Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Kakva je struktura programa Erasmus+?

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, u programu Erasmus+ predviđena je provedba sljedećih aktivnosti za razdoblje od 2021. do 2027.:

KLJUČNA AKTIVNOST 1 – MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE

Ova ključna aktivnost podupire:

 • Mobilnost učenika i osoblja: prilike za učenike, studente, stažiste i mlade te profesore, učitelje, nastavnike, predavače, osobe koje rade s mladima, sportske trenere, osoblje obrazovnih ustanova i organizacije civilnog društva za učenje i/ili stjecanje radnog iskustva u drugoj zemlji.
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih: lokalne i transnacionalne inicijative koje vode neformalne skupine i/ili organizacije mladih kako bi se mladima pomoglo da se uključe u demokratski život i nauče u njemu sudjelovati. Na taj se način jača svijest o zajedničkim vrijednostima Europske unije i temeljnim pravima, a mladi ljudi i donositelji odluka okupljaju se na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i pridonose zajedničkim ciljevima Europske unije.
 • Aktivnosti DiscoverEU: prilika koja se pruža osamnaestogodišnjacima za prvo kratkotrajno pojedinačno ili grupno putovanje Europom u okviru informalne obrazovne aktivnosti čiji je cilj pobuditi njihov osjećaj pripadnosti Europskoj uniji i omogućiti im da otkriju njezinu kulturnu raznolikost.
 • U okviru programa sudionicima aktivnosti mobilnosti u inozemstvu nude se mogućnosti za učenje jezika, i to uglavnom putem alata Erasmus+ OLS za mrežnu jezičnu potporu, prema potrebi prilagođenu pojedinim sektorima, jer je e-učenje pristupačniji i fleksibilniji format za učenje jezika. U određenim slučajevima, kad učenje putem interneta nije najbolji način da se dopre do ciljne skupine, bit će ponuđeni dodatni oblici jezične potpore.

KLJUČNA AKTIVNOST 2 – SURADNJA ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Ova ključna aktivnost podupire:

Partnerstva za suradnju, uključujući sljedeća:

 • Suradnička partnerstva: Primarni je cilj suradničkih partnerstava omogućiti organizacijama da povećaju kvalitetu i relevantnost svojih aktivnosti, razviju i učvrste svoje mreže partnera i time povećaju svoju sposobnost zajedničkog djelovanja na transnacionalnoj i međunarodnoj razini, ojačaju internacionalizaciju svojih aktivnosti, razmjenjuju novu praksu i metode te dijele i uspoređuju ideje.
 • Mala partnerstva: Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Aktivnost uključuje niže iznose bespovratnih sredstava za organizacije, kraće trajanje i jednostavnije administrativne zahtjeve u usporedbi sa suradničkim partnerstvima te je namijenjena lokalnim organizacijama, onima koji prvi put sudjeluju u programu ili onima s manje iskustva jer se smanjuju prepreke za sudjelovanje organizacija s manje organizacijskih kapaciteta.

Partnerstva za izvrsnost, uključujući sjedeća:

 • Europska sveučilišta: podupire se uspostavljanje mreža visokih učilišta po načelu „odozdo prema gore”, čime prekogranična suradnja postaje još ambicioznija zahvaljujući razvoju zajedničkih dugoročnih strategija za vrhunsko obrazovanje, istraživanje i inovacije na temelju zajedničke vizije i zajedničkih vrijednosti.
 • Centri strukovne izvrsnosti: podupire se razvoj transnacionalnih platformi centara strukovne izvrsnosti, koji su čvrsto integrirani u lokalne i regionalne strategije za rast, inovativnost i konkurentnost, vodeći računa o općim strukturnim promjenama i gospodarskim politikama u Europskoj uniji.
 • Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+: opći je cilj uspostaviti europska partnerstva pružatelja obrazovanja i osposobljavanja nastavnog osoblja kako bi se osnovale Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+, koje će razvijati europsku i međunarodnu perspektivu u obrazovanju učitelja i nastavnika. Akademije će u prvi plan staviti višejezičnost i kulturnu raznolikost, razvijati obrazovanje nastavnog osoblja u skladu s prioritetima EU-a u obrazovnoj politici i pridonositi ciljevima europskog prostora obrazovanja.
 • Aktivnosti Erasmus Mundus: potiče se izvrsnost i svjetska internacionalizacija visokih učilišta putem studijskih programa (na razini diplomskog studija) koje zajednički provode i međusobno priznaju visoka učilišta u Europi, a otvoreni su i za učilišta u drugim zemljama svijeta.

Partnerstva za inovacije, uključujući sljedeća:

 • Savezi za inovacije: podupire se strateška suradnja ključnih aktera u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, poslovnom svijetu i svijetu znanosti („trokut znanja”) kako bi se poticala inovativnost i modernizacija sustava obrazovanja i osposobljavanja u prepoznavanju i pružanju prave kombinacije vještina, znanja i kompetencija za buduću potražnju na tržištu rada u sektorima i područjima koja su od strateške važnosti za održivi rast i konkurentnost Europe.
 • Projekti usmjereni na budućnost: potiče se inovativnost, kreativnost, e-sudjelovanje i socijalno poduzetništvo u raznim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Podupirat će se ideje usmjerene na budućnost koje se temelje na ključnim europskim prioritetima, imaju potencijala da postanu općeprihvaćene i pridonesu poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta, ali i inovativnosti metoda i prakse u svim okruženjima za učenje i aktivno sudjelovanje radi socijalne kohezije u Europi.

Projekti jačanja kapaciteta u području mladih: podupire se suradnja i razmjena u području mladih između organizacija iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, a obuhvaćene su aktivnosti neformalnog učenja. Pritom se povećava kapacitet organizacija koje rade s mladima izvan formalnog učenja, a ujedno osigurava aktivno sudjelovanje mladih.

Neprofitna sportska događanja: podupirat će se priprema, organizacija i prateće aktivnosti neprofitnih sportskih događanja, koja neprofitne organizacije ili javna tijela aktivna u području sporta organiziraju u jednoj ili više zemalja. Svrha je tih događanja povećati vidljivost aktivnosti programa Erasmus+ u području sporta, ali i skrenuti pozornost na ulogu sporta u promicanju društvene uključivosti, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti koja pridonosi zdravlju.

Internetske platforme kao što su eTwinning, elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE), School Education Gateway i Europski portal za mlade nudit će virtualne prostore za suradnju, baze podataka za traženje partnera, zajednice prakse i druge internetske usluge za nastavno osoblje i osobe koje rade s mladima, oblikovatelje politika i druge odgojno-obrazovne djelatnike, kao i za učenike, mlade i polaznike obrazovanja odraslih u Europi i šire.

KLJUČNA AKTIVNOST 3 – PODRŠKA RAZVOJU POLITIKE I SURADNJI

Ova ključna aktivnost podupire:

inicijativu Mladi Europe zajedno, namijenjenu lokalnim organizacijama mladih koje žele sklapati prekogranična partnerstva, odnosno dodati europsku dimenziju svojim aktivnostima. Svrha je potaknuti nove organizacije koje još nisu etablirane na europskoj razini da se prijave.

Osim toga, ova ključna aktivnost obuhvaća:

 • aktivnosti za pripremu i podupiranje provedbe programa politike EU-a o obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu, uključujući sektorske programe za visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, škole i obrazovanje odraslih, posebno olakšavanjem upravljanja i funkcioniranja otvorenih metoda koordinacije
 • provođenje eksperimenata s europskim politikama koje predvode javna tijela na visokoj razini i koji uključuju testiranje mjera politike na terenu u nekoliko zemalja, na temelju pouzdanih metoda ocjenjivanja. U skladu sa strategijom EU-a za mlade financijska potpora pružat će se i za strukture povezane s nacionalnom radnom skupinom koju je imenovalo svako nacionalno tijelo u okviru dijaloga EU‑a s mladima na nacionalnoj razini
 • aktivnosti s ciljem prikupljanja dokaza i znanja o sustavima i politikama obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se olakšalo utemeljeno oblikovanje javnih politika. Dokazi će se prikupljati i analizirati u okviru istraživanja i studija na razini EU-a ili na međunarodnoj razini te na temelju tematskog stručnog znanja i stručnog znanja za pojedine zemlje
 • aktivnosti koje pospješuju transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija, kao i prijenos bodova, kako bi se poticalo osiguravanje kvalitete te poduprlo vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, upravljanje vještinama i usmjeravanje. To će područje uključivati i potporu tijelima ili mrežama na nacionalnoj ili europskoj razini koje olakšavaju razmjene u Europi te razvoj fleksibilnih načina učenja među različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih i među okruženjima za formalno, neformalno i informalno učenje
 • aktivnosti koje potiču dijalog o politikama s dionicima u Europskoj uniji i izvan nje, primjerice putem konferencija, događanja i drugih aktivnosti u koje su uključeni oblikovatelji politika, odgojno-obrazovni djelatnici i drugi dionici u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta radi upoznavanja s relevantnim programima europskih politika i promicanja Europe kao izvrsnog odredišta za školovanje i istraživanje
 • suradnju s međunarodnim organizacijama općepriznate stručnosti i analitičkih kapaciteta (kao što su OECD i Vijeće Europe) kako bi se povećao učinak i dodana vrijednost politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

AKTIVNOSTI JEAN MONNET

Aktivnosti Jean Monnet podupirat će sljedeće:

 • aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja: podupiru se visoka učilišta u Europi i izvan nje radi promicanja poučavanja i istraživanja o europskoj integraciji i rasprave o prioritetima politika Unije, u čemu sudjeluju akademska zajednica i oblikovatelji politika. Podupiru se sljedeće podaktivnosti: moduli programa Jean Monnet: kratki nastavni programi u jednoj ili više disciplina studija o Europskoj uniji; katedre Jean Monnet: mjesto predavača na dulje vrijeme sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji za pojedinačne sveučilišne profesore; centri izvrsnosti Jean Monnet: stjecišta znanja vrhunskih stručnjaka u raznim područjima europskih studija, u kojima se razvijaju transnacionalne aktivnosti i strukturne veze s akademskim ustanovama u drugim zemljama
 • aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja: promiče se znanje o Europskoj uniji u školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u zemljama sudionicama programa. Pružateljima obrazovnih usluga nude se prilike za razvoj i prenošenje sadržaja učenicima, pružateljima osposobljavanja učitelja i nastavnika za pomoć nastavnom osoblju metodologijama i aktualnim informacijama o pitanjima povezanima s Europskom unijom te za promicanje rasprave i razmjene između predstavnika škola/SOO-a i dionika o učenju o tim temama. Podupiru se sljedeće podaktivnosti: osposobljavanje učitelja i nastavnika: osmišljavanje i ponuda strukturiranih prijedloga za osposobljavanje nastavnog osoblja u temama povezanima s EU-om; mreže: razmjena dobre prakse i zajedničko poučavanje unutar skupine zemalja
 • potpora za odabrane ustanove: podupiru se ustanove koje rade na nekom cilju od europskog interesa pružajući Uniji, njezinim državama članicama i građanima visokokvalitetne usluge u prioritetnim tematskim područjima. Glavne aktivnosti i rad s javnošću tih ustanova uključuju istraživanje, pa tako i prikupljanje podataka i njihovu analizu za pripremu budućih politika, nastavu na licu mjesta ili putem interneta za buduće članove osoblja međunarodnih organizacija i za državne službenike, naročito u području pravosuđa i upravljanja, organiziranje događanja na temu prioritetnih pitanja za Uniju i diseminaciju specifičnih rezultata i općih informacija za širu javnost.