Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Каква е структурата на Програмата „Еразъм+“?

За да се постигнат поставените цели, в програмата „Еразъм+“ се предвижда изпълнението на следните ключови действия за периода 2021—2027 г.:

Ключово Действие 1: Образователна Мобилност за Граждани

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

 • Мобилност на учещи и на персонала: възможности за ученици, студенти, възрастни учащи, стажанти и младежи, както и за университетски преподаватели, учители, обучители и други преподаватели, младежки работници, треньори по спорт, персонал на образователни институции и организации на гражданското общество да предприемат периоди на учене и/или професионален опит в друга държава;
 • Дейности за участие на младите хора: местни и транснационални инициативи, ръководени от младежи и провеждани от неформални групи младежи и/или младежки организации с цел насърчаване на младежите да се ангажират и да се научат да участват в демократичния живот, като при това се повишава осведомеността за общите ценности и основните права на ЕС, създават се предпоставки младежите и лицата, вземащи решения на местно, национално и европейско равнище, да работят заедно и се допринася за общите цели на Европейския съюз;
 • Мобилност за персонала в областта на спорта: на членовете на персонала на спортни организации, най-вече в областта на масовия спорт, се предоставят възможности да усъвършенстват своите компетентности и квалификации и да придобиват нови умения чрез образователна мобилност, като прекарват известен период от време в чужбина и така допринасят за изграждането на капацитет и за развитието на спортните организации. По това действие се подкрепя професионалното развитие на треньори и на друг персонал (както платен персонал, така и доброволци) в областта на масовия спорт. Персоналът в областта на немасовия спорт, включително хората с двойна кариера — в спорта и извън него, може също така да засили въздействието от обучението и прехвърлянето на знания в полза на персонала и организациите за масов спорт. Възможностите за образователна мобилност за персонала в областта на немасовия спорт могат да бъдат подкрепяни, когато участието на такъв персонал може да бъде от полза за масовия спорт.
 • DiscoverEU: действието, което предлага на 18-годишните младежи възможност да придобият краткосрочен индивидуален или групов опит, като пътуват из цяла Европа. Като дейност за информално обучение DiscoverEU има за цел да насърчи чувството за принадлежност към Европейския съюз на участниците и да им даде възможност да опознаят неговото културно многообразие. Действието има за цел също младежите да получат ценни умения и компетентности за бъдещия си живот, както и да ги вдъхнови да възприемат устойчивото пътуване в частност и съзнанието за опазване на околната среда като цяло. DiscoverEU включва общо действие, при което младежите могат да кандидатстват директно на Европейския младежки портал, както и действие за приобщаване. Действието за приобщаване на DiscoverEU е насочено към младежи с по-малко възможности, за да се улесни участието им в DiscoverEU наравно с техните връстници.
 • Програмата предлага възможности за изучаване на езици на участниците, които осъществяват дейност за мобилност в чужбина. Тази подкрепа ще се предоставя основно чрез инструмента за онлайн езикова подкрепа (ОЕП) по програмата „Еразъм+“, при необходимост адаптиран към отделните сектори, тъй като електронното обучение има определени предимства по отношение на изучаването на езици, свързани с достъпа и гъвкавостта. В определени случаи, т.е. когато онлайн обучението не е най-добрият инструмент за достигане до целевата група, ще бъдат предлагани допълнителни форми на езикова подкрепа.
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта: това действие дава възможност за организиране на онлайн действия, насочени към междуличностни контакти, които насърчават междукултурния диалог и развитието на меки умения между лица от трети държави, които не са асоциирани към програмата, държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата. Те се провеждат в малки групи и винаги се ръководят от обучен модератор.

Ключово Действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

Партньорства с цел сътрудничество, обхващащи:

 • Партньорства за сътрудничество: Основната цел на партньорствата за сътрудничество е да се даде възможност на организациите да повишават качеството и уместността на своите дейности, да развиват и укрепват своите мрежи от партньори, да увеличават своя капацитет за съвместна работа на транснационално равнище, като засилват интернационализацията на своите дейности и обменят или развиват нови практики и методи, а също така като споделят и дебатират идеи;
 • Малки партньорства: Това действие е предназначено за разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Целта на това действие с по-малък размер на безвъзмездните средства, отпускани на организации, по-кратка продължителност и по-прости административни изисквания в сравнение с партньорствата за сътрудничество е да се достига до организациите на местно равнище, новите участници в програмата и организациите с по-малко опит, като се намаляват пречките пред достъпа до програмата за организации с по-малък организационен капацитет.

Партньорства за Високи Постижения, обхващащи:

 • Европейски университети: С настоящото действие се подкрепя създаването на алианси от институции за висше образование, изградени от долу нагоре, което ще направи трансграничното сътрудничество по-амбициозно чрез разработването на съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации, основани на обща визия и споделени ценности;
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО): По това действие се подкрепя подход от долу нагоре към високите постижения в професионалното образование с участието на широк кръг местни заинтересовани лица, което дава възможност на институциите за ПОО бързо да адаптират предоставянето на умения към променящите се икономически и социални потребности. Те действат в определен местен контекст, като създават екосистеми от умения за иновации, регионално развитие и социално приобщаване, като същевременно работят с ЦВППОО в други държави посредством международни мрежи за сътрудничество. Предоставят се възможности за първоначалното обучение на младите хора, както и за продължаващо повишаване на квалификацията и преквалификация на възрастните чрез гъвкаво и навременно предлагане на обучение, което отговаря на нуждите на динамичния пазар на труда, включително в контекста на екологичния и цифровия преход;
 • Академии за учители „Еразъм+“: Общата цел на това действие е да се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители с цел създаването на академии за учители „Еразъм+“, които ще развиват европейската и международната перспектива в областта на подготовката на учители. Академиите ще насърчават многоезичието и културното многообразие, ще развиват подготовката на учителите в съответствие с приоритетите на ЕС в областта на образователната политика и ще допринасят за постигането на целите на европейското пространство за образование.
 • Действие „Еразмус Мундус“: Това действие има за цел да се насърчат високите постижения и интернационализацията на институциите за висше образование в световен мащаб чрез програми за обучение на равнище магистърски курсове, съвместно предоставяни и признавани от установените в Европа институции за висше образование и отворени за институции от други държави по света.

Партньорства за иновации, обхващащи:

 • Алианси за иновации: Това действие има за цел да се насърчи стратегическото сътрудничество между основните участници в сферата на висшето образование и на професионалното образование и обучение, бизнеса и научните изследвания — „триъгълникът на знанието“ — в подкрепа на иновациите и модернизацията на системите за образование и обучение с оглед на определянето и осигуряването на правилния набор от умения, знания и компетентности, които да съответстват на бъдещото търсене на пазара на труда в сектори и области от стратегическо значение за устойчивия растеж и конкурентоспособността на Европа;
 • Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето: Това действие има за цел да се насърчат иновациите, творчеството и участието, както и социалното предприемачество в различни области на образованието и обучението. С него ще се подкрепят идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, основани на ключови европейски приоритети и с потенциал да бъдат интегрирани и да допринасят за подобряването на системите за образование и обучение, както и да пораждат съществено иновативно действие по отношение на методите и практиките за всички видове учене и на параметрите за активно участие за европейското социално сближаване.

Проекти за изграждане на Капацитет, включително: 

 • Проекти за изграждане на капацитет в областта на висшето образование: С това действие се подкрепят международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана с областта на висшето образование, в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, и в трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят адекватността, качеството, модернизирането и достъпността и на висшето образование в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.
 • Проекти за изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение: С това действие в областта на професионалното образование и обучение се подкрепят международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана с областта на ПОО, в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят релевантността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.
 • Проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта: С това действие се подкрепят сътрудничеството и обменът в областта на младежта между организации в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата, и се обхващат дейности за неформално учене, насочени към повишаването на капацитета на организации, работещи с младежи извън сферата на формалното учене, като същевременно се осигурява активното участие на младежите.
 • Проекти за изграждане на капацитет в областта на спорта: С това действие ще се подкрепят международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана с областта на спорта, в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят спортни дейности и политики в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като средство за популяризиране на ценности, както и като образователен инструмент за насърчаване на личностното и социалното развитие на хората и за изграждане на по-сплотени общности.

Спортни събития с нестопанска цел: С това действие ще се подпомагат подготовката, организацията и последващите действия във връзка със спортни събития с нестопанска цел, организирани в една или в няколко държави от организации с нестопанска цел или от публични органи, чиято дейност е свързана с областта на спорта. Тези събития ще имат за цел да се увеличи видимостта на действията по „Еразъм+“ в областта на спорта и да се повиши осведомеността относно ролята на спорта за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност.

Чрез онлайн платформи като Европейската платформа за училищно образование (включително eTwinning), Електронната платформа за образование за възрастни в Европа (EPALE) и Европейския младежки портал ще се предлагат виртуални пространства за сътрудничество, бази данни за намиране на партньори, общности от практикуващи специалисти и други онлайн услуги за учители, обучители, младежки работници, лица, разработващи политики, и други практикуващи специалисти, както и за ученици, младежи и възрастни учещи в Европа и извън нея.

Ключово Действие 3: Подкрепа за разработване на политики и за сътрудничество

В рамките на това ключово действие се предоставя подкрепа за:

Действието „Обединена европейска младеж“, насочено към младежките организации на местно равнище и към по-големите организации, и с което се подкрепят трансгранични партньорства. Дейностите в рамките на това действие следва да допринасят за разширено обхващане на младежите, така че да се осигури многообразие от гласове и да се достигне до широк кръг от младежи в младежките организации и извън тях, включително и до младежите с по-малко възможности. Те следва да включват разнообразни традиционни и цифрови канали и да улесняват развитието на партньорства и мрежи, като дават възможност за участие на местни НПО и младежки движения.

В допълнение това ключово действие обхваща:

 • Действия, насочени към подготовка и подкрепа за изпълнението на програмата за политиката на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, включително секторни програми за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни, по-специално чрез улесняване на управлението и функционирането на отворените методи на координация;
 • Осъществяване на европейски експериментални политики, водени от публични органи на високо равнище и включващи пробни дейности за мерки на политиката в няколко държави въз основа на надеждни методи за оценка. В съответствие със стратегията на ЕС за младежта ще бъде предоставена финансова подкрепа и на структурите, които участват в националните работни групи, съставени от всеки национален орган в рамките на диалога на ЕС по въпросите на младежта на национално равнище;

 • Действия, насочени към събиране на факти и знания за системите и политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта на национално и европейско равнище, с цел да се улесни обоснованото изготвяне на политики. Събирането на факти и анализите ще се осъществява в рамките на европейски или международни проучвания и изследвания, както и на основата на тематичен и специфичен за отделните държави експертен опит;

 • Действия, с които се улесняват прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и трансферът на кредити с цел стимулиране на осигуряването на качеството, подкрепа на валидирането на неформалното и информалното учене, управлението на уменията и професионалното ориентиране. В тази област се включва също предоставянето на подкрепа на националните и европейските органи или мрежи, които улесняват трансевропейските обмени, както и разработването на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта и в рамките на формално, неформално и информално учене;

Действия, с които се насърчава диалогът по политиката със заинтересованите страни в рамките на Европейския съюз и извън него, например чрез конференции, събития и други дейности, в които участват лица, разработващи политики, практикуващи специалисти и други заинтересовани страни в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, с цел да се повишава осведомеността относно съответните европейски политически програми и да се популяризира Европа като отлична дестинация за обучение и научни изследвания;

 • Сътрудничество с международни организации с широко признат експертен и аналитичен капацитет (като ОИСР и Съвета на Европа) с цел засилване на въздействието и добавената стойност на политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;

Действия по инициативата „Жан Моне“

Чрез действията по инициативата „Жан Моне“ се предоставя подкрепа за:

 • Действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование: С това действие се подкрепят институциите за висше образование в Европа и извън нея за популяризиране на преподаването и научните изследвания в областта на европейската интеграция и за насърчаване на дебат относно политиката и възможности за обмен с участието на академичните среди и лицата, разработващи политики, относно приоритетите на политиката на Съюза. Подкрепят се следните поддействия: Модули „Жан Моне“: кратки програми за обучение по една или няколко дисциплини от областта на изследванията на Европейския съюз; Катедри „Жан Моне“: по-дългосрочни преподавателски длъжности със специализация в изследванията на Европейския съюз за отделни университетски преподаватели; Центрове за високи постижения „Жан Моне“: координационни центрове, чрез които се събират знания от експерти на високо равнище в различни дисциплини на европейските изследвания и се развиват транснационални дейности и структурни връзки с академични институции в други държави;
 • Действие по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението: С това действие се насърчават познанията за Европейския съюз в училищата и институтите за професионално образование и обучение (ПОО) в държавите — членки на ЕС, и в третите държави, асоциирани към програмата. Целта му е на доставчиците на образование да се предложат възможности да разработват и предоставят съдържание на учещите, а на доставчиците на обучение на учители — да оказват подкрепа на учителите чрез методологии и актуализирани знания по въпроси на Европейския съюз и да насърчават дебатите и обмена между представителите на училищата и ПОО и заинтересованите страни относно ученето по теми, свързани с Европейския съюз. Подкрепят се следните поддействия: Обучение на учители: разработване и предлагане на структурирани предложения за обучение на учители по теми, свързани с Европейския съюз; Инициатива на ЕС за учене: насърчаване на по-добро разбиране в общото образование и професионалното обучение (нива 1—4 по ISCED);
 • Ориентационен дебат „Жан Моне“: Мрежите „Жан Моне“ в областта на висшето образование, в съответствие с конкретна тема, свързана с приоритет на Комисията, ще събират, споделят и обсъждат между партньорите резултати от научни изследвания, съдържание на курсове и опит, продукти (проучвания, статии, съдържание на курсове и др.). Мрежи в други области на образованието и обучението, обмен на добри практики и опит от съвместно преподаване в група държави;
 • Подкрепа за определени институции: С това действие се осигурява подкрепа за институции, които преследват цел от европейски интерес, като предоставят на Съюза, държавите членки и гражданите висококачествени услуги в конкретни приоритетни тематични области. Основните дейности и обхват на тези институции включват изследвания, включително събиране и анализ на данни с цел подготовката на бъдещи политики, обучение на място и онлайн за бъдещи членове на персонала на международните организации и за държавни служители, по-специално в областите на правото и управлението, организиране на събития по приоритетни въпроси за Съюза и разпространяване на конкретни резултати и обща информация за широката общественост.