Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kakva je struktura Programa Erasmus+?

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, u programu Erasmus+ predviđena je provedba sljedećih ključnih aktivnosti za razdoblje 2021. – 2027.:

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ova ključna aktivnost podupire:

 • Mobilnost učenika i osoblja: prilike za učenike, studente, polaznike obrazovanja odraslih, stažiste i mlade te profesore, učitelje, nastavnike, predavače, druge odgojno-obrazovne djelatnike, osobe koje rade s mladima, sportsko osoblje, osoblje obrazovnih ustanova i organizacije civilnog društva za učenje i/ili stjecanje radnog iskustva u drugoj zemlji.
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih: lokalne i transnacionalne inicijative koje vode neformalne skupine i/ili organizacije mladih kako bi se mladima pomoglo da se uključe u demokratski život i nauče u njemu sudjelovati. Na taj se način jača svijest o zajedničkim vrijednostima Europske unije i temeljnim pravima, a mladi ljudi i donositelji odluka okupljaju se na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i pridonose zajedničkim ciljevima Europske unije.
 • Mobilnost osoblja u području sporta: osoblju sportskih organizacija, prvenstveno u amaterskim sportovima, pruža se prilika da poboljša svoje kompetencije i kvalifikacije te stekne nove vještine kroz mobilnost u svrhu učenja tako što će provesti određeno vrijeme u inozemstvu, što doprinosi jačanju kapaciteta i razvoju sportskih organizacija. Ova aktivnost podupire stručno usavršavanje trenera i drugog osoblja (i plaćenog osoblja i volontera) u amaterskom sportu. I osoblje u sportu koji nije na lokalnoj razini, uključujući osoblje s dvojnom karijerom – u sportu i izvan njega – može povećati učinak učenja i prijenos znanja za osoblje i organizacije lokalne zajednice. Prilike za mobilnost u svrhu učenja za osoblje u sportu koji nije amaterski mogu primiti potporu ako sudjelovanje tog osoblja može koristiti amaterskom sportu.
 • Inicijativa DiscoverEU: inicijativa koja osamnaestogodišnjacima omogućuje kratkoročno iskustvo putovanja Europom, pojedinačno ili u skupini. Riječ je o aktivnosti neformalnog učenja kojom se kod sudionika želi potaknuti osjećaj pripadnosti Europskoj uniji i omogućiti im da istraže njezinu kulturnu raznolikost. Njezin je cilj i da mladi steknu vještine i kompetencije koje će im biti važne u životu te ih potaknuti da putuju na održiv način i općenito razviju osjećaj odgovornosti za okoliš. DiscoverEU uključuje opću aktivnost za koju se mladi mogu prijaviti izravno na Europskom portalu za mlade, ali i aktivnost uključivanja. Aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU namijenjena je mladima s manje mogućnosti kako bi im se olakšalo da u inicijativi sudjeluju ravnopravno sa svojim vršnjacima.
 • U okviru programa sudionicima aktivnosti mobilnosti u inozemstvu nude se mogućnosti za učenje jezika, i to uglavnom putem alata Erasmus+ OLS za mrežnu jezičnu potporu, prema potrebi prilagođenu pojedinim sektorima, jer je e-učenje pristupačniji i fleksibilniji format za učenje jezika. U određenim slučajevima, kad učenje putem interneta nije najbolji način da se dopre do ciljne skupine, bit će ponuđeni dodatni oblici jezične potpore.
 • Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih: ova aktivnost nudi priliku za organizaciju aktivnosti povezivanja ljudi putem interneta koje promiču razvoj mekih vještina i međukulturni dijalog među pojedincima iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu. Odvijaju se u malim skupinama i vodi ih obučeni facilitator.

Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija

Ova ključna aktivnost podupire:

Partnerstva za suradnju, uključujući:

 • Suradnička partnerstva: primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje.
 • Mala partnerstva: cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Aktivnost uključuje niže iznose bespovratnih sredstava za organizacije, kraće trajanje i jednostavnije administrativne zahtjeve u usporedbi sa suradničkim partnerstvima te je namijenjena lokalnim organizacijama, onima koji prvi put sudjeluju u programu ili onima s manje iskustva jer se smanjuju prepreke za sudjelovanje organizacija s manje organizacijskih kapaciteta.

Partnerstva za izvrsnost, uključujući:

 • Europska sveučilišta: podupire se uspostava saveza visokih učilišta po načelu „odozdo prema gore”, čime prekogranična suradnja postaje još ambicioznija zahvaljujući razvoju zajedničkih dugoročnih strategija za vrhunsko obrazovanje, istraživanje i inovacije na temelju zajedničke vizije i zajedničkih vrijednosti.
 • Centri strukovne izvrsnosti: ova aktivnost podupire pristup strukovnoj izvrsnosti po načelu „odozdo prema gore”, u kojem širok spektar lokalnih dionika ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje omogućuje da ponudu vještina brzo prilagode promjenjivim gospodarskim i socijalnim potrebama. Centri djeluju u određenom lokalnom kontekstu, u kojem stvaraju ekosustave vještina za inovacije, regionalni razvoj i socijalnu uključivost, te surađuju s centrima strukovne izvrsnosti u drugim zemljama u okviru međunarodnih mreža za suradnju. Nude mogućnosti za inicijalno osposobljavanje mladih i trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslih, uz fleksibilnu i pravodobnu ponudu osposobljavanja koje ispunjava potrebe dinamičnog tržišta rada, među ostalim u kontekstu zelene i digitalne tranzicije.
 • Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+: Opći je cilj uspostaviti europska partnerstva pružatelja obrazovanja i osposobljavanja nastavnog osoblja kako bi se osnovale Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, koje će razvijati europsku i međunarodnu perspektivu u obrazovanju učitelja i nastavnika. Akademije će u prvi plan staviti višejezičnost i kulturnu raznolikost, razvijati obrazovanje nastavnog osoblja u skladu s prioritetima EU-a u obrazovnoj politici i pridonositi ciljevima europskog prostora obrazovanja.
 • Aktivnosti Erasmus Mundus: potiče se izvrsnost i svjetska internacionalizacija visokih učilišta putem studijskih programa (na razini diplomskog studija) koje zajednički provode i međusobno priznaju visoka učilišta u Europi, a otvoreni su i za učilišta u drugim zemljama svijeta.

Partnerstva za inovacije, a to su:

 • Savezi za inovacije: podupire se strateška suradnja ključnih aktera u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, poslovnom svijetu i svijetu znanosti („trokut znanja”) kako bi se poticala inovativnost i modernizacija sustava obrazovanja i osposobljavanja u prepoznavanju i pružanju prave kombinacije vještina, znanja i kompetencija za buduću potražnju na tržištu rada u sektorima i područjima koja su od strateške važnosti za održivi rast i konkurentnost Europe.
 • Projekti usmjereni na budućnost: cilj aktivnosti je poticanje inovacija, kreativnosti i sudjelovanja, kao i socijalnog poduzetništva u različitim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Podupirat će se ideje usmjerene na budućnost koje se temelje na ključnim europskim prioritetima, imaju potencijala da postanu općeprihvaćene i pridonesu poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja, ali i inovativnosti metoda i prakse u svim okruženjima za učenje i aktivno sudjelovanje radi socijalne kohezije u Europi.

Projekti jačanja kapaciteta, uključujući sljedeće: 

 • Projekti jačanja kapaciteta u području visokog obrazovanja: podupiru se projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području visokog obrazovanja u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja podupru relevantnost, kvalitetu, modernizaciju i pristupačnost visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.
 • Projekti jačanja kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: podupiru se projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja podupru relevantnost, pristupačnost i prilagodljivost ustanova i sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.
 • Projekti jačanja kapaciteta u području mladih: podupire se suradnja i razmjena u području mladih između organizacija iz država članica EU-a, trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a obuhvaćene su aktivnosti neformalnog učenja. Pritom se povećava kapacitet organizacija koje rade s mladima izvan formalnog učenja, a ujedno osigurava aktivno sudjelovanje mladih.
 • Projekti jačanja kapaciteta u području sporta: podupirat će se projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području sporta u državama članicama EU-a, trećim zemljama pridruženima programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je poduprijeti sportske aktivnosti i politike u području sporta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kao sredstvo promicanja vrijednosti i obrazovni alat za poticanje osobnog i socijalnog razvoja pojedinaca i izgradnju povezanijih zajednica.

Neprofitna sportska događanja: podupirat će se priprema, organizacija i prateće aktivnosti neprofitnih sportskih događanja, koja neprofitne organizacije ili javna tijela aktivna u području sporta organiziraju u jednoj ili više zemalja. Svrha je tih događanja povećati vidljivost aktivnosti programa Erasmus+ u području sporta, ali i skrenuti pozornost na ulogu sporta u promicanju socijalne uključivosti, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti koja pridonosi zdravlju.

Internetske platforme kao što su europska platforma za školsko obrazovanje (uključujući eTwinning), elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE) i Europski portal za mlade nudit će virtualne prostore za suradnju, baze podataka za traženje partnera, zajednice prakse i druge internetske usluge za nastavno osoblje i osobe koje rade s mladima, oblikovatelje politika i druge odgojno-obrazovne djelatnike, kao i za učenike, mlade i polaznike obrazovanja odraslih u Europi i šire.

Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji

Ova ključna aktivnost podupire:

inicijativu Mladi Europe zajedno, koja je namijenjena lokalnim i većim organizacijama mladih i podupire sklapanje prekograničnih partnerstava. Njezine bi aktivnosti trebale pomoći da se obuhvati što veći broj mladih kako bi se doprlo do raznolike populacije unutar i izvan organizacija za mlade, uključujući mlade s manje mogućnosti, i kako bi bila zastupljena stajališta različitih skupina mladih. Trebale bi uključivati razne tradicionalne i digitalne kanale i olakšavati razvoj partnerstava i mreža tako da se lokalnim nevladinim organizacijama i pokretima mladih omogući sudjelovanje i pristup.

Osim toga, ova ključna aktivnost obuhvaća:

 • aktivnosti za pripremu i podupiranje provedbe programa politike EU-a o obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, uključujući sektorske programe za visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, škole i obrazovanje odraslih, posebno olakšavanjem upravljanja i funkcioniranja otvorenih metoda koordinacije
 • provođenje eksperimenata s europskim politikama koje predvode javna tijela na visokoj razini i koji uključuju terensko testiranje mjera politike u nekoliko zemalja pouzdanim metodama ocjenjivanja. U skladu sa strategijom EU-a za mlade financijska potpora pružat će se i za strukture povezane s nacionalnim radnim skupinama koje je imenovalo svako nacionalno tijelo u okviru dijaloga EU-a s mladima na nacionalnoj razini
 • aktivnosti s ciljem prikupljanja dokaza i znanja o sustavima i politikama obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se olakšalo utemeljeno oblikovanje javnih politika. Dokazi će se prikupljati i analizirati u okviru istraživanja i studija na razini EU-a ili na međunarodnoj razini te na temelju tematskog stručnog znanja i stručnog znanja za pojedine zemlje
 • aktivnosti koje pospješuju transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija, kao i prijenos bodova, kako bi se poticalo osiguravanje kvalitete te poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanje vještinama i usmjeravanje. To će područje uključivati i potporu tijelima ili mrežama na nacionalnoj ili europskoj razini koje olakšavaju razmjene u Europi te razvoj fleksibilnih načina učenja među različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih i među okruženjima za formalno, neformalno i informalno učenje aktivnosti koje potiču dijalog o politikama s dionicima u Europskoj uniji i šire, npr. putem konferencija, događanja i drugih aktivnosti u koje su uključeni oblikovatelji politika, odgojno-obrazovni djelatnici i drugi dionici u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta radi upoznavanja s relevantnim programima europskih politika i promicanja Europe kao izvrsnog odredišta za školovanje i istraživanje
 • suradnju s međunarodnim organizacijama općepriznate stručnosti i analitičkih kapaciteta (kao što su OECD i Vijeće Europe) kako bi se povećao učinak i dodana vrijednost politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Aktivnosti Jean Monnet

Aktivnosti Jean Monnet podupiru sljedeće:

 • aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja: visoka učilišta u Europi i izvan Europe podupiru se u promicanju poučavanja i istraživanja o europskoj integraciji i rasprave o prioritetima politika Unije, u čemu sudjeluju akademska zajednica i oblikovatelji politika. Podupiru se sljedeće podaktivnosti: moduli programa Jean Monnet: kratki nastavni programi u jednoj ili više disciplina studija o Europskoj uniji; katedre Jean Monnet: mjesto predavača na dulje vrijeme sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji za pojedinačne sveučilišne profesore; centri izvrsnosti Jean Monnet: stjecišta znanja vrhunskih stručnjaka u raznim područjima europskih studija, u kojima se razvijaju transnacionalne aktivnosti i strukturne veze s akademskim ustanovama u drugim zemljama
 • aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja: promiče se znanje o Europskoj uniji u školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu. Pružateljima obrazovnih usluga nude se prilike za razvoj i prenošenje sadržaja učenicima, pružateljima osposobljavanja učitelja i nastavnika za pomoć nastavnom osoblju metodologijama i aktualnim informacijama o pitanjima povezanima s Europskom unijom te za promicanje rasprave i razmjene između predstavnika škola/SOO-a i dionika o učenju o tim temama. Podupiru se sljedeće podaktivnosti: osposobljavanje učitelja i nastavnika: osmišljavanje i ponuda strukturiranih prijedloga za osposobljavanje nastavnog osoblja u temama povezanima s EU-om; inicijativa za učenje o EU-u: promicanje boljeg razumijevanja u općem obrazovanju i strukovnom osposobljavanju (ISCED 1 – 4)
 • rasprava o politikama programa Jean Monnet: u skladu s posebnom temom povezanom s prioritetom Komisije, u mrežama Jean Monnet u visokom obrazovanju partneri će prikupljati i razmjenjivati rezultate istraživanja, nastavne sadržaje i iskustva, radove (studije, članke, nastavne sadržaje itd.) te će o njima raspravljati. Mreže za ostala područja obrazovanja i osposobljavanja: razmjena dobrih primjera iz prakse i iskustvo zajedničkog poučavanja u skupini zemalja
 • potpora za odabrane ustanove: podupiru se ustanove koje rade na nekom cilju od europskog interesa pružajući Uniji, njezinim državama članicama i građanima visokokvalitetne usluge u prioritetnim tematskim područjima. Glavne aktivnosti i rad s javnošću tih ustanova uključuju istraživanje, pa tako i prikupljanje podataka i njihovu analizu za pripremu budućih politika, nastavu na licu mjesta ili putem interneta za buduće članove osoblja međunarodnih organizacija i za državne službenike, naročito u području pravosuđa i upravljanja, organiziranje događanja na temu prioritetnih pitanja za Uniju i diseminaciju specifičnih rezultata i općih informacija za širu javnost.