Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Mikä on erasmus+ -ohjelman rakenne?

Erasmus+ ‑ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi siinä on tarkoitus toteuttaa seuraavat toimet kaudella 2021–2027:

Avaintoimi 1: henkilöiden liikkuvuus

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

 • Oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuus: Koulujen oppilaille, opiskelijoille, harjoittelijoille ja nuorille sekä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opettajille sekä kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, urheiluvalmentajille ja oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia hankkia oppimiskokemuksia ja/tai ammatillista kokemusta ulkomailla.
 • Nuorten osallistumishankkeet: Tämä toimi muodostuu epävirallisten nuorten ryhmien toteuttamista nuorten johtamista paikallisista ja ohjelmamaiden välisistä aloitteista, joilla autetaan nuoria sitoutumaan demokratian toteuttamiseen ja oppimaan osallistumaan siihen, lisätään tietoisuutta Euroopan unionin yhteisistä arvoista ja perusoikeuksista, tuodaan nuoria ja päättäjiä yhteen paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla sekä edistetään Euroopan unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
 • DiscoverEU-toiminta: Tällä toimella tarjotaan 18-vuotiaille nuorille mahdollisuus tehdä ensikertaa yksin tai ryhmässä lyhytkestoinen matka Euroopassa epävirallista koulutusta koskevan toiminnon puitteissa, jolla pyritään edistämään heidän tunnettaan Euroopan unioniin kuulumisesta ja auttamaan heitä tutustumaan sen moninaisuuteen.
 • Ohjelmassa tarjotaan liikkuvuustoiminnon ulkomailla toteuttaville osallistujille kieltenopiskelumahdollisuuksia. Kielivalmennustukea annetaan ensisijaisesti Erasmus+ ‑ohjelman verkkokielivalmennusvälineellä (Erasmus+ Online Language Support, OLS), koska verkko tarjoaa helpon ja joustavan tavan kieltenopiskeluun. Erityisissä tapauksissa, joissa verkko-oppiminen ei ole paras väline kohderyhmän tavoittamiseksi, tarjotaan täydentäviä kielellisen tuen muotoja.

Avaintoimi 2 – organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

Yhteistyöhankkeet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Kumppanuushankkeet: Kumppanuushankkeiden ensisijaisena tavoitteena on antaa organisaatioille mahdollisuus parantaa toimintojensa laatua ja tarkoituksenmukaisuutta, kehittää ja vahvistaa kumppaniverkostojaan, lisätä valmiuksiaan toimia yhdessä ohjelmamaiden välisellä tasolla, vahvistaa toimintojensa kansainvälistymistä, vaihtaa ja kehittää uusia käytäntöjä ja menetelmiä sekä jakaa ja vertailla ideoita.
 • Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: Tällä toimella on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toimella pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatiot ja ohjelman uudet toimijat sekä organisaatiot, joilla on vähemmän kokemusta, ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat.

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Eurooppalaiset yliopistot -aloite: Tällä aloitteella tuetaan korkeakoulujen alhaalta ylöspäin suuntautuvien verkostojen syntymistä, joilla rajat ylittävä yhteistyö saatetaan uudelle tasolle laatimalla huippuluokan koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevia yhteisiä pitkän aikavälin strategioita yhteisen näkemyksen ja yhteisten arvojen pohjalta.
 • Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt: Tällä aloitteella tuetaan sellaisten ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden ohjelmamaiden välisten foorumien kehittämistä, jotka liittyvät läheisesti kasvua, innovointia ja kilpailukykyä koskeviin paikallisiin ja alueellisiin strategioihin, sekä Euroopan unionissa tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ja talouspolitiikkoja.
 • Erasmus+ ‑ohjelman Teacher Academies -toiminnot: Tämän toimen yleisenä tavoitteena on luoda opettajien koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia Erasmus+ ‑ohjelman Teacher Academies ‑toimintojen perustamiseksi, joilla kehitetään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutuksessa. Teacher Academies -toiminnoilla edistetään monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.
 • Erasmus Mundus -toiminnot: Tällä toimella pyritään edistämään korkeakoulujen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä Euroopassa sijaitsevien korkeakoulujen yhteisesti tarjoamilla ja tunnustamilla maisterikurssitasoisilla koulutusohjelmilla, jotka ovat avoimia maailman muiden maiden korkeakouluille.

Innovaatiokumppanuudet, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Innovaatioyhteenliittymät: Tällä toimella pyritään edistämään korkea- ja ammattikoulutuksen, elinkeinoelämän ja tutkimustoiminnan – niin kutsutun osaamiskolmion – keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä, jolla edistetään koulutusjärjestelmien innovointia ja modernisointia, jotta nämä voivat tunnistaa ja antaa työmarkkinoiden tulevaa kysyntää vastaavat taidot, tiedot ja pätevyydet Euroopan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kannalta strategisilla aloilla.
 • Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet: Tällä toimella pyritään edistämään innovointia, luovuutta ja sähköistä osallistumista sekä yhteiskunnallista yrittäjyyttä koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun eri aloilla. Sillä tuetaan EU:n keskeisiin painopisteisiin perustuvia tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita, joita on mahdollista ottaa käyttöön muualla ja jotka voivat antaa panoksen koulutus-, nuoriso- ja urheilualan järjestelmien parantamiseksi sekä innovoida merkittävästi menetelmiä ja käytäntöjä kaikentyyppisissä oppimisen ja aktiivisen osallistumisen ympäristöissä Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hyväksi.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet nuorisoalalla: Tällä toimella tuetaan ohjelma- ja kumppanimaiden välistä yhteistyötä ja vaihtoa nuorisoalalla. Se kattaa epäviralliseen oppimiseen liittyvät toiminnot, ja siinä keskitytään vahvistamaan nuorten kanssa virallisen oppimisen ulkopuolella työskentelevien organisaatioiden valmiuksia ja samalla varmistamaan nuorten aktiivinen osallistuminen.

Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat: Tällä toimella tuetaan sellaisten voittoa tavoittelemattomien urheilutapahtumien valmistelua, järjestämistä ja seurantaa, joita urheilun alalla toimivat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai julkisyhteisöt järjestävät yhdessä tai useassa maassa. Näillä tapahtumilla pyritään parantamaan Erasmus+ -ohjelman urheilutoimien näkyvyyttä sekä lisäämään tietoisuutta urheilun roolista sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja terveyttä parantavan liikunnan edistämisessä.

Verkkoalustat, kuten eTwinning, aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi (EPALE), School Education Gateway ‑portaali ja Euroopan nuorisoportaali, tarjoavat virtuaalisia yhteistyötiloja, kumppaninhakutietokantoja, käytäntöyhteisöjä ja muita verkkopalveluja opettajille, kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, päättäjille ja muille toimijoille sekä koulujen oppilaille, nuorille ja aikuisopiskelijoille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

AVAINTOIMI 3 – TUKI POLITIIKAN KEHITTÄMISEEN JA YHTEISTYÖHÖ

Tällä avaintoimella tuetaan seuraavia toimintoja:

Euroopan nuorisoyhteistyö on toimi, joka on kohdennettu ruohonjuuritason organisaatioille, jotka haluavat luoda kumppanuuksia yli rajojen ja pyrkivät näin lisäämään eurooppalaisen ulottuvuuden toimintaansa. Tavoitteena on kannustaa organisaatioita, jotka eivät vielä ole vakiintuneita Euroopan tasolla, jättämään hakemuksia.

Sen lisäksi tämä avaintoimi kattaa seuraavat toimet:

 • Toimet, joilla valmistellaan ja tuetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa, korkea-asteen koulutusta, ammattikoulutusta, kouluja ja aikuisoppimista koskevat alakohtaiset ohjelmat mukaan lukien, ja helpotetaan erityisesti avointen koordinointimenetelmien hallinnointia ja toimintaa.
 • Eurooppalaiset kokeiluhankkeet, joita vetävät korkean tason viranomaiset ja joihin liittyy luotettaviin arviointimenetelmiin perustuvia poliittisten aloitteiden kenttäkokeita useissa maissa. EU:n nuorisostrategian mukaisesti rahoitustukea myönnetään myös kunkin kansallisen viranomaisen EU:n nuorisodialogin puitteissa nimeämien kansallisten työryhmien toimintaa edistäville rakenteille.
 • Toimet, joilla pyritään keräämään näyttöä ja tietämystä koulutus-, nuoriso- ja urheilualan järjestelmistä ja toimintapolitiikoista kansallisella ja EU:n tasolla perustellun päätöksenteon helpottamiseksi. Näytön kerääminen ja analysointi toteutetaan EU:n laajuisilla tai kansainvälisillä kysely- ja muilla tutkimuksilla sekä temaattisen ja maakohtaisen asiantuntemuksen avulla.
 • Samoin tuetaan toimia, joilla helpotetaan taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja tunnistamista sekä opintosuoritusten siirtoa laadunvarmistuksen tehostamiseksi sekä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen, taitojen hallinnan ja neuvonnan tukemiseksi. Tähän alaan sisältyy myös tuki kansallisen ja EU:n tason elimille ja verkostoille, jotka helpottavat Euroopan laajuisia vaihtoja ja joustavien oppimisväylien kehittämistä eri koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

Toimet, joilla edistetään toimintapoliittisia linjauksia koskevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella esimerkiksi konferensseilla, tapahtumilla ja muilla toimilla, joihin osallistuu koulutus-, nuoriso- ja urheilualan päättäjiä, toimijoita ja muita sidosryhmiä, tietoisuuden lisäämiseksi asiaan liittyvistä EU:n toimintapoliittisista ohjelmista ja Euroopan tunnetuksi tekemiseksi erinomaisena opiskelu- ja tutkimuspaikkana.

 • Yhteistyö sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden asiantuntemusta ja analysointivalmiuksia arvostetaan laajalti (esimerkiksi OECD ja Euroopan neuvosto), koulutus-, nuoriso- ja urheilupolitiikan vaikuttavuuden ja lisäarvon vahvistamiseksi.

JEAN MONNET -TOIMINNOT

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan seuraavia toimintoja:

 • Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla: Tällä toimella tuetaan korkeakouluja Euroopassa ja muualla, ja tavoitteena on edistää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä tiedemaailman ja päättäjien välistä poliittista keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU:n poliittisista painopisteistä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimiin: Jean Monnet ‑moduulit: Jean Monnet ‑moduulit ovat lyhyitä opintokokonaisuuksia yhdessä tai useammassa Eurooppa-opintojen oppiaineessa. Jean Monnet -professuurit: Jean Monnet ‑professuurit ovat yksittäisille Eurooppa-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille tarkoitettuja pidempiä opetusvirkoja, mukaan lukien huippututkimus. Jean Monnet ‑osaamiskeskukset: Jean Monnet ‑osaamiskeskukset ovat keskuksia, jotka keräävät Eurooppa-opintojen eri oppiaineiden korkean tason asiantuntijoiden tietämystä ja kehittävät ohjelmamaiden välistä toimintaa muissa maissa sijaitsevien akateemisten laitosten kanssa ja luovat näihin rakenteellisia yhteyksiä.
 • Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla: Näillä toimilla edistetään tietämystä Euroopan unionista ohjelmamaiden kouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Niillä on tarkoitus luoda koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia kehittää ja tarjota sisältöä oppijoille sekä opettajien koulutuksen järjestäjille mahdollisuuksia tukea opettajia menetelmillä ja ajantasaisella tiedolla Euroopan unionia koskevista kysymyksistä. Lisäksi pyritään edistämään keskustelua ja näkemystenvaihtoa EU-oppiaineiden oppimisesta koulujen ja ammatillisen koulutuksen edustajien ja sidosryhmien välillä. Tukea myönnetään seuraaviin alatoimiin: opettajien koulutus: suunnitellaan ja tarjotaan EU-oppiaineita koskevia jäsenneltyjä koulutusehdotuksia opettajille; verkostot: vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja mahdollistetaan yhteisopetuksen kokeminen useissa maissa.
 • Jean Monnet -tuki laitoksille ja järjestöille: Tällä toimella tuetaan laitoksia ja järjestöjä, jotka edistävät Euroopan etua ja tarjoavat unionille sekä sen jäsenvaltioille ja kansalaisille laadukkaita palveluja tiettyjen ensisijaisten oppiaineiden aloilla. Näiden laitosten ja järjestöjen tärkeimpiä toimia ja ulottuvuuksia ovat tutkimus, muun muassa tietojen kerääminen ja analysointi tulevien toimintapolitiikkojen laatimiseksi, paikan päällä ja verkossa annettava opetus kansainvälisten organisaatioiden tuleville työntekijöille ja virkamiehille erityisesti oikeudellisilla ja johtamisen aloilla, EU:n ensisijaisia kysymyksiä koskevien tapahtumien järjestäminen sekä erityisten tulosten ja yleisen tiedon levittäminen suurelle yleisölle.