiminto tukee sellaisten voittoa tavoittelemattomien urheilutapahtumien valmistelua, järjestämistä ja seurantaa, joita liikunta- ja urheilualalla toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai julkisyhteisöt järjestävät yhdessä tai useassa maassa. Näillä tapahtumilla pyritään parantamaan Erasmus+ -ohjelman liikunta- ja urheilualan toimintojen näkyvyyttä sekä lisäämään tietoisuutta liikunnan ja urheilun roolista sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja terveyttä parantavan liikkumisen edistämisessä.

Verkkoalustat, kuten European School Education Platform -alusta (mukaan lukien eTwinning), aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (EPALE) ja Euroopan nuorisoportaali, tarjoavat virtuaalisia yhteistyötiloja, kumppaninhakutietokantoja, käytäntöyhteisöjä ja muita verkkopalveluja opettajille, kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, päättäjille ja muille toimijoille sekä koulujen oppilaille, nuorille ja aikuisopiskelijoille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Avaintoimi 3 – Tuki toimintapolitiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Tämä avaintoimi tukee seuraavia toimintoja:

European Youth Together on toiminto, joka on kohdennettu ruohonjuuritason nuorisojärjestöille ja suuremmille organisaatioille ja jolla tuetaan rajat ylittäviä kumppanuuksia. Tähän toimintoon sisältyvällä toiminnalla olisi pyrittävä tavoittamaan nuoria laajemmin, jotta voitaisiin varmistaa näkemysten monimuotoisuus ja tavoittaa erilaisia nuoria nuorisojärjestöissä ja niiden ulkopuolella, muun muassa nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Siinä olisi käytettävä useita perinteisiä ja digitaalisia kanavia ja sillä olisi helpotettava kumppanuuksien ja verkostojen kehittämistä, mikä mahdollistaa ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen ja nuorisoliikkeiden osallistumisen ja pääsyn toimeen.

Sen lisäksi tämä avaintoimi kattaa seuraavat toiminnot:

 • Toiminnot, joilla valmistellaan ja tuetaan koulutusta, nuorisoa ja liikuntaa ja urheilua koskevan EU:n toimintapolitiikan toteuttamista, korkeakoulutusta, ammatillista koulutusta, kouluja ja aikuisoppimista koskevat alakohtaiset ohjelmat mukaan lukien, ja helpotetaan erityisesti avointen koordinointimenetelmien hallinnointia ja toimintaa.
 • Eurooppalaiset kokeiluhankkeet, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy luotettaviin arviointimenetelmiin perustuvia poliittisten aloitteiden kenttäkokeita useissa maissa. EU:n nuorisostrategian mukaisesti rahoitustukea myönnetään myös kunkin kansallisen viranomaisen EU:n nuorisodialogin puitteissa nimeämien kansallisten työryhmien toimintaa edistäville rakenteille.
 • Toiminnot, joilla pyritään keräämään näyttöä ja tietoa koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan järjestelmistä ja toimintapolitiikoista kansallisella ja EU-tasolla perustellun päätöksenteon helpottamiseksi. Näytön kerääminen ja analysointi toteutetaan EU:n laajuisilla tai kansainvälisillä kysely- ja muilla tutkimuksilla sekä temaattisen ja maakohtaisen asiantuntemuksen avulla.
 • Toiminnot, joilla helpotetaan taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja tunnistamista sekä opintosuoritusten siirtoa laadunvarmistuksen tehostamiseksi sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen, taitojen hallinnan ja neuvonnan tukemiseksi. Tähän alaan sisältyy myös tuki kansallisen ja EU:n tason elimille ja verkostoille, jotka helpottavat Euroopan laajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen puitteissa.

Toiminnot, joilla edistetään toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella esimerkiksi konferensseilla, tapahtumilla ja muulla toiminnalla, joihin osallistuu koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilualan päättäjiä, toimijoita ja muita sidosryhmiä, tietoisuuden lisäämiseksi asiaan liittyvistä EU:n toimintapoliittisista ohjelmista ja Euroopan tunnetuksi tekemiseksi erinomaisena opiskelu- ja tutkimuspaikkana.

 • Yhteistyö sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden asiantuntemusta ja analysointivalmiuksia arvostetaan laajalti (esimerkiksi OECD ja Euroopan neuvosto), koulutus-, nuoriso- ja liikunta- ja urheilupolitiikan vaikuttavuuden ja lisäarvon vahvistamiseksi.

Jean Monnet -Toiminnot

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan seuraavia toimintoja:

 • Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla: Tämä toiminto tukee korkeakouluja Euroopassa ja muualla, ja tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tiedemaailman ja päättäjien välistä toimintapoliittista keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU:n poliittisista painopisteistä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimintoihin: Jean Monnet -moduulit: ne ovat lyhyitä opintokokonaisuuksia yhdessä tai useammassa EU-opintojen oppiaineessa; Jean Monnet -professuurit: ne ovat yksittäisille EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille tarkoitettuja pidempiä opetusvirkoja; Jean Monnet -osaamiskeskukset: ne ovat keskuksia, jotka keräävät EU-opintojen eri oppiaineiden korkean tason asiantuntijoiden tietämystä ja kehittävät transnationaalista toimintaa muissa maissa sijaitsevien akateemisten laitosten kanssa ja luovat näihin rakenteellisia yhteyksiä.
 • Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla: Tällä toiminnolla edistetään tietämystä Euroopan unionista EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Sillä on tarkoitus luoda koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia kehittää ja tarjota sisältöä oppijoille sekä opettajien koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia tukea opettajia menetelmillä ja ajantasaisella tiedolla Euroopan unionia koskevista kysymyksistä. Lisäksi pyritään edistämään keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU:hun liittyvien asioiden oppimisesta koulujen ja ammatillisen koulutuksen edustajien ja sidosryhmien välillä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimintoihin: Koulutukset opettajille: suunnitellaan ja tarjotaan EU-aiheita koskevia koulutuskokonaisuuksia opettajille; Opi EU:sta -toiminto: parannetaan ymmärrystä EU:sta yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa (ISCED-tasot 1–4).
 • Jean Monnet ”toimintapoliittinen keskustelu”: Jean Monnet -verkostot korkeakoulutuksen alalla keräävät ja jakavat johonkin komission painopisteeseen liittyvän erityisen aiheen mukaisesti tutkimustuloksia, kurssien sisältöjä ja kokemuksia ja tuotoksia (kuten tutkimuksia, artikkeleja ja kurssien sisältöjä) ja keskustelevat niistä kumppanien kesken. Jean Monnet -verkostot muilla koulutussektoreilla vaihtavat hyviä käytäntöjä ja toteuttavat yhteisopetusta tietyssä maaryhmässä.
 • Jean Monnet -tuki laitoksille ja järjestöille: Toiminto tukee laitoksia ja järjestöjä, jotka edistävät Euroopan etua ja tarjoavat unionille sekä sen jäsenvaltioille ja kansalaisille laadukkaita palveluja tiettyjen ensisijaisten oppiaineiden aloilla. Näiden laitosten ja järjestöjen tärkeimpään toimintaan kuuluu tutkimus, muun muassa tietojen kerääminen ja analysointi tulevien toimintapolitiikkojen laatimiseksi, paikan päällä ja verkossa annettava opetus kansainvälisten organisaatioiden tuleville työntekijöille ja virkamiehille erityisesti oikeudellisilla ja johtamisen aloilla, EU:n ensisijaisia kysymyksiä koskevien tapahtumien järjestäminen sekä erityisten tulosten ja yleisen tiedon levittäminen suurelle yleisölle.