Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Kif inhi l-istruttura tal-Programm Erasmus +?

Sabiex jilħaq l-għanijiet tiegħu, il-Programm Erasmus+ jipprevedi l-implimentazzjoni tal-Azzjonijiet li ġejjin fil-perjodu 2021-2027:

AZZJONI EWLENIJA 1 - MOBBILTÀ TAL-INDIVIDWI

Din l-Azzjoni Ewlenija tappoġġa:

 • Il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal: opportunitajiet għal studenti, trainees u żgħażagħ, kif ukoll għal professuri, għalliema, ħarrieġa, dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ, kowċijiet tal-isport, persunal ta’ istituzzjonijiet edukattivi u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex iwettqu esperjenza ta’ apprendiment u/jew esperjenza professjonali f’pajjiż ieħor;
 • Attivitajiet ta’ Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ: inizjattivi lokali u tranżnazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ ġestiti minn gruppi informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ biex jgħinu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fil-ħajja demokratika, iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-valuri komuni u d-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jlaqqgħu liż-żgħażagħ u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew, kif ukoll jikkontribwixxu għall-għanijiet komuni tal-Unjoni Ewropea;
 • Attivitajiet ta’ DiscoverEU: azzjoni li toffri liż-żgħażagħ ta’ 18-il sena l-opportunità li jkollhom esperjenza individwali jew fi grupp għall-ewwel darba u għal perjodu ta’ żmien qasir li jivvjaġġaw madwar l-Ewropa fil-qafas ta’ attività edukattiva informali bil-għan li jitrawwem is-sens ta’ appartenenza tagħhom għall-Unjoni Ewropea u tiġi skoperta d-diversità kulturali tagħha.
 • Il-programm joffri opportunitajiet ta’ apprendiment tal-lingwi lill-parteċipanti li jwettqu attività ta’ mobbiltà barra mill-pajjiż. Dan l-appoġġ jiġi offrut prinċipalment permezz tal-għodda tal-Appoġġ Lingwistiku Online (OLS) ta’ Erasmus+, adattata kif meħtieġ għal setturi individwali, peress li l-apprendiment elettroniku joffri vantaġġi għall-apprendiment tal-lingwi f’termini ta’ aċċess u flessibbiltà. F’każijiet partikolari, jiġifieri, meta l-apprendiment online ma jkunx l-aħjar għodda biex jintlaħaq il-grupp fil-mira, se jiġu offruti forom addizzjonali ta’ appoġġ lingwistiku.

AZZJONI EWLENIJA 2 – KOOPERAZZJONI FOST L-ORGANIZZAZZJONIJIET U L-ISTITUZZJONIJIET

Din l-Azzjoni Ewlenija tappoġġa:

Sħubijiet għall-Kooperazzjoni, inklużi:

 • Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni: L-għan primarju tas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni huwa li jippermettu lill-organizzazzjonijiet iżidu l-kwalità u r-rilevanza tal-attivitajiet tagħhom, jiżviluppaw u jsaħħu n-networks ta’ sħab tagħhom, iżidu l-kapaċità tagħhom li joperaw b’mod konġunt fil-livell tranżnazzjonali, tingħata spinta lill-internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u permezz tal-iskambju jew l-iżvilupp ta’ prattiki u metodi ġodda kif ukoll il-kondiviżjoni u l-indirizzar tal-ideat.
 • Sħubijiet Fuq Skala Żgħira: din l-azzjoni għandha l-għan li twessa’ l-aċċess għall-programm għal atturi fuq skala żgħira u individwi li diffiċli jintlaħqu fl-oqsma tal-edukazzjoni fl-iskejjel, l-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, iż-żgħażagħ u l-isport. B’ammonti ta’ għotjiet aktar baxxi mogħtija lill-organizzazzjonijiet, tul ta’ żmien iqsar u rekwiżiti amministrattivi aktar sempliċi meta mqabbla mas-Sħubijiet ta’ Kooperazzjoni, din l-azzjoni għandha l-għan li tilħaq lill-organizzazzjonijiet lokali stabbiliti u l-parteċipanti l-ġodda fil-Programm u l-organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza, u tnaqqas l-ostakli għad-dħul fil-programm għal organizzazzjonijiet b’kapaċità organizzattiva iżgħar.

Sħubijiet għall-Eċċellenza, inklużi:

 • Universitajiet Ewropej: Din l-azzjoni tappoġġa l-ħolqien ta’ networks minn isfel għal fuq ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, li se jġibu kooperazzjoni transfruntiera għal-livell ta’ ambizzjoni li jmiss, bl-iżvilupp ta’ strateġiji konġunti fit-tul għal edukazzjoni, riċerka u innovazzjoni tal-aqwa kwalità, ibbażati fuq viżjoni u valuri komuni;
 • Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali: Din l-inizjattiva tappoġġa l-iżvilupp ta’ pjattaformi tranżnazzjonali ta’ ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali integrati mill-qrib fi strateġiji lokali u reġjonali għat-tkabbir, l-innovazzjoni u l-kompetittività, filwaqt li tappoġġa l-bidliet strutturali ġenerali u l-politiki ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea;
 • Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+: L-għan ġenerali ta’ din l-azzjoni huwa li toħloq sħubijiet Ewropej ta’ fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-għalliema biex jistabbilixxu l-Akkademji tal-Għalliema ta’ Erasmus+ li se jiżviluppaw perspettiva Ewropea u internazzjonali fl-edukazzjoni tal-għalliema. Dawn l-Akkademji se jħaddnu l-multilingwiżmu u d-diversità kulturali, jiżviluppaw l-edukazzjoni tal-għalliema skont il-prijoritajiet tal-UE fil-politika tal-edukazzjoni u jikkontribwixxu għall-għanijiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.
 • Azzjoni Erasmus Mundus: Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem l-eċċellenza u l-internazzjonalizzazzjoni madwar id-dinja tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja permezz ta’ programmi ta’ studju – fil-livell ta’ masters – li jitwasslu flimkien u jiġu rikonoxxuti b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja stabbiliti fl-Ewropa, u miftuħa għal istituzzjonijiet f’pajjiżi oħra tad-dinja.

Sħubijiet għall-Innovazzjoni, inklużi:

 • Alleanzi għall-Innovazzjoni: Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem il-kooperazzjoni strateġika bejn l-atturi ewlenin fl-edukazzjoni għolja u fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, fin-negozju u fir-riċerka – it-“trijangolu tal-għarfien” – biex trawwem l-innovazzjoni u l-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-identifikazzjoni u l-forniment tas-sett xieraq ta’ ħiliet, għarfien u kompetenzi biex jissodisfaw id-domanda futura tas-suq tax-xogħol f’setturi u oqsma li huma strateġiċi għat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività tal-Ewropa;
 • Proġetti li Jħarsu ’l Quddiem: Din l-azzjoni se jkollha l-għan li trawwem l-innovazzjoni, il-kreattività u l-parteċipazzjoni elettronika, kif ukoll l-intraprenditorija soċjali f’oqsma differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Se tappoġġa ideat li jħarsu ’l quddiem abbażi ta’ prijoritajiet Ewropej ewlenin, u li għandhom il-potenzjal li jsiru integrati u jagħtu kontribut għat-titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, taż-żgħażagħ u tal-isport, kif ukoll li jġibu effett innovattiv sostanzjali f’termini ta’ metodi u prattiki għat-tipi kollha ta’ ambjenti ta’ apprendiment u parteċipazzjoni attiva għall-koeżjoni soċjali tal-Ewropa.

Proġetti ta’ Bini ta’ Kapaċità fil-qasam taż-żgħażagħ: din l-azzjoni tappoġġa l-kooperazzjoni u l-iskambju fil-qasam taż-żgħażagħ bejn l-organizzazzjonijiet tal-Programm u tal-Pajjiżi Sħab u tkopri attivitajiet ta’ apprendiment mhux formali, b’enfasi fuq iż-żieda tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ barra mit-tagħlim formali, filwaqt li tiżgura l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ.

Avvenimenti sportivi Ewropej mingħajr skop ta’ qligħ: Din l-azzjoni se tappoġġa t-tħejjija, l-organizzazzjoni u s-segwitu ta’ avvenimenti sportivi mingħajr skop ta’ qligħ, organizzati jew f’pajjiż wieħed jew f’diversi pajjiżi minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew korpi pubbliċi attivi fil-qasam tal-isport. Dawn l-avvenimenti se jkollhom l-għan li jżidu l-viżibbiltà tal-azzjonijiet sportivi ta’ Erasmus+ kif ukoll li jqajmu sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol tal-isport fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u l-attivitajiet fiżiċi li jtejbu s-saħħa.

Pjattaformi online bħall-eTwinning, il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa (EPALE), is-School Education Gateway (SEG) u l-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ se joffru spazji virtwali ta’ kollaborazzjoni, bażijiet tad-data għas-sejbien ta’ sħab, komunitajiet ta’ prattika u servizzi online oħra għall-għalliema, il-ħarrieġa, il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, dawk li jfasslu l-politika u prattikanti oħra, kif ukoll għall-istudenti, iż-żgħażagħ u l-istudenti adulti fl-Ewropa u lil hinn minnha.

AZZJONI EWLENIJA 3 – APPOĠĠ GĦALL-IŻVILUPP TAL-POLITIKA U L-KOOPERAZZJONI

Din l-Azzjoni Ewlenija tappoġġa:

L-azzjoni Żgħażagħ Ewropej Flimkien hija mmirata lejn l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ fil-livell lokali li jridu jistabbilixxu sħubijiet transfruntiera, jiġifieri li għandhom l-għan li jżidu d-dimensjoni Ewropea fl-attivitajiet tagħhom. L-għan huwa li jitħeġġu applikazzjonijiet ġodda minn organizzazzjonijiet li mhumiex diġà stabbiliti sew fil-livell Ewropew.

Barra minn hekk, din l-Azzjoni Ewlenija tkopri:

 • Azzjonijiet immirati lejn it-tħejjija u l-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-aġenda politika tal-UE dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, inklużi aġendi settorjali għall-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-iskejjel u l-apprendiment għall-adulti, u b’mod partikolari billi jiffaċilitaw il-governanza u l-funzjonament tal-Metodi Miftuħa ta’ Koordinazzjoni.
 • It-twettiq ta’ esperimentazzjonijiet tal-politika Ewropea, immexxija minn awtoritajiet pubbliċi ta’ livell għoli u li jinvolvu provi fuq il-post fir-rigward ta’ miżuri ta’ politika f’diversi pajjiżi, abbażi ta’ metodi ta’ evalwazzjoni sodi. F’konformità mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ, se jingħata wkoll appoġġ finanzjarju lill-istrutturi li janimaw il-Grupp ta’ Ħidma Nazzjonali maħtur minn kull awtorità nazzjonali fil-qafas tad-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ fil-livell nazzjonali.
 • Azzjonijiet immirati lejn il-ġbir ta’ evidenza u għarfien dwar is-sistemi u l-politiki tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fil-livell nazzjonali u Ewropew, bil-għan li jiffaċilitaw tfassil ta’ politika motivat. Il-ġbir u l-analiżi tal-evidenza se jsiru permezz ta’ stħarriġ u studji madwar l-UE jew internazzjonali kif ukoll għarfien espert tematiku u speċifiku għall-pajjiż.
 • Azzjonijiet li jiffaċilitaw it-trasparenza u r-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki, kif ukoll it-trasferiment ta’ krediti, biex titrawwem l-assigurazzjoni tal-kwalità, tiġi appoġġata l-validazzjoni tal-apprendiment mhux formali u informali, il-ġestjoni u l-gwida tal-ħiliet. Dan il-qasam se jinkludi wkoll l-appoġġ lil korpi jew networks fil-livell nazzjonali u Ewropew li jiffaċilitaw skambji trans-Ewropej kif ukoll l-iżvilupp ta’ perkorsi flessibbli ta’ apprendiment bejn oqsma differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ u f’ambjenti ta’ apprendiment formali, mhux formali u informali.

Azzjonijiet li jrawmu djalogu ta’ politika mal-partijiet ikkonċernati fl-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha, permezz ta’, pereżempju, konferenzi, avvenimenti u attivitajiet oħra li jinvolvu lil dawk li jfasslu l-politika, prattikanti u partijiet ikkonċernati oħra fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, biex iqajmu sensibilizzazzjoni dwar l-aġendi ta’ politika Ewropej rilevanti u jippromwovu l-Ewropa bħala destinazzjoni eċċellenti għall-istudju u r-riċerka

 • Kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali b’għarfien espert u kapaċità analitika rikonoxxuti ħafna (bħall-OECD u l-Kunsill tal-Ewropa), biex jissaħħu l-impatt u l-valur miżjud tal-politiki fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport;

AZZJONIJIET JEAN MONNET

L-Azzjonijiet Jean Monnet se jappoġġaw:

 • L-Azzjoni Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja: Din l-azzjoni tappoġġa l-istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja fl-Ewropa u lil hinn minnha biex jippromwovu t-tagħlim u r-riċerka dwar l-integrazzjoni Ewropea u jippromwovu d-dibattitu u l-iskambji ta’ politika li jinvolvu d-dinja akkademika u dawk li jfasslu l-politika dwar il-prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni. Is-subazzjonijiet li ġejjin huma appoġġati: Moduli Jean Monnet: programmi qosra ta’ tagħlim f’dixxiplina waħda jew aktar ta’ studji tal-Unjoni Ewropea; Katedri Jean Monnet: karigi ta’ tagħlim itwal bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea għal professuri individwali tal-universitajiet, Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet: punti fokali li jiġbru l-għarfien ta’ esperti ta’ livell għoli f’diversi dixxiplini ta’ studji Ewropej, kif ukoll li jiżviluppaw attivitajiet tranżnazzjonali u rabtiet strutturali ma’ istituzzjonijiet akkademiċi f’pajjiżi oħra;
 • L-Azzjoni Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ: Din l-azzjoni tippromwovi l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel u fl-istituti tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) fil-Pajjiżi tal-Programm. Dan għandu l-għan li joffri opportunitajiet lill-fornituri tal-edukazzjoni biex jiżviluppaw u jwasslu kontenut lill-istudenti, lill-fornituri tat-taħriġ tal-għalliema biex jappoġġaw lill-għalliema b’metodoloġiji u b'għarfien aġġornat dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea u biex jippromwovu dibattitu u skambji bejn ir-rappreżentanti tal-iskola u tal-VET u l-partijiet ikkonċernati dwar l-apprendiment dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Is-subazzjonijiet li ġejjin huma appoġġati: Taħriġ għall-Għalliema: tfassal u toffri proposti ta’ taħriġ strutturat fuq suġġetti tal-UE lill-għalliema; Networks: l-iskambju ta’ prattiki tajbin u l-esperjenza ta’ kotagħlim fi ħdan grupp ta’ pajjiżi.
 • Appoġġ lill-istituzzjonijiet nominati: L-azzjoni tappoġġa istituzzjonijiet li jsegwu għan ta’ interess Ewropew, li jipprovdu lill-Unjoni, lill-Istati Membri tagħha u liċ-ċittadini tagħha b’servizzi ta’ kwalità għolja f’oqsma speċifiċi ta’ prijorità. L-attivitajiet prinċipali u s-sensibilizzazzjoni ta’ dawn l-istituzzjonijiet jinvolvu riċerka, inkluż il-ġbir ta’ data u l-analiżi tagħhom għat-tħejjija ta’ politiki futuri, it-tagħlim in situ u online għall-persunal futur tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u għall-impjegati taċ-ċivil b’mod partikolari fl-oqsma ġuridiċi u ta’ ġestjoni, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti dwar kwistjonijiet ta’ prijorità għall-Unjoni u t-tixrid ta’ riżultati speċifiċi u informazzjoni ġenerali għall-pubbliku ġenerali.